Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (Khóa luận tốt nghiệp)

49 31 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:44

Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử. ... cá 31 B ng 3.6 K t qu phân tích n Chì m u cá 32 B ng As, Cd Pb m u cá n c 33 B ng xác As, Cd, Pb m u cá n c 34 B ng 3.9 S ng asen, cadimi chì m u cá n c ch ng H i v i m u cá. .. t Qu ng Bình Xu t phát t nh lo i n ng m u cá n c ph h p th nguyên t khu v c sông ng m t s kim ch ng H i Qu ng Bình b n n t t nghi p cho NG QUAN LÝ THUY T kh [2, 9, 23] Chi Cá n c (danh pháp khoa... chu nh cadimi m u cá n c 30 ng chu Hình 3.4 K t qu n Hình 3.5 Hàm nh chì m u cá n c 31 As, Cd, Pb m u cá n c (a As; b Cd; c Pb) 33 ng trung bình As, Cd, Pb m u cá n c 34 U M Xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (Khóa luận tốt nghiệp), Xác đinh, đánh giá hàm lượng một số kim loại nặng trong mẫu cá nục ở chợ Đồng Hới Quảng Bình bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay