Thế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm non (Khóa luận tốt nghiệp)

79 16 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:43

Thế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm nonThế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm nonThế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm nonThế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm nonThế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm nonThế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm nonThế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm nonThế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm nonThế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm nonThế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm non L n t t nghi p th c hi n, s li u thu th p k t qu phân tích khóa lu n trung th c, khóa lu n khơng trùng v i b t k khóa lu tài nghiên c u khoa h c Nh ng thông tin tham kh o c trích d n ngu n c th s d ng Tác gi khóa lu n Lê Th Hồi Thu ii CÁC KÍ HI U DÙNG TRONG KHĨA LU N STT Kí hi u Chú gi i [2;5] Trích d n t tài li u tham kh o s trang NXB Nhà xu t b n NXBGDVN BCH TW Nhà xu t b n Giáo d c Vi t Nam Ban ch iii M CL C L IC Error! Bookmark not defined L ii CÁC KÍ HI U DÙNG TRONG KHĨA LU N iii PH N I M U 1 Lý ch n tài L ch s tài nghiên c u 2.1 Nh ng cơng trình liên quan gián ti tài 2.2 Nh ng cơng trình liên quan tr c ti tài ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u 3.2 Ph m vi nghiên c u Nhi m v nghiên c u u tài nghiên c u C tài nghiên c u PH N II N I DUNG GI I THI U V NHÂN V T VÀ NHÂN V T TRONG CÁC TÁC PH M TRUY N 1.1 Khái ni m v nhân v M NON c 1.2 M t s quan ni m v phân lo i nhân v t tác ph c a nhân v t nhân v t tác ph m truy n M m non 12 a nhân v c 12 a nhân v t tác ph m truy n m non 13 T LÀ CÁC S TÁC PH M TRUY N V T, HI NG TRONG CÁC M NON 16 2.1 Nhân v t v t 16 2.2 Nhân v v t 20 iv 2.3 Nhân v t cây, c , hoa, 22 2.4 Nhân v t hi ng t nhiên 26 I TRONG CÁC TÁC PH M TRUY N 3.1 Nhân v M NON 30 ng 30 3.1.1 Nhân v t ông, bà 30 3.1.2 Nhân v t cha, m 32 3.1.3 Nhân v t anh, em 34 3.1.4 Nhân v t tr em 37 3.1.4.1 Nh ng em bé h 37 3.1.4.2 Nh u bi t, khám phá 41 3.1.4.3 Nh ng em bé hi u th o v i ông bà, b m , anh, ch , em 43 3.2 Nhân v t anh hùng s thi 45 3.2.1 Khái ni m v s thi nhân v t anh hùng s 3.2.2 Nhân v t anh hùng s thi tác ph m truy n c 45 m non 46 3.3 Nhân v t ch 51 3.3.1 Nhân v t siêu nhiên kì o 52 3.3.2 Nhân v t v t th n 56 PH N III K T LU N 62 TÀI LI U THAM KH O 63 PH L C 64 v PH N I M Lý ch U tài S tay vi tt p trung h t th y, gi i quy t h t th y m nhân v t không ch cl [11] Qu ng, ch y, c a tác ph t p trung giá tr ngh thu t c a tác ph m Nhân v t tác ph m truy n cho tác ph m tr nên em i v i tr m non góp ph n làm ng, h p d n, g ch m t i tâm h n c a tu i này, nhân v t quà tinh th n l n cu c s ng h c t p sinh ho t h ng ngày c a tr Bên c nh tác ph non m truy góp ph n th c hi n m m iáo d c m m non nh m giúp tr em phát tri n v th ch t, tình c m, trí tu , th m m , hình thành nh ng y u t u tiên c a nhân cách, chu n b cho tr em vào l p m t V is ng l n tác ph m truy m non ph n c v trí t m quan tr ng c a phong phú ch gi i c a giá tr ng tác ph m ngh thu t ngơn t Có vai trò giúp tr phát tri n ngơn ng c c m th ch u ngh thu t Thông qua ho uc ng M m non, tr c, s nh y c m th nh ng t ng h c t p, vui n tác ph m truy n v i nhi u m b ng nh ng cung b c tình c m khác Có th th y, dù ti p nh i hình th c nhân v t v n y u t trung tâm giúp tr hi u nh v tác ph m truy n Nghiên c u th gi i nhân v t tác ph m truy n M m non, góp ph n kh nh c ng nghiên c u lý lu n ng d ng r t c n thi Là m t giáo viên M iv i v i giáo viên M m non n em có nh ng hi u bi t v th gi i xung quanh, v nhân v t tác ph m truy n, c m nh c nh ng tri ng, tình c m m i câu chuy n mang l i M t khác giúp em làm giàu thêm v n s giao ti p v i m i cách ng x i xung quanh thông qua câu chuy n T nh ng lý tài nghiên c u tác ph m truy n L ch s gi i nhân v t tài nghiên c u 2.1 Nh ng cơng trình liên quan gián ti Theo Lý lu cc tài c, ông cho r c không th thi u nhân v n th c m t cách nhìn nh nhân v cho chúng tơi vi nh vai trò nhân v t tác ph m truy n Th hai, có th k u Trong cu n 150 thu t ng h c c a Lê Bá Hán, Tr , Nguy n Kh ni m v phân lo i nhân v t tác ph T c, T n thu t ng hi u rõ m t s quan c tài có nhìn nh n v th gi i nhân v t tác ph m truy n M i nghiên c th c hi u ngu n tài li u tham kh o quan tr giúp tài 2.2 Nh ng cơng trình liên quan tr c ti tài M t s cơng trình mà chúng tơi tham kh c q trình nghiên c u, ph n ánh m t vài khía c nh v tài nghiên c v i Giáo trình lý lu Tr c - t p II v nhân v nhân v t, t m quan tr ng c a nhân v i v i truy n Ngồi có cơng trình Nh c dân gian - u lý lu n m thi pháp c a th lo i c dân gian Vi t Nam - Bình Tr , Nguy n Bích Hà n n t ng giúp cho chúng tơi có th qt y u t xung quanh vi c xây d ng nhân v t tác ph m tài tham kh o khóa lu n t t nghi p c a Nguy n Th Thu Trang c n dành cho tr M m non, Võ Th Nhàn - Th gi i nhân v t truy n c tích u h c, Nguy n Th Oanh - s th lo i truy t u h c Ngồi có m t s cơng trình nghiên c u khác p ti p nh n Nhìn chung, cơng trình nh ng g i ý quý giá cho th c hi tài T nh ng v mà khóa lu n tìm hi tài có nh ng nét m i c n tác ph m truy n c nghiên c u nh m gi i nhân v t n cho b tác ph m truy n c m t cách nhìn v nhân v t m non ng ph m vi nghiên c u 3.1 - ng nghiên c u tài nghiên c u th gi i nhân v t tác ph m truy n trình M m non 3.2 Ph m vi nghiên c u - Do th i gian có gi i h tài ch khái quát hóa h th ng nhân v t tác ph m truy n - Ph m vi nghiên c m non tài bao g m tác ph m truy n n t p sau: + Tuy n t p truy Tr nh Thanh Huy M m non, Lê Th Ánh Tuy t (ch biên), ng Thu Qu nh + Tuy n t Tr nk nhà tr , Nguy n Th Mai Chi - m, n ch n) + Tuy n t tu i theo ch nk , Phan Lan Anh - Nguy n Th Hi u - Nguy n Thanh Giang - Hồng Cơng D m, n ch n) + Tuy n t tu i theo ch dành cho tr - nk dành cho tr - , Phan Lan Anh - Nguy n Th Hi u - Nguy n Thanh Huy n - Hồng Cơng D m, n ch n) - + Tuy n t nk tu i theo ch dành cho tr - , Phan Lan Anh - Nguy n Th Hi u - Nguy n Thanh Giang - Hồng Cơng D m, n ch n) Nhi m v nghiên c u - thành t u c a nh m ts v c, khóa lu n h th ng hóa n v nhân v t T c m c a th gi i nhân - Kh o sát h th ng hóa tác ph m truy m v t truy n m non non, rút m t s ki u nhân v ng g p - Phân tích tính cách nhân v t truy n u Nh m gi i quy t v t d ng nhi u - tài, k th ps u ch y u sau: o sát - th ph m truy kh o sát th ng kê tác m non T c t m quan tr ng v trí c a t ng ki u nhân v t tác ph m truy n m non - pháp phân tích - t ng h p: ni m ngh thu t v nhân v truy lý gi i c c nói chung tác ph m ng th i chúng tơi s d ng ch y a t ng nhân v t m i tác ph m - : tìm th m khác bi t gi a h th ng nhân v t tác ph m truy n v i h th ng nhân v t tác ph m tác ph m truy m non T nhân v t i tr M m non tài nghiên c u - Khái quát hóa h th ng v nhân v t tác ph m truy n trình M m non truy phân tích nhân v t góp ph m non c a tác ph m tài nghiên c u C Ngoài ph n m u, k t lu n, tài li u tham kh o ph l c, ph n n i dung c a khóa lu n g Gi i thi u v nhân v t nhân v t tác ph m truy n m non t s v t, hi ng tác ph m truy n m non t i tác ph m truy n trình M m non PH N II N I DUNG GI I THI U V NHÂN V T VÀ NHÂN V T TRONG CÁC TÁC PH M TRUY N M NON 1.1 Khái ni m v nhân v c Nhân v t ch th ph n ánh c a tác ph c Nhân v c xem linh h n c a tác gi g i g b nh c truy t p vui, bu n, mãn nguy n, b t l c, gi t o, c a tác gi v ng Nhân v c có vai trò quan tr s ng xã h i ch th nh n th c c a tác gi c m nh i c nh ng ng Nhân v miêu t tác ph m b c Nh c miêu t k i có th ng hay khơng rõ nét, xu t hi n m t hay nhi u l ng xuyên hay t ng lúc, gi vai trò quan tr ng nhi u, ho c khơng ng nhi u l i v i tác ph c không th thi u nhân v t, b c miêu t th gi i m t cách ng Nhân v hi c m t hi ta nh ng ngh thu c l , có nh ng d u y, nhân v c th hi n b ng c N i dung c a nhân v t n m s th hi n c a t t p trung h t th y, gi i quy t h t th y m cl ng, ch Qu y, nhân v t không ch tác ph p trung giá tr ngh thu t c a tác ph m Thành b i c a m nhi u vào vi c xây d ng nhân v s c nh t tâm h nh a m t tác ph m ph thu c r t c m t tác ph c gi nh ng s ph n, tình c m, c hi n Nhân v th c Ch ng l i sâu a n khái quát hi n a nhân v t khái quát nh ng quy lu t c a cu c s ng i, th hi n nh ng hi u bi t, nh o nhân v c ao kì v ng v th hi n nh ng cá nhân xã h i nh ni m v i Nhà nh quan n khái quát T ng k I u v h th ng nhân v tác ph m truy n i M m non bao g m n sau: - Nghiên c u v h th ng nhân v t ng, bao g m nhân v t ông, bà; nhân v t cha, m ; nhân v t anh, em; nhân v t tr em Ch m v nhân v t: tên g c ng thơng qua ví d n tác ph m truy n m non - Nghiên c u v h th ng nhân v t anh hùng s thi, ch m c a nhân v t d u n mà nhân v - Nghiên c u v h th ng nhân v t ch v t ch c nh l c nh c i v i tr m vai trò c a nhân m t ph n c c T ng h p c t lu n chung v nghiên c u 61 tài PH N III K T LU N Toàn b tài tơi trình bày nh ng n , gi i thi u v nhân v t nhân v t tác ph m truy n m non bao g m: - Khái ni m v nhân v c - M t s quan ni m v phân lo i nhân v t tác ph - c a nhân v t nhân v t tác ph m truy n trình M m non T nghiên c , v t, hi khái quát hóa h th ng nhân v t s ng bao g m: - Nhân v t v t - Nhân v v t - Nhân v t cây, c , hoa, - Nhân v t hi ng t nhiên , th ng nhân v t i bao g m: - Nhân v ng: nhân v t ông, bà; nhân v t cha, m ; nhân v t anh, em; nhân v t tr em Trong nhân v t tr em, t m chia thành m t s ti u lo i: nhân v t nh ng em bé h nh t u bi t, khám phá nhân v t nh ng em bé hi u th o v i ông bà, cha m , anh, ch em - Nhân v t anh hùng s thi - Nhân v t ch nhân v t siêu nhiên kì o, nhân v t v t th n, nhân v t v t màu nhi m s bi n hóa kì o Dù có nhi u c g tài ch c ch n không tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh c s ch d n góp ý c a quý th y giáo b c hồn thi 62 TÀI LI U THAM KH O u (Ch biên), Lý lu Lê Bá Hán - Tr thu t ng c (NXBGD, Hà N i, 1997) - Nguy n Kh c Phi ng ch biên), T n c (NXB Giáo d c, 2004) L i Nguyên Ân (Ch biên), 150 thu t ng c i h c Qu c gia Hà N i, 2004) Lê Th Ánh Tuy t (Ch biên), Tuy n t p truy M m non (NXB Giáo d c, 2005) Diendankienthuc.net - Tìm hi u v nhân v t tác ph m, n ch n), Tuy n t p Nguy n Th Mai Chi - Tr nk c nhà tr (NXBGDVN, 2012) Phan Lan Anh - Nguy n Th Hi u - Nguy n Thanh Giang m, n ch n), Tuy n t - Hồng Cơng D nk ng Lan dành cho tr - tu i theo ch (NXBGDVN, 2010) Phan Lan Anh - Nguy n Th Hi u Huy n - Hồng Cơng D , truy n k - Nguy n Thanh m, n ch n), Tuy n t dành cho tr - tu i theo ch (NXBGDVN, 2010) Phan Lan Anh - Nguy n Th Hi u - Nguy n Thanh Giang - Hồng Cơng D nk m, n ch n), Tuy n t dành cho tr - tu i theo ch (NXBGDVN, 2010) 10.vi.wikipedia.org/wiki/ - S thi 11 Tơ Hồi, S tay vi ng Lan (NXB tác ph m m i, Hà N i, 1977) 63 PH L C B ng h th ng tác ph m truy Các tác ph m truy n Tuy n t p truy m non M m non (Lê Th Ánh Tuy t): STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Tên truy n Hai viên ng c quý Bé Chu i bác B K t Cây kh K chuy n m B Nơng có hi u Anh em nhà Th Bông hoa cúc tr ng B n nàng công chúa Ba tiên Th d n nhà Tích Chu S tích hoa D Chim Gáy Én chi c H c trò c a giáo Chim Khách Món q c a giáo p c i S Ni m vui b t ng Th ngoan S tích H S Chuy n ơng Gióng Làm cách d Chú bé L Lem Ki n Voi Chim Gõ Ki n S i 64 Trang 10 11 13 15 18 20 21 22 24 26 27 29 31 32 36 38 39 41 43 46 47 50 53 55 58 59 60 62 63 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Qu táo c a ? Kh , Rùa Chó Vì có nh a khơng r Cơ Mây Gi c Tí Xíu S Nh ng tia n ng bu i sáng Cá B ng k chuy n Câu chuy n b y chim Tình b n Bác Rùa t t b ng ch Xanh Cá Vì Th ng ? nl n Chuy n v chàng Gà Tr ng Nh ng cánh cò Chuy a Chu t nh Thì Là H t gi ng nh Chuy n n S tích khoai lang S tích hoa h ng L n C u Cây rau c a Th út S tích qu u S y Hai anh em Ba l n nh Nhà Rùa Chim S , Chu t Nh t Gà Mái Ba anh em 65 65 66 70 73 76 78 79 81 82 83 85 86 87 89 91 92 94 96 97 99 101 102 104 105 107 108 112 113 115 117 119 120 122 125 127 129 130 68 69 Th n S t 131 133 c Các tác ph m truy n Tuy n t nk nhà tr (Nguy n Th Mai Chi - Tr n Thu Trang): STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Tên truy n Cá Chim Ngôi nhà màu vàng vui v Chi c ô c a Th Tr ng n nh Hai Dê Sóc Nâu nhanh trí Gà, V t giúp Sinh nh t voi S tìm b n Vòng chng b c Sóc Th t m n ng Có m t b B n t t ! Chim Gà Tình b n c Kh tìm b n Chi Chào bu i sáng Chim Gáy Ki n Cô bé ve Chi c tàu th y b n ch p Con Chu t phát phi Húc Th ngoan Con Cáo S Con Chú Th tinh khôn Kh khoác lác 66 Trang 21 22 22 23 24 24 25 25 27 28 28 29 30 30 32 33 34 50 50 51 51 51 52 52 53 54 54 55 56 56 57 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 H mông to Ki n Voi Tr ng Choai M t Tr i Chuy n l c a Gà Choai Giày m i c a G u nh Gà Tr ng V t Hai b n ng c Bài h u tiên c a G u Voi bu n nh m Ti ng gà c c tác Chú mèo Ki Mèo tròn ba tu i Th m Ng a m , Ng a Cháu ngoan c a bà C u Bé Mai nhà Th không l i V t lông vàng M Chu Qu G u ngoan M m S Chu t tìm nhà Kh bi t l i Ông b t m th i Qu tr ng thông minh Th d n nhà Hai anh em Gà Hai anh em nhà th Nhím thơng minh Bác nơng dân n trai Ng c ngh 67 58 59 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 87 87 88 88 89 89 90 91 91 92 92 93 94 95 96 97 97 98 99 100 111 111 111 112 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 Ch Chu C c Ba l n nh mm i Cây chuy n v Xe i L n C u Nh c c i Cây Táo Vì BÌm Bìm leo ? S tích h t thóc Hoa Mào Gà Mèo Qu Tr ng Chó Vàng Con Qu khơn ngoan Bác G u Gà Cú ch Xanh b n Rùa Nh Cô V t t t b ng Gà Tr ng thơng minh Th Vì Bò khơng c? S tích ti ng kêu c a Mèo Vì Gà ch ng bi Gà Tr ng kiêu ng o Chuy n v n Chó, Mèo Rùa Con tìm nhà Chu t, Gà Tr ng Mèo Gà Tr ng V t B u Bác L i Xe Lu Xe Ca Ơ Tơ Con h c Vì Th c Ai bi ng ? Núi bay Cóc g i tr M t Tr m 68 113 113 114 115 116 117 118 132 134 135 136 165 165 166 166 166 167 167 168 169 169 170 171 172 172 173 174 175 176 185 185 186 187 208 209 209 228 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 V sinh bu i sáng tc n 228 229 230 231 231 232 233 234 235 236 237 238 247 248 248 249 Ngôi nhà ng t ngào G u b Kh i Nghé xinh nh L n s ch l m r i ! G G u béo tròn ! Mùa xuân c a H a Mi Chi c áo mùa xuân Sóc nh - en Các tác ph m truy n Tuy n t nk , dành cho tr - tu i theo ch (Lan Anh - Nguy n Th Hi u - Nguy n Thanh Giang STT 10 11 12 13 14 15 - Hồng Cơng D ng): Tên truy n n thân nt t ib n Chú V t khàn N c C M i m t vi c Vì G u b Mè Hoa Con s ch l m r i m M b t m nh n Chi c bánh t ng m Anh em nhà Th 69 Trang 98 98 99 100 101 108 109 110 111 112 112 113 114 121 122 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Quà t ng m Cháu ngoan Bông hoa cúc tr ng Chu t tìm nhà Nh ng góc nhà h nh phúc Th n Ti m c t tóc c a Kh B Ng a h c ngh Ch n h t gi ng Cây rau c a Th út C Lúa a lồi hoa nh S tích h t thóc Hoa Mào Gà Bác G Gà Tr ng V t Ngôi nhà v c Gi Chim Gà Dê thích húc Ti ng Gà c c tác Rùa tìm nhà Th thơng minh Nh ng cánh cò M t chuy n tham quan Chuy n du l ch c a Gà Tr ng Choai Xe Lu Xe Ca Bài h c v s t giác Ơ Tơ Con h c Chú bé Gi c Gi c Tí Xíu Cóc ki n tr i Bé th u xí 70 122 123 124 125 126 133 133 134 135 135 144 144 145 146 147 148 159 160 161 162 162 163 164 165 165 166 172 173 174 174 175 182 183 184 185 185 186 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H Gió M t Tr i L c h kiêu ng o Tr n ác chi n Bi n, Sơng Su i S tích H Hoa Cúc Áo S tích ngày T t Truy n thuy y dân c Ai ngoan s ng S y Các tác ph m truy n Tuy n t dành cho tr - tu i theo ch 187 187 188 189 190 198 199 200 201 201 202 nk , (Phan Lan Anh - Nguy n Th Hi u - - Nguy n Thanh Huy n - Hoàng Công D ng): STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên truy n Món quà c a cô giáo ch Xanh b m H c trò c a giáo Chim Khách Vì bé Bin nín khóc ? Th Tr c ib nt t Th Tr ng bi t l i Cái M m c bi t Chú bé L Lem mua k o Tr thành phi cơng th t khó Ti ng chng c a Mèo V chân dung m ct nt y S tích hoa D M m G u chia quà Ba cô tiên Th d n nhà 71 Trang 166 167 168 170 171 173 181 182 183 184 184 186 187 188 195 195 196 198 198 199 201 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 S tích qu Ba l n nh Th n S t u n trai Cu c s ng r ng Rùa tìm vi c i r i s bi t Ni m vui t bát canh c i H Sót Hoa Râm B t Gói h t kì di u Cua bò ngang Kh Cáo, Th Gà Tr ng Chu t, Gà Tr ng Mèo Ng L Dê nhanh trí Th H Cóc thi tài Rùa Chó p ng ph Ki n thi an tồn giao thơng Ki Th c Câu chuy n v Gi c Chuy n N H ng H H c Mây L i ru c Nàng công chúa Chu t S C u v ng 72 208 209 210 211 212 213 214 223 224 225 226 227 228 241 243 243 245 246 247 248 249 250 259 260 261 262 263 264 275 275 276 278 278 279 281 282 283 59 60 61 62 63 64 Th ngoan ! Chuy n ơng Gióng Ni m vui b t ng Th mùa xuân Ngày T t c a Mèo Khoang S tích mùa Xuân 293 294 295 297 298 299 Các tác ph m truy n Tuy n t dành cho tr - tu i theo ch (Phan Lan Anh - Nguy n Th Hi u - Nguy n Thanh Giang STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 nk , - Hoàng Công D ng): Tên truy n Bài h u Câu chuy n v gi y k Ai l n nh t, bé nh t ? M ib Ti ng hát c a Ch u Chàng Th ut t Bút Chì tr l i Dê nhanh trí Câu chuy n c a tay trái tay ph i Gi a Sóc Nâu u xí Chuy n c a Dê u xí Tích Chu M yêu ch ? Vâng l i m d n Hai anh em Chi c s Chi M Nh ng chi c áo m Hai anh em 73 Trang 182 183 183 185 186 187 196 197 198 199 200 201 202 203 204 212 213 214 216 217 218 219 227 228 229 232 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Ba anh em C u làm vi c Cái bánh m c thành S tích khoai lang S tích vú s a Chuy n c a hoa Phù Dung n S tích hoa h ng Hè sang nhu m áo h ng Qu b u tiên t Cu a nh ng gà nhí Chú gà Tr T i Gà Tr ng gáy ? Chuy n c a Chép Cá C u V m Cá Di c Chim Vàng Anh ca hát Chi c áo mùa xuân Bài h c t t Di Bê m , Bê ng Nh ng t m bi n bi t nói G p Ba ng Chuy n v ba c u bé y Tinh Cô Mây H c ch Mây Cô út c a ông M t Tr i Con v ng h c Chuy n c a Gió Cu a nh ng gi t 74 c 233 234 235 236 244 245 245 247 248 249 250 251 270 271 272 273 274 276 277 278 278 280 292 293 294 295 296 297 307 308 309 311 311 312 313 315 316 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Chó R ng M t Tr i T t c a Cún i B cá c a Bác H S tích R ng cháu Tiên S tích Trâu Vàng H Tây S tích th n núi T n Viên Truy n qu b u Truy n thuy t h t lúa th n c Qu táo Ai quan tr ng nh t ? p Cây Vi cK 75 317 327 328 330 330 331 333 335 335 342 343 344 345 346 ... nhân v t nhân v t tác ph m truy n m non t s v t, hi ng tác ph m truy n m non t i tác ph m truy n trình M m non PH N II N I DUNG GI I THI U V NHÂN V T VÀ NHÂN V T TRONG CÁC TÁC PH M TRUY N M NON. .. U V NHÂN V T VÀ NHÂN V T TRONG CÁC TÁC PH M TRUY N 1.1 Khái ni m v nhân v M NON c 1.2 M t s quan ni m v phân lo i nhân v t tác ph c a nhân v t nhân v t tác ph m truy n M m non. .. 12 a nhân v c 12 a nhân v t tác ph m truy n m non 13 T LÀ CÁC S TÁC PH M TRUY N V T, HI NG TRONG CÁC M NON 16 2.1 Nhân v t v t 16 2.2 Nhân v v t
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm non (Khóa luận tốt nghiệp), Thế giới nhân vật trong các tác phẩm truyện ở chương trình Mầm non (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay