Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cái (Khóa luận tốt nghiệp)

76 16 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:14

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cáiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cáiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cáiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cáiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cáiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cáiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cáiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cáiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cái cơng trình khác LQCC NXB NXBGD L DANH M C CÁC T VI T T T M CL C M U 1 Lý ch tài 2.L ch s nghiên c u M u i ng ph m vi nghiên c u c tài Gi thuy t khoa h c Nhi m v nghiên c u u Nh tài B c c c a khóa lu n D N TR LÝ LU N VÀ TH C TI N C A VI NG TU I LÀM QUEN V I CH CÁI lý lu n c a vi ng d n tr tu i làm quen v i ch 1.1.1 H th ng ng âm ch vi t Ti ng vi t hi i m tâm, sinh lý c a tr tu n vi ng d n tr làm quen v i ch 13 th c ti n c a vi 1.2.1 Vài nét v ng d n tr - tu i làm quen v i ch 16 i ch ng M m non 16 1.2.2 V ng d n tr làm quen v i ch ng M m non n hi n 18 1.2.3 V u ki n thi t b d y h c 20 1.2.4 V k t qu c tr 20 1.2.5 K t lu m 21 M T S BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU VI C NG D N TR LÀM QUEN V I CH CÁI 22 2.1 Phân nhóm ch 2.2 Chu n b ng d n tr làm quen ch 22 dùng tr ng d n tr làm quen ch 23 ng d n tr nh n bi t ch phát âm 25 ng d n tr nh n bi t ch 25 ng d n tr phát âm 28 2.4 Cho tr i ch 30 ng d n tr t p tô ch 33 ng hóa hình th c t ch c d y h c 35 2.7 Ph i h p v c d y tr làm quen ch 39 TH C NGHI M 41 3.1 M c nghi m 41 3.2 a bàn th i gian th c nghi m 41 n hành th c nghi m 42 3.4 N i dung th c nghi m 43 3.5 Quá trình t ch c th c nghi m 43 3.6 K t qu th c nghi m 57 3.7 K t lu n chung v k t qu th c nghi m 60 K T LU N VÀ KI N NGH 62 I K t lu n 62 II Ki n ngh 63 Lý 1.1 1.2 1.3 n - - - - - NXB giáo - - - - - u - non n u u - - - - lên phát âm - 56 - tiêu chí sau: - Ti - qua: 57 qua: nhóm - TT giá - - - - - nhóm nhóm - 10 - 58 bình (5 - 6) n (7- 8) (9 - 10) cháu (%) cháu (%) cháu (%) cháu (%) 0% 8% 14 40% 18 52% 14% 23% 12 34% 10 29% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% - 6) - 8) - 10) cháu 59 khơng có cháu 60 61 - giúp 62 - II K 63 - - khai thác thông 64 Ngu Kha Hai NXB GD , 10 giáo 11 giáo 12 13 (2001), , NXBGD 14 15 16 17 65 18 , NXB G 19 , 20 21 inh Kim Thoa (2005), 22 non, NXB GD 23 2000), - 24 25 26 27 28 2004 29 30 Trang web: www.mamnon.com; http://tailieu.vn/; http://giaoan.violet.vn/ 66 (V/v -6 Câu 1: Câu 2: Câu 3: - Câu 4: LQCC? - Câu 5: o máy tính Câu 6: Khơng Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: - : TT - - - - - nhóm nhóm - 10 - ... 21 M T S BI N PHÁP NÂNG CAO HI U QU VI C NG D N TR LÀM QUEN V I CH CÁI 22 2.1 Phân nhóm ch 2.2 Chu n b ng d n tr làm quen ch 22 dùng tr ng d n tr làm quen ch 23 ng d n tr nh... tu i làm quen v i ch 16 i ch ng M m non 16 1.2.2 V ng d n tr làm quen v i ch ng M m non n hi n 18 1.2.3 V u ki n thi t b d y h c 20 1.2.4 V k t qu c tr 20 1.2 .5 K... A VI NG TU I LÀM QUEN V I CH CÁI lý lu n c a vi ng d n tr tu i làm quen v i ch 1.1.1 H th ng ng âm ch vi t Ti ng vi t hi i m tâm, sinh lý c a tr tu n vi ng d n tr làm quen v i ch
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cái (Khóa luận tốt nghiệp), Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn trẻ 5 – 6 tuổi làm quen với chữ cái (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay