Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tại chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

58 24 1
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:34

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tại chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tại chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tại chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tại chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tại chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tại chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tại chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình FAO -TTg UBND BVR QLR CBCNV CNVC CP -CP -CP NN&PTNT TNHH 1TV LCN CT-BNN-KL Hình 2.3: Cây cao su - Hình 2.6: Khai thác keo Hình 4.1 G - 2017 1.1 m - (M.E Tcachenco 1952) 2.2 Vai tr - CO2 dân - - trái phép - - - - Công tác n trái phép - TT 67 16 10 Các nhánh Phòng Tài Hành Xe Mitsubisi hành nhánh nhánh chính- - ng xuyên - - TTg n TT 441 31A, 31B 360,173 Cao su, thông, keo 442 22 62,79 Keo, thông 455 32 198,36 Thông, keo 443 51 121,22 441 31B, 36 117,266 Phân Phân Thông, keo, cao su Phân 455 32, 53, 42 357,35 Thông, keo, cao su 454 1, 640,4 Thông, keo, cao su 443 51 116,48 Keo 491 1,2, 3, 504,11 Keo 494 1,2,3,4,5,6,7 549,23 Keo 460 1,2,3 389,04 Thông, keo 453 1,2,3 368,217 452 661,87 463 668,22 464 1.026,91 Bang 489 1,2 16,727 Keo 461 1,2 192,41 Keo 462 1,2 167,26 Keo 453 1,2,3 486,959 452 151,4 7556,45 Chi nhánh Lâm tr ng trâu công - TT Ghi Tháng 1-4 Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng tácBVR trình: 20 30 10 11 Tháng 12 13 14 quan khác - - g - - sách khen th tác BVR - vào cơng tác BVR UBND xã Ki www.kiemlam.org.vn * Câu 1: a Có b Khơng d Khác * Câu 2: * Câu 3: c Khác * Câu 4: * Câu 5: khơng? A Có B Khơng * Câu 6: a Có b Khơng c Ít b Khơng c Ít * Câu 7: a Có * Câu * Câu 9: khơng? a Có b Khơng * Câu 10: a Có b Khơng * Câu 11: a Có b Khơng * Câu * Câu * Câu 3: * Câu 4: d Khác * Câu 5: c Khác * Câu 6: * Câu 7: a Có b Khơng c Ít b Khơng c Ít * Câu khơng? a Có * Câu 9: ... cao có hình Cây cao trung bình 20 - 3m - 10m - - úc Cây ng 16, 2.6.3 Cây keo tràm Tên khác: Tràm vàng Acacia auriculiformis A Cunn ex Benth ình thái , - -2 kép lơng chim bơng dài 8ra ngồi hoa... -2,5cm -)1.500¬2.500(-3.500)mm (pH(3,5-)4-5) -)5,5-6,5(-)7-8(¬15)cm Trong vòng 14-0,6cm Sa -6 chín vào tháng 8- -80%), - acid palustric (38%), acid isopimaric (15%), acid abietic (16%), acid merkusic
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tại chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ rừng tại chi nhánh Lâm trường Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay