NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (Khóa luận tốt nghiệp)

53 7 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:40

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚINGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI IH NG TH L H NG NGHIÊN C U TH C TR QU N LÝ LÂM S XU T GI I PHÁP A BÀN THÀNH PH NG H I IH C QU IH B MÔN NÔNG NGHI P IH C NGHIÊN C U TH C TR LÂM S XU T GI I PHÁP QU N LÝ A BÀN THÀNH PH NG H I H tên sinh viên: ng Th L H ng Mã s sinh viên: DQB05130089 Chuyên ngành: Lâm Nghi p- Tr ng Tr t Gi ng d n: Th.S.Nguy QU NG BÌNH, 2017 L IC M hồn thành lu n t nghi p, xin chân thành c i: Các th y cô giáo khoa Lâm Nghi n tình truy t ki n th ng d n nh ng kinh nghi m th c t c nh ng kinh nghi m quý báu v ngành ngh c hêm nh ng k nh ng h c kinh nghi m th c t Tôi xin chân thành c ng d n ThS Nguy tài n Tôi xin c Anh Ch Phòng Thanh Tra- Pháp Ch tơi trình thu th p s li u.T p th l i h c Lâm nghi n bó, tơi su t trình h i gian làm lu t nghi p o, cán b H t Ki m Lâm TPng H i u ki n thu n l i cho kho n th i gian th c t p t nh i thân c v m i m tơi có th hồn thành t t khóa lu n Xin Chân thành c ng H i, tháng Sinh viên ng Th L H ng M CL C B NG CHÚ GI I CÁC T T VI T T T VI T T T GI I THÍCH BCH B Ch Huy BCDPCCCR Ban ch BVR B o v r ng CITES Convention on International Trade in Endangered Species of c qu c t v buôn bán loài ng th c v t quý hi m) o phòng cháy ch a cháy r ng ng sinh h c FAO Food and Agriclture Organization ( T ch c Nông nghi IUCN c Liên H p Qu c) International Union for Conservation of Nature and Natural Resources ( Hi p h i b o t n Thiên Nhiên Th gi i) Ki a bàn PCCCR Phòng cháy ch a cháy r ng PTBV Phát tri n b n v ng QLBV Qu n lý b o v UBND U ban nhân dân PRA Participatory Rural Appraisal tham gia ) UNEP United Nations Environment Programme ng Liên H p Qu c) WWF World Wide Fund For Nature (Qu qu c t B o v thiên nhiên) ITTO International Tropical Timber Organization (T ch c qu c t g nhi i) UNCED The United Nations Conference on Environment and Development (H i ngh v ng Phát Tri n c a Liên H p Qu c) KDLS Kinh doanh lâm s n LSNG Lâm s n g BQLRPH Ban qu n lý r ng phòng h BQL Ban qu n lý DANH M C HÌNH NH, B NG PH N M U Lâm s n s n ph m khai thác t th c v t r ng ph n d n xu t c a chúng có ngu n g c t r ng (k c ngu n b a ho c khơng có ngu n g c b cho phép nuôi th t i ao, h , sông su i r ng c chia thành g lâm s n g [1] ng v t r ng b ng v t th y sinh có m quy n -CP) Lâm s n t kh g lâm s ng r t pt t m c cao nh t t n nay, x p x 7,2 t USD Xu t kh g lâm s sách t u ki n thu n l i, tháo g p thu c thành ph n kinh t tham gia c nh tranh, phát tri n lành m nh Các doanh nghi ng, sáng t t b công ngh ch bi n g n v i th ng, m c th ng xu t kh u t c gia vùng lãnh th th gi i Hi g n i, ngo i th t chi m t tr ng l n xu t kh u g g lâm s c bi t th tr ng khó tính nh h i ch , Nh t B n, Hàn Qu ng th ng khó tính hi n chi m t tr ch xu t kh u m g c a Vi t Nam Bên c n nguyên li c nh t c s c nh tranh v giá c ph c v ngành s n xu t ch bi g ng tr ng lo p kho ng 17 tri u m3 g nguyên li u, gi m d n nh p kh u g nguyên li u t t Nam ch nh 1,8 t USD, gi m g n 16% so v c Vi c gi m nh p nguyên li u kim ng ch xu t kh u v ng m nh minh ch ng cho vi c t l n c a ngành lâm nghi m b o ngu n nguyên li u ph c v ch bi n.sinh v t r ng khác LSNG nh ng s n ph m khơng ph i g có ngu n g c sinh v c khai thác t r ng t nhiên ho c r ng tr ng có giá tr nhi u m t, góp ph n phát tri n KT-XH Lâm s n g th hi n s ng phong phú v ch ng lo i, có ngu n g c t th c v ng v re n a, song mây, n m, m t ong, sâm Cánh ki n, h phách , hình thành b i hai ngu n: ngu n phát tri n t nhiên ngu i nuôi tr ng Lâm s n ngồi g ph n l n có giá tr kinh t cao, cung c p nh ng s n ph m có tác d ng nhi u m i v i s ng u cho công nghi p ch bi n, s n xu gia d ng, thu c ch a b c bi t, phát tri n lâm s n ngồi g s góp ph d ng sinh h c, b o v ngu quy t vi c làm cho nông dân m b o kh c a r ng, gi i ng H i trung tâm hành c a T hóa di t lâm nghi p di n tích r ng c a Thành Ph bi ng xuyên trình chuy im d ng r i m d ng 9,6 (gi m so v p bàn xã B o Ninh, Quang P xây d ng c m ti u th công nghi p khách s n, xây d v giao thông; trình th c hi n o ki a bàn ki nh c a pháp lu t mb tr c yêu c u c n thi t ph i b o v ngu n tài nguyên lâm s n i s ng c c: Nghiên c u th c xu t gi i pháp qu n lý lâm s ng H i PH N T NG QUAN CÁC V NGHIÊN C U 2.1 T ng quan v Lâm S n Th Gi i Di n tích r ng th gi i ngày suy gi m qua th i kì, theo tài li u c o v ng v t hoang dã (WWF,1998) th i gian 30 che ph r ng th gi i gi n 13% , t c di n tích r 37 tri u km xu ng 32 tri u km v i t gi m trung Th c t cho th y r ng, s m t r ng l n nh t x y vùng nhi i, Amazone trung bình m ng b thu h p 19 nghìn km su n lo i r ng b h y di t l n r ng h n h p r i r ng 60%, r ng kim 30%, r ng m nhi i kho ng 45% r ng khô nhi n kho t r ng nguyên sinh l n nh t, kho n tình tr ng m t r ng, b o b phát tri n v n r ng, b o t ng sinh h c ph m vi toàn th gi i, c ng qu c t thành l p nhi u t ch c, ti n hành nhi u h i ngh xu t cam k t nhi u công c v qu n lý, b o v phát tri n r - c qu c t v buôn bán lo i t th a thu ng th c v t quý hi m (CITES) có hi u l c t c thành viên M m b o vi c buôn bán qu c t lo a s s ng c a chúng : chi c b o t n th gi i, ti p theo h i ngh Stockholm, tôt ch c b o t p h i b o t n thiên nhiên Th Gi i trình m ng Liên H p Qu c( UNEP), qu b o v thiên nhiên Th Gi i c B o T n Th Gi i c thúc d c c so n th o chi c b o t n qu c gia Ba m c tiêu v b o t n tài nguyên sinh v c nh n m nh chi ng h n nh ng h h tr s s ng ( it t, tái sinh ngu n ng, b o v an toàn ngu c ); b o t ng di truy n ; b o m s d ng m t cách b n v ng lo i h sinh thái, t chi c b ot c công b c b o t n qu c phê t.Ti p theo chi c này, m t cơng trình khoa h c u l t chi c cho cu c s ng b n v c IUCN, WWF,UNEP so n th o v công b : H i ngh v ng phát tri n c a Liên H p Qu c Rio de Janeiro, Brazil ch c h i ngh nh v t Tên th c h i ngh v ng phát tri n Liên H p Qu c (UNCEP),t i i bi ng nguyên t ng m t ng s phát tri bên v S 21 V i s tham gia c i di c th gi i m t s l c ng l n t ch c phi ph , h i ngh n quan tr ng : tuyên b Rio v ng phát tri n v i 27 nguyên t c chung, xác nh nh ng quy n trách nhi m c a qu c gia nh m làm cho th gi i PTBV R ng chi m 31% t ng di t th gi i, th m th c v t gi vai trò to l iv pg ,c ch n gió báo, t o a mn lồi th c v ngu n tài nguyên quý hi c bi t, r ng m t y u t quan tr ng s phát tri n b n v ng toàn c u Theo Ngân hàng Th gi i s ng ph thu c vào r ng ngành công nghi p lâm s n m t ngu n cung c p kh ng l n vi c làm, góp ph ng kinh t c a qu c gia khu v c S li u thông k m y, 30% di n tích r cs d s n xu t g s n ph m phi g i lâm s t 327 t n r i khai thác m c, n thiên nhiên b tàn phá n ng n ng khí h as s ng kh n hi ng bi i khí h u, Ngân hàng Thê gi i cho r ng, 20% ng phát khí th i nhà kính hi n phá r ng T ch p qu c (FAO) v a công b m t s n nhi u ng th gi i b bi n m t n n phá r u ng s ng c tb thu h ng sinh h c b suy gi m v s ph i nói l i chia tay v i 100 loài Bên c c chuy t r t nông nghi ch g không b n v ng, qu n lý u qu ng lý ph bi n nh t cho s th t thoát r ng nhi u khu v c th gi i Nghiên c u m i nh t c ng Liên Hi p qu c (UNEP) công b cho bi t: N n phá r ng quy mơ tồn c u v n ti p t c m ng, m gi i m t t i 13 tri u héc ta r i di n tích c cB n tích r ng b m t n CO2 gây hi u ng nhà kính, g p 3,6 l n ng khí th n nhà máy công nghi p c a Liên minh châu Âu th i vào khí quy ng khí th i c a Ngh bi i khí h u Nghiên c u c nh r ng có th h tr gi nhi an bi i khí h a cu c s ng nhân lo i vào cu i th k này, n u gi c 50% di n tích r ng b m ng m c tiêu này, th gi i c 17-33 t USD m tr ng r ng khôi ph c - Quy nh s -BNN ngày 20/6/2008 v vi c công b Danh m ng, th c v nh Ph l c c c v buôn bán qu c t ng, th c v t hoang dã nguy c p - Ngh nh v qu n lý ho t ng xu t, nh p kh u c ng, th c v t hoang dã 16/2007/TTng d n qu n lý, s d ng Ch ng ch xu t kh u m m thu c ph l c v buôn bán qu c t ng v t hoang dã nguy c p - Quy nh s -BNN-Kl ngày 21/12/2000 c a B Nông nghi p Phát tri n Nông thôn v vi c công b Danh m c m t s ng v t hoang dã thiên ch c a chu t - Ngh -CP, ngày 02/11/2009 v x ph t vi ph m hành c qu n lý r ng, b o v r ng qu n lý lâm s n ch 19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTCTANDTC c a B Nông nghi p Phát tri n nông thôn, B Công An, Vi n ki m sát nhân dân t i cao Toà án nhân dân t i cao v vi ng d n áp d ng m t s u c a B lu t hình s v t i ph c qu n lý r ng, b o v r ng qu n lý lâm s n - Quy nh s -BNN, ngày 10/10/2005 v vi c ban hành Quy nh v ki m tra, ki m soát lâm s n -BNNPTNT c a B Nông nghi p Phát tri n nông thôn ban hành Danh m c s n ph m, hàng hóa có kh t an tồn thu c trách nhi m qu n lý c a B Nông nghi p Phát tri n nông thôn - Quy -BNN c a B Nông nghi p Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch qu n lý g u nuôi 33 -BNN c a B Nông nghi p Phát tri n nông thôn v vi ng d n x lý tang v ng v t r ng sau x lý t ch thu - Quy -BNN c a B Nông nghi p Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy ch qu n lý ho ng du l ch sinh thái t i n qu c gia, khu b o t n thiên nhiên -NN c a Th ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch n lý, khai thác, v n chuy n, tiêu th iv ng v t hoang dã - Quy -BNN c a B Nông nghi p Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Danh m ng ki m d ng v t, s n ph ng v t, Danh m ng v t, s n ph ng v t thu c di n ph i ki m d ch - Ch th s 359/CT-TTg v nh ng bi n pháp c b o v phát tri ng v t hoang dã Ngồi có m t s n qu n lý nh, Ch th , Ngh quy 4.2.1.2 Cách th c bi n pháp qu a ngành ch c a bàn t nh - V cách th c qu n lý m lâm c p t nh ch o Ki a bàn theo dõi, th ng kê báo cáo t t c ho ng gây nuôi, thu a bàn qu n lý H t Ki m lâm s t i n m k t qu s li u báo cáo Chi c c Ki nh k tháng m t l n Chi c c Ki m lâm rà soát s bi ng v s li u th ng ng xây d n lý, ban hành n ch o ho ng nói trên, ti n t i n p - V c qu n lý Chi c c Ki m lâm th ng nh t ch o H t Ki ng H i Ki ng s th ng kê tình hình ho ng gây ni, thu ng a bàn qu n lý, H t Ki m lâm ch o tr m Ki m lâm a bàn thành ph ho c B ph n nghi p v c a H t, phân công Ki m lâm ph a bàn theo dõi, th ng kê báo cáo Quá trình th c hi n, n u phát hi n có d u hi u sai ph m ho ng gây nuôi c a trang tr i Ki a bàn báo cáo k p th i cho c p ti n hành x lý theo q nh c a Pháp lu t - 4.2.2.Th c tr ng khai thác, s d ng lâm s n Thành ph ng H i trung tâm kinh t , tr , xã h i c a T nh, q ng khơng nh n tình tr ng mua, bán, v n chuy n, c t gi , KDLS trái pháp lu a bàn Bên c i ng giao thông thu n l i: ng qu c l I, ng tránh Thành Ph ng 34 H ng s ng th u ki n o thu n l i cho vi c liên thông mua, bán, v n chuy n lâm s n Bên c ng khơng nh n tình hình khai thác, bn bán, v n chuy n lâm s d i tình hình th c t a bàn qu tu n tra, ki m soát lâm s n c th c tr n chuy n, c t gi , KDLS trái pháp lu a bàn di n ph c t p, công tác ng lên tài nguyên r ng, làm nh tình a bàn c s h n ch c m t cách tri Các tr i ni có lãi nh s d ng công nhàn r n th v c t n d ng t s n ph m nông nghi i rau, lá, c , qu có s n t ra, m t b ng thi t k cho tr i nuôi thu n l i v di m b o cho ho ng v i quy mô l n; bên c u ki n t nhiên ng H i thu n l i cho vi c gây nuôi, thu ng m t s bi n c c B ng 4.2 Các vi ph m lâm lu a bàn thành ph ng H 2015-2016 2015 2016 15 22 ng vi ph m 15 22 lí vi ph m (v ) 15 22 Hành vi vi ph m Lâm s + G lo i n t ch thu: 9.537 24,149 53 12 400 (g thông ng g quý hi m) ng v t r ng ( + Lâm s n khác 35 (g c, r g g c, r , cành, nhánh, g Tr c) n giao ph i h p (v ) 03 05 04 S v vi ph m t ngo i t n (v ) Nh n xét: Qua s li u cho ta th y tình hình vi ph m pháp lu t v qu n lý r ng , phát tri n, b o v r có lâm s n t ch thu v ng v t r ng c /kg) 016(12 cá th /kg) lâm s ng minh r qu n lý c a c p quy n cơng tác qu n lý b o v lâm s n cao gi c th c hi n m ng th i nêu cao tinh th n trách nhi m ý th c c c bi i dân s ng g n r cao 4.3 C Thành Ph ng v ng H i 4.3.1 Nh ng ho ng H i ng Qu n lý tr c gây nuôi, thu ng v t hoang dã a bàn Thành Ph Qu ng Bình m t nh ng t nh có ngu d c bi ng v ng th c v t có ngu n g c t r ng Th i gian qua n t, mua bán, v t chuy ng v t r ng trái phép a bàn x y nhi u, ng nghiêm tr n ngu n tài nguyên thiên nhiên Ki n, x lý k p th i nhi u v mua bán, v n chuy n có tính h th ng, liên t nh v i kh ng l ng v t r ng hoang dã Vi c gây nuôi sinh s ng v t có ngu n g c t r c Chính ph khuy n khích M t s i gây ni n r ng, nhím, k u Nhi u t hi u qu cao Tuy nhiên, qu n lý ho ng nuôi nh ng v t r ng r t ph c t n lý ho ng ho c r t nh ngu n g c h iv ng v t nuôi nh t Theo 36 th ng kê c a Chi c c Ki m lâm, t ng H i c c p phép, thu c xã B ng H ng Phú, L c Ninh, B i 3.888 cá th g m lòai Nhím, Heo r ng, Rùa Ba g t Seepon, r n trâu, y vòi m c, cá s c ng a bàn t nh có m t s t c ho nh th t cc p phát tri nuôi nh chi u gi i pháp qu n lý hi u qu s xu t hi n nhi u b t c p v qu n lý ngu n g n ch hi u qu kinh doanh c a trang tr i Nhi c hi u qu kinh t t vi c gây ni lồi ng v i c a bà Lê Th Thi t ti B ng 4.3 T ng h p tr S ng/Xã h nuôi TT B o Ninh H 02 02 ng H S Lồi L n r ng, Nhím, K Cá s u c ng t, Rùa núi vàng Ton, C y vòi m c ng (con) n 2015 M c Ngu n g c nuôi Mua t i tr i nuôi Phú Yên, Qu ng Ngãi sinh s n 101 36 ng Phú 01 14 L c Ninh 01 L n r ng, Nhím 17 B c Lý 02 L n r ng, Nhím, Vòi 21 m i Mua t t.nuôi Anh Nguyên, Th ng, B B Tr ng H i, Q Bình Mua t C m i Tr ch, QB Mua tài s n t ch thu sung qu c (Minh Hóa) m i Mua t tr l th y ng Th nh, m i Mua t tr ng H i, Qu ng Bình m i Mua t tr i nuôi c a ông Ph m Xuân H i- ng H i m, 37 c Ninh 01 Nhím 22 01 L n r ng 18 Mua t t.nuôi H Ng c Hùng m i m i Mua t i tr i nuôi c a bà ng Phú - m i Mua t tr i nuôi c a ông Ph m Xuân H i- ng H i L n r ng, Nhím, K B 05 , Rùa ba g , baba 2.300 L n r ng, Nam Lý C y vòi móc, Ton, Rùa ba, t 1.279 Sêpon, K 01 m i Mua phát m i t i; Mua t tr i nuôi Phong n- Th a Thiên Hu Tri u Phong - Q.Tr Mua t tr nh Tr n trâu 10 11 Thu T ng c 04 Nhím, L n r ng 04 Nhím, L n r ng 23 29 m i Mua t tr i nuôi Th ng H i, QB Mua t t.nuôi Ph m Xuân H i B ng H i, Q Bình 51 3.888 ng gây nuôi c a trang tr i có s bi Do ho s ng tr i nuôi, s ng cá th t s ch nh k tháng, yêu c u th ng kê c p nh t s li u l n 4.4 Nh ng thu n l gây nuôi, thu 4.4.1 Thu n l i: ng ng xuyên v nh k a ch trang tr i ho ng 38 n th c Các tr i ni có lãi nh s d ng công nhàn r c t n d ng t s n ph m nông nghi i rau, lá, c , qu có s n t i t b ng thi t k cho tr i nuôi thu n l i v di m b o cho ho ng v i quy mô l n; bên c u ki n t nhiên ng H i thu n l i cho vi c gây nuôi, thu ng m t s h bi n c c Các tr i nuôi ch p hành t t yêu c nh c c v công tác b o t nh gây ni, thu ng; tích c c tham gia t t c iv ov ng, th c hi n thu c; s n sàng chia s nh ng kinh nghi m gây nuôi, nh m m a h c t p, v a ph bi n k thu t gây nuôi Các tr n hành ho t nghi c ti p c n t p hu n quy trình k thu t gây nuôi, thu n quan tâm t u ki n v v n, k thu n ch ng c a tr i nuôi v ch t nh l , mò m m th nghi m Ngồi ra, tr i ni v c ng d n v trình t th t m d ch d n gi ng t a nuôi t a bàn Công tác h v tr i nuôi có d n gi ng v n tr ki m tra l p h t c cho loài m cd nv Các tr th nh chu n cho ho ng gây nuôi, thu u làm cho ch tr i ni v n hoang mang lo ng i v th t c gây nuôi, n vi u n xu t; ra, s n ph m xu t chu ng tr c ch ng nh n ngu n g c, s u tiêu th s n ph m c a trang tr i u hồn thành tơt nhi m v tr c giao, c nh ng k t qu ghi nh n, v y m t s m t t n t i, h n ch c n nghiêm túc nhìn nh th i gian t i kh c ph Vai trò c a m t s o tr m t , b ph c phát huy ; gi i quy t m t s công vi c có lúc, có lung túng, u hành, x lý công vi u nh y bén, thi u khoa h c,m t s b ph t v m ch k p th o Ho ng c a m t s ki i bàn h n ch n, t ch c tuyên truy n nhân dân, thi u tính sáng t o linh 39 ho t th c hi n nhi m v hoàn thành t t nhi m v u khó h c h i ho c kh c ph Công tác ki m tra, ki m soát, qu n lý lâm s c tr ng th c hi n ng xuyên, nhiên hành vi vi ph m v qu n lý lâm s n v n x y c phát hi n k p th i x lý tri ng c a vi c khai thác g trái phép lên sinh k Khai thác g trái phép làm gi che ph r ng, n l p th m th c v t, gi m kh u hòa ngu c khí h u, d nô nhi m ngu c, m t, s t l t.Bên c ng n cu c s ng xã h i c a khu v c c ng giao thông, m t an ninh tr t t c bi i dân m n tài nguyên ng t ho ng qu n lý, b o v r ng Nguyên nhân d n vi c khai thác, ch bi n, tiêu th g trái phép V qu cho c ng h ng l c: R ng t nhiên t i m t s c giao u qu qu th ) Bên c r ng c vai trò, trách nhi có bi n pháp c th ho t ng qu n lý b o v r ng t ng th i, s ph i h p gi qu n lý chuyên ngành l i, Ki m lâm) công tác b o v r t ch Công tác xác minh ngu n g c lâm s n x lý vi ph Ngoài ra, vi c t i lòng h th n u ki n thu n l i cho vi i, v n chuy n công c n, c vào r khai thác g trái phép Công tác qu n lý r ng d a vào c qu n lý, b o v r ng m c chi tr ti th công tác b o v r ng u qu c i dân b o v r ng c s tham gia c i dân vào H n ch công tác tuyên truy n: Ho ng tuyên truy n, v ng ph bi n thông tin pháp lu c tr c khơng có s l ng ghép v i d h i hay ho ng c a ban, ngành liên quan.M t s h n ch công tác th c thi pháp lu qu n lý th ng vi c n m b n x lý v vi c vi ph m pháp lu t, nh t vi c qu ng xuyên vi ph c, kinh nghi m c a ngành ch n lý, b o v r ng h n ch ; Cơng tác x 40 i v i hành vi vi ph m Lu t B o v Phát tri n r ng thi u kiên quy t, t ; Công tác giám sát, ki c thúc sau có quy nh x ph t th c hi nh c a pháp lu t, t l n p ph t th p Bên c ng vi ph c hi n tri u l c thi hành pháp lu u qu pháp ch a, ph m vi qu n lý c a ki m lâm r i núi, sông su i chia c t ph c t c ki phát hi n vi ph m x lý 4.4.3 Thách th c i s ng c a dâ ng li n r ng ven r ng thi u vi ng h tri n nên vi c xây d ng l n, nhu c u s d ng lâm s n cao; t tiêu c a bàn ng Thi u s tham gia ph i h p c a bên liên quan công tác BVR-PCCCR nh t công tác ph i h u tra, truy tìm th ph m x lý trách nhi m gây cháy r nh c a pháp lu t v n ch m, hi u qu i ng cán b so v i yêu c u nhi m v QLBVRSDPTR h n ch Công tác qu n lý s n xu t, kinh doanh gi ng lâm nghi p nhi m v m i c a l ng ki c ti p c l c nghi p v , kinh nghi n th c ti ng yêu c u M ts ng, ch r cs n công tác b o v r ng, phát tri n r t vai trò trách nhi m c a nh th c hi n qu c v r t lâm nghi p Ki ng d n, ki m tra, s d ng phát tri n r ng vad qu n lý lâm s n; nhiên m t s tâm tri n khai th c hi n ho c có th c hi t li t Các ho ng ki m tra, tu thi u s ph i h p k t h p ch t ch ch n ng xuyên i quy o, ch o, qu n lý cán b c a tr m, t , b ph n h n ch , vi c ch o tri n khia k ho ch c , qu n lý, ki m tra, giám sát ho t ng c a ki t li ng xuyên, v chuyên môn, nghi p v ng tuyên truy n nhân dân c a 41 m t s cán b , công ch i v i m t s ki 4.5 h n ch ; khơng có chi u sâu ; nh t a bàn xu t m t s gi i pháp nh m qu n lý lâm s n m t cách hi u qu p th i cho H ng, ch u tranh kiên quy t ch ng hành vi phá r ng, khai thác r ng trái phép, ch ng hành vi mua, bán, v n chuy n, c t gi , KDLS trái pháp lu t Ti p t quy p th c hi n nghiêm túc trách nhi m qu n lý Nhà N cv r t lâm nghi a bàn theo Quy nh s TTg ngày 08/02/2012 c a Th ng Chính ph v vi c ban hành m t s ng cơng tác b o v r ng - Ki n toàn, c ng c Ban ch huy v c p bách v BVR PCCCR; ng ho ng xuyên, có hi u qu Theo dõi ch o sát công tác qu n lý r ng, b o v r ng, qu n lý lâm s n phòng cháy ch a cháy r ng vùng tr m ng t ch c th c hi n v i n i dung c th m lâm viên gi i, Ki m lâm ph a bàn gi ph ng theo ch : Ki m lâm g n v i r ng, tinh thông v nghi p v ; s ch, k ng m nh - Ti p t c quán tri t, ph bi n trì th c hi n n i dung ch n ch nh, c, ph m ch t cho m i cán b , công ch c, viên ch c Ki m lâm; ng th i g n v i vi c t p làm theo t cH nh m xây d , công ch c, viên ch c Ki ng H i s ch v ng m nh c hai m c công tác ph m ch ng yêu c u th c hi n nhi m v qu n lý r ng, b o v r ng qu n lý lâm s n a bàn Thành ph ng H i ng ch o Ki a bàn rà soát, th ng kê, qu n lý ch t ch , ch bi n g , kinh doanh lâm s n, tr i nuôi ng v t r ng, x ng h p l i d ng h n h p pháp, tr ng v t r kinh doanh lâm s ng v t r ng trái pháp lu t; tháo d g n m quy ho ch - T ch c th c hi n quy ph m pháp lu c bi t 01/2012/TT nh h n h p pháp ki m tra ngu n g c lâm s n; ki m tra, xác nh n lâm s n nh p, xu t, nh Trên tinh th n qu n lý lâm s n ch t ch t u ki n thu n l i cho ho ng s n xu n 42 - Ti p t nhân dân t y m nh công tác tuyên truy n, t ch ng phong trào ng, t m, ph i h p v i l ng Ki m lâm, n hành vi vi ph cb o v r ng, qu n lý lâm s n ng tu n tra trinh sát n a bàn; xây d in ng tác báo tin, k p th i b t gi , x ng h p vi ph m pháp lu t b o v phát tri n r ng ng công tác tra, ki m tra b o v r ng t i g c; ch o cán b Ki m lâm ph a bàn v ch ng n m ch c tình hình, làm ch c vùng tr m v khai thác, l n, chi m r ng trái phép, n, t m kinh doanh, ch bi n lâm s xây d ng k ho n t i g c T m h n ch vi c ki m tra, ki m soát lâm s c hi n t B o v r ng t i g - C i thi n h th ng qu n lý khai thác g g n li n v i FLEGT (K ho ch ng th c thi Lu t Lâm nghi p, qu n tr r i lâm s th hóa nh pháp lu t phù h p v m kinh t - xã h h hi u rõ sách phát tri n lâm nghi p, tôn tr ng t p t c c chia s l i ích phù h p, bao g m c l i ích t s n ph m g nh c th v ch u trách nhi m h tr u tra, thi t k c a m c a ch r ng ho ng qu n lý b o v Bên c tr n v ho ng qu n lý b o v r ng, ho ng sau giao r ng (làm giàu, ph c h i, tu u tra hi n tr ng r ng c ng ng tr ng có th ng th i, xây d ng kênh truy n thông qua ho ng i dân hi u tuân th nh c a Lu t Lâm nghi p; Xây d ng h th d li u v tài nguyên r r ng, k ho ch giám sát, theo dõi di n bi n tài nguyên r ng theo t p quy n s d th i v i nh ng h có r khai hoang t h p th c hóa th t c v ng tranh ch p gi a h - Phát tri n mơ hình sinh k d a vào tài nguyên r ng Quy ho ch di n tích khu v c r ng qu n lý, b o v ho c r ng g qu n lý hi u qu , nh sinh k i dân; H tr cho vay v n lãi su t th p th xây d ng mơ hình tr ng r tr , công nghi cs a vùng; Nghiên 43 i tán r ng c u nh ng loài cây, có giá tr kinh t có th k t h ho c nh ng lo i ng n ngày tr nr c li o phát tri n thêm m t s ngh t bi t ngh s d c ngu n nguyên li u s n có t truy n th ng k t h p du l t th c m; Nhân r ng mơ hình nh n khốn qu n lý, b o v r c thu nh i dân qu n lý, b o v r ch xây d ng h th thu n l i cho vi c v n chuy n lâm s n sau khai thác t r ng tr ng, gi m chi phí cho v n chuy n - Qu n lý b o v r ng Công tác qu n lý, b o v r ng ch t hi u qu có s ph i h p t t gi a ch r ng, l ng Ki m lâm quy , quy n m v c a mình, ph i tham gia gi i quy t v , an sinh xã h ng th i có bi c, phòng ng a hành vi vi ph n: T p hu n, nâng cao nh n th c c ng ng qu n lý khai thác tài nguyên b n v o phát tri n thêm m t s ngh i dân có th chuy i ngh khai thác r ng sang m t s ngành ngh khác; Có sách b o v , gi bí m i v i nh ng cá nhân m nh d n t ng h p vi ph m lâm lu t; Th c hi ng b sách c m khai thác x lý nghiêm hành vi khai thác g trái phép; C m m c lo i r r ng n m rõ ranh gi i qu n lý c a Bên c chun mơn, nghi p v trang b t b c n thi t cho l ng b o v r ng; Tuyên truy n vi c h n ch s d ng g r ng t nhiên, khuy n khích s d ng s n ph m g r ng tr ng s n ph m khác g [1] - Theo dõi, ki m tra, giám sát ch t ch g ch bi n,kinh doanh lâm s n; tr ng v t r kinh doanh s n ph m t ng v t r ng d n, ki m tra, theo dõi nh p, xu t lâm s c bi t tr ng ki g quy ho tái ho ng,t ch c kí cam k t, x lý nghiêm ng h p vi ph ch c ki m tra truy quét t m mua, bán, c t gi ch bi n, kinh doanh, v n chuy n lâm s n trái pháp lu t.[1] 44 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Công tác qu n lý b o v r n tra, ki m soát qu n lý lâm s ng chuy n bi n tích c c; quy n ng xây d o v r ng; vai trò, trách nhi m c ch r ng ngày nâng cao; ho ng tu n tra, ki m tra r ng có s ph i k t h p ch t ch v i quy a n chuy n, c t gi , KDLS trái pháp lu a bàn Thành Ph ng H m h n so v m nóng x y Thông qua công tác tuyên truy n t làm chuy n bi n nh n th c c a nhân dân, t c phong trào toàn dân tham gia b o v r ng; h n ch n m c th p nh t vi c xâm h i tài nguyên r ng L ng Ki p th i cho C p y quy a p v bi n pháp b o v r ng, phòng cháy ch a cháy r ng; cán b Ki c phân công th c hi n qu n lý r n g khai thác r c bi t l i v i g quý hi m ph n l n c Ki m lâm phát hi n k p th i 5.2 Ki n ngh - Các c p y n có Ngh quy v qu n lý b o v lâm s n,chính quy n c nh rõ trách nhi m c a t ch c cá nhân có liên có ch ng ph t x n lý b o v lâm s n ng ki m tra, ki kinh doanh ng thêm cán b ti p t c t ch c truy quét, x lý ng khai thác lâm s n, khoáng s n trái phép ng xuyên t ch c l p t p hu n nghi p v cho cán b Ki m lâm - Rà soát x lý quy t li ng ch bi n lâm s n vi ph m i ch ng ph i h p v i l ng ch c ng ch bi n lâm s n kiên quy t xóa b ho ng khơng phép, n m quy ho ch -C ng cao cho nh i t giác t i ph m, v b o v cho nh i t giác t i ph m - C n ph i tham gia b o v , c n có ng cho nh i có thành tích Trong tham gia b o v n u b c thi t m ng c n có ch t cho nh 45 i v i nh có thành tích xu t s c công tác b o v r ng, x ph t nghiêm minh v i nh ng hành vi c ý làm trái nh nh c a H t Ki m Lâm mb nk thu t cho công tác QLBV, i s ng sinh ho t c a cán b công nhân viên t ng tr m gác nh m b o t t cơng tác QLBV có hi u qu C n có nh ng sách khuy ng viên h dân tham gia vào công tác QLBV Lâm s a bàn ng xuyên ki m tra công tác qu n lý b o v c a t ng tr m, tránh tình tr ng u tinh th n trách nhi m qu n lý hay tri n khai không phù h p 46 TÀI LI U THAM KH O [1] Ngh nh -CP [2] H t Ki m Lâm Thành Ph báo cáo t ng k - ng H i, tài li u báo cáo sáng ki ng nhi m v thu t, [3].http://www.thiennhien.net/search/?cx=004628797289380270935%3A27n08i faree&ie=UTF8&q=t%C3%ACnh+h%C3%ACnh+khai+th%C3%A1c+l%C3%A2m+s%E1%B A%A3n&sa=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm [4] http://tongcuclamnghiep.gov.vn/tin-tuc/6/a-194/59.html Thành Ph n lý b o v phát tri n r ng ng H i T nh Qu ng Bình khóa ln t t nghi p H t Ki m Lâm [6] http://baoquangbinh.vn/phap-luat/201701/cong-tac-quan-ly-bao-ve-rungchuyen-bien-tich-cuc-2142007/ [7] http://luanvan.co/luan-van/bao-cao-hien-trang-moi-truong-tinh-quang-binh05-nam-2005-2010-54217/ [8] http://cungcapgo.com/tag/khai-thac-go-tren-the-gioi/ [9] http://tailieu.vn/tag/thuc-trang-khai-thac-go.html [10] http://tongcuclamnghiep.gov.vn/tin-tuc/6/a-194/59.html 47 ... a pháp lu t 2.4.Tình hình qu n lý lâm s n Qu ng Bình Vi c qu n lý lâm s n qu ng bình nói chung c qu n lý d nh, Lâm S c qu n lý b n lý th ng, công an thành ph ng h i nói n pháp lu t t ki m lâm, ... c tiêu nghiên c u -N mb c th c tr ng công tác qu n lý b o v lâm s a bàn Thành Ph ng H i nh xu t gi i pháp qu n lý b o v Lâm s n a bàn m t cách hi u qu ng th i tìm hi u công tác qu n lý lâm s... hi n o ki a bàn ki nh c a pháp lu t mb tr c yêu c u c n thi t ph i b o v ngu n tài nguyên lâm s n i s ng c c: Nghiên c u th c xu t gi i pháp qu n lý lâm s ng H i PH N T NG QUAN CÁC V NGHIÊN C U
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (Khóa luận tốt nghiệp), NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay