Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (Khóa luận tốt nghiệp)

69 10 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:28

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ BàngĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ BàngĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ BàngĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ BàngĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ BàngĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ BàngĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ BàngĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ BàngĐánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng I H C QU NG BÌNH KHOA NƠNG LÂM KHĨA LU N TÀI: r ng t c tr xu t gi i pháp phòng cháy ch a cháy n Qu c gia Phong Nha- K Bàng Sinh viên th c hi n: Lê Công Th Thành L i h c Lâm nghi p K55 ng d n: Th.S Nguy B môn: Lâm nghi p - Tr ng tr t I H C QU NG BÌNH KHOA NƠNG LÂM KHĨA LU N TÀI: c tr cháy r ng t i xu t gi i pháp phòng cháy ch a n Qu c gia Phong Nha- K Bàng Sinh viên th c hi n: Lê Công Th Thành L i h c Lâm nghi p K55 Th i gian th c hi n: T 6/2-2/4 m th c hi n: H t ki ng d n: Th.S Nguy B môn: Lâm nghi p- Tr ng tr t n Qu c gia Phong Nha- K Bàng L IC c s phân công c i h c Qu ng Bình s ng ý c ng d c hi c tr xu t gi i pháp phòng cháy ch a cháy r ng t n Qu c gia Phong Nha- K c khóa lu n t t nghi p em xin g i l i c - Ban lã o H t ki cung c p s li ki m lâm Tr M ng - ng th - c bi t em xin g i l i c M n: n Qu c gia Phong Nha- K Bàng t u ki n cho em th c t p t i tr m il ic m Ki m Lâm Tr nhi t tình cho em su t th i gian th c t p n th y : Ths Nguy n ng d n em hồn thành khóa lu n t t nghi p Trong trình th c t c t p, khó tránh kh i sai sót, r t mong Th y, Cô b ng th lý lu m th c ti n h n ch nên khóa lu n không th tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong nh c ý ki em h c nhi u kinh nghi m s hoàn thành t lu n t t nghi p s p t i Em xin chân thành c ng H i, Ngày tháng Sinh viên Lê Công Th Thành M CL C L ic Danh m c b ng bi u Danh m c bi Ph n 1: M , hình v u Ph n 2: T ng quan nghiên c u 2.1 Khái ni m v cháy r ng phòng cháy ch a cháy r ng 2.1.1 Cháy r ng 2.1.2 Phòng cháy r ng 2.1.3 Ch a cháy r ng 2.2 T ng quan l a r ng 2.2.1 Tình hình cháy r ng th gi i m cháy r ng c a t ng vùng sinh thái c 2.2.3 Tình hình cháy r ng c ta Qu ng Bình PH N 3: M C TIÊU, N U 17 3.1 M c tiêu nghiên c u 3.1.1 M c tiêu chung 17 3.1.2 M c tiêu c th 17 3.1.3 N i dung nghieenh c u u p s li u p th c p 17 p s li p 17 li u 18 Ph n 4: K t qu nghiên c u th o lu n 19 m khu v c nghiên c u 4.1.1 4.1.1.1 V u ki n t nhiên a lí 19 a hình 19 4.1.1.3 Khí h u th 20 ng 21 m kinh t - xã h i 4.2 u t ch c h t Ki m lâm Phong Nha K Bàng 4.2.1.T ch c hành chính, nhân s t i H t Ki m lâm VQG Phong Nha K Bàng 4.2.2 Ch m v c a t ng b ph n - c tr ng cơng tác phòng cháy ch a cháy r ng t i Ban qu n lý n Qu c Gia Phong Nha- K Bàng 4.3.1 Công tác t ch c 4.3.1.1 Ki n toàn Ban ch huy: 29 a cháy r ng 4.3.2.1 Công tác d báo nh nh 29 4.3.2.2 D báo 29 4.3.2.3 Nh a bàn: 31 4.3.2.4 Công tác t ch a bàn 31 4.3.3 Thành l p t xung kích xây d án PCCCR 4.3.4.Công tác tu n tra, ki m tra PCCCR 4.3.5 Công tác tuyên truy n v ng 4.3.6 Công tác ph i h p th ng bi n báo 4.4 Tình hình v cháy r Qu c Gia Phong Nha- K Bàng 4.4.1 Tình hình cháy r ng 4.4.2 Các nguyên nhân d n cháy r ng a qua t i Ban qu n a cháy 4.4.4 Bi i khí h u di n bi n b ng c a th i ti t xu t gi i pháp phong cháy ch a cháy r ng 4.5.1 Gi i pháp v tuyên truy n giáo d c 4.5.2 Gi i pháp v t ch c th c hi n phòng cháy ch a cháy r ng 4.5.3 Gi i pháp v sách tài 4.5.4 Gi i pháp k thu t 4.5.5 Gi i pháp v công tác ch 4.5.6 Nh ng bi r ng tr a bàn o ng vào t ng lo i hình v t li u cháy thu c ph m vi 4.5.6.1 Các bi n pháp th c ti n 48 4.5.6.2.Th c hi n v sinh r ng 51 4.5.6.3.Qu gia súc 51 4.5.6.4 Xây m i, c i t o h ch c t nhiên nhân t o 51 PH N K t lu n ki n ngh 53 5.1 K t lu n 5.2 T n t i 5.3 Ki n ngh TÀI LI U THAM KH O 56 PH L C 57 DANH M C CÁC B NG BI U B ng 2.1: Di n tích lo t r ng b - 2014) B ng 2.2: Mùa cháy r ng t i vùng sinh thái B Vi t Nam 10 u c a th i ti t khơ nóng gió Tây B ng 2.4 Phân c p nguy vùng 12 ng theo hi n tr ng 13 B ng 2.5 Phân c 14 B ng 2.6: Th ng cháy r l i 16 B ng 4.1: Di tt 21 B ng 4.2 :Di t lâm nghi 22 B ng 4.3: Di n tích r c d ng 123.326 c phân thành ki u r ng: 23 B ng 4.4 :Dân s m B ng 4.5 Phân c p d B ng 4.6: Phân vùng tr dân s 24 ng bi n pháp th c hi n 30 m cháy tr m 32 DANH M C CÁC BI B ng 2.1: Di n tích lo , HÌNH V t r ng b - 2014) B ng 2.2: Mùa cháy r ng t i vùng sinh thái B Vi t Nam 10 bi u c a th i ti t khơ nóng gió Tây vùng 12 B ng 2.4 Phân c ng theo hi n tr ng 13 B ng 2.5 Phân c 14 B ng 2.6: Th ng cháy r l i 16 B ng 4.1: Di n tích tt 21 B ng 4.2 :Di t lâm nghi 22 B ng 4.3: Di n tích r c d ng 123.326 c phân thành ki u r ng: 23 B ng 4.4 :Dân s m dân s B ng 4.5 Phân c p d B ng 4.6: Phân vùng tr Bi 4: Di n tích r 24 áy r ng bi n pháp th c hi n 30 m cháy tr m 32 cd c phân thành ki u r ng 24 B NG CHÚ GI I NH NG C M T VI T T T Vi t t t Chú thích PCCCR Phòng Cháy Ch a Cháy R ng VQG PNK n Qu c Gia Phong Nha K Bàng UBND y Ban Nhân Dân VQG n Qu c Gia BVR B o V R ng QLBVR Qu n Lý B o V R ng PH N 1: M U Cháy r ng m t th m h a không nh ng gây ng r t l n tài nguyên r ng, v t ch t, tính m ng c i, mà ng x n mơi ng sinh thái c th gi i, cháy r ng ng thi t h i l i, kinh t ng, xã h ng th gi i cháy r y hàng tri u r c bi t có nh g V n Qu c gia Phong Nha K Bàng thu c t nh Qu ng Bình mi n Trung Vi t Nam V i t ng di n tích 343.300 m 220.055,34 ha, Phong Nha K Bàng thu a ph n huy n Qu ng Ninh, B Tr ch Minh Hóa, cách thành ph ng H i 50km v ng tây b c n Qu c Gia Phong Nha K Bàng di mc n bao g m r ng tr ng r ng t nhiên chi m di n tích l n R ng tr ng n ch y u r ng Thông, Keo lo i B c tr ng t p trung vùng núi th p; th i tán r ng ch y u sim, mua, ch i, lau lách, c tranh vào mùa khô r t d cháy gây cháy lan vào r ng Vi i dân có thói quen vào r t ong th ng Bên c cá ng x y l n Cháy r ng th m ho gây thi t h i nghiêm tr ng c v kinh t ng V c di m kinh t xã h i, m dân s không u, thành ph n dân t ng v i nhi u ki u canh tác truy n th i s i th p thi u vi c làm, nh n th c v phòng cháy ch a cháy r ng b o v r c ki m sốt l a r ng g p nhi Vì v cháy r nâng cao nh n th c c c ar n hành nghiên c gi i pháp phòng cháy ch a cháy r ng t i dân v cơng tác phòng cháy ch a i dân gi m v cháy x y n tr xu t n Qu c Gia Phong Nha K - 4.5.3 Gi i pháp v sách tài - KB - cho - - 4.5.4 Gi i pháp k thu t - 46 - 4.5.5 Gi i pháp v cơng tác ch o - kích lan 4.5.6 Nh ng bi ph m vi r ng tr - ng vào t ng lo i hình v t li u cháy thu c a bàn (Acacia sp.) (Eucaliptus sp.), V i lo i ch y iv khép tán Nh ng bi n pháp c th n th c bì, tu s a ng ranh c n l i v i khu v c tr ng thu n loài c n c p tu có bi ng vào t ng th i k cho phù h i v i 47 n khép tán quan tr ng b i kh r ng h truy n ng n l a r t nhanh V i lo i hình th c bì ch y n v t li u cháy theo chi u n m ngang b ng cách xây d nl ng ho c c bi t ý khu v c ti p giáp v i khu r ng tr ng Thông ng khu r ng tr ng tr n l a có cháy r ng x y 4.5.6.1 - Th c hi n công tác tuyên truy n giáo d c ý th c c ng v PCCCR Qua bi u th a bàn huy n Tuyên Hóa, v cháy ch y u i dân s ng lân c n r tác tuyên truy n giáo d c qu n chúng nhân dân trông công tác qu n lý b o v r ng nói chung cơng tác PCCCR nói riêng m t khâu quan tr ng chi a bàn huy n Nh m nâng cao s hi u bi t, tinh th n t giác, c nh giác v i l a r ng c a i dân công tác tuyên truy i hi u qu tích c c N i dung tuyên truy n nguyên nhân, tác h i c a cháy r m quan tr ng c a vi c phòng ch a cháy r ng Các ch PCCCR, k thu n d áp d phòng cháy ch a cháy Thông qua n hi u, ho c thơng qua bu i h p thơn, xóm, ban t qu n Các khu v ng x y cao c a cơng tác tun truy n Bên c nh cơng tác tun truy n công tác ki m tra, x lý nh ng vi ph ng nh i tích c c cơng tác phòng ch a cháy y m nh, b t bi n pháp mang tính khích l giáo d c cao - Th c hi c v t li i tán Vào mùa cháy r ng h i ti t mà ta x t c m t s v t li làm gi m s ng c a chúng xu ng t i m c khó x y cháy r ng n u có x y cháy r ng nguy quy mơ t cháy n m c gây nguy hi m nghiêm tr kh ng ch cl a t ch c ch a cháy hi u qu i t ng di n tích c c chi m kho ng 10 - 15% t ng di n tích c n b o v Trên di n tích c t ch t t 50 48 m b o yêu c 70% t ng v t li u chá t 110 - 20m t t nh t Kho ng th cr im t c ng t t t nh t bu i sáng, nên ti n t v t li im t sau t có th dùng làm t tre n a ngâm ho c qu n áo c t m d u bu c vào m u c a sào ho c g y dài Công tác ti vài ch c mét vng vào bu li a hình, v u ki n th c t c v t li xây d ng k ho i tán r ng c c th vào k t qu mc av t c cho c th sát t c n ti m cho t t c khâu, t t ch c hi ng, s ph i h p nh p nhàng gi a nhóm, k t qu nh u c n tránh cho l n t sau Ngoài c vào di n tích, kh h ng l t c n ph m b o ngu n nhân l ng n l a s c x y mc i ch héo r i ch t làm ng v t li u cháy m thi t n phòng cháy c n thi t M t kh ng ch c t n kh m b o an toàn cho m làm cho m t s b ng phát tri n c a h n ch t n t n u cao v t li u cháy 1m ph i h th p v t li u cháy xu t b ng cách (phát d n dây leo, lu ng cành th p, phát th c bì b i, lau lách ) Chi u cao vút ng n c a r ng tr ng phù h p cho vi c t - 9m tr lên, m i v i r ng t nhiên t 650 i v i r ng tr ng c v t li vùng tr m cháy r c khoanh vùng, n c ch c ch n mùa khơ s có nhi u kh c áp d ng bi a bàn ch y u Thông nh a, nhiên c iv is n ng ch ng nh a thông - Th c hi n xây d u cháy ph i n m u không ti n t y cháy r ng có u n n ng c a bi n n l a m i tu s 49 nl a n l a có th ng ho tác d ng chia c t ng n l t, cháy ng n cây, tán r ng tr t nh ng bi n pháp phòng ch ng cháy r ng c a ngành Lâm nghi p t u thi t k tr ng r ng ho c r ng hay r ng t nhiên ph i ti n hành phân chia nh ng r ng thành nh ng lô, kho nh riêng bi t b i nh c n l a Nh ng c m t h th nl i l n Tuy nhiên v h i kinh nghi ng ngu n l i l n, v ic kinh doanh lâm nghi a bàn ng nh ng d i tr c ch t tr ng thu d n s ch c cành nhánh, th m m c cu c x i hay cày l t nh nl a cháy lan m tr ng xanh nh c tr ng xanh h n giao, có k t c u nhi u t c bi t ch n nh ng lồi có kh ul at n d ng t cháy lan tán r ng tr ng n m tán nh ng khu r ng d n c u ch a cháy, v doanh lâm nghi i m phát hi n l a r ng ph c v khai thác ng c iv a hình phúc t ng m c t cháy ng th v n chuy n n chuy n nguyên v t li u ph c v s n xu t kinh ng, phân bón, thu c tr sâu ph c v nl tu n tra canh gác trình v n xu t lâm s n, nh a mùa n l a là: d c 150 trí v i i b ng ph ng ho d i 150 i b trí vng góc v ng gió mùa cháy r ng ng có hai lo c nl c xây d ng nh ng khu r ng có nh ng di n tích r ng l n chia nhi u vùng có di n tích t kho ng 5.000 ng k t h p v i vi c xây d ng ng v n xu t v n chuy i v i khu r ng t chia nhi u kho ng có c ly cách t c xây d ng nh ng vùng d v chia di n tích khu r ng kho nh nh v i di n tích i v 50 c l a ch n cho vi c thành l t 400 - 1.000 Các Keo tràm (Acacia auriculiformis) ng (Acacia mangium), Keo d u (Leucaena leucocephala) Ngồi mơ hình nơng lâm k t h p có th mai, cam, quýt - Xây m i tu b chòi canh c n l a giúp cho vi c phát hi n l a r ng khu v c, nhanh chóng t ch c l ng ch a cháy, h n ch m thi t h i cháy r ng gây Vi c xây d ng chòi canh r t c n thi t Chòi canh ph i có t m nhìn r ng, t i thi u chòi có chi u cao t 15 tv trí cao khơng b che l p t c làm b ng nguyên li u b n ch t thép, g t t s n có g Chòi canh ph c l p thi t b ch ng sét, ng d ng c khu v c, ng nhìn, máy b ng v t d ng càn thi m v cháy r ng l ng b o v r ng c n túc tr ng xuyên theo d i ho t ng có th di n k p th i thơng báo tình hình 4.5.6.2 V sinh r ng làm gi m v t li u cháy vào mùa khô h c mùa khô nh ng khu r ng d c bi t nh ng khu r khu du l ch c n k t h p ch ng, t a cành nhánh lo i v i vi c thu d n v t li ng n l a Các khu r ng tr ng sau khai thác, c n k t h p vi c ch t tu b v i vi c thu d n cành nhánh, lo i b già c i, cong queo, sâu b nh, ch x n 4.5.6.3 M a vi gia súc nh m h n ch ng c a c làm gi m kh ng v t li u cháy khu r ng tr ng vùng c tranh lau c bi t nh ng khu r ng lau lách, tr ng c , tr ng b i ta ng m i tr ng ho c khu r ik gia súc 4.5.6.4 c m t nguyên li u h t s c quan tr ng công tác ch a cháy r ng Tuy nhiên tu m c a khu v c mà ngu c có th s n có t nhiên ho c ph i xây d ng h ch a nhân t o Có th l i d ng ao h t 51 c ph c v cho s n xu t nông nghi p l i d ng ao h khe nhiên, ch su i t a bàn huy ta xây d l c ph c v cho vi c ch a cháy r c thu n ti i v n chuy n Có th ng gi i pháp c n thi ng vào t ng lo i hình th c bì, v t li u cháy khác M th sát v i t ng lo i m riêng c a t ng khu v a hình, th i ti t n pháp ng th i có th áp d ng cho tồn b di n tích r a bàn huy chi c PCCCR h a ngành lâm nghi a bàn 52 PH N K T LU N KI N NGH 5.1 K t lu n n Qu c Gia Phonh Nha- K Bàng n m vùng khí h u nhi i gió mùa, ln b ng b i khí h u c a phía B c chia làm mùa rõ r t n tháng 11 trùng vào nh n nh ng xu t hi n vào gi c c n vào tháng - c 2.000 2.500 mm, v i ng th i gian t n tháng 12 Nhi trung -25°C, v i nhi cao nhât 41 °C vào mùa hè m c th p nh t có th xu ng °C vào Th i k nóng nh t vào tháng n tháng v i nhi trung bình 28 °C, t n tháng có nhi t trung bình 18 °C Do y u t a hình nên ng ng gió Tây ng thành gió Tây B c t n tháng Gió n xu t nông nghi p công tác b o v r Mùa khơ dòng ch y th p, nhi u nhánh sơng b c n ki t n nhu c u s d c cho ch a cháy r n xu i s ng gi nh mùa cháy r ng phân vùng tr + Mùa cháy r ng t tháng u nhi + Phân vùng tr m m cháy r ng: c bi t tháng 7, tháng có s t c c ti u vào tháng 71,3% m cháy r ng d a vào ngu nh Con), k km 27, km 30 km 31, km 37 ), t 700 m), k 53 c v t li u cháy, l y u - Nguyên nhân gây cháy r ng nhi y u t i, y canh tác nông nghi p xã ti p giáp: Tân Tr ng Tr ch, Xuân Tr ch, Phúc Tr ch, dùng l a t Ong trái phép, s d ng l a r ng c ng xâm nh p, phá r ng, khai thác lâm s n trái phép, s d ng l a sinh ho t c a Tr m Ki m lâm, ch n tra, hút thu c c i dân qua l i, du khách, n ng t m d ch v du l ch, ch t n sót l i sau chi n tranh d c theo ng H Chí Minh nhánh Tây xu c gi cơng tác phòng cháy ch a cháy r ng có hi u qu : Gi i pháp tuyên truy n giáo d c, gi i pháp v t ch c th c hi n phòng cháy ch a cháy r ng, gi i pháp v sách tài chính, gi i pháp k thu t, gi i phá v công tác ch o gi i phaspkhacs áp d ng cho r ng tr lý th c bì, v t li u cháy, xây d ng ng - M c dù có nhi u c g ng cơng tác phòng cháy ch a cháy r ng x n VQG, song nh th c hi n t t công tác PCCCR nên t t c c phát hi n s m d p t t k p th i, không gây thi t h i l ám cháy t ng H Chí Minh nhánh Tây, thu c Phân khu D ch v - Hành VQG thi t h i di n tích r ng kho ng 900m2 n du l ch Hang Én (g n b thu c Phân khu B o v nghiêm ng t gây thi t h i di n tích kho ng 45m2 5.2 T n t i - Do th i gian có h pháp k th a có ch n l h n ch , nên có ph n -K nghi a bàn nghiên c u r tài ch y ng ph ng v n n k t qu nghiên c u u tra ph ng v n h n ch , v y thu th p -M thái h c c a t K t qu nghiên c u mang tính ch th c tài li u tham kh o 54 c tính sinh v t h c, sinh n l a khu v c nghiên c u nh tính d a s li u th c t thu 5.3 Ki n ngh - M r ng s tham gia c a c ng góp ph y m nh xã h i hóa cơng tác b o v r nghi p b o v r ng, PCCCR thành s nghi p c a tồn dân - Có sách kinh t t h không ph thu c vào r ng Bên c t s thôn , xã mi n nui , công tác qu n lý b o v , phòng cháy ch a cháy r ng h n ch c tr ng có nh ng bi n pháp , gi u qu công tác b o v phòng cháy ch a cháy r ng 55 TÀI LI U THAM KH O B Nông Nghi p Phát Tri n Nông Thôn Quy nh s BNN aB ng B Nông nghi p Phát tri n nông thôn B Nông nghi p Phát tri n nông thôn, (2007) B tài li u t p hu n cơng tác phòng cháy ch a cháy r ng B Nông nghi p Phát tri n nông thôn, (2014) Hi n tr ng r ng toàn qu C c Ki m Lâm, B Nông Nghi p Phát Tri n Nông Thôn, Trang Web v phát hi n s m cháy c nh báo cháy r ng C c th ng kê, 2006, Niên giám th ng huy n B Tr ch 2006, NXB Th ng kê, 200 tr Giáo trình phòng cháy ch a cháy r i h c Qu ng Bình ng, Ph m Ng Phòng cháy ch a cháy r ng Nhà Xu t b n Nông nghi p, Hà N i Ph m Ng Thiên tai khô h n cháy r ng gi i pháp phòng cháy ch a cháy r ng Vi t Nam Nhà Xu t b n Nông nghi p, Hà N i Ph m Ng Qu n lý cháy r ng Vi t Nam Nhà Xu t b n Ngh An 56 PH L C Ph l c PHI U PH NG V N CÁN B I THÔNG TIN CHUNG i ph ng v n: Ngày ph ng v n : m ph ng v n : NC I PH NG V N H tên: Tu i: Gi i tính Dân t chuyên môn: Ch c v : a ch : III CÂU H I PH NG V N Anh (ch ) cho bi t , t i Ban qu n lý thành l p ban phòng cháy ch a cháy không? .2 u t ch c g m m i? Ch m v ban phòng cháy ch a cháy gì? Các ho ng mà ban phòng cháy ch a cháy tri n khai gì? K t qu c th c a ho Trơng q trình tri n khai th c hi n ho ng phòng cháy ch a cháy , có s ph i k t h p h tr c a t ch c khác không? 57 S ph i k t h i hi u qu không? Trong trình tri n khai th c hi n có nh ng thu n l m m nh ? Trong trình tri n khai th c hi n có nh n ch gì? 10 Anh (ch ) có nh ng ki n ngh cháy có hi u qu xu cong tác phòng cháy ch a Xin c i ph ng v n 58 Ph l c PHI U PH NG V I DÂN I THÔNG TIN CHUNG i ph ng v n: Ngày ph ng v n : m ph ng v n : NC I PH NG V N H tên: Tu i: Gi i tính Dân t h c v n: Ngh nghi p: a ch : III CÂU H I PH NG V N Xin anh (ch ) cho bi t xã ta có thành l p t phòng cháy ch a cháy r ng không? T phòng cháy ch a cháy r cháy r ng? n khai nh ng bi h n ch T c trang b nh ng thi t b d ng c phòng cháy ch a cháy r ng ? ph c v công tác Khi có cháy r ng x y t phòng cháy ch a cháy r ng nh ng bi n pháp ch a cháy? Theo anh ( ch ) công tác phòng cháy ch a cháy ? xã ta có nh ng thu n l i 59 làm t Theo anh (ch nh ng bi n pháp gì? a cháy r ng c n có T nhân cháy gì? n t i xã ta có x y v cháy r ng khơng, nguyên Xin chân thành c i ph ng v n 60 ... nghi p- Tr ng tr t n Qu c gia Phong Nha- K Bàng L IC c s phân công c i h c Qu ng Bình Và s ng ý c ng d c hi c tr xu t gi i pháp phòng cháy ch a cháy r ng t n Qu c gia Phong Nha- K c khóa lu n t t... phong cháy ch a cháy r ng 4.5.1 Gi i pháp v tuyên truy n giáo d c 4.5.2 Gi i pháp v t ch c th c hi n phòng cháy ch a cháy r ng 4.5.3 Gi i pháp v sách tài 4.5.4 Gi i pháp k thu t 4.5.5 Gi i pháp. .. hình v cháy r Qu c Gia Phong Nha- K Bàng 4.4.1 Tình hình cháy r ng 4.4.2 Các nguyên nhân d n cháy r ng a qua t i Ban qu n a cháy 4.4.4 Bi i khí h u di n bi n b ng c a th i ti t xu t gi i pháp phong
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng tại Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay