Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

41 12 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:37

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình.Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình. TINH K TINH sinh viên DQB05130031 Chuyên ngành: i Sinh viên I c t ng b n bè bi Ths Nguy n Th Thanh Thu gi ng viên khoa Nông - Lâm i h c Qu t n tình ch b ng d tơi su t q trình hồn thành khố lu n Tơi xin trân tr ng c u ng i h c Qu ng Bình, Khoa Nơng - Lâm th y giáo gi ng d o u ki su t trình h c t p rèn luy n t ng a qua ! Sinh viên th c hi n Nguy n Th Thu Thuý II i ii iii v DANH M C B NG, BI vi vii viii 1 1.2 M U 1.3 N I DUNG NGHIÊN C U 1.4 NG NGHIÊN C U 1.5 PH M VI NGHIÊN C U 1.6 U .3 PH N 2: N I DUNG 10 NG QUAN CÁC V 2.1 2.1.1 NGHIÊN C U 10 m sinh lý c a th 10 10 11 13 2.1 14 15 .15 16 2.2.3 .18 2.2.4 .18 2.2.5 18 2.2.6 19 III 19 20 20 .21 2.4.2 T QU VÀ TH O LU N 22 kh ng tích lu c a th 22 2.2 .24 26 .26 .26 29 .29 29 IV CP: protein thô ME: n NZ: New Zealand P: V DANH M C B NG, BI B B B B B B B B B B B B B B B B B B B ng 1.1: B trí thí nghi m ng 1.2: T l ph i tr n th (kg)/10 kg h n h p ng din ng h n h p th ng 1.4: Thành ph ng kg c a s th a th ng 2.1: Th tích ng tiêu hoá c a th (%) 11 ng 2.2: S i thân nhi t c a th ph thu c vào nhi ng 13 ng 2.3: M t s ch tiêu sinh lý c a th 13 ng 2.4: Tiêu chu n kh u ph a th (g/con/ngày) 16 ng 2.5: Nhu c n c a th 16 ng 2.6: Nhu c u trì c a th 17 ng 2.7: Th tr ng t ng c a th New Zealand 17 ng 2.8: Nhu c ng v c tính theo tu i 17 ng ch ng (trong 100g th t) 20 ng 2.10: Thành ph n hóa h c c a phân gia súc (%) 21 ng tích lu c a th qua tu n (kg/con) 22 ng 2.12: ng i c a th qua tu n nuôi (g/con/ngày) 24 ng 2.13: T l nuôi s ng c a th nghi m th c 26 theo tu n (kg/con/tu n) 26 ng 2.15: T / ng c a th 27 2.1: ng tích lu c a th qua tu n (kg/con) 22 Bi 2.2: ng i c a th qua tu n ni (g/con/ngày) 25 VI Hình 1.1: Th tr ng New Zealand Hình 1.2: Chu ng ni th thí nghi m Hình 1.3: Cám gà Hình 1.4: Cám g o Hình 1.5: T m g o Hình 1.6: H n h p th Hình 1.7: Th y u c a th Hình 1.8: Van u c c a th Hình 1.9: Th b b nh tiêu ch y Hình 1.10: B nh gh tai th ng h ng th theo tu n Hình 2.1: Th Xám Vi t Nam (th n i) 10 Hình 2.2: Th California (th ngo i) 10 Hình 2.3: H tiêu hoá c a th [11] 12 Hình 2.4: Th n bú m 14 Hình 2.5: Th NZ tách m , làm gi ng 15 Hình 2.6: Th tr ng Newzealand thí nghi m 19 VII TÓM T T ( 4% (T4%) 10% ( ,s (P
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tỉ lệ thức ăn tinh đến khả năng sinh trưởng của thỏ trắng new zealand nuôi tại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay