Understanding Management 4th by Daft ch05

23 45 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 17:08

... fundamental function Planning is the most controversial management function Developed by Cool Pictures & MultiMedia Presentations Copyright © 2004 by South-Western, a division of Thomson Learning All... Developed by Cool Pictures & MultiMedia Presentations Copyright © 2004 by South-Western, a division of Thomson Learning All rights reserved Overall Planning Process Begins With: Developed by Cool... goals Developed by Cool Pictures & MultiMedia Presentations Copyright © 2004 by South-Western, a division of Thomson Learning All rights reserved Planning Time Horizon Developed by Cool Pictures
- Xem thêm -

Xem thêm: Understanding Management 4th by Daft ch05, Understanding Management 4th by Daft ch05

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay