Vận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm non (Khóa luận tốt nghiệp)

106 16 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 18:01

Vận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm nonVận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm nonVận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm nonVận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm nonVận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm nonVận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm nonVận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm nonVận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm nonVận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm non M CL C L IM U 1 Lý ch tài M u Khách th nghiên c ng nghiên c u Gi thuy t khoa h c Nhi m v nghiên c u Gi i h n ph m vi nghiên c u u .3 Nh tài C u trúc c a khóa lu n NH NG LÝ LU NV QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N GIÁC QUAN C A TR 1.1 L ch s v TU I nghiên c u lý lu n 1.2.1 Lý lu n chung v m phát tri n giác quan cho tr - tu i ng M m non 25 TI U K 29 TH C TI N C A VI C V N D MONTESSORI NH M PHÁT TRI N GIÁC QUAN CHO TR NG M M NON .30 2.1 T ng quan v khách th a bàn nghiên c u 30 2.2 T ch u vi c v n d trình phát tri n giác quan cho tr - tu i 2.3 Xây d ng M m non 32 phát tri n giác quan c a tr - tu i .34 2.4 K t qu kh o sát th c tr ng 36 TI U K 43 QUY TRÌNH T U TH NGHI CH C M 44 3.1 Quy trình t ch c n giác quan cho tr 44 ng cho vi c xây d ng l a ch n n i d y theo 44 3.1.2.1 Ngun t m b o tính quy trình 44 3.1.2.2 Nguyên t m b o tính h th ng 45 3.1.2.3 Nguyên t m b o tính th c ti n 45 3.1.2.4 Nguyên t m b o tính v a s c, hi u qu 3.1.3 Quy trình v n d ng p m b o an toàn 45 45 3.1.4 Thi t k t p phát tri n giác quan cho tr 3.2 Th nghi TI U K tu i .46 m 54 65 TÀI LI U THAM KH O .69 DANH M C B NG B 34 B ng 2.2: Hi u bi t c a giáo viên v B ng 2.3: M B ng 2.4: M s d .36 phát tri n giác quan cho tr 36 v nd n giác quan cho tr 37 B ng 2.5: Nh n th c c a giáo viên v vai trò c a vi c phát tri n giác quan cho tr 38 B B ng 2.7: Các ho c giáo viên tr ng nhi u nh t d y tr 38 ng phát tri n giác quan cho tr 39 B ng 2.8: Hình th c t ch c ho ng phát tri n giác quan cho tr 40 B ng 2.9: M phát tri n giác quan c a tr - tu i 40 B ng 3.1: M bi u hi a tr c th nghi m 56 B ng 3.2 .57 B ng 3.3 .58 B ng 3.4 .60 B ng 3.5 .61 B ng 3.6 .62 B ng 3.7 .63 DANH M C BI Bi 3.1: M bi u hi n trung bình tiêu chí 56 Bi 3.2: Kh n th giác c a tr 57 Bi 3.3: Kh n thính giác c a tr 59 Bi 3.4: Kh n xúc giác c a tr 60 Bi 3.5: Kh n v giác c a tr 61 Bi 3.6: Kh n kh u giác c a tr 62 Bi 3.7: M bi u hi n trung bình tiêu chí 64 L IM Lý ch U tài 1.1 Giác quan có vai trò quan tr ng q trình phát tri n toàn di n nhân cách c a tr Th gi ng, có bi yh pd i v i tr gi ng v y, thích thú v y, th tr tò mò mu n bi M t nh ng hình th c u m i l , bí c khám phá, tìm hi u v chúng ng nhu c u mu n tìm tòi, khám phá c a tr thông qua giác quan Thơng qua giác quan tr có th n s c, hình kh i, ch t li u, to hi nh , dài m v hình dáng, màu ng n, mùi v , âm c a s v t ng xung quanh Vì v y, phát tri n giác quan cho tr t o n n t u ki n thu n l tr khám phá, tìm hi u thu nh n nh ng hi u bi t v th gi i xung quanh Không nh ng th phát tri n giác quan góp ph n quan tr ng vào vi c phát tri n chu n c m giác làm cho giác quan c a tr tr nên tinh nh y, vi c phát tri n giác quan cho tr t nh r t c n thi t 1.2 M c tiêu c a giáo d c m xây d ng giáo d i m i hi n y tr phát tri n t t v th ch t, trí tu , th m m , hình thành nh ng y u t tr vào l p m u tiên c a nhân cách, chu n b cho u giúp tr phát tri n hoàn thi n giác quan, phát huy tr kh n bi t phân bi m c cm c l a ch n, v n d ng c t ch c ho Hi n nay, th gi ng giúp tr phát tri n r t c n thi t t nhi giáo d c tiên ti n dành cho l a tu i m c Montessori 1.3 c Montessori m m giáo d c tr em d a nghiên c u kinh nghi m c Montessori (1870 ng c Ý Maria 1952) ng t i s phát tri n toàn di n nhân cách c a tr ng, giác quan ho t ng trí tu Qua quan sát, Montessori nh n th y, tr em ln có s v ng di chuy ng, ho t khám phá th gi i xung quanh, tr mu n làm ch th gi i c a tr Chính v thơng qua nh d n vi c tích c c t ch c ho h i cho tr c tr i nghi u vô thu n l i cho s phát tri thơng qua ho c q trình tâm lý ng, m a tr s phá nh m ti tr B i ng vào th gi i th c hi n nh ng khám i giá tr c a th gi i xung quanh S phát tri n trí tu c a tr thông qua s v l n t ng cho tr u ki ng, ho tr ng c a b n thân tr cv ng, ho i ng m t cách t c a tr phát tri n 1.4 Cùng v i yêu c u ngày cao vi d im ng c m m non m i c a B giáo d hi n cho th y, vi c v n d quan cho tr v o th c t m phát tri n giác c tr ng th c hi n hi u qu Chính v y, c n ph i có s nghiên c u th ng, v n d t quy trình h p lí v i quy trình phát tri n sinh lí c a tr s phát tri n giác quan cho tr , t ng giáo d c tr trên, ch n nghiên c ng m m non Xu t phát nh ng lí tài: V n d q trình phát tri n giác quan cho tr - tu i M ng m m non u Nghiên c u v n d ng p quan cho tr - tu i vào trình phát tri n giác ng m m non, góp ph n tích c c vào vi c th c hi n m c tiêu giáo d c m m non hi n Khách th nghiên c ng nghiên c u 3.1 Khách th nghiên c u Quá trình giáo d c trí tu cho tr - tu i 3.2 ng nghiên c u Quy trình t ch cho tr - tu i ng m m non n giác quan ng m m non Gi thuy t khoa h c N u trình giáo d c trí tu cho tr , giáo viên bi t cách v n d ng t quy trình h p lí phù h p v i quy trình phát tri n sinh lí c a tr s giúp tr phát tri n giác quan, t ng - - giáo d c tr ng ng M m non Nhi m v nghiên c u tài t p trung nghiên c u nhi m v sau: 5.1 Nghiên c lý lu n c a tri n giác quan cho tr - tu i ng m m non 5.2 Nghiên c u th c tr ng trình phát tri n giác quan cho tr - tu i ng m m non 5.3 T ch c th nghi m quy trình t ch phát tri n giác quan cho tr - tu i m ng m m non Gi i h n ph m vi nghiên c u 6.1 Gi i h n v ng nghiên c u tài này, t p trung nghiên c u v nh m phát tri n giác quan cho tr - tu i ng m m non 6.2 Gi i h n khách th nghiên c u c th c hi n nghiên c u 15 tr - tu i 20 giáo viên ng M m non - ng H i - Qu ng Bình 6.3 Gi i thi u v th i gian nghiên c u c ti n hành nghiên c u t tháng 12/ n tháng 5/2017 u th c hi tài này, s d ng ph i h c u sau: u lý lu n Chúng s d ng h p, khái quát hóa, h th ng hóa nh ng ngu n tài li tài nghiên c u nghiên c u th c ti n -M bi u hi n giác quan c a tr ti t h c, sinh ho t h ng ngày quan sát cách th c giáo viên t ch c ho ng cho tr - Bi n pháp: Chúng ti n hành d gi , quan sát ho giáo viên ng m m non ng c a tr i -M i v i giáo viên v vi c v n d ng nh m phát tri n giác quan cho tr - tu i tu i thông qua ho giác quan c a tr ng m m non.Trò chuy n v i tr - tìm hi u m nh n th c s phát tri n ng th i tìm hi u y u t n trình phát tri n giác quan c a tr - Bi th c hi i, t nhà qu n lý, giáo viên tr ho 7.2.3 iv i ng giúp tr phát tri n giác quan u tra b ng b ng h i -M Nh m thu th p thông tin v th c tr ng s d Montessori c a giáo viên, th c tr ng phát tri n giác quan c a tr - Bi th c hi ti ng m m non ng phi u tra ng cán b qu n lý, giáo viên m m non 7.2.4 ng k t kinh nghi m -M Nh m thu th p kinh nghi m quý báu c t lu - Bi n pháp: D gi i v i giáo viên 7.2.5 u s n ph m ho - M ng n giác quan c a tr tu i ng m m non - Bi n pháp: Chúng ti n hành nghiên c u s n ph m ho ng, phân tích k t qu th nghi m 7.2.6 th nghi m -M m nghi m quy trình t ch c nh m minh ch ng cho gi thuy t u - Bi n pháp: Th nghi m áp d ng cách th c quy trình t ch c u qu th c ti n c trình phát tri n giác quan c a tr - tu i i ng m m non c th ng kê -M trên, t V n d ng toán th ng kê x lý s li u k t qu t qu xác th c c a vi c v n d trình phát tri n giác quan cho tr tu i ng m m non c t k t qu - Bi n pháp: S d ng m t s cơng th c tốn h c t kh o sát th c tr ng th nghi m Nh m tài - Góp ph n h th ng hóa nh ng v lí lu n v tri n giác quan cho tr - tu i - ntessori ng M m non u tra, kh o sát, phân tích làm sáng t th c tr ng t ch c ho trình s d ng y h Montessori nói riêng, nh - x lý nh ng s li u thu n c a th c tr ng xu t cách th c, quy trình t ch c cho giáo viên v v n d ng Montesori nh m phát tri n giác quan cho tr - tu i ng M m non C u trúc c a khóa lu n Ph n m u Ph n n i dung Nh ng lý lu nv trình phát tri n giác quan c a tr - tu i th c ti n c a vi c v n d ng phát tri n giác quan cho tr - tu i Quy trình t nghi m ng M m non ch u th m Ph n k t lu n ki n ngh NH NG LÝ LU NV VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N GIÁC QUAN C A TR 1.1 L ch s v TU I nghiên c u * Trên th gi i c Montessori m t m giáo d c tr em d a nghiên c u kinh nghi m c c Ý Maria Montessori (1870 1952) [4] qu giáo d c d c r v y h c mang l i giá tr , hi u c bi t trình giáo d c tr t yh quan tâm nghiên c c r t nhi u nhà giáo d c tr th gi i i nhi u g Maria Montessori cho r tr , tr có th ng xã h tu i Chính khác nhau: Ti c a s pháp tri n tôn tr c hi u qu h c t p cao nh [4] c thù c a c t ho ng mà bà Maria Montessori nh ng ph c chu n b d a nhu c u c a tr em t ng th i k phát tri n c a tr th h tr tr phát tri n thu n theo t nhiên B i không ph i s truy n th cho tr m il u có th giúp tr xây d i th y bên tr i i mình, y tr tìm ki m nh ng h c t môi nh hình cá nhân Maria Montessori essori - 12 - nh cho c nh v y s c xuân S h i t muôn màu c a lo i hoa s làm cho cu c s h pd - t nhi u n hoa c - Tr tr l i n ph i làm gì? - À, ph c, nh c - Tr l ng nghe làm cho cu c s ng c a mn s c màu nhé! * Ho - Hơm m ng sinh nh t b n Lan Anh, v i - Tr l ng nghe nh ng bàn tay khéo léo cô tin ch c r ng s c c r t nhi g i n b n bu i sinh nh t nha! - Cô t ch c cho tr ng d n - Tr c m hoa cho tr K t thúc - Nh - Tr l ng nghe - Cho tr v chuy n sang ho - Tr v ng khác 17 ng PH L C Phi d y PHI D Y (V nd n giác quan cho tr - tu i) Ngày d y: L p: Bài t p: M TT N Kh n th giác c a tr Kh n thính giác c a tr Kh Kh n v giác c a tr Kh n kh u giác c a tr phát tri n xúc giác c a tr 18 Danh sách tr tham gia th nghi m L P TH TT NGHI M H tên Tr n Hoàng Anh Lê Th uT L I CH NG Ngày sinh TT H tên Ngày sinh 03/02/2013 27/10/2013 Nguy n Vi t An 27/11/2013 23/06/2013 Lê Quý 30/4/2013 13/10/2013 17/11/2013 u Long Ph 13/05/2013 Ph m Gia B o 09/08/2013 26/12/2013 16/04/2013 ng Ng c Hà 06/05/2013 n 14/03/2013 H i Hà Thu Yên 30/01/2013 Ph m Xuân Phú 16/12/2013 08/03/2013 27/01/2013 Nguy n 23/04/2013 10 Tr n Ng c B o Nhi 24/03/2013 10 11 Tr n Lan Nhi 20/03/2013 11 Tr n Th Nga 23/06/2013 12 Mai Tu n Nguyên 12/04/2013 12 Lê Th Loan 11/02/2013 13 Mai Khôi Nguyên 30/07/2013 13 Nguy n Th L i 22/02/2013 14 Nguy n Th Lan 12/05/2013 14 Tr n Th o Ly 23/04/2013 15 Nguy n Th Linh 23/04/2013 15 Nguy n Th Mai 11/09/2013 19 15/03/2013 M t s hình nh th nghi m BÀI T P 1: NH N BI T MÀU S C Tr quan sát, nh n bi t màu s c Cô ôn luy n t p nh n bi t màu s c cho tr 22 V T BÀI T Tr l ng nghe âm cô t c, chai nh a, ti ng còi 23 Tr cô t o âm t gi y 24 BÀI T P 3: C M GIÁC NÓNG - L NH C C Cô gi i thi u tên t p cho tr ng d n ho ng c m giác nóng l nh c 25 c cho tr Tr c m giác s nóng - l nh c 26 c theo s ng d n c a cô BÀI T P 4: TH Cô giáo XEM NÀO nh, gi i thi u t p ng d n tr n m v 27 n xét Sau n m v xong giáo viên nh c nh tr u 28 c BÀI T P 5: NG I MÙI MÙA XUÂN Cô gi i thi u tên ho Cô tr ng i mùi mùa xuân phân bi 29 ng a loài hoa n hoa c a l p Cô tr 30 31 ... 45 3. 1.2 .3 Nguyên t m b o tính th c ti n 45 3. 1.2 .4 Nguyên t m b o tính v a s c, hi u qu 3. 1 .3 Quy trình v n d ng p m b o an toàn 45 45 3. 1 .4 Thi t k t p phát tri n giác quan. .. t d y tr 38 ng phát tri n giác quan cho tr 39 B ng 2.8: Hình th c t ch c ho ng phát tri n giác quan cho tr 40 B ng 2.9: M phát tri n giác quan c a tr - tu i 40 B ng 3. 1: M bi u... m non Xu t phát nh ng lí tài: V n d q trình phát tri n giác quan cho tr - tu i M ng m m non u Nghiên c u v n d ng p quan cho tr - tu i vào trình phát tri n giác ng m m non, góp ph n tích c c vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm non (Khóa luận tốt nghiệp), Vận dụng phương pháp Montessori vào quá trình phát triển giác quan cho trẻ 3 4 tuổi ở Trường mầm non (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay