Chuyên đề củng cố và nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh (Buổi 4)

3 111 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:27

Chuyên đề củng cố và nâng cao vốn từ vựng phục vụ ôn thi kỳ thi THPT QG và ôn thi HSG các cấp môn tiếng Anh ... 18: What I like about this restaurant is that there is _ parking space right outside it A plenty B ample C expanded D big Question 19: When the first Chinese restaurants opened in Greece, it... Chinese vegetables A provisions B materials C supplies D ingredients Question 20: On Christmas Eve, the _ family gathers for dinner, usually at my grandmother's house A mere B entire C total D complete...Like theo dõi Fanpage tại: https://www.facebook.com/nganhangbaitaptienganhtheochuyende/ Question 12: As the clouds drifted away, the pattern of the fields was
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề củng cố và nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh (Buổi 4), Chuyên đề củng cố và nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh (Buổi 4)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay