Đứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp học (Khóa luận tốt nghiệp)

58 11 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:22

Đứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp họcĐứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp họcĐứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp họcĐứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp họcĐứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp họcĐứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp họcĐứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp họcĐứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp họcĐứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp họcĐứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp học L u tơi th c hi ng d n c a cô giáo, Ti Liên Giang Các tài li u, nh ng nh is nh ghi khóa lu n hồn tồn trung th c Tơi xin ch u hoàn toàn trách nhi m v n i dung khoa h c c a cơng trình M CL C M U .1 Lý ch tài L ch s v ng ph m vi nghiên c u .2 3.1 ng nghiên c u 3.2 Ph m vi nghiên c u u .3 tài .3 C u trúc c a khóa lu n .4 N I DUNG M NGH THU T V A TR M A MÓRICZ ZSIGMOND 1.1 Quan ni m ngh thu t v c tác ph a tr m côi a Móricz Zsigmond 1.1.1 Quan ni m ngh thu t v c .7 1.1.2 Quan ni m ngh thu t v i c a Móricz Zsigmond tác ph a tr m .9 1.2 Quan ni m ngh thu t v i qua h th ng nhân v a tr m c a Móricz Zsigmond 1.2.1 Nhóm nhân v t tr em 10 10 1.2.1.2 B n tr 13 .14 1.2.2 Nhóm nhân v i l n 14 1.2.2.1 Nhân v t ph n 14 1.2.2.2 Nhân v 18 1.3 Ngh thu t xây d ng nhân v t .21 1.3.1 Tính cách nhân v t 21 ng nhân v t 22 1.3.3 Ngôn ng .23 I GIAN NGH THU T TRONG TÁC PH M A TR M A MÓRICZ ZSIGMOND 26 2.1 Không gian ngh thu t trong: a tr m cơi c Móricz Zsigmond 26 2.1.1 Không gian sinh ho t 27 28 2.1.3 Không gian thiên nhiên 30 ng 31 2.2 Th i gian ngh thu t trong: a tr m cơi c Móricz Zsigmond 31 2.2.1 Th i gian sinh ho t .32 2.2.2 Th i gian tâm lý 32 3: C T TRUY N, K T C U VÀ VI C S D NG NGÔN NG ,GI A TR M C A MÓRICZ ZSIGMOND 35 3.1 Ngh thu t xây d ng c t truy n tác ph m a tr m 35 3.1.1 C t truy c a c t truy n .35 3.1.2 Cách phát tri n c a c t truy n tác ph a tr m côi .36 3.1.2.1 Ph n trình bày 36 3.1.2.2 Ph n th t nút 37 3.1.2.3 Ph n phát tri n 37 3.1.2.4 Ði nh 38 3.1.2.5 Ph n k t thúc(M nút) 39 3.2.Ngh thu t xây d ng k t c a tr m côi 40 3.2.1 K t c u n tính 40 3.2.2 K t c n 43 3.2.3 K t c n .44 3.3 Ngôn ng gi u 44 3.3.1 Ngôn ng 44 3.3.1.1 Ngôn ng i k chuy n .45 3.3.1.2 Ngôn ng nhân v t 46 3.3.2 Gi u 47 3.3.2.1 Gi n uc .47 3.3.2.2 Gi t 48 3.3.2.3 Gi c 49 K T LU N 51 TÀI LI U THAM KH O 53 U M Lý ch tài Móricz Zsigmond (Mơrix Gicmơn 1872- i ti ng c a nhân dân i Budapet- Hungari Ông h c lu t, t -1909, ông làm vi c t i Az Újság Sau c i cách ph , ông làm vi c t i H c vi n Vưrưsmarty Academy T p cho t p chí Nyugat Các tác ph m c a ông t p trung vào ch cu c s ng nghèo kh c xã h i, v giai c ng a tr i dân Hungari Trong s tác ph m c a ông m côi'' m t nh ng ki t tác c a tr m côi t cu n câu ng n nh t c a sách mang nhi cu is ng ng nói Trong cu n ti u thuy t s ng ng t ng t, kh n kh c Hungari nh cu c i nông dân trí th c làng quê t nh l u c a th k XX Nhân v t tác ph m u tiên Môrix n sáng tác ng nh ib tl nhi u khát v ng c s l c h u trì tr c a xã h i, h không th a tr m thói th a hi p c a Trong ti u thuy il u thi s ti ti n c il n hồn tồn Th gi c lòng v k u ác, s c a Môrix a tr xã h i mà m i giá tr th c c a cu c s a tr m p h t h i th gi i c a nh tr nên man r nh nhen ích k a tr m i tác ph kh ng p Ti u thuy m t cu n ti u thuy t c vi t thành b y thánh ca, m i thánh ca m i c a em bé m cơi Tồn b s kh ng ho ng c a xã h c n c th hi n qua cu i y tu i, m i quan h c a em v i th gi i xung quanh Tác gi nhìn th gi i b ng m t c th gi ng ngôn ng tâm lý c a em Các s ki n cu n ti u thuy ux i th s px pb c cm l ng, h p d n d a nh a tr m cơi có nh c nghe k Chính i ti u thuy truy n th T sau gi i phóng (1945), ti u thuy t a tr m côi c d ng thành phim c xu t b n nhi u l n v i t ng s n a tri u b n Gi i nghiên c c t cao ch t ng ngh thu t c tác ph m tiêu bi u c c bi c xem m t nh ng k XX n s tác ph nhi u i tác ph c bi c Vi c Hungari c d ch t ti ng Hungari c d ch sang ti ng Vi c bi l i nh ng ng r t a tr m c tác ph m chia s v i s ph n c a nh c cs c bi t, g n v c c Hungari m t th i k a tr m côi n tác ph m tác ph m này, c ta có r t cơng trình nghiên c u v tìm hi u v ch ho c nhân v t n i b n ngh thu t c a tác ph m Xu t phát t lý trên, ch a tr m cơi c a M tài i góc nhìn thi pháp h L ch s v Vi c Hungari d ch t ti ng Hungari tác ph m c bi n s tác ph c nhi u H tv Vi t Nam m t cách có h th u tiên d ch tác ph m i nghiên c u sang ti ng Vi t, nhà nghiên c t cao tác ph t ki c a Hungari th k XX Chúng ch n d ch gi i thi u v c gi Vi t Nam cu n ti u thuy t c a Môrix Gicmôn v i hi v nhi u tác ph m l n khác c a n cs c Hungari hi TS Mai Th Liên Giang p ca ch m t th pháp ngh thu c tin s c u r Mơrix Gicmơn mu n nói r c i[12,tr.8] Ti p theo vi t s ngày 09/08/2012 c p t i thánh ca tr ng thái yên n g a t o tác ph m n s ph c a tr m côi Thánh n t i nh p liên quan i Bên c nh nh i khác, ng c t o v yên n gi t o bên i, bi t quan tâm th t s ng xã giao cho có l y, thơng p m cơi c a tác ph m lúc không ph i ch khơng có m t c m cơi T t c u m côi n s ng Có th kh nghiên c u m t cách có h th ng v 3.1 c m t xã h nh, Vi a tr m côi ng ph m vi nghiên c u ng nghiên c u i lồi tài c góc nhìn thi pháp h c u tiên Trong khóa lu n chúng tơi t p trung kh a tr m thuy a thi pháp ti u n: - Quan ni m ngh thu t v i h th ng nhân v t - Không _th i gian ngh thu t - C t truy n, k t c u, ngôn ng gi u 3.2 Ph m vi nghiên c u a tr m côi Ti u thuy t id u Qua q trình tri n khai nghiên c u, chúng tơi s d ng m t s th pháp tiêu bi u sau: 4.1 Th ng kê phân lo i: Th ng kê y u t thu c n i dung hình th c, t i Nh n xét theo m 4.2 Phân tích u t ng h p: Phân tích tác ph m, d n li u minh h a, t t ng h p theo bình di n nghiên c u 4.3 i chi u: i l i chi u hai bình di ng i V n d ng lý thuy t c a khoa h c liên ngành 4.4 nghiên c t v ngôn ng h c, t s h c, tâm lý h c 4.5 Ngoài lu d ng nh di n d ch, quy n nghiên c tài m t o nên m t h th ng ch t ch khoa h c tài 5.1 V m t lý lu n a tr m côi t góc nhìn thi pháp, s h th ng tài nghiên c u tác ph hóa nh ng nh nh, a cơng trình nghiên c u n tác ph m , v n d ng thi pháp h c vào nghiên c u tác ph c d ch Vi t k XX nhiên Vi t Nam 5.2 V m t th c ti n a tr m côi m t ki t tác c Nam nh i bi n tác ph m h n ch cơng trình nghiên c u Chúng tơi hi v ng r ng q trình nghiên c u s góp ph n vào vi n v i nhi u b s c Vi t Nam b ng nh i m pt a tr m p c a v cu c C u trúc c a khóa lu n Ngồi ph n m c a khóa lu u, k t lu n, tài li u tham kh o ph n ph l c, ph n n i dung c ti n hành tri m ngh thu t v a tr m cơi a Móricz Zsigmond i gian ngh thu a tr m cơi a Móricz Zsigmond t truy n, k t c u, ngôn ng gi c a Móricz Zsigmond a tr m N I DUNG Thi pháp h c m c nghiên c u v ch n, nguyên t c làm nên giá tr th c, c tính ch nh th c a t nghiên c u n i t i c a tác ph m, c u t o phong cách, phân bi t v c nghiên c u khác Hi u thi pháp h c c nghiên c ngơn ng bi u hi n c a ch khung ngh thu y vi c nghiên c u tính ch nh th thay cho vi c nghiên c u y u t khác bi khái quát theo quan ni m nguyên t y vi c nghiên c u bi n c l ch s thay chao nghiên c u nguyên lí b t lu n: bi ng, nghiên c ng t yd tác, l y vi c khái q cách sáng n t b ng công th c quy ph (Tr ).Vi c ti p c n ng d ng Thi pháp h c nghiên c u, lý lu p v i th i k c Vi im i uc n toàn xã h i c vi t v Thi pháp h c, ta d nh n th y nhà nghiên c h u kh nh: nghiên c ng thi pháp phân tích hình th c ngh thu t b i n i dung tác ph m ph c suy t hình th hình th c mang tính n i dung Thi pháp h c n chính, khơng tr n hi u cách th c phân tích tác ph nh ng v n us nh sáng tác, nguyên m u nhân v t, giá tr hi n th c, tác d ng xã h i Thi pháp h c ch tr nh ng y u t hình th c tác ph ng nhân v t, không th i gian, k t c u, c t truy n, ngôn ng , th lo pháp h ng nghiên c c theo thi o gi i nghiên c u, phê bình tham gia Thi pháp h l i nh ng ph m trù m i, nh c u tài m i h t cách nhìn m i cho nghiên c, m r ng cánh c a ti p c b i Thi pháp h m n c nghiên c u t tác ph c, c nhi u cách ti p c n k c ng nghiên c u, nh ng l phá soi chi u sáng t b n m i không ng c khám n có m t th c t khơng th bàn cãi Thi pháp h c có ng r t l n ngành nghiên c c, ngày mang n i dung m i ng v quan ni p c thích nghi ti n trình nghiên c ng th i t c hi i i.T gi i thuy t ng n g n trên, soi chi u vào t p ti u thuy t a tr m cơi a Móricz Zsigmond chúng tơi tri n khai nghiên c u ba bình di n ng v i n i dung c : m ngh thu t v i a tr m cơi a Móricz Zsigmond i gian ngh thu a tr m cơi a Móricz Zsigmond t truy n, k t c u, ngôn ng gi c a Móricz Zsigmond a tr m i xã h i Hungari nh tâm h gi kêu g i s ng c c cu t ng l -30 c a th k i c a em bé m ic a c ngày gi i phóng 3.2.Ngh thu t xây d ng k t c M t tác ph a tr m c, dù ng l n hay nh u nh ng ch nh th ngh thu t, bao g m nhi u y u t , b ph n T t c nh ng y u t , b ph p x p, t ch c theo m t tr t t , h th ngh thu t nh thu m bi u hi n m t n i dung nh g i k t c u Nói cách khác, k t c u toàn b t ch c ngh ng, ph c t p c a tác ph c u c nhà c Theo lý thuy t lý lu c k t t o thành liên k t b ph n b c c tác ph m, s t ch c, s p x p y u t , ch t li u t o thành n i dung c a tác ph khách quan theo m t chi ng nh i s ng [13, n hai ph n: y u t bên (n i dung c a tác ph m) y u t bên (b c c c a tác ph m) K t c u y u t t t y u c a m i tác ph m Nh ng hình th c k t c u tác ph cr ng 3.2.1 K t c u n tính t c u ph bi c nói chung ti u thuy t nói riêng hay g i k t c u theo trình t th i gian Theo k t c u này, câu chuy trình bày theo th t , phát tri s vi c c sau c a th i gian K t c u theo tr c th i gian t c c s vi c có sau nói sau Trong tác ph m a tr m ng k t c u truy n theo trình t th i gian N i dung c a câu chuy c th hi n ch y ng ngôn ng nhân v t qua nh ng tình ti t có mâu thu n k ch tính Th i gian ngh thu t tác ph di n s ki n, i gian ng c a nhân v t Lai l ch c a nhân v t tác ph c trình bày m t cách rõ ràng S ki n di n tác ph m di n m t cách tình t , có th c không th b nh m l n Tác gi theo ch t li u thánh ca k thao m t trình t nh nh, m i thánh ca m c a em bé m côi Trong m i thánh ca m i s vi Thánh ca th nh c m n Tác gi i t trình t th i gian u b ng v lành c a bình minh th o t tr i gay g t muôn thu m c gi a tr c ng k t c u tr ng non i thi u v xu t thân lai l ch c a nhân v t cô bé m côi ãnh áo che thân 40 i m t tr - gà v ng ph ng ph thân th nh bé, g y y u; em ch ng bi t em có m t cu ng ng i Em bu n t kêu rên t m r a, em bé b ng ch ng m t cách t v ng Vì em khơ qu a nu t qu y gò, u Hy L p to nh ng (do t p d c a bà nhô m t cách k qu c) Bà ta bà m c c bên c nh vi a tu em ph a tr m côi c bà m dành cho Rôdi - m t b n cc ng tr n tru ng, nhìn th y rõ chi c áo l c m c Con d u c a Tr i tr m cơi in d u áo v s t c áo c a em, m c dù bên ngồi Rơ khốc Em nh tr t trang tr kháng c , em mu n có chi Bà m làm vi c Em a em mu n tr ch gi nc t áo i em Ch có bò ng bò r d i trí i theo cách c ơng b a em Em b h gi n, b h p, s so ng b b d c: cho dù c nói cho bà m bi t Ơng t c c than lên tay làm cháy tay em Em b bà m giáo t c th c l y h t Ch có da c a em, nh ng th khác em khơng có K c vi c hái m t qu ch hành h Em v n m c, em v mi l c n ph n i k t v i nh c chi i, v n ph ng, kháng c , i xung quanh b ng v y u t, b ng thân ph n khơng c a Thánh ca th hai, th ba l i th ng thi t v n th dùng em vào vi em b a em.Su t c tu n không c Ch t Ngón tay c a n Ch m t ng n gió nh kháng c v i c ác Và k t c c gì? Em b gã b xo n, v n, t em làm b ng que gã qu t em vào c i em ti p t c y máu Lúc c m giác h t, ch có nh xót Trong t n, em mu c ơm l y im c a qu y Cu i em ch ơm Tuy v y, s n l c c cho bà m i Bà r cm n yên 41 t c cách ng x cho em ng a bà m t o Bà làm v y bà bi t rõ em có th có l i cho bà Cu i em t thánh ca th ba Nh ng ban mai ngày m t l tru ng, run r i ngày v n tr n ng v nh ng c p m i gian em ph i t ch ng ch i v i c hình hài c a cô bé m i l vui v v i em, em mu n gi ng m m gi g m i T c, i có qu n ho b da c a Nh i chó n ngây nhìn em B n tr nhà b rét, ch có em khơng bao gi Nh ng khơng t c s u ph i ch ng Em ch ng ki n s gi n gi c cha nuôi bi gi trò v i ơng b n ch t Em ph i túc tr c bên xác ch t c , em ch ng c nhiên r ng t i em ph i ch a tr Bên ngoài, nh ng khác v i nh ng u có v th , có quy n l c thánh ca th s kh n kh l i ti p di n B n tr ng h i kh i tr i M t s ti n áo cc Em b tr l ng u b m ni cho bà ho c dùng vào vi c nuôi l n c L n Em mu n l iv nuôi, em yêu c nh ng câu ch i m ng l mãng c c bi t bà nh ki m ti n, n u thoát kh i bà, em c m t bà m khác ti n mà nh thánh ca th sáu em g yl h c a Dobo Mari L i ti p t i th a i ti p t c kh s thánh ca th sáu, cu ch ng có sáng s a Em l i ti p t ch ng c a Em ng i c h u thêm cu c s ng qua kinh nghi m c a bác th d ib om c k c i Thánh ca th b y m m nb i khác n a c a em Em l i ti p t m r ng em s không s ng gi a nơng dân, em 42 gi a nh s i có h c, nh c s m t trò l a o Em khơng th y s có h c m , nhà b p nhà b p, ch tc r i nh n ra, n n nhà làm b ng nh ng t m g vi c c r a nên r t b n th u) L i ph i làm công n, l i ph i ng i nhà b p v i nh i nghi c m t chó nhà nghèo Em b hành h , b th a n n i khơng , em ch i em khơng th Trong lúc m khí Noel em ph i m u c có m c tho i mái th ng, ph i mang nh ng s t n u) cho ông ch Em ch ng t i ng ngồi nhìn vào cu c s ng loài i m t cách thèm thu ng, khao khát, khó hi u Nhìn bên ngồi, t t c t tc ng không i ánh n n R i t t c s u r c sáng, c ác, dã man c a th gi i quanh em bi n thành tro b i Nhà Muter v i nh cháy b i ng n n 3.2.2 K t c n Trong nh ng b ti u thuy t l g m nhi u h c khái quát v m t b c tranh xã h i r ng l n i, nhi u m i quan h is u m t khác ng s d ng hình th c k t c u theo n nhân v t Trong nh ng tác ph m ch c nhân v t theo n d a nh ng m i quan h v nghi p, giai c p Hình th c k t c cs d c hi i Erenbourg có nh n xét v k t c u c a m t s ti u thuy t th k XX: "Ti u thuy t c a th i i ta có nhi u ch khác v i ti u thuy t th k XIX v n xây d ng l ch s m t i hay m u thuy t hi i có nhi u nhân v h c t thành ph sang thành ph c khác n a, cách k t c u luân phiên c a nh M c dù tác ph k tc ph n c a n c n c nh v i nh ng c nh qu n chúng nh[10] a tr m côi không ph i m t cu n ti u thuy n tác gi ngày gi i phóng is c b c tranh xã h i c c t ch c nhân v t m i quan h l p xã h i Thông qua nhân v a tr m 43 ng c có th th a t ng c xã h i u c a th k XX v i s l c h u trì tr v i nh ng nhân cách Hungari nh tha hóa 3.2.3 K t c n Ngoài s d ng k t c u theo trình t th i gian k t c a tr m ng k t c u truy n theo k t c ph n K t c v t tr em, hì tác ph m n th hi n i l p gi hai n nhân v t: Nhân v u thi i l n nhân u ác K t c u có tác d ng làm n i rõ ch i chi u gi a n nhân v phân bi t r ch ròi gi a thi n ác nhi u d ng hóa hi n th c Trong a tr m ti u thuy t i l p Tuy nhiên s il u thi n v a tr m côi v i s b n th u, ti ti n c a tr m i l n Nh ng i nghi p chúng c nh che ch i l n tr nên man s nh nhen, ích k ngu d t l c h u Hình th c th a tr m hi n c a k t c u tác ph m hi Móricz Zsigmond khơng th n su t tác ph m gây s ph m, s u ác, s il p i l pTrong tác ng qua l i, chuy n hóa cho ch khơng t n t i m t cách i Cu i thi n th ng ác, nh tác ph m cu u nh n k t qu không t i gieo r c ác p nhìn ln xu t hi n làm b n tr hoãng s lão ln nhìn bé m cơi b ng m d cv ông b bé m n ch t Ông b p, s so ng cô c c than nóng bé t i nghi cu ng th t c t t ch t V ch c nh y p qu c ác cu treo ng dã man c a i i t 3.3 Ngơn ng gi u 3.3.1 Ngôn ng Ngôn ng c ngơn ng ngh thu t Trong q trình tr n thu t ngôn ng tr n thu t th hi n s hi u bi t sâu s c s trau d i ngôn ng c hi u v ngôn ng tr n thu t mu Vì v y tìm t k thu t s d ng ngôn t c a nhà c Hungari hi công v ngh thu t c a m t tác ph m ch d ng l i 44 i N ph n ngh thu t xây d ng nhân v t qu th t thi u sót m t y u t quan tr hi u h i nghiên c u mu n tìm p c a tác ph m m t ph n y u t ngôn ng mang l i d ng nhi u ngôn ng ng nhân v th i k chuy n, ngôn c s sáng t o c i nh ng ti u thuy t truy n th ng Khi xem xét ngôn ng tác ph ngôn ng : ngôn ng c p i k chuy n ngôn ng nhân v t C hai lo i ngôn ng d ng nh m m m t cách thành công nh thu t, t c nh n bi u hi nh ng y u t r t quan tr c M t t o nên giá tr c a tác ph n không bao gi ch ng xé v thân ph n s ph c [20 nhân sinh l s ng, ng sau ngôn t ngh thu t c a nh ng tác ph m xu t s c, nh t nh ng ki bóng dáng c a m t th ng n ch chuy n ngơn ng ng tình c m, v n ng t i th hi n ng ph n ánh Nó khác v ch t so v i ngơn ng nói ngh thu chung n hai lo i i ta có th nh n âm vang tr.3] Ngơn ng cơng c ch t li c Ngôn ng tr n thu thu t,là m t y u t th hi n cá tính sáng t o, Móricz t thành cơng hai lo i ngôn ng ngôn ng n nhân v t i k chuy n 3.3.1.1 Ngôn ng i k chuy n i k chuy n m t s n ph m c a sáng t o ngh thu t, công c c k chuy n T lý thuy t c a t s h c Genette, ta th a tr m ti u thuy t i k chuy n i k chuy n ng bên ngồi, có tác d ng d n d t câu chuy n cho nhân v c a tác gi nh ng th i i k chuy n bi t t t c m i s ki n x y tác ph m, không i k chuy n bi t rõ tâm lý c a t ng nhân v t Có lúc, k chuy n tham gia bình lu n tác ph m.Ta th Cô bé nh ng gi ng, i b u tr i bao la B ng mu bàn tay o nên, em i m t tr n bà m [12,tr.10] Hay m m t qu v i n gi i thi u v nhân v t em xua gi c ng kh i m t mách chuy ngơi th ơng ru ng khơng th 45 Có th bà , y s bi n d ng nét m t c p m t c a ông b Cái ông , ông b v n ôm p, s so ng em b c nói cho bà m bi t Mà em có mách l i cho bi bà m l i chuy n em cho b y i k chuy ph m bi t r t rõ v nhân v t n d t tác m nhìn c a nhân v t c nhìn qua i k chuy n ng v ik chuy n v y mà ngôn ng d n truy n thành công Nh ngôn ng k chuy n ngơi th ba, nói theo Tr i k chuy n hàm n, m nhìn c a nhân v k th mà câu chuy n có k t c u ch t ch V i ngòi bút s c s o c d ng ngơn ng i k d a vào t thành công vi c s th ba i k chuy nhân v t làm cho câu chuy l it m t ng c a ng h p d 3.3.1.2 Ngôn ng nhân v t Ngôn ng nhân v t m t nh ng y u t quan tr ng c a ngôn ng tr n thu t tác ph c Ngơn ng nhân v i nói c a nhân v t tác ph m thu c th lo i t s k nhân v t m tr c coi m th hi n cu c s ng cá tính nhân v t, ng miêu t , cá a tr m côi tính hóa thành m t u c u th m m Ngơn ng tác ph nh ng l ng nói h ng ngày, nh ng ngơn ng giao ti p quen thu c Ai c ác x u xa, hi n lành nh ng tính cánh c a t ng nhân v câu tho i dù ng ch i cô bé m n a, cb cl M i u th hi n tính cách c a nhân v t Ơi tr n Dobo Mari chó ch t, ,mày s chó ch t, mày làm b n h c ng v i tao ng c a tao r i khơng thích, h , qu tha ma b mày v n quan n Mày c tao g mày thích hay khơng thích th mày xé n mày khơng thích [ 12,tr.95] Qua ngôn ng c a nhân v t Dobo Mari có th th c tính cách c a bà m p ch i v a nhân v t m thân Hay vi t v tính cánh nhân v Cái áo c a bi c ác ch bi nb n t nói: , a M c áo c a cho th y r ng cô bé m cơi r Qua ngòi bút c a Móricz Zsigmond, th gi i ngôn t d 46 ng trái tim c a c gi c gi ng i tác ph m nh nh ng l ng nói r t g n v i ngôn ng sinh ho t h ng ngày 3.3.2 Gi u M t nh ng y u t quan tr ng c gi cho m i lo i u Ngoài gi y kh o sát gi u góp ph n khu bi u c a tác ph m có th th a nhà c s sáng t o c Móricz Zsigmond so v i nh ng tác ph m ti u thuy t truy n th ng Gi khái ni m tr ng c c a tác ph n ngh thu t Gi u m t ph m trù th m m , tình c m, l c Gi c i u m t i v i hi c c miêu t th hi n l i tên,dùng t ,s hi n cách u tình c m,cách c m th xa g hay su ng sã, ng i ca hay châm bi m tác ph y tìm hi u gi uc a , tình c 3.3.2.1 Gi ng uc Ta b t g p gi v uc a tác gi dành cho nhân v t vi t v nhân d t kh n kh Tác gi y c m thông v i kh n kh b t h nh H không may m h i yb i khác, h b xã uc vi t v nh ng vi t: Cô bé nh sô ph n b t h nh Khi nói v ng gi ng, i b u tr i bao la B ng bàn tay con em xua gi c ng kh i m o nên, tr im t , [12,tr.10] Hay n , em bé b ng ch on bi t kêu rên t m s a, ng m t cách t v cát cánh t t em m hi v ng ng bình minh rung rinh nh ng hoa m t tr i [1,tr.10] ng v i câu chuy n c a Khi nói v bác th d t, tác gi vi t M i k ni m s ng l i ông Cô bé nhìn th y khn m t c a ơng, khuôn m t tr ng b mv tr ch nl , c t y tr ng Ông hay b c t xanh c a o, ông ch t a qua loa m, khóe m cm gi u Ria mép c ng c m gi i b t h nh 47 c a ơng g y có gi t u mà tác t 3.3.2.2 Gi a tr m côi Trong tác ph ngơn ng a Móricz Zsigmond tác gi v ch tr n b n ch t gi t o c a nh i tác ph m H s ng m t cách gi t o so v i b n ch t c i Gi t ng l i nói c a t ng nhân v bé m u th hi n ch i m i ông b r p qu cô bé b b c p cô u Con gái c a m Con im không bi t r t li u p sao? S mách v i b m y u không th d y b y r i L t , m gi a d p lên cho Con th y không,tay m b ý b nh b c c than lên m li n gi t bàn tay y u t c a co l i nên tay b n, a m , có th xem, th t b b ơng y cho c c than vào nh p n a nghe con, [12,tr.29] Q a th t m t gi p t i l n ng h l n thô b , n ph nh c xác làm ? V ng c n ph i i b s nói chuy n v u gi t c th t o c a nhân v t [12,tr.28] B ng gi ng c tính cách cách s ng gi s gi t o m qua cách nói c a bà m ni Khi nghe bà l n h i: t i bé sao, b n tính v n th u gi d t c vô thân, t mày không c n bi t r u ngón tr y? Bà m tr l i:Không y C m c qu n áo cho nó b t kh y, v l i, có có l Nó không ch i c lo i qu n áo Khi g p bà l n, m khơng nói nh i lo ho c th i th t mày mà m nói nh bé ngoan', "b câu", "thiên th n c a m " m t s ho t ngôn gi d i c th hi n qua nhân v t bà m Khi xây d ng nhân v t Dobo Mari gi ng ta ch gái c a m chó ch u nhân v b n th u nh gi d i ,bà nb ch y vào b p mang s th y h t s l mang ngôn ng c a bà Bà ng t l m: L qu tha ma b am ,m Khi bà l i em: i em m i i l i nói Bên c nh i khác, Móricz Zsigmond mu n nói r 48 ng c t o v yên n gi t i, bi t quan tâm th t s ng xã giao cho có l 3.3.2.3 Gi c Bên c nh gi u gi t d ng ngôn ng t thành công vi c s c Vi c s d ng ngôn ng ph m có th th c ti i ng gi c ngôn ng ti c giúp ti p xúc v i tác u gi t o tác gi o s c t o ti cm tc i khóc, a tr m cơi b y tu i ln tr n tru l nh M t cô bé ngày l nh giá không m t mãnh v i che thân ln tr n tru th c ta có th th y bu i xem l ? Em khơng có cha m , nh ng ơng b bà m ni q hóa ln tính tốn nh n nuôi m t a tr m c H a tr v i s tính tốn, l i d ng c a b n thân Khi cô bé m cơi nói chuy n giao ti p v âm sai nh ng n t vu t ve x c lên ta s th y r ng tác gi d ng câu m i Sao em bé b y tu i l i phát âm sai nh ng t y? B mi nói chuy n v c nói chuy nv i c th l nh th i khác ta th y r ng em phát cm c nói v i c i ta xem em y cho em cách t p nói t p ng x , cô bé l n lên s gh a nh ng ông b bà m nuôi vô tâm Tác gi tác ph i nh ng gi Trong lúc m c tho i mái th c m t i n cu i tác ph m, ng khơng khí Noel em ph i ng, ph i mang nh ng s t n ch Em ch o ti ng t im ng ngồi nhìn vào cu c s ngồi u) cho ơng i m t cách thèm thu ng, khao khát, khó hi u sinh nhìn m ng Em khơng dám nói em mu n bi t ng b n trách nên ch im l ng nhìn tr m [12,tr.186] B ng ch t gi hi n ni gi c ao y c c a tác gi c ph ng hi n nh ng ni m khát khao nh nhoi c a a tr m i v i nh ng s ph n nh c c a Móricz c thêm ph n c ib th 49 a tr m côi Tác gi o ti i tác ph m c gi i khóc c t o ch c ti Tóm l i m t tác ph m ngh thu t hoàn h o bao gi i ch c r ng tác k t h p hài hòa yêu t : nhân v t, không gian th i gian, c t truy n k t c u ngôn ng , gi ng n sau nh m ngh thu t y Th u hi c th y toàn b th hi n qua cu quanh T u s kh ng ho ng c a xã h i i c a em bé m côi, m i quan h c a em v th gi i xum ng t p t nhiên c 50 i v l ph i tình K T LU N Móricz a tr m côi i tác ph m kh ng u thuy t cu n ti u thuy t c vi t thành b y thánh ca, m i thánh ca m i c a em bé m cơi Tồn b s kh ng ho ng c a xã h c n c th hi n qua cu i y tu i, m i quan h c a em v i th gi i xung quanh Tác gi nhìn th gi i b ng m t c th gi ng ngôn ng tâm lý c a em Các s ki n cu n ti u thuy ux i th s p x p b c c m t cách ng, h p d n d a nh a tr m cơi có nh l c nghe k Chính c kính tr ng b c u nguy côi, c u nguy ut m i Thánh ca ch m t th pháp ngh thu c tin nh p cho l i mà không c n s ph nh ut p cho em bé m n nhà th , không c i Bên c nh ng c t o v yên i, bi t quan tâm th t s cho có l n nt i c tin s c u r i khác, Mơrix Gicmơn mu n nói r n gi t truy n th ng i ti u thuy ng xã giao p m cơi c a tác ph m lúc khơng ph i ch khơng có m t c m côi T t c u m cơi n s ng V i góc nhìn thi pháp h c m t xã h a tr m cơi c a Móricz Zsigmond tài: khóa lu i h th ng v hình th c ngh thu t c a tác ph m v i ba v m ngh thu t c nhân v t Tác gi t c a thành hai nhóm nhân v t có s mâu thu n v t tr em nhân v i l n, hai nhóm có nh ng nét tính cách, ngơn ng ng khác t o nên s tri n song song ng h th ng nhân v t có s thi n v u ác, s i l p i l p phát il u a tr m côi v i s b n th u ti ti n c a i l n xã h i Hungari th i b y gi i gian ngh thu t, nh n m nh cách x lý, t ch c không- th i gian t o b i c nh cho câu chuy n nhân v t, Móricz Zsigmond thơng n làm n i b t t ng nhóm nhân v t tác ph m L y không gian sinh ho hi cm c s , m t mái m v 51 c khát v ng c c a cô bé c th m c ng ng ph m ch t t Cách x lý không th p c a em i quan ni m ngh thu t i làm cho tính cách nhân v cb cl i ti ti i b tha hóa nhân cách t truy n, k t c u, ngôn ng gi u ch ngh thu t c a Móricz Zsigmond So v i nh ng ti u thuy t truy n th ng tác ph m a tr m côi ng nhi m sáng t o ngh thu t Tác ph theo m ch c m xúc c a nhân v t v i k t c nhân v n gi a nhóm t Ph n c t truy n tác ph t truy n truy n th ng b t u t ph n trình bày, ph n th t nút, ph n phát tri c nh ph n k t thúc T t ch tâm lý c a nhân v t theo m t trình t th i gian nh o l n Bên c u gi câu chuy n thêm ph n h p d n tiêu bi u gi Hy v ng v i nh u khác n c n n i dung l n hình th c th hi n Ti u thuy t nh ng v Chúng hi v ng r t in tác ph m uc nh không c khóa lu n, chúng tơi s cung c p m t góc nhìn v tác ph tr m cơi ck mang tính nhân b n sâu s c c gi Vi t Nam gi i nghiên c u quan tâm nhi nh c a tr m a i 52 TÀI LI U THAM KH O L i Nguyên Anh,(2004) Tuy n t p (2) Nxb Giáo d c, Hà N i M.Bakhtin (1992) Lý lu n thi pháp ti u thuy t Nxb B ng vi ch), n Du, Hà N i Lý lu , c Nxb N ng a tr m côi Mai Th Liên Giang (2012) Tr ng thái yên n gi t T ( S ngày 09/082012) Lê Bá Hán Tr thu t ng -Nguy n Kh c T ng ch n i h c Qu c Gia Hà N i Nguy n Thái Hòa (2000) Nh ng v thi pháp c a truy n c, Hà N i T Nguy c Hungari c Ngh An ( S ngày 05/11/2013) u,Tr , Nguy n Xuân Nam, Lê Ng c Trà, La Kh c, Hoa Lý lu Thành Th c c Hà N i Lý lu k XX , Nxb Hà N i c, Trung tâm Bàn v 10 c, Hà N i 11 Hu T h c s 5/1998 a tr m cơi , b n d ch c 12 Móricz Zsigmond ,(2009), Nxb Thanh niên Nh 13 i m i c a ti u thuy t hi , c th gi i t i Nxb Khoa h c xã h i, Hà N i 14 h c Trung (Ch biên, 2007 m 15 Tr D n lu n thi pháp h c 16 Tr Giáo trình thi pháp h c ph m thành ph H Chí Minh 17 Tr , D n lu n giáo trình Thi Pháp h c thành ph H Chí Minh 53 m hi i quan ni m , Hà N i 19 Tr l ch s c: nh ng v (1996) 18 Tr (Ch ih s h c M ts v c a lý lu n m, Hà N i c s c ngơn t ngh thu t c a Tơ Hồi 20 Tr c (12) 21 Vladimir Soloviev siêu lý tình yêu (2011 ,t p 3), M h c h c , Ph 22 ch t ng h p, Nxb Tri th c ti n t c a Hungari t 23 Vi n ngôn ng h c, T n ti ng vi t 54 ng, 2006, trang 916 p chí ... tri m ngh thu t v a tr m cơi a Móricz Zsigmond i gian ngh thu a tr m cơi a Móricz Zsigmond t truy n, k t c u, ngôn ng gi c a Móricz Zsigmond a tr m N I DUNG Thi pháp h c m c nghiên c u v ch n,... ni m c xây d ng nhân v t tác ph m t nh ng nhi m v c a thi pháp h c Vì v y a tr m nghiên c u tác ph m c a Móricz Zsigmond t góc nhìn thi pháp, n vi c kh o sát quan ni m ngh thu t v thu t xây d... TR M A MÓRICZ ZSIGMOND 1.1 Quan ni m ngh thu t v c tác ph a tr m côi a Móricz Zsigmond 1.1.1 Quan ni m ngh thu t v c .7 1.1.2 Quan ni m ngh thu t v i c a Móricz Zsigmond
- Xem thêm -

Xem thêm: Đứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp học (Khóa luận tốt nghiệp), Đứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond dưới góc nhìn thi pháp học (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay