Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

56 12 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:47

Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng BìnhTìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình CƠNG TY TNHH MTV QU NG BÌNH, 2017 CƠNG TY TNHH M S l Sinh viên (ký ghi rõ .1 1.6 .2 .2 1.2.3 1.2.4.1 Ph 1.2.4.2 Ph 10 11 12 12 .13 14 .15 ý 16 17 18 18 .18 18 .18 2.2.1 2.2.3 19 20 .21 21 g cát ngang 24 26 27 29 32 33 35 .36 37 38 39 39 40 40 2.3.3.2 , 41 42 2.4.1 42 42 44 44 .44 45 BOD: Biochemical Oxygen Demand COD: Chemical Oxygen Demand DO: Dissolved Oxygen - Oxy hòa tan Latex: cao su HDPE: Hight Density Poli Etilen 1.2: Hình 2.1: Quy C chu cao su - , -12.000 mg/ làm công ty thu c1 - so 8,14 92,1% , 162mg/l 97,7% 76mg/l mg/l 97,7% 96,1% 2,47mg/l ,h Q , hàm , hàm 99% 2.2.6 - 10,5m m3 g í Hình 2.10 g Khơng khí - 32 Hình 2.11 :1 482 mg/l 482 24 (mg/l) 100 482 4,82 (mg/l) 100 : - 24 =54 (mg/l) 4,82 = 248,18 (mg/l) CODsau= CODvào*(100% - 30%) = 1926,4 *(100% - 30%) = 1348,5 mg/l BODsau=BODvào*(100% - 40%) = 1207*(100% - 40%) =724,2 mg/l E= 24 100 31% 78 E= 4,82 100 2% 253 2.2.7 33 - 1551 m2 m3 màng 2261 m2 - trình a Hình 2.12 t V Q 2326 19ngày 120 45% CODsau= CODvào*(100% - 45%) = 1348,5 *(100% - 45%) = 764,5 mg/l BODsau=BODvào*(100% - 45%) = 724,2*(100% - 45%) =398,3 mg/l 34 2.2.8 H - hbv = 0,5m m2 m3 t= V Q 3877,5 120 31,3 ngày th - làm Nitrat 35 Trong trình t 80% CODsau= CODvào*(100% - 55%) = 1348,5 *(100% - 55%) = 606,8 mg/l BODsau=BODvào*(100% - 55%) = 398,3*(100% - 55%) =179,2 mg/l TSSsau= TSSvào*(100% - 50%) = 199*(100% - 50%) = 99,5 mg/l Amoni sau= Amonivào*(100% - 80%) = 54*(100% - 80%) = 10,8 mg/l sau vào*(100% - 90%) = 248,18*(100% - 90%) = 24,82 mg/l 2.2.9 - Hình 2.13 36 V = L x B x h = 67 x x = 134 m3 t= V Q 134 24 120 26,8(h ) CODsau= CODvào*(100% - 25%) = 606,8 *(100% - 25%) = 455,1 mg/l BODsau=BODvào*(100% - 20%) = 179,2*(100% - 20%) =143,36 mg/l 2.2.10 - : S = 625 m2 t= V Q 25 25 120 5,2 ngày a pháp có c i thích c bình cho vi sinh t bám dính, sinh ng phát n Trong q trình quang p, n cho vi sinh t u khí phát n Các vi sinh t phân p p thành ng thành t n thành c ng hóa cây, n i c vi sinh ng n hóa thành rong t khác Các t dinh ng ng thành nô m c ng sinh a vi sinh t 37 t, p cao i cây, n tích trao vào y tơ x ung quanh Nhìn chung, BOD5 TSS trao i n tích i ng, n dính bám c vi Hình 2.14 m 64,4 72 47 m m 90,05 TSSsau= TSSvào*(100% - 48%) = 99,5*(100% - 48%) = 52 mg/l BODsau=BODvào*(100% - 47%) = 143,36*(100% - 47%) =76 mg/l CODsau= CODvào*(100% - 64,4%) = 455,1 *(100% - 64,4%) = 162 mg/l Amoni sau= Amonivào*(100% - 72%) = 10,8*(100% - 72%) = mg/l sau vào*(100% - 90,05%) = 24,82*(100% - 90,05%) = 2,47 mg/l 2.3 2.4 TT Thành ph n môi tr ng (N c th i s n xu t) i hi ng pH TSS BOD5 i phòng thí nghi m COD Amoni Photpho t ng Nhóm thơng s I Nhóm thơng s II Nhóm thơng s ( 38 vào 2.3.1 - - - Qmax: 120 m3 - Qmin: 90 m3 TT Ch tiêu Giá tr pH COD BOD5 TSS Photpho t ng Amoni ( tính theo N) mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 5,5 7084 3315 658 253 78 n ng amoni 7084 mg/l BOD5 3315 mg/l T ng 2.3.2 N 39 2.6 TT Ch pH T ng ch t r n l (TSS) tính K t qu QCVN01:2015/BTNMT C t B (C max) 8,14 -9 ng mg/l 52 BOD5 mg/l 76 COD Amoni ( tính theo N) mg/l mg/l 162 Photpho t ng mg/l 2,47 (Ngu tr ) Ghi chú: ( - +K 2.3.3 2.3.3.1 áh 40 2.7: Ch tiêu phân tích pH T ng ch t r n l ng (TSS) COD BOD5 Amoni ( tính theo N) Photpho t ng STT Hi u su t x lí K t qu n 92,1% 97,7 % 97,7 % 96,1% 99% ( 2.3.3.2 pH 8,14 ) , - QCVN 01- u 41 2.4 2.4.1 - - 2.4.2 - Vì - 42 - - 43 N 3: K 3.1 120m3 -MT :2015/BTNMT hân nhà máy theo dõi, 3.2 tránh c thi c 44 https://mbs.com.vn/uploads/files/80x60/Nghi%C3%AAnC%E1%BB%A9uNg %C3%A0nh-CaoSu-03April2014(1).pdf http://xulymoitruong.com/xu-ly-nuoc-thai-so-luoc-cac-phuong-phap-1700/ Xây d nhà QCV 01 45 P ... Demand DO: Dissolved Oxygen - Oxy hòa tan Latex: cao su HDPE: Hight Density Poli Etilen 1.2: Hình 2.1: Quy C chu cao su - , -12.000 mg/ làm công ty thu c1 - so 8,14 92,1% , 162mg/l 97,7% 76mg/l... : N : Mùi n tr sunfat Ngoài H2 12 nH2n+1 có mùi Các amin v 11000 hydrocacbon x, NOx, SOx, cacbua a công nhân nhà máy bao da 1.2 i 13 21ppm 1.2.4 sau: khác hóa lý 14 Quy trình x lý n có th áp d... 1.4 1.5 P 05/2017 1.6 - - - tr N 2: 1: 1.1 Ph ình D ng cao su tồn n 2016 k 2016 [1] ng 2014 2016 2016 bình quân 1.2 1.2.1 2016.[1] sis 12 Cao su : 35 40% , Protein : 2% , Quebrachilol : 1% , Xà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Tìm hiểu và đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay