Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (Khóa luận tốt nghiệp)

49 15 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:44

Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử. I H C QU NG BÌNH KHOA KHOA H C T - NHIÊN - NGUY N TH MINH AN NG M TS KIM LO I N NG TRONG M U N C CH NG H I - QU NG BÌNH B NG H P TH NGUYÊN T KHÓA LU N T T NGHI P QU IH C I H C QU NG BÌNH KHOA KHOA H C T - NHIÊN - NGUY N TH MINH AN NG M TS KIM LO I N NG TRONG M U N C CH NG H I - QU NG BÌNH B NG H P TH NGUYÊN T m Hóa h c ih c KHÓA LU N T T NGHI P Gi ThS TR QU ng d n: CS L IC Tôi xin g i l i c ng d th ho c t i Th y ThS Tr cS su t th i gian th c hi n khóa lu i ng sung nhi u ki n th c chuyên môn kinh nghi m quý báu cho ng nghiên c u khoa h c Tôi xin bày t lòng bi n quý Th c bi t quý Th y Cô khoa Khoa h c t trình h c t p, nghiên c u t o m th giúp tơi hồn thành khóa lu n i h c Qu ng ng d u ki n v v t ch Tôi xin chân thành c p th cán b nhân viên Trung tâm K thu ng Th nghi m Chi c c Tiêu chu ng Ch ng Qu c bi t k u ki n thu n l i nhi q trình th c hi n khóa lu n ng th il ic n bè, t p th l tơi q trình h c t p hồn thành t t khóa lu n Trân tr ng c Qu ng Bình, SINH VIÊN Nguy n Th Minh An L li u k t qu nghiên c u khóa lu n hồn tồn trung th u c a tơi th c hi is ng d n c a Th y ThS Tr cS Chúng tơi ch u hồn tồn trách nhi m v n i dung khoa h c c a cơng trình Qu Tác gi Nguy n Th Minh An M CL C DANH M C T VI T T T DANH M C CÁC B NG DANH M C CÁC HÌNH M U .1 NG QUAN LÝ THUY T 1.1 KHÁI QUÁT V N C VÀ CH TIÊU CH NG TH C PH M ng kim lo i n ng As, Cd, Pb th c ph m (cá n c) .9 10 c a v ch ph h p th nguyên t 12 1.6.6 C u trúc c a v ch ph h p th nguyên t 14 15 1.6.8 Các k thu t nguyên t hóa m u 16 1.6.9 M t s y u t .18 H P TH NGUYÊN T (AAS: Atomic Absorption Spectrometer) 18 1.8 NG B NG AAS 20 N I DUNG VÀ TH C NGHI M .21 2.1 N U 21 2.1.1 N i dung nghiên c u 21 2.1.2 Ph m vi nghiên c u .21 2.1.3 21 2.2 HÓA CH T, THI T B VÀ D NG C .21 2.2.1 Hóa ch t .21 2.2.2 Thi t b d ng c 21 2.3 TH C NGHI M 22 2.3.1 Ghi chép h u l y m u 22 2.3.2 X , qu n lý b o qu n m u phân tích 23 2.3.3 Chu n b m u .23 2.4 TI N HÀNH TH C NGHI M .23 24 NG 24 2.7 KI M SOÁT CH 25 .25 l p l i .25 2.8 X LÝ S LI U TH C NGHI M 25 2.8.1 Tính sai s 26 2.8.2 Phân tích k t qu b ng ph i quy n .26 K T QU VÀ TH O LU N .28 3.1 XÂY D NG CHU HÌ 28 3.1.1 ng chu nh Asen .28 3.1.2 ng chu nh Cd 29 3.1.3 .30 3.2 KH NH N ASEN, CADIMI, CHÌ TRONG M U N C (N C HOA VÀ N C THUÔN) .31 NG ASEN, CADIMI VÀ CHÌ TRONG M U N C32 NG ASEN, CADIMI VÀ CHÌ TRONG CÁ34 ng asen, cadimi chì ch ng H i v m khác 34 ng asen, cadimi chì m u ch ng H i v i tiêu chu n gi i h n ng kim lo i n ng th c ph m c a Vi t Nam 35 NG ASEN, CADIMI, CHÌ TRONG N C .38 K T LU N VÀ KI N NGH .39 K T LU N 39 KI N NGH .39 TÀI LI U THAM KH O .40 DANH M C T VI T T T Tên Asen Cadimi Vi t t t As Cd Chì Pb l ch chu Kim lo i n ng i RSD KLN ANOVA Variance) Quang ph h p th nguyên t Quang ph h p th ng n l a AAS F AAS Quy chu n Vi t Nam Tiêu chu n Vi t Nam QCVN TCVN DANH M C CÁC B NG B B B B ng 1.1 Ch tiêu v ng kim lo i n ng As, Cd, Pb .4 ng 1.2 S xen l n s trùng v ch c a nguyên t 18 ng 2.1 Th i gian l y m u thông tin m u n c l y t i ch ng H i .22 ng 2.2 Kh ng m ng axit thêm vào x lý m u .23 B u ki B ng 3.1 S ph thu c c B ng 3.2 S ph thu c c nh As, Cd Pb m u n c 24 h p th A vào n Asen .28 h p th A vào n Cadimi 29 B ng 3.3 S ph thu c c h p th A vào n Chì 30 B ng 3.4 K t qu phân tích n Asen m u .31 B ng 3.5 K t qu phân tích n Cadimi m u 31 B ng 3.6 K t qu phân tích n Chì m u 32 B ng As, Cd Pb m u n c 33 B ng xác As, Cd, Pb m u n c 34 B ng 3.9 S ng asen, cadimi chì m u n c ch ng H i v i m u c ng K u n c Khánh Hòa .34 B ng 3.10 ng asen, cadimi chì m u ch ng H i .35 v i tiêu chu n gi i h ng kim lo i n ng th c ph m c a Vi t Nam 35 B ng 3.11 K t qu phân tích ANOVA m t chi ng asen, cadimi, chì m u n c hoa n c thuôn 36 B ng 3.12 K t qu phân tích ANOVA m t chi ng asen, cadimi t 36 DANH M C CÁC HÌNH Hình 1.1 Q trình h p th , phát x hu nh quang c a m t nguyên t 10 Hình kh i c a ph k HTNT (F-AAS) dùng ng n l a 11 h th ng máy h p thu nguyên t AAS 19 Hình 1.4 H th ng máy h p thu nguyên t AAS c a hãng Varian 19 Hình 2.1 Quy trình x lý m ng asen, cadimi chì 24 H ng chu nh asen m u n c 28 ng chu nh cadimi m u n c 30 ng chu Hình 3.4 K t qu n Hình 3.5 Hàm nh chì m u n c 31 As, Cd, Pb m u n c (a As; b Cd; c Pb) 33 ng trung bình As, Cd, Pb m u n c 34 ng asen, cadimi chì khóa lu n c a Vi ng c ki c áp d ng phân l pl ic b n ánh m so v i giá tr th c M c ch t ng asen, cadimi chì phù h p c ng trung bình c ng xác ho c khơng xác M t nh thu h Rev (%) = T thu h x2 x0 x1 nh theo công th c sau: 100 n t phân tích m u; x1 n thêm vào m u; x2 n c m Theo Horwitz, sai s gi a phòng thí nghi i RSD) phân tích n Cn ) ch p nh RSDH (%) = l pl i l pl l ch chu n c RSD nh RSDH (tính c: xác c X n (1-0,5logC) n ánh s phân tán giá tr th c nghi m xung quanh m t giá tr trung bình xác l pl ic l n (n = 6) m t m u r l ch chu sau: RSD (%) = ch t chu n n hành phân tích l p l i 100% l ch chu n c a k t qu phân tích y1 (n = 6); X giá tr trung bình c a k t qu phân tích Trong th c t , ti n hành phân tích m t, vi c ki m soát ch t ng c i v i thông s th nh tho c th c hi n [8] K t qu c th hi n c th sau thông qua ph n m m k t n i gi a máy tính máy quang ph h p th nguyên t AAS Áp d ng ph n m m Data Analysis Excel 2010 x lý ki m tra s li u th c nghi m, xây d i quy ng 25 ng kim loai n ng b ng kê 2.8.1 Tính sai s Sai s (error) s sai khác gi a giá tr th c nghi mong mu n Sai s Các k t qu bi u di c so v i giá tr n s không ch c ch n c a s li u phân tích c x lý b ng ph n m m Data Analysis máy vi tính i d ng: X = X t SX X giá tr trung bình c a l nh; t chu n student ng v i P = 0,95 l ch chu n c a giá tr trung bình S X SX SX = hay S X = S2 c tính theo bi u th c: S2 = SX = - v i n s l n thí nghi m xác c - Sai s ic xi q% EA 100% 100% - Sai s ic c (xi) v i giá tr th X 100% A: Absolute error): Là s sai khác gi a giá tr c xá nh theo cơng th c: EA = xi - µ 2.8.2 Phân tích k t q a b ng p - Khái ni m th ng kê Y = ax + b a= nh b ng bi u th c: k xi y i xi2 k b= xi yi a yi xi ) ( xi i quy y bi n s ph thu c x bi n s k n c l p - B ng ANOVA: Ngu n sai s (Source of variantion) B c t (Dgree of freedom - df) T ng bình (SS) trung bình (MS) H i quy (Regression) SSR MSR = SSR MSE = Sai s (Residual) k SSE T ng c ng k SST 26 Giá tr th ng kê F F= - R2 (R-square): R2 = - SY: SY = yi2 b yi k a xi y i - Chu n t: + Gi thi t th ng kê: H0 : H s h H1 : H s h + Giá tr th ng kê: ttn = tstat N u ttn < tp, k-2: ch p nh n gi thi t H0 - Chu n F: + Gi thi t th ng kê: H0 i quy khơng thích h p H1 i quy thích h p + Giá tr th ng kê: Ftn = F Flt = Fp,1,k-2 N u Ftn < Flt: ch p nh n gi thi t H0 27 (standard error) K T QU VÀ TH O LU N 3.1 XÂY D NG CHU 3.1.1 ng chu nh Asen Chu n b m t dãy dung d ch chu n có n B ng 3.1 S ph thu c c N 0; 5; 10; 20; 30; 40 g/l h p th A vào n Asen STT (µg/l) 10 20 30 40 0,007 0,0184 0,0397 0,0748 0,1059 0,1423 h p th (A) T s li u b ng 3.1 xây d ng chu n có d ng: A = 0,0034C + 0,0048 v i h s R ( tn = tstat = 49,2973 > t(0,95; 4) = 2,776 (P value = 1.10-6 tn = tstat = 3,0926 > t(0.95; 4) = 2,776 (P Ftn = F = 2430,233 > Flt(0.95 ;1;4) = 7,709 (Fsig = 1.10-6 05) 0.16 A = 0,0034C + 0.0048 R² = 0.9984 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 Hình 3.1 10 20 ng chu 30 40 50 nh asen m u n c 28 th kh o sát ta th y, n kho ng n 3.1.2 c a asen có s 10 ÷ 40 µg/l ng chu nh Cd Chu n b m t dãy dung d ch chu n có n B ng 3.2 S ph thu c c N n tính t t, 0; 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; mg/l h p th A vào n Cadimi STT (mg/l) 0,01 0,05 0,1 0,5 1,0 0,0003 0,0078 0,0283 0,0464 0,2393 0,4525 h p th (A) T s li u b ng 3.2 xây d A = 0,4531C + 0,0037 v i h s ng chu n có d ng: R2 tn = tstat = 73,3152 > t(0,95; 4) = 2,776 (P value = 2.10-7 tn = tstat = 1,3217 < t(0.95; 4) = 2,776 (P Regression S = 0,005938 S = 0,005285 29 0.5 A = 0.45801C 0.4 0.3 0.2 0.1 -0.1 0.2 0.4 0.6 ng chu Hình 3.2 th kh o sát ta th y, n kho ng n 0,1 ÷ mg/l 0.8 1.2 nh cadimi m u n c c a asen có s n tính t t, 3.1.3 Chu n b m t dãy dung d ch chu n có n B ng 3.3 S ph thu c c N h p th A vào n Chì STT (mg/l) 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 0,0001 0,0031 0,0082 0,0169 0,0247 0,032 h p th (A) T s li u b ng 3.3 xây d A = 0,0162C + 0,0002 v i h s ng chu n có d ng: R2 - (P 0; 0,2; 0,5; 1; 1,5; mg/l n t: tn = tstat = 65,1 > t(0,95; 4) = 2,776 value = 3.34.10-7 = tstat = 0,5957 < t(0.95; 4) = 2,776 (P value = 0, 05) tn S = 0,0004 S = 0,0001 30 0.04 0.03 A = 0.0163C 0.02 0.01 0 0.5 1.5 ng chu Hình 3.3 2.5 nh chì m u n c th kh o sát ta th y, n kho ng n c a chì có s n tính t t, 0,2 ÷ mg/l 3.2 ki m tra tính l t K t qu b ng 3.4, 3.5, 3.6 nh xác c c hi im u3 c x lí theo Data Analysis K t qu phân tích trình bày B ng 3.4 K t qu phân tích n Kí hi u m u M1 N phát hi n (mg/l) N trung bình ( ) l ch chu n (S) l ch chu n c a GTTB ( H s bi ng (RSD (%)) xác c Kho ng tin c y Asen m u ( ) ) M2 0,002029 0,002456 0,002118 0,002206 0,002145 0,001978 0,0020973 0,002213333 0,0000607 0,000239084 0,00035044 0,000138035 2,042 10,8 4,403 4,403 ± 0,00015 ± 0,000593918 0,0020973 ± 0,00015 0,00221333 ± 0,000594 31 B ng 3.5 K t qu phân tích n Cadimi m u Kí hi u m u M1 M2 N phát hi n 0,082 0,105 0,09 0,128 (mg/l) 0,078 0,097 0,083333 0,11 0,00611 0,016093 0,003528 0,009292 7,332 14,63 4,303 4,303 ± 0,015178 ± 0,039978 0,083333 ± 0,015178 0,11 ± 0,039978 N trung bình ( ) l ch chu n (S) l ch chu n c a GTTB ( H s bi ) ng (RSD (%)) xác c ) Kho ng tin c y B ng 3.6 K t qu phân tích n Kí hi u m u M1 M2 0,674 0,082 0,886 0,107 0,802 0,114 0,787333 0,101 0,106758 0,016823 0,061637 0,009713 13,56 16,66 4,303 4,303 ± 0.265202 ± 0.04179 0.787333 ± 0.265202 0,101 ± 0.04179 N phát hi n (mg/l) N trung bình ( ) l ch chu n (S) l ch chu n c a GTTB ( H s bi ) ng (RSD (%)) xác c ( ) Kho ng tin c y Chì m u K t qu n c bi u di 0.0025 i d ng bi hình 3.4 0.15 0.002 0.1 0.0015 M1 0.001 M2 M1 M2 0.05 0.0005 0 (a: As) (b: Cd) 32 M1 M2 Hình 3.4 K t qu n (c: Pb) As, Cd, Pb m u n c NG ASEN, CADIMI VÀ CHÌ TRONG T nh ng k t qu nghiên c u trên, áp d nh asen, cadimi chì m u th c D a vào giá tr h p th ng chu ng c a ch t phân tích dung d ch m u c tính theo cơng th c: ng ch ng c a ch t phân tích m u (mgKLN/kgcá) - Cx n ch c - V th tích dung d ch m u (100 ml) - m kh ng m cx nh m c thành th tích (g) K t qu ng asen, cadimi chì m u l y t i ch hi n b ng 3.7 B ng 3.7 (g) ng ng H i th ng As, Cd Pb m u n c As (mg/l) Cd (mg/l) Pb (mg/l) As (mg/kg) Cd (mg/kg) Pb (mg/kg) M1- 9,416 0,002029 0,082 0,674 0,021548 0,870858 7,158029 M1- 9,394 0,002118 0,090 0,886 0,022546 0,958058 9,431552 M1- 9,91 0,002145 0,078 0,802 0,021645 0,787084 8,092836 M2- 9,08 0,002456 0,105 0,082 0,027048 1,156388 0,903084 M2- 9,256 0,002206 0,128 0,107 0,023833 1,382887 1,156007 M2- 9,90 0,001978 0,097 0,114 0,01998 0,979798 1,151515 ng c a asen, cadimi chì m : c tính theo cơng th c: ng c a ch t phân tích m u 33 X: ng ch : xác c K t qu c c trình bày b ng 3.8 bi u di n b ng bi , hình 3.5 ng xác As, Cd, Pb m u n c B ng 3.8 Giá tr N (mg/l) ng (mg/kg) KLN M1 M2 Asen 0,0021 ± 0,00015 0,002213333 ± 0,0006 Cadimi 0,083 ± 0,015 0,11 ± 0,04 Chì 0,787 ± 0,265 0,101 ± 0,0418 Asen 0,0219 ± 0,00137 0,0236 ± 0,0088 Cadimi 0,872 ± 0,212 1,173 ± 0,502 Chì 8,227 ± 2,839 1,070 ± 0,359 M1 0.0219 0.872 8.227 As Cd Pb Hình 3.5 (M1 M2 0.0236 1.173 1.07 ng trung bình As, Cd, Pb m u n c n c hoa, M2 n c thuôn) ng asen, cadimi chì ch ng H i v m khác B ng 3.9 So sánh hà ng asen, cadimi chì m u n c ch ng H i v i m u c ng K u n c Khánh Hòa KLN (mg/kg) Ch ng H i, Qu ng Bình C ng K Khánh Hòa n c hoa n c thn As 0,0219 ± 0,00137 0,0236 ± 0,0088 0,019 - Cd 0,872 ± 0,212 1,173 ± 0,502 0,012 0,0294 ± 0,0033 Pb 8,227 ± 2,839 1,070 ± 0,359 0,068 0,0189 ± 0,0004 34 n c iv ng Asen m u n c ch ng H i không chênh l ch nhi u so v i m u c ng K Nam, Hà T nh vào tháng 4/ 2016 - i v i Cadimi: + So v i m u c ng K c m u n c hoa t i ch ng H i cao g p t 72,7 l n, mãu n c thuôn cao g p 97,8 l n + So v i m u n c 39,9 l n - ng cadimi cao g p 29,7 l n i v i chì: + So v i m u t i ch Khánh Hòa, C ng K ng chì n c hoa ng H i cao g p 121 l n, m u n c thuôn cao 15,7 l n + So v i m u n c ng m u n ng H i cao g p 56,6 c t i ch 435 l n ng asen, cadimi chì m u ch ng H i v i tiêu chu n gi i h ng kim lo i n ng th c ph m c a Vi t Nam ng asen, cadimi chì m u n c v i tiêu chu n gi i h ng kim lo i n ng th c ph m d a vào QCVN-8-2:2011/BYT (do ban so n th o Quy chu n k thu t qu c gia biên so n, C c An toàn v sinh th c ph m trình 02/2011/TT-BYT ngày 13 t 2011 c a B ng B Y t ) Quy nh s -BYT ngày 19 tháng 12 aB ng B Y t v Gi i h n t m sinh h c hóa h c th c ph c th hi n b ng 3.10 B ng 3.10 ng asen, cadimi chì m u ch ng H i v i tiêu chu n gi i h ng kim lo i n ng th c ph m c a Vi t Nam ng TB (mg/kg) TC c a VN (mg/kg) Kim lo i N c hoa N c thuôn As 0,0219 ± 0,00137 0,0236 ± 0,0088 2,0 Cd 0,872 ± 0,212 1,173 ± 0,502 0,05 (QCVN 8-2:2011BYT) Pb 8,227 ± 2,839 1,070 ± 0,359 0,3 (QCVN 8-2:2011BYT) 35 Ghi BYT) ng H Qua b ng cho th y, v i m u n c l y ch n m gi i h n cho phép c bi t m u n c hoa g p 17,44 l n ng Asen ng Cadimi v t t g p 27,4 l n tiêu chu n cho phép, m u n c thuôn ng Cadimi t g p 23,46 l n h tiêu chu n cho phép u cho th y s nguy h t g p 3,6 l n so v i i dân s d ng n c làm th c ph m b NG ASEN, CADIMI, CHÌ TRONG N C t kh o sát, dùng t chi u, thu c k t qu b ng 3.11 3.12 B ng 3.11 K t qu phân tích ANOVA m t chi ng asen, cadimi, chì m u n c hoa n c thuôn Kim lo i Ftính P Fb ng As 0,118396 0,763591 18,51 Cd 2,940271 0,228531 18,51 Pb 302,8978 0,003285 18,51 T b ng 3.11 ta th y, i v i asen cadimi, Ftinh < Fb ng k t qu sai khác Hay nói cách khác, hàm ng asen m u n c hoa n c thuôn không khác v m t th ng kê i v i chì Ftính > Fb ng t ng cadimi chì n c hoa n c thuôn khác v m t th ng kê v B ng 3.12 K t qu phân tích ANOVA m t chi ng asen, cadimi t Kim lo i Ftính P Fb As 0,45273 0,673234 9,552094 Cd 0,632829 0,589801 9,552094 Pb 0,03065 0,970015 9,552094 ng , Ftính < Fb ng khơng có sai khác T c T k t qu b ng 3.12 ta th y, ng asen, cadimi chì m u n t phân tích khơng khác v m t th ng kê Qua nh có th gi i thích ho ng x th i trái phép c a nhà máy d c t nh ven bi n mi n Trung c c qn tri t v n có v n nh ng sai ph m qua m c x th i ch a kim lo i n c x bi n làm cho m t s loài h i s n nhi m kim lo i n ng 36 K T LU N VÀ KI N NGH - ng kim lo i asen, cadimi, chì m u n c (3 m u n c hoa, m u n c thuôn) t khu v c ch ng H i t nh Qu ng Bình b m u n c h p th nguyên t ng trung bình c AAS K t qu phân tích i th p, c th 0,0219 ± 0,00137 v i n c hoa, 0,236 ± 0,0088 i v i n c thuôn (mg/kg), riêng v ng trung bình r t cao l t 0,872 ± 0,212 8,227 ± 2,839 (mg/kg) n c hoa, n c thn l 1,070 ± 0,359 (mg/kg) - l pl ic t 1,173 ± 0,502 ng As, Cd Pb m u phân tích K t qu cho th l p l i t t c v i tiêu chu n cho phép v ng kim lo i n ng th c ph ng asen không t tiêu chu c bi t nhi u l n gi i h n cho phép c ng kim lo i n ng th c ph m Vì v y khuy i dân không nên s d ng n c làm th c ph m b a V i th u ki n tài có h n nên tơi ch ti n hành phân tích hàm ng c a kim lo i As, Cd chì c a m u n c (3 m u n c hoa m u n c thuôn) khu v c ch ng H i b h p th nguyên t AAS V n ngh - Ti p t c l y nhi t m u ti n hành phân tích theo t ng tháng, t ng có k t qu - Ti p t nh thê ng c a kim lo i n Fe, Mn, có k t lu n t ch ng n c ch ng H i - Ti n hành phân tích khu v c ch u m i khác 37 TÀI LI U THAM KH O TI NG VI T [1] Nguy n Thành Ân, Phan Th Thanh Hi n, Khánh Hòa, T p chí NT & PTNT s 24/2015 [2] Sách minh h ng kim lo i n ng h i s n ng g p Vi t Nam, B Th y S n Trung tâm tin h c B th y s n [3] Nguy n Th Hân, ng cadimi chì m t s lo i rau xanh t i huy i T , t nh Thái Nguyên b l a (F-AAS) [4] Ph m Lu n (2006), h p th nguyên t ng n nguyên t , Nhà xu t b ih c qu c gia Hà N i [5] H Vi t Quý (2011), hóa h c phân tích hi it p4 v t lý, tốn h c th ng kê ng d ng hóa h c hi ih m [6] Lê M u Quy n, Hoá h , Nhà xu t b n Khoa h c K thu t [7] S Khoa h c Công ngh Xá ng th y ngân, asen, selen thu, trích hai b n c a H i (Ngh An) H [8] Tr c S , Bài gi ng Tin h c ng d ng Hóa h c ng Bình [9] Nguy n Nh t Thi (1991), bi n Vi nh B c B , NXB Khoa h c K thu t [10] ThS Tr n Th Thanh Th a, Thi n Thành, Chuy t g o hay th m h a qu c kim lo i n ng ven bi n mi n Trung nh ng tác h i lâu dài [11] Hà Ti ng, Phân tích xác ng Pb, Cd Zn s a b ng ng v ICP-MS, i h c Khoa h c T nhiên [12] Nguy n M u Thành, Tr c S , Nguy n Th Hoàn (2015), ng s t hàu khu v c sông Nh t L , th tr n Qn Hàu Qu ng Bình, T p chí Khoa h c Giáo d , 1(33), tr.111-117 [13] Nguy n M u Thành, Nguy ng, Võ Th Kim Dung (2016), Phân tích, ng mangan tơm th chân tr ng nuôi khu v c xã Trung Tr ch Huy n B Tr ch T nh Qu ng Bình, T p chí Khoa h c Giáo d c, Hu [14] Nguy (2013), Nam L Th y 03/2013 n, Nguy m ng s Qu ng Bình, T p chí Khoa h c Công ngh 38 ng, Võ Ti c gi ng khu v c ng Bình s ng (2015), Xác [15] Nguy n M u Thành, Hoàng Th C ng s c gi ng sinh ho t t i m t vài h a bàn xã L c Ninh ng H i Qu ng Bình, T p chí Khoa h c Giáo d N ng, 15(02), tr 21-25 INTERNET [16] http://case.vn/vi-VN/34/96/115/details.case [17] http://suckhoethoidai.vn/co/10-loi-ich-tuyet-voi-cua-ca-bien-fg00.html [18] http://thanhhoaquatestcert.gov.vn/vn/chi-tiet/kim-loai-nang-va-anh-huong-cuachung-voi-con-nguoi-1733.aspx [19] http://thucphambacnong.vn/post/6-loi-ich-cua-ca-nuc-ban-nen-biet.html [20].https://tusach.thuvienkho c_b _ô_nhi m_kim_lo i_n th _nào%3F [21] https://vi.wikipedia/wiki/Asen [22] https://vi.wikipedia/wiki/Ch%C3%AC [23] https://vi.wikipedia/wiki/Chi_C%C3%A1_n%E1%BB%A5c [24] QCVN8-2:2011/BYT, Quy chu n k thu t qu i v i gi i h n ô nhi m kim lo i n ng th c ph m [25] S -BYT, QUY NH V vi c ba nh gi i h n t i m sinh h c hóa h c th c ph 39 ... cá 31 B ng 3.6 K t qu phân tích n Chì m u cá 32 B ng As, Cd Pb m u cá n c 33 B ng xác As, Cd, Pb m u cá n c 34 B ng 3.9 S ng asen, cadimi chì m u cá n c ch ng H i v i m u cá. .. t Qu ng Bình Xu t phát t nh lo i n ng m u cá n c ph h p th nguyên t khu v c sông ng m t s kim ch ng H i Qu ng Bình b n n t t nghi p cho NG QUAN LÝ THUY T kh [2, 9, 23] Chi Cá n c (danh pháp khoa... chu nh cadimi m u cá n c 30 ng chu Hình 3.4 K t qu n Hình 3.5 Hàm nh chì m u cá n c 31 As, Cd, Pb m u cá n c (a As; b Cd; c Pb) 33 ng trung bình As, Cd, Pb m u cá n c 34 U M Xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (Khóa luận tốt nghiệp), Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay