Đặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô Hoài (Khóa luận tốt nghiệp)

62 11 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:46

Đặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô HoàiĐặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô HoàiĐặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô HoàiĐặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô HoàiĐặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô HoàiĐặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô HoàiĐặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô HoàiĐặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô HoàiĐặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô HoàiĐặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô HoàiĐặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô HoàiĐặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô Hoài L iC Xin g i l i c ng d n Th.s Tr n Th M H ng d n ng viên su t trình nghiên c u hồn thành khóa lu n t t nghi p Xin g i l i c i v i th y cô m Ti u h c - M h c Qu ng viên su i c C h c t p trình nghiên c u khóa lu n Xin chân thành c Qu Sinh viên th c hi n Th o Tôi x cơng t Qu ng Bình, 05 Sinh viên Th o Ly 2017 M CL C M U 1 LÝ DO CH TÀI L CH S V NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U U TÀI C U TRÚC C TÀI N I DUNG I THI U CHUNG V NG THO I TRUY 1.1 Tác gi Hồi 1.1.1 Vài nét v ti u s 1.1.2 Nh ng ch 1.1.2.1 ng sáng tác 10 c 10 1.1.2.2 Sau cách m ng tháng tám 14 1.2 Truy ng tho i 18 1.2.1 Khái ni m truy 1.2.2 ng tho i 18 m truy ng tho i 19 TÀI, NHÂN V T TRONG TRUY NG THO I VI T CHO TR EM C A HỒI 23 2.1 2.1.1 2.1.2 tài truy ng tho i vi t cho tr em c a Hồi 23 tài v 23 26 2.2 Nhân v t truy ng tho i vi t cho tr em c a Hồi 28 2.2.1 Các lo i nhân v t 28 2.2.1.1 Nhân v t - v t 29 2.2.1.2 Nhân v t - thiên nhiên 33 2.2.2 Ngh thu t xây d ng nhân v t truy ng tho i vi t cho tr em c a Hồi 37 T S M NGH THU T TRONG TRUY N NG THO I VI T CHO TR EM C A HỒI 40 3.1 Ngh thu ng 40 3.2 Ngh thu t k chuy n 43 3.3 Ngh thu t miêu t 46 3.4 Nghê thu t s d ng ngôn ng 49 55 57 U M LÝ DO CH T TÀI n is thành m t nhu c u không th thi u i V t hình thái ý th c xã h i, m t lo i hình ngh thu u bi t c i, góp ph n hình c nhân h Vi t Nam, s phát tri n c a n m i l a tu i, c ng có nh c dân t c, m ng, c phù h c thi u nhi m t b ph n quan tr ng góp ph n làm nên di n m o c c t n ánh cu c s màu v cu c s ng, v th gi i tâm h c ng b c tranh muôn u, h n nhiên sáng c a l a tu i Và v i b t kì ai, tu , quãng th quãng th i g n bó v i nh ng c n nhiên, s l i hát ru, nh ng câu chuy n c tích th p, ng Nh ng u s theo su t cu tr thành k ni m khó quên c a tu i thi u niên L n lên, b u bi i c nh ng ch em l i ti p t c tìm nh ng câu chuy th ng phong phú c c thi u nhi, v thành m t b ph n khơng th thi u c a b Khi nh c c tr em, khơng th khơng nh Ơng t viên g n Hồi u tiên d h c tr em Vi t Nam hi t ng ngh thu u tác ph m dành cho tr em T nh ng câu chuy n nh h ng ngày, t nh ng c t truy n khai thác t truy n c tích, truy n thuy t dân gian, t chuy n vi t v nh ng loài v t g n nh ng loài c , tác gi dành ph n l n s nghi p c m bút vi t nên nh ng tác ph m hay dành t ng l a tu i thi u nhi Thông ng nhân v t, tác gi th u hi u hay l ph i n t ng t i c m nh n ng tho i m ng truy n hình nh c a lồi v di n bi n tâm lý, tình c m, s nh n th c a th gi i tu th gi i cu c s ng xung quanh Có th nói, truy m t th gi i r ng c a tr i v y mà truy i tâm sinh ng tho thành ng tinh th n không th thi u c gi nh tu i Là m mu n thông qua k t qu nghiên c u c th cs t o tg i b n thân thi t c a tu cu b c ng tho ng h p d lý, v kh c h a nh ng ng giúp b n tri ng th i giúp tr tìm hi u, c m nh p nh ng h c ng sau m i câu chuy n Xu t phát t nh ng lý truy l a ch m góp ph n khám phá, ng tho i vi t cho tr em c kh tài ng th i có cách ti p c n truy n ng tho i c a Hoài L CH S V T nh u th k XX, truy c u có nh ch ng c cho l a tu Nh mc ng c nh: Truy ng tho i ph n ánh cu c s ng không theo quy lu t t ng Theo h , nh ng mà cu c s ng ng l lo i d dàng b t nh p v i tu trình hình thành nhân cách c a m ng tho i, tác gi t s m vào i Khi nói v nv c miêu t theo m t s nguyên t c nh ng tho i không ch a truy n nhân v t Theo h , h th ng ng tho i r tc ng tho i vi t nh H i Trong cơng trình tác gi ng tho i hi nhân v t c a truy ng tho i ng tho i vi t cho thi u nhi c a Võ Qu ng, ng tho i c a Nguy n Kiên Truy th c mà theo quy lu truy Tìm hi ng tho c a Vân Thanh, L i nói v truy u kh c nhi u tác gi nghiên c Có nhi u cơng trình nghiên c u v a th lo i truy V s ng tho ng tâm v n loài v t, nh : nhân cách hóa, cách lồi v t, ng ho t nh y, bi t bay, bi loài c hoa qu m c cc us b t c khí h u C t kim s i ch cho u có th bi n thành nhân v t c Ngoài ra, bàn v vai trò, ch ng tho i c c a truy ng tho i, có tác gi Ngơ Qn Mi n, Lã Th B c Lý Nguy n Th Ánh Tuy t Tác gi Ngô Quân Mi n nh n th ng tình c tâm h p vào ng tho ng có hi u qu c Nguy n Th Ánh Tuy t Truy tr t vi t r ng: Truy m ch ng ng, có kh ng tho m y Khi n cho m ng tho i v i ng tho i ng n g n, em nh ng c m xúc thú v , b t a tr t m t thính gi th ng bi n thành i tham gia tích c c vào s ki n c a nhân v t v n chi chim nuông, c hay nh ng v t vô tri, vô giác mà tr v [13,tr.53] Bài vi t Truy i b n thân thi t ng tho i v i giáo d c m u giáo c a Lã Th B c Lý ti p c n v ng c th tác gi ng tác cb ng lòng nhân ái, c m xúc th ng minh kh hi n ch n c a truy c, m t ch nr ng tho i vi c th c c coi tr c thi u nhi c t thi u nhi (1980), m t cu c h i th o toàn qu c v h c thi cH t Nam t ch c t i Hà N i (ngày 22 - 23/08/1981), thu hút s oc T i h i th c, thay m t Ban ch p hành H Vi t Nam trình bày b kh c thi u nhi Báo cáo d n nh: v i nhi u lo ng tho c ti n m nh m , nhi u tác ph t i H i th v vi t, tác gi kh u c s ng, s c t Mi n có vi t riêng v truy ng tho i v i vi c b c ng tâm h n em Trong ph ng tho i u nh, truy ng tho i lo i truy n thích h p nh t v i c nhi u ng i quan tâm khai thác Nh v y, theo th i gian, ng tho i c a ngày m Trong Phác th c thi u nhi Vi t Nam, Vân Thanh th a nh n: t D Mèn c ng tho i ch Vi a Lê Nh t Ký có tên Th lo i n án Ti truy ng tho c Vi t Nam hi phân lo n h c thi u nhi i, tác gi ng kh p ng tho i c a 275 tác gi Lu n c m t nhìn t ng quan sâu s c v th lo i truy n ng tho N t ng tho i Cu i s nghi p sáng tác c c r t nhi u nhà phê bình, nghiên c u tìm hi u; nhi u cơng trình nghiên c u v tác ph m c a ông có nh ng nh n xét, ghi nh n sâu s ng vi c nghiên c u, d y - h c tác ph m c a ông Trong cu n Hồi v tác gi tác ph m, Nhà xu t b n Giáo d c tái b n nhi u l n, Phong Lê (gi i thi u) Vân Thanh (tuy n ch n), Phong Lê cho r c s c c a n ng n, g m truy n ng n v loài v t truy n ng n v c gi im - quê ngo ng su miêu t s - 11,tr.47] Ngòi bút c i c a cu c s ng xung quanh nh 1945 t Nam hi c Phan cu n Dân, H 1944) nh n ng n c a Hồi khơng nh l ik tc nh i (quy n IV, Nxb Tân c bi t c v nh ông l a ch n n c bi t c v n c a ơng có nh ng tính ch t n a tâm lý, n a tri t lý, mà vai l i loài v t M ng c bi t v l i ng truy n t khơng có tính cách ng ngơn chút nào: Ơng khơng ph i m t nhà lu n lý, truy n c i Nó nh ng truy n t chân v loài v t, v cu c s ng c a loài v t, b ngồi có v l ng l có l - Vân Tác gi Phan C t Nam 1945 - 1975 cu n h c Trung h c chuyên nghi p H.1975) nói v m truy ng tho i ng tho i c a i, Chim chích l c r ng, ph n phong phú nh Truy gi a kh ng tho i c t r t tinh t v i m t bút pháp miêu t giàu ch t tr tình ch chuy k th p c r c r , âm náo n c ng r n ràng hi u hàng ngày c a tu Phong Lê - Vân Thanh, s Tác gi Tr n H c Vi t Nam 1945-1975, t p (Nxb Giáo d ng l i khen ng quan sát tinh t ngh thu t miêu t sinh ho tc i, vât, thiên nhiên, c nh u hi n lên lung linh, s ng b ng m t ch i - T Tr ng, n i rõ th n c c (s -1995) kh thiên b m kh Hồi có m t xê - ri sách vi t v v t: d , chu c g i truy n loài v t Truy n loài v t c a Hồi m t c ng hi c hi c thi u nhi nói riêng - i nói t v loài v c thu t c n lồi v t c c 1998) m nói nhi u v i th gi i bi t t o y u t truy n, phát hi n y u t truy Ngòi bút c i s ng t nhiên c a loài v n ng uc a m t s lồi v t Tác gi khơng châm bi kích m ng gi ng lồi mà ơng miêu t Ơng khơng ghét b mà có tìm th y nét hay hay, ng m i loài nh ng v i ch t dí d m Ch t dí d i ng chi u sau c a cách vi t v n lòng yêu m n loài v - 470] nh n v Trong vi ng nhân v t v tính th c (s bi u quan ni m v ng tho i ng phát ng câu chuy n sáng t o nhân v t, phú cho nhân v t y m t tính n t, m t hồn c nh th t khơng ph i vi c ta ch ch có ch quan ta mu n làm th C i v i nh ng lo i sáng tác, lo nào, ví d sáng tác cho thi t ng i vi t t v t, m t k quái nh t, t t c nh ng sáng i m t tình c hay m t s ch t c thi u nhi Vi t Nam, t p 1, 2003, tr.289] i cu n sách Phong cách ngh thu t Hồi vi t m th gi i nhân v t Hồi T c p r t nhi u ý ki n v ngh thu t vi Hoài Truy n ng n Vi t Nam l ch s - thi pháp - chân dung nhà nghiên c u Phan C ch tv i, phát tri n c a truy n ng n Vi t Nam v i nh c nh n v i tác gi tên tu Nguyên H i vi thu t truy n ng n Công Hoan, n m nh m t s i vi t thơng minh, hóm h nh, th m chí tinh quái, m m s c thái bu n pha chút mùi v chua chát ki ng v t tác ph i, quen thu c v tính cách c ng i Hồi b t r t nhanh nh n ng n Hồi ch u nhi u i d n truy n, k t c u truy n, gi th pháp kh c h a tính cách nhân v ng c c u tr n thu thu c v truy n ng n hi n t s truy d ng ngôn ng v i gi uc an i k chuy n hòa l n u nhân v t Có th th y, nghiên c u truy n vi t cho tr tho i c ng c p t i nh ng khía c nh khác nhau, tr.192] - tham gia , , - 44 - t - - - , 45 ), vui, ) ), 3.3 Ngh thu t miêu t th [12 - Vân Thanh, tr.158] K 46 ( ) Trong ) ) ), 47 ) ) ) ( ) Hồi miêu t thiên nhiên g n v i tâm tr ng nhân v t, t o nên s liên ng g n bó gi a thiên nhiên v àng hôn buông xu ng, m i b ng sáng lên m v bao la, khêu g i vơ h n lòng giang h Hay: m xanh Nh tr ng Gió hiu hiu th t r i r i Tr y may c lòng k Ho c: Chu n chu y lênh láng m t c m giác d i - dù hoàn c (D 48 ) V i l i miêu t thiên nhiên k y màu s th nh n m i, m t ni ng n cho em m t cách c m ng thi loài v t, thiên nhiên qua nhìn c a ơng có s c s ng riêng 3.4 Nghê thu t s d ng ngơn ng [11, tr.139] qua 49 Ơng kh i ch ph i m t h t ng c buông xu ng nh ng trang b n a m c s ng không bao gi tr l i gi vi i th ) - - - 50 S tay ) - - ) n ngh thu t s d ng ngôn ng truy ph i k ng tho i c a Hồi n ngơn ng miêu t Không ch quan sát t m , cơng phu, ơng ch u m, ghi chép, l a ch n nh ng t ng th c h t h th ng ngôn ng - Cho t) g y gò dài ngêu Tóc d n hình y n ng i (D n t gã nghi n thu c phi n m n thành mi ng b t, không g n m t n r i mà cánh ch ng m c áo g n gi c m n i c i tr n ) - Th hai ngơn ng miêu t dí d m làm cho nhân v hóp má r i hay t v m trái mùa (D ) 51 ng u, m t b t c l m l - Th ba (Cái ki n c a lão Trê) : ( th ) ) -mac-can) 52 Nhìn chung, v i ngơn ng miêu t c th ví von, m i v t tr m, l i nói ng, h p d n m t tr n cho em m t th gi i r t t Nh ng, l p, nhí nh nh n làm giàu v n ngơn ng cho tr - - - 53 y, s d ng ngôn ng i tho i truy n cho em h th ng ngôn ng giao ti ng tho is nh ng ngôn ng r t c th , súc tích linh ho t m i tình hu nh ng l i tho i này, em th y cu c s quen thu c g c nh c m t, nh p thân vào m i nhân v t tác ph ng cho em trau d i ngôn ng giao ti p, góp ph n nâng cao kh p c a cu c s ng n c u v m t s m ngh thu t truy tho i vi t cho tr em c n ngh thu ng u, ng; ngh thu t k chuy n; ngh thu t miêu t ; ngh thu t s d ng ngôn ng 54 n nay, ông v n m nh t v Trong c thi u nhi V - 55 n bó lâu dài Ngơn , i theo 56 (1961), 10 - 11 12 13 14 15 , 16 17 57 18 - ( 19 - ( - 58 ... truy Tô Hoài Hy v xu t ng tho i i nh ng quan tâm t i truy n ng tho ng tho i vi t cho tr em c a Tơ Hồi nói riêng NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3.1 ng nghiên c m truy ng tho i vi t cho tr em c a Tô Hoài. .. TRUY NG THO I VI T CHO TR EM C A TÔ HOÀI 2.1 2.1.1 tài truy ng tho i vi t cho tr em c a Tơ Hồi tài v ) Trong truy 23 ( , 24 xanh xanh) can nơng: Tơi - Tơi - Tơi - Ơi chao! - Tôi - - - 25 - 2.1.2... NG THO I VI T CHO TR EM C A TƠ HỒI 23 2.1 2.1.1 2.1.2 tài truy ng tho i vi t cho tr em c a Tơ Hồi 23 tài v 23 26 2.2 Nhân v t truy ng tho i vi t cho tr em c a Tơ Hồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô Hoài (Khóa luận tốt nghiệp), Đặc điểm truyện đồng thoại viết cho trẻ em của Tô Hoài (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay