Understanding Management 4th by Daft ch12

19 33 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:08

... Gulf, 1991), 29 Copyright 1991, by Scientific Methods, Inc Reproduced by permission of the owners Developed by Cool Pictures & MultiMedia Presentations Copyright © 2004 by South-Western, a division... Leader: Where Are the Leaders of Tomorrow?” Management Review, March 1994, 12 Developed by Cool Pictures & MultiMedia Presentations Copyright © 2004 by South-Western, a division of Thomson Learning... Developed by Cool Pictures & MultiMedia Presentations Copyright © 2004 by South-Western, a division of Thomson Learning All rights reserved Leadership Continuum SOURCE: Reprinted by permission
- Xem thêm -

Xem thêm: Understanding Management 4th by Daft ch12, Understanding Management 4th by Daft ch12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay