ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:15

ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11 ...ĐÁP ÁN ĐỀ Câu (1 điểm) - Đoạn văn trích văn “Chiếu cầu hiền” - Do Ngơ Thì Nhậm sáng tác Câu (2 điểm): Hồn cảnh sáng tác văn - Hoàn cảnh rộng: Cuối... nhiệm tinh thần cống hiến cho đất nước nhiều ĐỀ Câu (1 điểm) - Đoạn văn trích văn “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc” - Do Nguyễn Đình Chiểu sáng tác Câu (2 điểm): Hoàn cảnh sáng tác văn - Năm 1859 Pháp... chủ đồn hai ngày lại bị công thất bại, 21 nghĩa sĩ hi sinh Tuần phủ Đỗ Quang ủy thác cho Đồ Chiểu viết văn tế để đọc lễ truy điệu nghĩa sĩ hi sinh Câu (2 điểm) - Nghệ thuật đối lập: Súng giặc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11, ĐỀ KIỂM TRA 15P LẦN 2 KHỐI 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay