Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS (Khóa luận tốt nghiệp)

78 14 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:50

Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AASPhân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS T KHOA P NG M T S KIM LO I TRONG TH T DIÊU H NG NUÔI NG B PH NG H I, T NH QU NG BÌNH B NG quy - 2017 T KHOA P NG M T S KIM LO I TRONG TH T DIÊU H NG NG B PH NG H I, T NH QU NG BÌNH B NG quy Ngành C - 2017 SINH VIÊN khác TT Cadimi Cd Me Chì Pb RSD Cu LOQ LOD Zn Mangan Mn 10 ppm 11 AAS 12 F-AAS 13 GF-AAS 14 UV- VIS 2.1 B 19 2.2 19 2.3 22 .22 B ng 3.1 c kh ng c a diêu h ng 28 28 .29 30 30 31 g 3.7 y 32 33 33 35 35 Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 - 10 Hình 1.4 S 16 .17 Hình 2.1 20 21 28 Hình 3.2 29 30 Hình 3.4 31 31 34 Hình 3.6 bình .4 1.3 .6 10 .11 .11 .12 12 12 13 1.3 14 AAS: Atomic absorption spectrometer) 16 17 18 18 18 18 .18 .18 2.3.3 G .19 .19 .21 ÁP PHÂN TÍCH 22 22 23 .23 .24 24 24 25 25 28 .28 .28 MANGAN, CHÌ VÀ K 28 32 33 34 34 3.5.2 35 37 37 37 .38 40 41 08/12/2016 16:08 Page /5 QC parameters QC type QC check samp Conc Error limit Rep measurement QC std.1 no QC std.1 limit QC std act Expect blank abs QC precision Conc check 1.0000 mg/L ± 10.00% off 4(0.400 mg/L) ± 10.00% flag + continue 0.0100± 0.0100 off QC check samp Conc Error limit Reaction QC std.2 no QC std.2 limit 1.0000 mg/L ± 50.00% flag + continue 2(0.100 mg/L) ± 10.00% Reaction flag + continue Reaction QC Recal.factor off Off Calibr unit Conversion fac Standard prep Blank correct AZ between std Recalib std no Conversion fac Meas cycles Blind cycles Stock sol Stock sol Intercept Grubbs stat mg/L Premixed off 4 Zero off Calibration settings Calib meth No standards Type of standards Standard calib - Output unit Calib stat mg/kg Mean Stock sol Stock sol Type of cal curve Weighted cal Check of cal curve linear off no outlier test Sample statistics Stat mode Confid level Grubbs stat Mean 95.4 % off Meas cycles Blind cycles Sample table: Means of abs./emis values Rep mean No Name Pos Mean value SD Abs RSD/% Blank ## 0.00258 0.00025 9.997 Mau M1 ## 0.00392 0.00021 5.396 Mau M2 ## 0.00346 0.00019 5.704 Mau M3 ## 0.00976 0.00032 3.287 Mau M4 ## 0.00327 0.00021 6.413 Mau DH1.3.1(TK1) ## 0.05077 0.00078 1.548 ZEEnit700P Mn Abs Peak height SD RSD/% 08/12/2016 16:08 Mau DH1.1.3(TK3) ## 0.00428 0.00022 5.186 Mau DH1.2.7(TK7) ## 0.00449 0.00014 3.165 Mau DH 1.4.11 ## 0.00446 0.00016 3.739 Page /5 Sample table: Concentration/content Mn A: analysed sample O: original sample No Name Rec date Pos weight/g SV/mL ASDF Pre-DF Conc A: mg/L O: mg/kg CI SD RSD/% Rem Blank 08/12/2016 16:03 ## 1.0000 - A: 1.000 O: 0.01398 0.01398 0.01801 0.00103 0.01801 0.00103 7.367 7.367 Mau M1 08/12/2016 16:03 ## 2.6400 50 - A: 1.000 O: 0.01936 0.3666 0.01792 0.00084 0.3395 0.01602 4.371 4.371 Mau M2 08/12/2016 16:04 ## 2.9100 50 - A: 1.000 O: 0.01749 0.3006 0.01795 0.00078 0.3085 0.01354 4.505 4.505 Mau M3 08/12/2016 16:05 ## 2.0670 50 - A: 1.000 O: 0.04264 1.031 0.01755 0.00128 0.4246 0.03098 3.004 3.004 Mau M4 08/12/2016 16:05 ## 2.0340 50 - A: 1.000 O: 0.01675 0.4117 0.01797 0.00083 0.4417 0.02061 5.005 5.005 Mau DH1.3.1(TK1) 08/12/2016 16:06 ## 2.2470 50 - A: 1.000 O: 0.2063 4.590 0.01547 0.00313 0.3442 0.06978 1.520 1.520 Mau DH1.1.3(TK3) 08/12/2016 16:06 ## 2.1090 50 - A: 1.000 O: 0.02078 0.4927 0.01790 0.00088 0.4244 0.02103 4.268 4.268 Mau DH1.2.7(TK7) 08/12/2016 16:07 ## 2.5540 50 - A: 1.000 O: 0.02161 0.4230 0.01789 0.00056 0.3502 0.01111 2.626 2.626 Mau DH 1.4.11 08/12/2016 16:08 ## 2.5510 50 - A: 1.000 O: 0.02150 0.4215 0.01789 0.00066 0.3506 0.01307 3.100 3.100 Calibration standards No Name State Mn Pos Conc./ mg/L Abs SD RSD/% Cal-Zero ( ) ## 0.000 M: -0.00092 0.000144 15.67 Cal-Std1 ( ) ## 0.050 M: 0.01234 0.000131 1.064 Cal-Std2 ( ) ## 0.100 M: 0.02562 0.000419 1.639 Cal-Std3 ( ) ## 0.200 M: 0.05158 0.000380 0.737 Cal-Std4 ( ) ## 0.400 M: 0.1019 0.000694 0.682 Cal-Std5 ( ) ## 0.600 M: 0.1537 0.000843 0.549 Cal-Std6 ( ) ## 0.800 M: 0.1981 0.001071 0.541 ZEEnit700P 08/12/2016 16:08 Cal-Std7 ( ) Calibration function ## 1.000 M: 0.2466 Page /5 0.001743 0.707 08/12/2016 16:02 Calibration (Mean value) k2=0.250587 Recal factor: Abs=k1+k2*conc k1=-.000922 Slope sc0 Lower limit Detection limit 0.25059 Abs/(mg/L) 0.01092 mg/L mg/L - R2-adjusted Charact conc Upper limit Deter limit 0.9989 0.01740 (mg/L)/1%A 1.10 mg/L - 0.30 0.25 Mn 279.5 nm 0.20 Mean value 0.15 0.10 0.05 0.00 Z 0.00 0.25 0.50 0.75 1.00 Conc [mg/L ] Measurements and events (sorted by time) Mn Phuong phap Mn 8-12 ID Conc Calibration Calibration function: 01 16:02 AM/AZ (prog.) 16:02 Abs 08/12/2016 16:02 BG SD RSD/% 0.002775 Blank 0.01398mg/L Mean 0.01936mg/L Time 16:03 0.002830 16:03 0.002402 16:03 0.002321 16:03 0.002582 0.001030 7.367 0.003837 Mau M1 Int type 16:03 Mean 16:03 0.003825 16:03 0.003806 16:03 0.004246 16:03 0.003929 ZEEnit700P 0.0008460 4.371 16:03 08/12/2016 16:08 0.003391 Mau M2 0.01749mg/L Mean 0.04264mg/L 0.01675mg/L 0.003218 16:04 0.003656 16:04 0.003462 0.0007881 4.505 0.2063mg/L 0.02078mg/L 16:04 0.009760 16:05 0.009683 16:05 0.009763 0.001281 3.004 0.02161mg/L 0.02150mg/L 16:05 0.003260 16:05 0.003513 16:05 0.003324 16:05 0.003275 0.0008383 5.005 16:05 Mean 16:06 0.05106 16:06 0.05065 16:06 0.04976 16:06 0.05077 0.003136 1.520 16:06 Mean 16:06 0.004326 16:06 0.004075 16:06 0.004163 16:06 0.004286 0.0008870 4.268 16:06 Mean 16:07 0.004458 16:07 0.004628 16:07 0.004577 16:07 0.004493 0.0005675 2.626 0.004690 Mau DH 1.4.11 16:05 Mean 0.004309 Mau DH1.2.7(TK7) 16:04 0.009418 0.004581 Mau DH1.1.3(TK3) 16:04 Mean 0.05163 Mau DH1.3.1(TK1) 16:04 16:04 0.003005 Mau M4 /5 0.003583 0.01019 Mau M3 Page 16:07 Mean 16:07 0.004285 16:07 0.004448 16:07 0.004444 16:08 0.004467 ZEEnit700P 0.0006666 3.100 16:08 03/04/2017 7:46 ZEEnit700P Page /5 Graphite tube Report file: Program version: D:\WinAAS\TMP\Pro_621 4.7.1 Printed on: Recording started on Mr Quang Labo Hố lý - TTYTDP Quang Bình Operator: Laboratory: Code: Technique: 03/04/2017 09/12/2016 7:46 9:03 GMT+7.0 Graphite tube/ Wall Remarks: Method parameters Method Created on Program Pb Pb 8-12-2016 08/12/2016 Time - 9:30 Spectrometer Line Lamp type Integr mode 283.3 nm HCL Peak area PMT AZ time Delay Fieldst (max.) 295.0 V 3.0 s 0.0 s 0.8 T Slit Lamp current Integr time Field mode Peak smoothing Analy mode Fieldst (med.) 0.8 nm 4.0 mA 3.0 s 2-field 2/11 Single beam - Heat cycles 2547 Furnace Tube type Wall Lifetime 68177 Clean: Temp 2300 °C Ramp 500 °C/s Hold 6.0 s No Type Temp [°C] Rate Hold [°C/s] [s] Time Gas [s] Inert Add.g Drying 90 20 33.4 Max Stop Drying 105 20 25 Max Stop Drying 110 10 12.5 Max Stop Pyrolysis 500 250 10 11.6 Max Stop AZ* 500 4 Stop Stop Atomize 1500 1400 4.7 Stop Stop Cleanout 2300 500 5.6 Max Stop ZEEnit700P Actions AZ[s] Int[s] Inj 3.7 E/P 03/04/2017 7:46 Page Autosampler Autosampler Working mode Wash cycles MPE60 continuous Speed level Dilution off Modif Modif Modif off off off Tray type Wash Inj volume Inj depth 89 Positions between runs 20 µl -1.1 mm Enrichment off Therm pretreatment off QC check samp Conc Error limit Reaction QC std.2 no QC std.2 limit 1.0000 µg/L ± 50.00% flag + continue 2(4.000 µg/L) ± 10.00% Reaction flag + continue Reaction QC Recal.factor off Off Calibr unit Conversion fac Standard prep Blank correct µg/L 1000 by dilution - QC parameters QC type QC check samp Conc Error limit Rep measurement QC std.1 no QC std.1 limit QC std act Expect blank abs QC precision Conc check QC Graphite tube off 1.0000 µg/L ± 10.00% off 4(8.000 µg/L) ± 10.00% flag + continue 0.0100± 0.0100 off Calibration settings Calib meth No standards Type of standards Standard calib - Output unit Calib stat µg/kg Mean Stock sol Stock sol Type of cal curve Weighted cal Check of cal curve 10.000 µg/L automat / Conc no outlier test ZEEnit700P Recalib std no Conversion fac Meas cycles Blind cycles Stock sol Stock sol Intercept Grubbs stat calculated - /5 03/04/2017 7:46 Page /5 Sample statistics Stat mode Confid level Grubbs stat Mean 95.4 % - Meas cycles Blind cycles Sample table: Means of abs./emis values Peak area No Name Pos Peak area SD Abs Pb RSD/% Abs Peak height SD RSD/% Blank 0.00337 0.00011 3.508 0.00550 0.00110 20.09 Mau M1 0.00264 0.00005 2.153 0.00451 0.00034 7.722 Mau M2 0.00237 0.00134 56.66 0.00329 0.00001 0.451 Mau M3 0.00249 0.00155 62.33 0.00464 0.00133 28.73 Mau M4 0.00148 0.00081 55.12 0.00381 0.00102 26.81 Mau DH1.3.1(TK1) 0.00323 0.00044 13.67 0.00461 0.00048 10.52 Mau DH1.1.3(TK3) 0.00243 0.00044 18.19 0.00321 0.00027 8.613 Mau DH1.2.7(TK7) 0.00155 0.00047 30.64 0.00349 0.00054 15.59 Mau DH 1.4.11 0.00140 0.00088 63.24 0.00361 0.00034 9.493 Sample table: Concentration/content Pb A: analysed sample O: original sample No Name Rec date Pos weight/g SV/mL ASDF Pre-DF Conc A: µg/L O: µg/kg CI SD RSD/% Rem Blank 09/12/2016 9:10 1.0000 - A: 1.000 O: 0.4123 0.4123 0.3414 0.02925 0.3414 0.02925 7.094 7.094 Mau M1 09/12/2016 9:19 2.6400 50 - A: 1.000 O: 0.2318 4.390 0.3460 0.01406 6.553 0.2663 6.067 6.067 Mau M2 09/12/2016 9:27 2.9100 50 - A: 1.000 O: 0.1644 2.825 0.3477 5.975 0.3319 5.703 201.9 201.9 Mau M3 09/12/2016 9:35 2.0670 50 - A: 1.000 O: 0.1941 4.696 0.3470 8.393 0.3837 9.281 197.6 197.6 Mau M4 09/12/2016 9:43 2.0340 50 - A: 1.000 O: 0.3535 8.691 0.2023 4.974 Mau DH1.3.1(TK1) 09/12/2016 9:51 2.2470 50 - A: 1.000 O: 0.3775 8.399 0.3423 7.616 0.1092 2.430 28.93 28.93 Mau DH1.1.3(TK3) 09/12/2016 9:59 2.1090 50 - A: 1.000 O: 0.1802 4.272 0.3473 8.234 0.1094 2.594 60.73 60.73 Mau DH1.2.7(TK7) 09/12/2016 10:08 2.5540 50 - A: 1.000 O: 0.3531 6.913 0.1173 2.296
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS (Khóa luận tốt nghiệp), Phân tích, đánh giá hàm lượng một số kim loại trong thịt cá diêu hồng nuôi ở khu vực phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình bằng phương pháp AAS (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay