Nghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nước

92 38 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:08

Nghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nướcNghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nướcNghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nướcNghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nướcNghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nướcNghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nướcNghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nướcNghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nướcNghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nướcNghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nướcNghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nướcNghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nước ... c tính quý giá c a zeolite Khi x ng kính trung bình c a mao qu n ng h cation Ca2+ c cation Na+ s cation s b ng kính trung bình c a mao qu c là, H+ trao i v i Na+ tính axit c a zeolite khơng nh... nghiên c u u ch t o zeolite A t ngu n tro tr u r ti n, có s n ng d ng zeolite A l c, kh a lu n bao g m nh ng n i dung sau: T ng h p zeolite A t tro tr u Nghiên c u zeolite A Nghiên c Nghiên c Kh o... c cc as thoát kh i mao qu n c a Ba hình th c ch n l c hình d ng ch y u c a zeolite: - Ch n l c ch t tham gia ph n ng: Ch nh ng phân t có kh p vào bên mao qu n c a zeolite m i có th tham gia ph
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nước, Nghiên cứu chế tạo Zeolite A từ tro trấu và ứng dụng để lọc nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay