Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS (Khóa luận tốt nghiệp)

78 29 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:50

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS ... (quality control - 20 N hai tích cadimi, pháp F -AAS GF- , chì p quan v giá AAS: phân tích cadimi, phân tích, ngan, chì Hình 2.2 phân khô -AAS) : C 21 phân ... T S KIM LO I TRONG TH T CÁ DIÊU H NG NG B PH NG H I, T NH QU NG BÌNH B NG quy Ngành C - 2017 SINH VIÊN khác TT Cadimi Cd Me Chì Pb RSD Cu LOQ LOD Zn Mangan Mn 10 ppm 11 AAS 12 F -AAS 13 GF -AAS. .. - 4a cá diêu ij n - Cá y i 18 h gi (Cd, Cu, Mn, Pb Zn) - V 46/20 - 2.1 nh, Tháng 12 hai, ngày 05 tháng Tháng 14hhai, ngày 02 tháng 01 rác, 19 C , có lúc có 210C 2.3.3 cá diêu 2.2 TT nuôi cá DH1,1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS (Khóa luận tốt nghiệp), Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay