Đánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

66 9 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:38

Đánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhĐánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình L I C M Trong trình th c t p, hồn thành khóa lu n t t nghi p, ngồi s c g ng cu b n thân tơi nh n cs ng d n, giúp nhi t tình c h t, xin chân thành c m n quý th y cô giáo t i h c Qu ng Bình t n tình d y b o cho su t th i gian h c t p t i ng ng i c bi t, xin c bày t lòng bi t sâu s c t i cô giáo ng d n Th.s Nguy n Th Qu nh dành nhi u r t nhi u th i gian tâm huy t ng d n nghiên c u giúp tơi hồn thành khóa lu n t t nghi p Tôi xin chân thành c m t i Phòng t o ng i h c Qu ng Bình q th y Khoa Nơng Lâm t o r t nhi u u ki n tơi h c t p hồn thành t t khóa h c Do h n ch v m t th i gian u ki n nghiên c u, nên khóa lu n c a tơi ch c ch n s không tránh kh i nh ng thi u sót, r t mong nh n c nh ng ý ki n góp chân thành c a nhà khoa h c, th y, cô giáo b n ng nghi p báo cáo c hoàn thi n M t l n n a xin chân thành c m Qu ng Bình, tháng 2017 Sinh viên Hoàng Th Thanh Ngà M CL C DANH M C B NG BI U B ng 2.1 Th ng kê di n tích r ng c ng theo vùng kinh t - sinh thái B ng 2.2 K t qu quy ho ch b o v phát tri n r ng c giao r ng cho c ng t B ng 2.3 Hình th c qu n lý r ng c ng c a m t s c bào dân t i vùng Mi n núi phía B c ng B ng 2.4 Di n tích r ng giao cho c B ng 2.5 Qu n lý r ng c ng m ng t i Thôn Páng, xã Phú Thanh, huy n Quan Hóa, Thanh Hóa B ng 4.1 Ngu n thu nh p c a 30 h B ng 4.2 Hi n tr ng lo ng Tr ch tc B ng 4.3 Các s n ph m t r ng Tr ch i dân l c 12 tháng qua B ng 4.4 L ch tu n tra c a ban qu n lý r ng t B ng 4.5 K t qu giao r ng c ng B ng 4.6 Di n tích lo i r ng Tr ch ng Tr ch t r ng giao cho c ng B ng 4.7 K t qu tr ng r ng khoanh nuôi tái sinh DANH M Bi , BI , HÌNH V 2.1: Di n tích r ng tồn qu c phân theo ch th qu n lý Hình 4.1 V trí khu v c nghiên c u Hình 4.2 Su i Cà Rng Hình 4.3 T Hình 4.4 R ng c ng Tr ch ng B n N u DANH M C CÁC T VI T T T BNN - LN: B nông nghi p - Lâm nghi p NN & PTNT: Nông nghi p phát tri n nông thôn BQL: Ban qu n lý BV &PTR: B o v phát tri n r ng LNCD: Lâm nghi p c ng QHSD: Quy ho ch s d ng QLBV: Qu n lý b o v QLRCD: Qu n lý r ng c ng QD - BNN: Quy t UBND: TNMT: ng ng nh - B nông nghi p y ban nhân dân Tài nguyên môi ng 1.1 tv R ng ngu n tài nguyên quý giá c a t c, có vai trò quan tr i v i cu c s ng c i: cung c p ngu n g , c u hòa khí h u, t o oxy ng th c v t tàng tr ngu n gen quý hi m, b o v n gió bão, ch m b o cho s s ng, b o v s c kh e c i Ngồi ra, r ng có nhi u tác d ng v c phòng h , mơi ng sinh thái c nh quan Tuy nhiên, nh ng c tài nguyên r ng c ta b suy gi m nghiêm tr ng Theo Maurand, 1943 di n tích r ng c ta c tính kho ng 14 tri u ha, v i t l che ph 43% n 1976 di n tích gi m xu ng 11 tri u v i t l che ph 34%, n 1985 9,3 tri u v i che ph 28%, 1995 di n tích ch tri u v i t l che ph 24,2% Ngun nhân c a tình tr ng r ng khơng có ch th c s d n n tình tr ng khai thác s d ng b a bãi m c Trong nh ng g n k t qu c a trình tr ng b o v r ng nên di n tích r ng c ta có lên t 13,4 tri u v i che ph 39,5% vào 2009[9] Nh n th c s quan tr ng c a r ng, Lu tb ov phát tri n r n cho qu n lý r ng c ng thông qua hình th c giao r ng cho c c c xem m t ch r ng th c s , h c xác l p quy n s d t, s d ng r ng, thi t l p quy n l ng l i rõ ràng Có th th y c ng tr c ti ng vào r ng, n u bi t s d ng ngu n l c d i vào công tác b o v r ng r t có hi u qu Th c ti n nh qua cho th y, sách giao r ng c th c s cs c nguy n v ng c i dân, t o thêm vi c làm, nâng cao thu nh p c i thi n cu c s ng c a h , nhi u h nơng dân có thu nh p t ho ng s n xu t kinh doanh r c giao Giao r ng th c hi ng l i nh ng v quan tr c xã h i ng v v xã h i ng l có tính lâu dài Vi c th c hi n sách giao r ng quy nh ng l n tr c ti i s ng c i dân, ch y u vùng trung du, mi t s khu v c thu c t L n Biên Qu ng Bình ó i dân c Qu ng Bình có t ng di n tích r t r ng l n (621.056 ha) chi m 77% di n tích t uc cv che ph r ng [7] Ð b o v t t ngu n tài nguyên r ng, nh nh hình th c truy n thơng, t nh Qu y m nh vi c giao r ng cho c ng Tuy nhiên, i i s ng c i dân nh ng khu v c giao r ng dân trí th p, kh d ng ngu trì o v phát tri n r c qu n lý b o v r ng c a c ng không d t o l c mà ph i có th i gian, v y vi c h tr ng xuyên c a quy ng ki m lâm r t c n thi t Nh n th y vai trò quan tr ng c a r i s ng c i dân hi u qu kinh t t vi c tr ng r i, nh n B Tr ng phát tri n di n tích r ng tr ng; tr ng giao r ng v giao v cho h n lý, s d ng Toàn huy n B Tr t lâm nghi n tích r ng s n xu t 60.301 V i nh ng thu n l i v u ki n t nhiên th m nh v di t r ng, tr ng r n v ng, nhi u ti nB Tr ch[10] ng Tr ch xã mi n núi thu c huy n B Tr ch, t p trung ch y u r ng phòng h u ngu n, ng bào dân t c thi u s , tr canh tác s n xu t nhi u h n ch Bên c a u b t c p, vi c giao r ng c c th tồn di nh tình hình giao khốn Ngồi ra, vi c th c hi n sách giao r ng quy ng l i nhi u v c n nghiên c u ch nh cho phù h p v i th c ti n M u ch c, nhi u nghiên c u xung quanh v c t nhi u câu h t c c gi i quy t Do v y ti n hành nghiên c tài: u qu công tác giao r ng c ng Tr ch, huy n B Tr ch, t nh Qu ng 1.2 M c Tìm hi u phân tích ti n trình th c hi n công tác giao r ng Tr ch nh m xu t gi i pháp nâng cao hi u qu giao r ng c ng Tr ch ng ng xã 1.3 Yêu c u - Thu th p s li u qu công tác giao r ng c ng ng - Làm rõ thu n l b t c p cơng tác giao r xu t gi i pháp qu n lý r ng b n v ng 2.1 Tình hình qu n lý r ng c ng th gi i Khi nói t i phát tri n lâm nghi p hi i ta bàn nhi u t i lâm nghi p xã h i hay lâm nghi p c ng Cu i nh án lâm nghi p xã h i th h nh thi t l n vi c xây d ng tr a, s hi n di n c a g i m xu t phát cho nh ng d án tr ng l i r ng cho c c ng ng hay m i Tuy nhiên, nhi u d án lâm nghi p t p th u p trung vào kh n h th ng qu n lý r ng c ng [5] Nhi u ví d v h th ng qu n lý tài nguyên r ng b a ho ng t tìm th y Châu Á, nh ng d ng hình qu n lý r ng công c c t ng h p g m: Qu n lý r y-b hoá c tìm th y nhi u n lý r ng t ng mi n núi c qu n lý r ng c truy n Nêpan, khu r ng c m g n Mount Merapi c dãy núi Himachal Pradesh t i n ; Qu n lý r ng m ng bán khơ h n i ta có th th y nhi u ki u qu n lý tài nguyên công c ng v r u qu n lý t Gauchar Gujurat c a ; Qu n lý r ng g n v i ngu c thôn b n ng vùng Ifugao Philipin v i vi m b o vi c cung c p c cho c tr ng bên b h n ch xói mòn t i nhi u vùng th p Terai Nêpan; Và cu i Qu n lý lùm thiêng h , t i nhi u xã h i theo c truy n v n b o v nh ng nh g i nh có ch cho v th n linh linh h n c c khu r ng c i s giám sán c a tu vi c coi n chung c a thôn b n [3] Theo tài li u t ng k t c n hi n c a ngành lâm nghi p th gi i xã h i hóa ngành lâm nghi p ph bi n, c bi t n Vi t giao r ng cho t ch nhân, c i dân qu c ti n hành m nh m u cho th y nh ng hi u qu rõ r t so v i vi c qu n lý t p trung c a Nhà hi u tình hình qu n lý r ng c ng m t s qu * i di : Trong nh th ng qu n lý r nh m m o m t l ng có quy d ng r ng chung c hành c trách thu at i i T i bang Uttar Pradesh, ng r c bi t (van panchayat) m gi a r ng c a ng quy t c gi i quy t v s a nh ng lu t l c ph ban i s h tr c a nh ng nhà tài tr c, nhi u ph bang u xúc ti n k ho ch xây d ng lâm nghi p xã h i thông qua nh ng k ho ch qu n lý tài nguyên r ng công c ng Và tr thành m t nh u tiên th nghi p xã h nh iên m cho c ng ki m soát l n ngu n tài nguyên r ng p xã h i t p trung vào vi c thi t l p r ng cho c ng s d t có r ng gi i phóng nh ng khu r ng hi i Tuy nhiên, v i vi c th nghi m lâm nghi p xã h i s n cu t ngày p c n ph ph t sách m i nh n m nh vi c qu n lý r ng cho b o t n nhu c u c a c n ng u d ns ic qu n lý r ng có s tham gia ( i ti ng nh t toàn c u c bi n v i h th ng qu n lý r ng d a s chia s trách nhi m l i ích gi a c c [3] Vi c s i hi o lu c bi t quan tr ng Nó phân c p nh ng quy n h n vi c th c thi nh ng k ho ch phát tri n kinh t công b ng xã h i cho t ch c (PRIs), ho c nh ng h ng làng, nh ng t ch c mà có ch huy n, kh i hay thôn c qu n lý r i s d ng g i i di n cho m t lo t nhóm xã h i mà ch y u nh i có cu c s ng g n bó v i s n xu t nơng nghi p Các sách lâm nghi p (1998) c ng h tr nhi u cho s tham gia c a c ng vào lâm nghi p t i [3] bang Andhra Pradesh, ch c phi ph th c tham gia vào vi c th c hi n Doanh nghi p Qu n lý r i thi n c s giao ti p gi a ph nghi p c ng Andhra Pradesh, xu t hi n thu n l i v i s giám sát c th c hi n b i m t s tr m ki m lâm, t ch c phi ph ng u panchayat hi ng cá ng làng [3] *Nêpan: ng sai sót vi c thi t k pc c nh ng h c t nh c hi n nh ng c i cách l c i thi n hi u qu c a lâm nghi p c t công c vi c b o t n ngu n tài nguyên r ng phát tri n nông thôn Vào nh ng u xem xét sách v LNCD M trình LNCD th c thành l p tb c giao cho Panchayats n c a quy n Nêpan, có c p huy n, kh i thôn) Tuy nhiên th c t Panchayats không ph i m t phân c quy i di n cho l i ích c a c ng ng v n nhóm b t l i b c chuy ho ng th nhóm s d ng r ng c ng trao cho nhóm nh ng quy n l c l thi t k , qu ng l i t r ng c ng Các nhóm có quy mơ qu n lý t hecta r t r ng khơng ph thu c vào v trí qu n lý hành Qua nhi u th nghi m nhóm s d ng r c xem có hi u qu nh t Sau 25 th c hi n qu n lý r ng c u hecta r ng, chi m 25% di n tích qu c giao cho nhóm h qu n lý (Kanel, 2004) [3] * Campuchia: Lu ông nh n quy n s h u t p th c a c i v i ngu ng b n t yêu c sách ngành Lâm nghi nh s tham gia c c b o t n qu n lý r ng b n v ng m t ph n quan tr ng c a vi c c i cách sách Vi c phân c t u ki n h tr c cho lâm nghi p c t R ng nhà tài tr lâm nghi p ph i làm th v n hành cho phép c c c p quy n s h u t p th M m nh n cách ti p c n s nh n m nh mà D án Nghiên c u Lâm nghi p c t s tham gia c vi c l p k ho ch, vi c b u nh i di nh Các làng - Phù h p v i t p t c canh tác c i dân t i làng thôn - Ngu n nhân l c d i vi c nh n r iv i dân - Ngh r ng ngh ch y u c nh n r làm không khó so v i dân t i dân * s n xu t r t c n thi t n vi c ng nh t Hi c v n thi u m t h th , th ng nh t phù h t pháp lý cho qu n lý r ng c ng c a t B o v Phát tri n r c n vi c coi c t giao r ng m t ch r cl t ch r ng khác Lu c n vi t có r ng t nhiên cho c ng Các tiêu chí phân lo i r ng theo Quy nh 34/2009 Quy ph m thi t k kinh doanh r ng (QPN6-84) khó áp d ng th ng nh t, gây khó c hi u tra r ng Vi c xây d ng Quy ch qu n lý r ng c tính Qu c gia Các tài li u biên so n h u h m, t m th i * Hi u qu công tác tuyên truy ng d n mang ng mang tính ch t thí o, t p hu n h n ch th c hi n t t công tác tuyên truy n c n khai công vi c c th v Qu n lý r ng c n ng t i thôn/ b ng viên ngu n/ tuyên truy n viên h t s c quan tr ng Tuy nhiên ho l n ít, hi u qu c xây d thu t viên, tuyên truy n viên c p xã, thôn/ b n n m a bàn g p nhi Qu n lý r ng c ng v m i nên v k thu u hành t ch c th c hi n t t c c p h n ch tham quan h c h i, chia s kinh nghi m r t c n thi quan M c dù D ch c m t s chuy ct so v i yêu c u kh ng công vi c thành ph n tham gia c ng liên n Hi u qu c a chuy c t p ch m i d ng l i vi c thu th c kinh nghi m, cách tri n khai th c hi n t nh b n Vi c áp d ng, ph bi n thông tin thu th v n d ng vào th c t v n c n th ki m ch ng 48 * T ch c b máy c a m t s BQL r ng c ng b ng, lúng túng, ho ng c ng k nh ho t Các thơn b t giao r ng quy nh c a UBND huy p ki n toàn BQL r ng c ngh UBND xã công nh n Các BQL r ng c u c g ng ho ng có liên quan Tuy nhiên tính ch ng c a Ban vi c ph i h p v c qu n lý, b o v r ng th c hi n ch báo cáo v n h n ch BQL r ng c u hi n t i c ng k nh, ho ng lúng ng, thi u hi u qu c * Các ho ng sau giao r ng ch m, cơng tác qu n lý b o v r ng ng g p nhi c Q Hi n r c giao cho c ng 12 b n, nhiên m t s ng thôn/ b n vi c xây d ng k ho ch qu n lý r c b o v r ng, Quy ch qu n lý r ng Quy ch ph i h p b o v r ng R ng sau giao cho c ng v C p thôn/ b l c gi i quy ng ch khó hi u qu Tro h tr k p th n, x lý nh không ch thành viên c * xâm h i c x ph t, v y hi u c ng h p vi ph m C ng i b n vào khai thác r ng n hành vi xâm h i r ng c a ng ng m c vi c tri n khai th c hi m mơ hình r ng nh Theo phê t c a s nông nghi p phát tri n nông thôn, m i huy n vùng d án ch ng v i lo i hình t nhiên r ng giàu, m xây d ng mơ hình r ng nh, di n tích m i mơ ng m c tri n khai th c hi n : - Vi c xây d ng gi i pháp k thu t lâm sinh áp d ng cho mơ hình r ng t q kh chun mơn c a c ng Trong th i mD n th m k t thúc, D án c u ki n v th i gian, nhân l ng d n th c hi n h tr c ng th c hi n - Theo yêu c u, xây d ng xong gi i pháp k thu t lâm sinh áp d ng cho mơ hình r ng nh, D án ph i báo cáo s nông nghiêp - phát tri n nơng thơn trình c p có th m quy n phê nh 49 21/ 2016/ TT- B NN & PTNT ngày 28 c a B NN & PTNT ( T /6 / khai thác g ph c v nhu c u thi t y u t o ch , c ng ch c n l p b ng kê trình UBND xã t ng h p trình UBND huy n phê t c p phép T th c t ngh u l c khơng áp d ng mơ hình r ng i v i r ng c ng n a Thay ng t giao r c khai thác g theo quy nh c is ng d n, giám sát c i huy n 4.4.3 i (O) * nv giao r ng cho c cs i, t n pháp lu ng, pháp lý cho vi * án v * Huy gi ho - SDR cho c t nhi u ng c p ng nh n r ng 4.4.4.Thách th c (T) * Di n tích r ng t ng r ng, r ng n m nh ng v trí hi m tr , xa khu ng khó QLBV * Các khu r ng th p nên h c giao có nhi u khu v c r ng nghèo, r ng ph c h i, tr ng l i tr c ti p t r ng * giao r ngu n kinh phí eo h p án ch h tr trình ng ph i t t ch c qu n lý xu t gi i pháp góp ph n qu n lý r ng b n v ng ng b n t ch c h p toàn b n l y ý ki i dân b thành l p nhóm, t b o v r ng làm nòng c t; Tr c ti p v ng b n t ch ng l ng b o v r ng toàn b n có nhi m v c n thi t n hành vi tiêu c ng t i r ng x ng h p vi ph c b o v r ng c a b n, báo cáo di n bi n tài nguyên r ng theo quy nh c a lu t b o v phát tri n r ng, ch u trách nhi c pháp lu x y m t r ng Tuyên truy n nâng cao nh n th pháp lu t c c, quy n l i dân, c ng v sách c ac ng qu n lý b o v 50 phát tri n r ng Xây d t ch c th c hi n t n r ng nh ng k t qu c b o v r ng b c th o lu n công khai, dân ch , c b n, x ph t nghiêm minh nh ng hành vi xâm h i n t ch c h i ngh t ng k c nh ng t n t i c n kh c ph o v r ng v p theo ng xuyên t ch c tu n tra b o v r ng Ch o Quy nghi p cho c Qu ng Bình nh phê nt t lâm ng Tr ch, huy n B Tr ch, t nh Ch o phòng Tài nguyên ng, h t Ki m lâm, UBND xã ng Tr ch c ng b n ph i h p t ch c th c hi 4.5.2.2 H t Ki m lâm T ch c th án giao r nh trình UBND huy n quy t lâm nghi p nh phê H t ki m lâm ph i h p v i phòng ban ch ch c giao r ng t lâm nghi p cho c n sau có quy nh phê Qu n lý h s d ng r ng c a c nh hi n hành, ki m tra giám sát vi c c giao ng Ph i h p v i h t Ki p có th m quy n t ch c th c hi n công tác giao r t lâm nghi p, c p gi y ch ng nh n quy n s d t qu n lý h a ng Tr ch Ch o H ng giao r ng, Ban qu n lý r ng c ng b n, cán b chun mơn; cán b lâm nghi a chính, H ng b n ph i h p v i phòng ban chun mơn huy n rà sốt di n tích r c giao Rà sốt n m b t tình hình qu n lý, s d ng r t lâm nghi p c a 51 a bàn, xây d ng b ng báo v công tác giao r ng h công khai cung c p b 4.5.2.5 C ng b n thu ng Tr ch ng d i dân, c ng th c hi n quy công tác qu n lý, b o v r ng phát tri n r ng c pháp lu t L p k ho ch b o v r ng c lý b o v r nh ng hàng tháng, hàng quý, t ch c qu n L p k ho ch khoanh nuôi, tr ng r ng theo s ch D án huy n 4.5.3 Gi i pháp v nh o c a ban th c hi n ng l i u s d ng g c i c a h c có k ho ch phân b kh ng cho h b m b o cân b ng cung c u Khuy tránh tình tr ng lái bn ép giá thu mua lâm s n g t i b n, Tuyên truy n v ng c ng dùng lo i nguyên v t li u xây d ng thay th cho g s d ng b t ki m ho gi m b t v nhu c u c gi m thi ng t i r ng 4.5.4 Gi i pháp v ng, vay v n * Trong nh n ng cho ho ng s n xu t nhi nh v c p phát tri n nơng thơn Tuy nhiên, q trình th c hi n v n nhi u b t c ng th c s tr thành ng l y s n xu t phát tri n c n th c hi n t t nh ng bi n pháp sau: - M r ng m c tín d yêu c u v n cho phát tri n s n xu t - C n xây d ng chi lâm nghi p D r ng không Quy nh s c sách - n vay trung h n dài h ng - n phù h p v m s n xu t tr cơng khốn b o v ng l i t r ng theo i dân v pc n n hoá th t c vay v i v i nh ng h nông dân vay v n nh dùng v i nh 52 b n xu t lâm nghi ng th i kéo dài th i gian hoàn v u ki n s n xu t kinh doanh m - M r ng h p tác liên doanh liên k t v i t ch c kinh t thu hút v n s n xu t lâm nghi ng th i khai thác tri t ngu n v n t có, v n nhàn r phát tri n s n xu t - Th c hi tín d m lãi su t cho vay tr ng r ng nguyên li u t -5% m c lãi su t chu k ng th c cho vay th i gian cho vay phù h p v i chu k kinh doanh t ng lo i tr ng * UBND huy n c ng l i phù h i dân nh t, nh n r ng h s n l c vào b o v , phát tri n tài nguyên r ng Bên c n có nh ng sách h tr - Chính sách gi m thu s n xu t lâm nghi p, nông nghi p - Chính sách v o phát tri n ngu n l khuy n nông khuy n lâm xã, cán b thơn b n - Chính sách h tr giá mua gi lâm nghi p phát tri n s n xu t - Chính sách v phát tri n giáo d c, y t , th c hi * C n có sách v t o l p v n kinh doanh r ng v n t nhi u ngu n khác Chính quy làm c u n i gi i dân v i t ch c tín d ng, t u ki c vay v n m t cách nhanh chóng, thu n ti n ng gi i i i 53 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Giao r ng cho c ng Tr ch, xu t phát nhu c u, nguy n v ng c a c ng, phù h p v i th c t c r ng có ch th c s ng nhu c u c a c ng b n i nh ng l i ích kinh t ng thi t th i dân c ng K t qu u tra, kh o sát nhân t ngồi th a có s tham gia c a c b n thu ng Tr ch, t p ban qu n lý r ng c ng b i dân tr c ti p qu n lý r ng l i t di n tích r c giao Các k t qu u tra, tính tốn s li u thu th p có tin c y cao ph c v cho công tác giao r ng ,145 r ng c ng cho 351 h ng bào Ma ng Tr ch, v i 544,315 r ng r t giàu r ng giàu, 273,274 r ng trung bình, 242,669 r ng nghèo, 289,23 r ng ph c h i tre n a Ngoài c giao 153,51 a bàn ng Tr ch; Tuy nhiên, th t c pháp lý v rõ ràng, gây ng trình qu n lý, b o v Th c tr ng c a vi c qu n lý r ng c c giao: C u trúc qu n lý, s tham gia QLBVR c a c p lý hi u qu ng l i t r ng c a c ng khuy i dân tham gia, th t c khai thác s p t i s tri vào nhu c u c a c ng ng th c hi n S ph i h p gi a bên liên quan v i c ng trình qu n lý b o v r c ch t ch Hi u qu c a vi c giao r ng cho c ng ng qu n lý b o v : Ch t ng r ng c c u thu nh p c i so v c giao r ng Nh n th c c i dân v vai trò c a r ng c i có l i cho vi c qu n lý b o v Nh ng c ng h n ch c hi ng xói mòn, l núi; b c ngu c cho sinh ho t, s n xu t b n 5.2 Ki n ngh Ti n hành nghiên c u so sánh v hi u qu giao r ng cho h nhân v i hình th c giao r ng cho c ng m t kinh t , xã h i, môi 54 ng, t c n th ng m xu t gi i pháp phát tri Ti p t c nghiên c r ng toàn t nh Qu c a hình th c c a qu n lý r ng a bàn nghiên c u tài ph m vi tồn T n c tình hình giao ng th u qu qu n lý b o v n lý theo truy n th ng, theo c ng câu l c b , nhóm s nt a bàn T nh Ti n hành nghiên c u v kh p thu CO2 c a khu r ng t nhiên giao cho c ng t ng l i t phía thu nh i dân, t ng l c cho c ng tham gia qu n lý b o v r ng 55 TÀI LI U THAM KH O n lý tài - Thái Lan [4 [5 [6 , Con [7 Bình(2016) [8 Lai [9 [10 Nam(2010) [11 (2012) [12] (2012) [13 (1999) 56 [14 nú Cai(2012) Nam [16 57 / / /2017 Thanh Ngà i/nhân kh u? S : S tu ng S tu ng: S có mu n nh n r ng khơng ? N u mu n nh n r ng anh/ch mu n nh n theo hình th c nào? H Chung c thơn b n Nhóm h 4.Anh/ch Giàu c giao lo i r ng gì? Nghèo TB R ng tr ng Bao nhiêu 5.Anh/ch c giao r Ngu n thu nh p c + Bn bán + Vào r ng l y c i/l + L y m t ong/ l y n m + Nông nghi p + Nghành ngh khác: T ng thu nh p c 8.Anh/ch có khai thác g r ng t nhiên lâm s n g khơng? Có Khơng ngh li t kê s n ph m r ng anh/ch l y dùng ho c tháng qua( khai tác cây,kg/ Thu nh p/ bán 12 - Cây g : - Cây l y c i: - Cây l y qu : - c: - Cây làm v t li u xây d ng: - Cây thu c - - Cây có d u,nh a,nhu - c gia d ng - Cây c nh - Cây cho m - Thú r ng c ngu n kinh phí c c phát tri n kinh t c + B ng ti n + B ng gi ng tr ng u + B ng gi ng v t nuôi + Có n c a t ch c hay c + Khơng Vay có nhi u hay khơng ? Vay làm vi c + Có + Khơng 11.Khi tham gia tu n tra b o v r ng anh ch nh c quy n l nào? 12.Anh/ch có tham gia vào khóa t p hu n tr ng r ng,b o v r ng hay phòng cháy ch a cháy hay khơng ? + Có + Khơng Anh/ch th y ch ng c a khoá t p hu + C n thi t + Không c n thi t 13 Anh/ch hi c vai trò c a r b ov ng ko ? + Có nào? u hòa khí h u,gi ngu c, không 14 Anh/ch cho bi t m t vài tác d ng c a r ng mà anh/chi bi t? - 15.Anh/ch k m bi u ? u c m Lu t b o v r ng mà anh/ch bi t ? Ch c v : / / /2017 Thanh Ngà 1.Anh/ch có vai trò,nhi m v cơng tác giao r ng? Anh/ ch cho bi t công tác giao r ng cho c qua có nh ng thành t u h n ch ? ng nh + Thành t u ? + H n ch ? Anh/ch cho bi t s v vi ph m lâm lu t nh i theo chi ng ? n - S + Gi m d n i i vi ph m lâm lu t ch y i dân b a - M vi ph + Ít nghiêm tr ng + R t nghiêm tr ng ng Tr ch i n ? + Nghiêm tr ng c bi t nghiêm tr ng Công tác t ch c di n t p, t p hu n nghi p v nào? ng Tr ch di n ng xuyên nh k ng xuyên - Ch + Cao ng c a khoá t p hu + Trung bình M ? tu n tra, ki m soát TNR c a l ng xuyên ? + Th p ng cán b di nh k ng xuyên 6.Anh/ch cho bi t nh bao nhiêu? v cháy r ng x a bàn 7.Cách th c phòng cháy ch a cháy r ch a cháy,t ch c l ng ch a cháy ) nào(v n d ng c 8.Trong trình giao r ng, anh/ch g p ph i nh n l i gì? 9.Vi c t ch c tu n tra b o v r Hàng ngày Vài ngày m t l n c ti nào? Hàng tu n Khác 10.Nh ng gi i pháp nh m nâng cao hi u qu công tác giao r ng c ng ng mà anh/ch bi t? ... pháp nâng cao hi u qu giao r ng c ng Tr ch ng ng xã 1.3 Yêu c u - Thu th p s li u qu công tác giao r ng c ng ng - Làm rõ thu n l b t c p công tác giao r xu t gi i pháp qu n lý r ng b n v ng 2.1... c tài: u qu công tác giao r ng c ng Tr ch, huy n B Tr ch, t nh Qu ng 1.2 M c Tìm hi u phân tích ti n trình th c hi n cơng tác giao r ng Tr ch nh m xu t gi i pháp nâng cao hi u qu giao r ng c... qu nghi n trung bình, giao cho c B ng 2.4 Di n tích r ng giao cho c Tên thôn Vi Ch Ring m Xã Hi u, huy n Kon Plong, t nh Kon Tum Xã Kon Chiêng, huy n Mang Yang, t nh Gia Lai Xã Ea Sol, huy n
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả công tác giao rừng cộng đồng trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay