Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

41 41 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:37

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình. ... DUNG NGHIÊN C U - Nghiên c m sinh lý c a th - - 10% n: + Kh ng c a th theo tu n gia + s n xu t 1kg s n ph m + ng tiêu th lo i th (tinh, xanh) c a th 1.4 NG NGHIÊN C U ng: Th tr ng New Zealand. .. 1.3 N I DUNG NGHIÊN C U 1.4 NG NGHIÊN C U 1.5 PH M VI NGHIÊN C U 1.6 U .3 PH N 2: N I DUNG 10 NG QUAN CÁC V 2.1 2.1.1 NGHIÊN C U 10 m sinh lý c a... tiêu sinh lý c a th 13 ng 2.4: Tiêu chu n kh u ph a th (g/con/ngày) 16 ng 2.5: Nhu c n c a th 16 ng 2.6: Nhu c u trì c a th 17 ng 2.7: Th tr ng t ng c a th New Zealand
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay