Thiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh (Khóa luận tốt nghiệp)

118 11 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:58

Thiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanhThiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanhThiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanhThiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanhThiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanhThiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanhThiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanhThiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanhThiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh M CL C L IC DANH M C CÁC T VI T T T DANH M C CÁC B NG DANH M C BI PH N M U .1 Lí ch tài M c u 3 Khách th ng nghiên c u G a thuy t khoa h c Nhi m v nghiên c u Gi i h n ph m vi nghiêm c u 6.1 Gi i h n v khách th nghiên c u 6.2 Gi i h n v n i dung nghiên c u .4 6.3 Gi i h n v th i gian nghiên c u .4 u .4 u lý lu n u th c ti n ng toán h c .5 Nh tài C u trúc c a khóa lu n PH N N I DUNG : LÝ LU N VÀ TH C TI N C TÀI NGHIÊN C U lý lu n th c ti n 26 TI U K 35 : CÁC THÍ NGHI M NH M PHÁT TRI N TÍNH TÍCH C C NH N TH C CHO TR - TU I QUA HO MÔI TR NG KHÁM PHÁ KHOA H C V NG XUNG QUANH 36 ng cho vi c xây d ng l a ch n TN 36 2.2 Nguyên t c xây d ng l a ch n TN 36 2.3 Các TN s d ng cho tr KPKH v MTXQ 37 : T CH C TH C NGHI M 62 3.1 M nghi m 63 3.2 N i dung th nghi m 63 a bàn th i gian th nghi m 63 3.4 L a ch n thi t k giáo án th nghi m .63 3.5 Quy trình th nghi m .64 3.6 Phân tích k t qu th nghi m 64 K T LU N VÀ KI N NGH .73 K t lu n 73 Ki n ngh 73 TÀI LI U THAM KH O .76 DANH M C CÁC T TT VI T T T Vi t t t GDMN Giáo d c m m non GV Giáo viên MN M m non MG M u giáo MGL M u giáo l n KPKH Khám phá khoa h c MTXQ ng xung quanh TTCNT Tính tích c c nh n th c PP 10 Tn Th nghi m 11 TN Thí nghi m i ch ng 12 13 VD Ví d DANH M C CÁC B NG B 25 B ng 1.2: Nh n th c c a giáo viên v vai trò c a PP TN qua ho ng cho tr KPKH v MTXQ .30 B ng 1.3: M tr qua ho s d ng PP thí nghi m c a giáo viên nh m phát tri n TTCNT cho ng KPKH v MTXQ 31 B ng 1.4: Các n i dung PP TN c a giáo viên ho ng cho tr khám phá 31 B ng 1.5: Th i gian ti n hành PP TN 32 B ng 1.6: Hình th c t ch c cho tr ti n hành PP TN 32 B ng 1.7: M phát tri n TTCNT c a 60 tr -6 tu i 33 B ng 3.1 M bi u hi B ng 3.2: M tham gia ho B ng 3.3: M ý c a tr th c hi n TN 67 B ng 3.4 M th hi n xúc c m h ng thú h c t p c a tr 68 B ng 3.5: M trì tr ng thái tích c c c a tr .69 B ng 3.6: M bi u hi a tr c th nghi m 65 ng h c t p c a tr 66 a tr sau th nghi m 71 DANH M C BI Bi 3.1: M trung bình c a tiêu chí 65 Bi 3.2: M tham gia ho Bi 3.3: M ý c a tr th c hi n TN 68 Bi 3.4 M th hi n xúc c m h ng thú h c t p c a tr .69 Bi 3.5: M trì tr ng thái tích c c c a tr 70 Bi 3.6: M bi u hi ng h c t p c a tr 66 a tr sau th nghi m .72 PH N M Lí ch U tài 1.1 Thí nghi m (TN) vi c t ch c cho tr ng, ng nh m ki m nghi m m t tính ch ho c t o d ng l i m t hi a s v t hi ng t nhiên B ng n tr có th xác l p c nguyên nhân c a s v t, hi c s bi m i quan h nh m lý gi i th c m i c a thiên nhiên c tr i nghi m cu c s ng Chính s giúp tr phát tri n lành m nh v th ch t, nuôi ng tình yêu thiên nhiên, tình yêu cu c s ng, lòng nhân kh uv ng xung quanh c a tr T ch c làm thí nghi giúp tr gi n m t hình th c t o tình hu ng nh n th c, c tr i nghi m tr c ti i giúp tr s d tìm hi u, khám phá, th nghi 1.2 Ho ng ng khám phá khoa h c (KPKH) v m t nh ng ho ng xung quanh (MTXQ) ng vô quan tr ng cho tr c tích c c khám phá, tìm ki s ng xung quanh mà có th c m i giác ng m m non (MN) phát hi n m i, n d u c a cu c c ti n hành tr khám phá khoa h c (KPKH) v r t nhi c khác nhau, song cho ng xung quanh (MTXQ) ho t ng thích h p nh t th c s h p d n làm th a mãn nhu c u nh n th c c a tr , m cho tr cánh c a vào th gi i r ng l Trong q trình th c hi n thí nghi m, tr tích c c khám phá, tìm hi u MTXQ s giúp tr hình thành, c ng c phát tri n nh ng tri th ng v s v t, hi ng thiên nhiên, nh m th a mãn nhu c u nh n th c m r ng t m hi u bi t cho tr v th gi i khách quan; phát tri n trình tâm lý nh n th c (nh c ho ng trí tu c quan sát, phân tích, t ng h p, so sánh, khái qt hóa, suy lu n ngơn ng Tr c th c hành th hi Vì v ân tích, t ng h p, khái a tr c rèn luy n phát tri n giúp nâng cao ho t ng nh n th c c a tr Nh ng ki n th quan h , s phát tri n c a s v t, hi i, tr i nv m, tính ch t, m i ng thiên nhiên xã h ng, khó hi u thơng qua nh ng thí nghi có th t tr i nghi m t khám phá, lý gi i, ch ng ch ng n, d làm, tr c m t cách d dàng Bên d ng thí nghi m s c tr t c tính tò mò, kích thích khám phá i cho tr th cl i tri th c, kinh nghi m, k t tìm l i gi i, thu t qu c a thí nghi m tr bi t ng d ng cu c s ng hàng ngày s d ng M m n y, ng thu n l i có hi u qu nh t nh m phát tri n TTCNT c a tr qua ho ng khám phá khoa h c v ng xung quanh 1.3 Tính tích c c nh n th c (TTCNT) có th c n hình thành t l a tu i nh , c bi t l a tu i m u giáo l n (MGL) Tr MGL cu c s ng hàng ngày, h ct ng giao ti p v hi hi n i l n, v i b tính tích c c, ch tìm hi u nh n th c th gi i xung quanh, ng bi u ng tham gia ho nhu c u mu n xem xét m i v t, t câu h i cho m m ch tri ng, tích c c n thi t cho s phát c nh n th c sau c a tr c bi i v i tr MGL vi c phát tri n TTCNT góp ph n làm t t công tác chu n b cho tr ng ph ng h c t p ho ng m m non c vi c ng ch c vào o Chính v y, c vi c phát huy TTCNT c a tr m u giáo ng m t ph n yêu c u b c thi t c a xã h i m i vi c chu n b ng sáng t o 1.4 Cùng v i yêu c u ngày cao vi im m non m i c a B Giáo d th y, thi t k tu i qua ho o th c t hi n cho n nh m phát tri n tính tích c c ho ng KPKH v MTXQ v ng d y ng nh n th c c a tr - c tr ng th c hi n có hi u qu c thi t k t ch c m t cách h n ch c s tích c c ho t ng nh n th c cho tr Chính v y, c n ph i có s nghiên c u th t k c th c hi n khoa h c k t h p gi a lý lu n th c ti phù h p nh m nâng cao ch cao ch ng qua ho có th thi t k m t s TN ng KPKH v MTXQ nói riêng nâng ng d y h c nói chung Xu t phát t nh ng lý trên, chúng tơi ch n nghiên c s thí nghi ho ng nh ng Thi t k m t n nh m phát tri n tính tích c c nh n th c cho tr - tu i qua ng khám phá khoa h c v u M Nghiên c u thi t k m t s thí nghi - tu i qua ho n nh m phát tri n TTCNT cho tr ng khám phá khoa h c v phát trí tu nâng cao ch ng xung quanh, t - giáo d c tr - tu i Khách th n ng MN ng nghiên c u 3.1 Khách th nghiên c u Quá trình phát tri n giáo d c trí tu c a tr m u giáo (MG) qua PP TN ho ng KPKH v MTXQ 3.2 ng nghiên c u Cách thi t k m t s thí nghi giáo - tu i qua ho n nh m phát tri n TTCNT cho tr m u ng KPKH v MTXQ Gi thuy t khoa h c N u giáo viên (GV) bi t thi t k m t s thí nghi n qua ho ng KPKH v MTXQ m t cách khoa h c, h p lý, phù h p v i nh n th c c a tr s phát c tích c c nh n th c c a tr m u giáo - tu i, t n nâng cao ch t ng d y h c th c hi n t t nhi m v GDMN Nhi m v nghiên c u tài t p trung nghiên c u nh ng nhi m v sau: - Nghiên c lý lu n v s phát tri n nh n th c c a tr m u giáo - tu i m c a TN qua ho - ng KPKH v MTXQ u tra th c tr ng vi c vi c thi t k m t s thí nghi TTCNT cho tr - tu i qua ho n nh m phát tri n ng khám phá khoa h c v ng xung quanh - Nghiên c u, thi t k l a ch n TN nh m phát tri n TTCNT cho tr m u giáo - tu i - T ch c th nghi t k l a ch ki m nghi m, thi c a PP TN ki m ch ng gi thuy t khoa h Gi i h n ph m vi nghiêm c u 6.1 Gi i h n v khách th nghiên c u c th c hi n 60 tr MG - tu i 20 GV Lý ng H i, Qu ng Bình T ng MN Nam 6.2 Gi i h n v n i dung nghiên c u Nghiên c u m hình thành phát tri n tính TTCNT c a tr - tu i bi u hi n tích c c nh n th c qua vi c t ch c, thi t k m t s thí nghi ho n qua ng KPKH v MTXQ 6.3 Gi i h n v th i gian nghiên c u c ti n hành nghiên c u t tháng 10/2016 - 5/2017 u c th c hi n v i s ph i h p c u lý lu n Phân tích, so sánh, t ng h p, khái quát hóa, h th ng hóa nh ng ngu n tài li u tài nhiên c u u th c ti n -M h: Quan sát bi u hi n tích c c ho ng nh n th c c a tr b tr th c hi n TN - Bi n pháp: D gi th c hi n i -M i v i GV v PP TN phát tri n cho tr m u giáo l n qua ho t ng KPKH v MTXQ Trò chuy n v i tr m u giáo - tu i qua ho tìm hi u m n TTCNT c a tr ho ng h ng ng giáo d c nói chung th c hi n PP TN nói riêng - Bi n pháp th c hi i v i nhà qu n lý, giáo viên tr xoay quanh vi c s d ng PP TN nh m phát tri n nh n th c cho tr m u giáo - tu i qua ho ng khám phá khoa h c v ng xung quanh u tra -M gi n qua ho : Nh m thu th p thông tin v th c tr ng thi t k m t s thí nghi ng KPKH v MTXQ ng MN, t th c ti n cho vi c nghiên c u, thi t k m t s thí nghi tri n TTCNT c a tr m u giáo - Bi n pháp ti c tr ng làm n nh m phát tu i th c hi ây d ng phi ng cán b qu n lý, giáo viên M m non u tra ng k t kinh nghi m -M : D gi i v i giáo viên nh m thu th p nh ng kinh nghi m quý báu c a nhà chuyên môn v bi n pháp phát tri n TTCNT c a tr t lu n xác khoa h c, rút h c cho b n thân - Bi n pháp: D gi i v i giáo viên u s n ph m ho -M ng c a tr : Nghiên c u giáo án gi d y c a GV nh m tìm hi u vi c t ch c thi t k m t s thí nghi n vi c phát tri n tính tích c c nh n th c cho tr ng MN hi n Nghiên c u s n ph m c a tr (các t p, TN, ho khác c a tr ) nh m bi cm phát tri n ho ng ng nh n th c c a tr - Bi n pháp: Chúng ti n hành nghiên c u giáo án gi d y c a GV, nghiên c u s n ph m ho ng c a tr c nhi -M m : Th nghi m trình nh m ch ng minh cho gi thuy - Bi n pháp: u th nghi a ch n nh ti n c a vi c thi t k m t s tu i qua ho 7.3 -M pháp trên, t u i v i ho u qu th c ng nh n th c c a tr ng KPKH v MTXQ ng toán h c : V n d ng toán th ng x lý s li u k t qu ct t qu xác th c c a vi c s d ng PP TN nh m phát tri n nh n th c cho tr m u giáo - tu i qua ho ng khám phá khoa h c v - Bi n pháp: S d ng m t s công th c toán h ng xung quanh x lý s li ct kh o sát th c tr ng th c ti n Nh tài - Góp ph n h th ng hóa v lý lu n v thí nghi m nh m phát tri n nh n th c cho tr m u giáo - tu i qua ho ng khám phá khoa h c v ng xung quanh - c th c tr ng thi t k s d ng thí nghi m nh m phát tri n TTCNT cho tr m u giáo - tu i - Nghiên c u thi t k thí nghi m nh m phát tri n TTCNT cho tr m u giáo - tu i Thí nghi m 5: Tr ng n i tr ng chìm ng: L p m u giáo l n (5 - tu i) Th i gian: 30 - 35 phút I, M yêu c u - Tr nh n bi t, g m c a qu tr ng: V tr ng, lòng tr - Nh n bi a qu tr i v i cu c s ng h ng ngày - Nh n bi t g i tên d ng c th c hi n thí nghi m - Tr bi t gi dùng c n th n, gi v sinh làm thí nghi m - Giáo d c cho tr tính kiên nh t, h p tác th c hi n nhi m v - Giúp tr yêu thích, say mê khám phá khoa h c II, Chu n b 1, Chu n b cho cô - Ba qu tr c l c, thìa, m t l th t t y mu i, ba li nh a su t n 2, Chu n b cho tr - tho quan sát thí nghi m - M i nhóm ba qu tr su c l c, thìa, m t l y mu i, ba li nh a th t t III, Ti n hành Ho ng c a cô Ho - Cô -Tr hát v + - + - xung quanh chúng ta) + Khi gà con) - P22 -Tr tr l i ng c a tr ng -Tr l ng nghe ìm, nhé! + -Qu tr ng ? -Ba qu tr ng -Tr tr l i -Tr g i tên d ng c * - -Tr quan sát + -Trong su t + -Tr tr l i -Tr quan sát - Cô - -Tr quan sát th c hi n thí - nghi m P23 - -Tr tr l i -Tr tr l i - + + + - -Tr quan sát : -Tr l ng nghe + -Qu tr ng n i, qu tr ng + chìm -Tr tr l i - - -Tr P24 Thành mõ, thành chân Cái chân tí xíu -Tr - -Tr lên l y d ng c - -Tr nh c l i quy trình -Tr th c hi n thí nghi m - -Tr trình bày s n ph m - + -Tr tr l i + -Tr tr l i - - Giá -Tr hát v - hát P25 ng theo PH L C M TS HÌNH NH THÍ NGHI a i thi b Cơ làm m u P26 dùng c ng d n nhóm làm thí nghi m d Các nhóm làm thí nghi m P27 e Tr hồn thành thí nghi m P28 THÍ NGHI a.Cơ làm m u ng d n tr P29 c Các nhóm làm thí nghi m P30 d.Tr hồn thành thí nghi m P31 DANH SÁCH TR THAM GIA VÀO QUÁ TRÌNH TH L P TH TT NGHI M L NGHI M I CH NG H tên Ngày sinh TT cL i 08/03/2011 15/06/20111 28/07/201 Ph 05/07/2010 Phan Nguy n Khánh Lâm 07/09/2010 Nguy Lê H i Phong H tên Ngày sinh Tr n Quang Gia B o n 01/08/2010 26/05/2010 Tr n Ng 13/10/2011 Nguy n Phan Hà Anh 05/07/2011 Lê Ng c Ánh 29/05/2011 Nguy n Hoàng Nam 14/09/2010 31/12/2011 Nguy n Gia Khánh 10/03/2010 24/02/2011 Tr nh Th Vui 22/07/2010 ng Khánh Huy n Di u Linh 28/01/2010 Di m Mai Hà Anh 06/08/2011 Ph m B o Nam 15/01/2010 10 Lê Ti n Thành 17/12/2011 10 Tr n Anh Ki t 22/08/2010 11 Lê Nguy 05/01/2011 11 Tr n Ng c Di m My 12/02/2010 12 Tr 14/08/2011 12 13 Tr n Gia Hân 8/10/2011 13 14 Nguy n Anh Ng c 30/10/2011 14 15 Phan Minh Châu 30/10/2011 15 Hoàng B o Trang 20/03/2010 16 Nguy n Tr n B o Ng c 27/02/2011 16 Cao Xuân Tâm 14/03/2010 17 H Nh t Gia Huy 12/08/2011 17 Quang Hi u 27/04/2011 18 Nguy n Th Gia Hân 21/01/2011 18 Nguy n Ng c B o Trâm 16/09/2011 19 Nguy n Lê Na 02/11/2011 19 Ph m Nh t Long 11/02/2011 20 Nguy n M nh Ti n 03/04/2011 20 21 Tr n B o Thy 02/03/2011 21 Lê Thu 05/11/2011 22 Ngô B o Hà 15/03/2011 Tr 26/07/2011 c Huy 22 ng Gia Tài 02/07/2010 Tr n Khánh Huy n 01/05/2010 01/11/2010 t 19/10/2011 t 23 Phan Nh t Hoàng 02/09/2011 23 24 Nguy n Châu Anh 12/12/2011 24 25 Tr n B 01/07/2011 25 Nguy n Khôi Nguyên 26 Lâm Nguy n B o Phong 04/01/2011 26 Nguy n Thùy Trang 27 Nguy n M 25/07/2011 27 Hoàng Minh Quân 28 Nguy n Võ B o Thuyên 25/03/2011 28 29 Nguy 26/01/2011 29 Phan H u Duy Hùng 28/09/2011 24/04/2011 30 Cao Ng c Khánh Linh 25/11/2011 30 t c P32 c Quý 26/03/2011 n Nhi 12/11/2011 28/05/2011 1/6/2011 22/10/1011 20/01/2011 ... v lý lu n v thí nghi m nh m phát tri n nh n th c cho tr m u giáo - tu i qua ho ng khám phá khoa h c v ng xung quanh - c th c tr ng thi t k s d ng thí nghi m nh m phát tri n TTCNT cho tr m u giáo... phá khoa h c v u M Nghiên c u thi t k m t s thí nghi - tu i qua ho n nh m phát tri n TTCNT cho tr ng khám phá khoa h c v phát trí tu nâng cao ch ng xung quanh, t - giáo d c tr - tu i Khách th n... nhà qu n lý, giáo viên tr xoay quanh vi c s d ng PP TN nh m phát tri n nh n th c cho tr m u giáo - tu i qua ho ng khám phá khoa h c v ng xung quanh u tra -M gi n qua ho : Nh m thu th p thông tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh (Khóa luận tốt nghiệp), Thiết kế một số thí nghiệm đơn giản nhằm phát triển tính tích cực nhận thức cho trẻ 5 6 tuổi qua hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay