Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

62 12 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:39

Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. I H C QU NG BÌNH KHOA KHOA H C T NHIÊN - QU T S CH TIÊU CH NG C SÔNG C U RÀO THÀNH PH NG H I, T NH QU NG BÌNH KHĨA LU N T T NGHI QU IH C I H C QU NG BÌNH T KHOA KHOA H C T NHIÊN - QU T S CH TIÊU CH NG C SÔNG C U RÀO THÀNH PH NG H I, T NH QU NG BÌNH KHĨA LU N T T NGHI IH C M HÓA H C H o: Chính quy Khóa h c: 2013 2017 NG D N KHOA H C: Nguy n Th Minh L i QU t Tôi nên báo cáo không Sinh viên i trình khác ii L ic L i ii M C L C iii DANH M C CÁC T VI T T T vi NG .2 1.1 T NG QUAN V .2 C M T M CHUNG C A VÙNG NGHIÊN C U .2 m t nhiên m kinh t - xã h i 1.3 T NG QUAN V TÌNH HÌNH NGHIÊN C U 1.4 M T S CH C M T 1.4.1 pH 1.4.2 c (DO: Dissolved Oxygen) 1.4.3 Nhu c u oxigen hóa h c (COD: Chemical Oxygen Demand) 10 1.4.4 Nitrat (NO3-) 10 1.4.5 Phosphat (PO43-) 12 1.5 QUY CHU N K THU T QU C GIA V CH C M T_QCVN 08-MT:2015/BTNMT 13 2: N I DUNG VÀ TH C NGHI M 15 2.1 N I DUNG NGHIÊN C U 15 U 15 2.2.1 Ph m vi nghiên c u .15 2.2.2 Chu n b m u .15 2.2 CÁC THÔNG S 17 2.3 TI N HÀNH TH C NGHI M .17 nh pH .17 t b , d ng c 17 2.3.1.2 Nguyên t c 17 2.3.1.3 Ti n hành 17 nh DO 18 2.3.2.1 Nguyên t c 18 t b , d ng c 18 2.3.2.3 Ti n hành 19 iii 2.3.2.4 Tính tốn k t qu 20 nh COD .20 t b , d ng c 20 2.3.3.2 Nguyên t c 21 21 2.3.3.4 Tính tốn k t qu 22 nh nitrat (NO3-) 22 t b , d ng c 22 2.3.4.2 Nguyên t c 23 23 2.3.4.4 Tính tốn k t qu 25 nh phosphat (PO43-) 26 t b , d ng c 26 2.3.5.2 Nguyên t c 28 28 2.3.5.4 Tính tốn k t qu 30 2.4 X LÝ S LI U TH C NGHI M 31 2.4.1 M t s c s d ng 31 2.4.2 Phân tích k t qu b t y u t 33 3: K T QU VÀ TH O LU N 35 3.1 GHI CHÉP L P H U KHI L Y 35 3.2 XÂY D NG CHU N 35 3.2.1 Xây d ng chu .35 3.1.1 Xây d ng chu n 36 3.3 K T QU PHÂN TÍCH M T S CH NG C SƠNG C U RÀO 37 3.3.1 K t qu quan tr pH 39 3.3.2 K 3.3.3 K 3.3.4 K 3.3.4 K t qu quan tr ng oxy hòa tan (DO) 40 t qu quan tr c nhu c u oxy hóa h c (COD) 41 t qu ng nitrat (NO3-) 43 t qu ng phosphat (PO43-) 44 NG DO, COD, NO3-, PO43C 46 c t i theo th i gian 46 c t i theo không gian .47 iv XU T M T S GI I PHÁP C I THI N CH C, B O V C C SÔNG 47 3.4.1 Gi i pháp k thu t .47 3.4.2 Gi i pháp qu n lý .48 3.4.3 Gi i pháp tuyên truy n giáo d c 48 C K T LU 49 K t lu n 49 Ki n ngh 49 TÀI LI U THAM KH O .51 PH L C v Tên DO Nitrat COD NO3- Phosphat PO43- vi Hình 1.1: B sơng C u Rào .3 Hình 1.2: Sơng C u Rào sau c i t o theo D án V ng thành ph ng H i Hình 2.1: n I .4 v ml ym c sông C u Rào 16 Hình 2.2: Hình 2.3: nh nitrat .24 nh phosphat .29 Hình 2.4: Hình 2.5: ng d ng c th y tinh 31 DR5000 .31 Hình 2.6: N i cách th y 31 Hình 3.1: Hình 3.2: th th ng chu ng chu ng nitrat 36 ng phosphat 37 Hình 3.3: Bi Hình 3.4: Bi di n bi di n bi pH theo v trí quan tr c 40 ng DO theo v trí quan tr c 41 Hình 3.5: Bi Hình 3.6: Bi Hình 3.7: Bi di n bi di n bi di n bi ng COD theo v trí quan tr c 42 ng NO3- theo v trí quan tr c 44 ng PO43- theo v trí quan tr c .45 vii B ng 1.1: Nhi c a thành ph ng H i, t nh Qu ng Bình B ng 1.2: Giá tr gi i h n thông s ch c m t 13 B ng 2.1: Th i gian l y m c sông C u Rào 16 B ng 2.2: ng pháp phân tích .17 B ng 2.3: B ng s li u t ng quát 33 B ng 2.4: K t qu phân tích ANOVA chi u .33 B ng 3.1: Th u ki n th i ti t l y m u phân tích .35 B ng 3.2: K t qu h p th ng v ng nitrat 35 B ng 3.3: K t qu h p th ng v ng phosphat 36 B ng 3.4: K t qu quan tr t 37 B ng 3.5: K t qu quan tr B ng 3.6: K t qu quan tr t 38 t 38 ng 3.7: K t qu quan tr ng 3.8: K t qu quan tr ng 3.9: K t qu quan tr ng 3.10: K t qu pH .39 ng DO (mg/l) .40 ng COD (mg/l) 42 ng NO3- (mg/l) 43 B B B B B ng 3.11: K t qu ng PO43- (mg/l) 45 B ng 3.12: K t qu phân tích ANOVA chi u c a pH, DO, COD theo th i gian .46 B ng 3.13: K t qu phân tích ANOVA chi u c a pH, DO, COD theo khơng gian 47 viii - ng oxy hòa tan DO - Giá COD M3 có giá cao v quy u th a mãn quy chu n ( mg/l) trí M2 M3 quy (100,8 mg/l) ba trí cho phép 1,08 có trí M1, giá B ng 3.5: K t qu quan tr pH M1 7,5 6,5 C u Rào M2 8,2 C ng Phóng Th y M3 7,6 C u C ng i QCVN 08:2015/BTNMT COD mãn tiêu t2 Thơng s Kí hi u m u V trí l y m u cho phép, quy 3,36 M1 NO3- PO43- 41,7 0,549 < 0,02 4,1 33,3 0,078 0,37 7,3 66,7 0,21 < 0,02 30 10 0,3 DO COD mg/l _ 5,5-9 c t B1 t 2, có th nh n th y: Qua k t qu - Giá tr pH c a m u n m kho ng c có giá tr i hai v trí l i - Giá tr - Giá tr COD v trí M2 a mãn quy chu n ch t m c cho phép t 1,11 t t c v c m t 2,22 l n, trí M3 có giá tr COD cao nh t (66,7 mg/l) ng nitrat m c th p n m gi i h n quy chu n cho phép v ng nitrat th p nh t (0,078 mg/l), nh n so v i quy chu n (10 mg/l) i v i thơng s ng PO43- v trí M1 M3 n m m c cho phép theo QCVN 08:2015/ i chi u v i c t B1, ch có nh t v trí M2 t quy chu B ng 3.6: K t qu quan tr V trí l y m u C uC i C u Rào C ng Phóng Th y QCVN 08:2015/BTNMT c t B1 Kí hi u m u M1 M2 M3 pH _ 7,6 8,0 7,5 DO 7,0 6,53 5,51 5,5-9 38 t3 Thông s COD mg/l 31,25 34,38 50,0 30 NO3- PO43- < 0,05 < 0,05 0,153 < 0,02 0,073 0,049 10 0,3 Qua k t qu - Giá tr pH - t 3, có th nh n th y: c 3v c t B1 - Giá tr u n m kho ng cho phép 5,5 c th a mãn QCVN 08:2015/BTNMT - t m c cho phép t 1,04 1,67 l n c 3v M3 có giá tr cao nh t (50,0 mg/l) - Nhóm thơng s ng nitrat phosphat hi n pH c u n m gi i h n i v i thông s NO3- cho phép c a quy chu i v i thông s PO43- K t qu quan tr b ng sau: c sông C u Rào B ng 3.7: K t qu quan tr M2 M3 t1 7,7 7,4 7,2 t2 7,5 8,2 7,6 t3 7,6 8,0 7,5 7,6 7,9 7,4 7,63 l ch chu n (S) bi u di QCVN 08:2015/BTNMT c t B1 5,5-9 pH trung bình (9 m u) Gi i h n tin c y c a giá tr trung bình (P=0,95) c th pH M1 Trung bình t t v i 09 m u Kí hi u m u t quan tr c trí 0,30 7,40 ÷ 7,86 K t qu quan tr pH di n bi i d ng bi pH c 39 t theo v trí quan tr c c pH Hình 3.3: K t h p b ng 3.7 hình 3.3, ta th y: pH có m - Giá tr c pH không b bi ng kho ng 7,40 ÷ 7,86 c sơng vào lo i ki m nh Nhìn nh ph i nhi u khơng có s sai khác nhi u t m phân tích d c sơng th 2017) c bi t, v trí M2 có pH cao nh t v trí quan tr c - Nhìn chung, giá tr pH quan tr c t t cao h t T t c v trí quan tr c t t c t quan tr u cho giá tr pH th a mãn quy chu n ch c m t lo i B1 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT t n 9) K t qu quan tr c b ng sau: oxy hòa tan (DO) ng oxy hòa tan c c sông C B ng 3.8: K t qu quan tr c ng DO (mg/l) Kí hi u m u t quan tr c M1 M2 M3 t1 6,25 6,11 5,43 t2 6,5 4,1 7,3 t3 7,0 6,53 5,51 6,58 5,58 6,08 Trung bình 40 c th hi n QCVN 08:2015/BTNMT c t B1 ng trung bình 6,08 (9 m u) l ch chu n (S) 0,96 Gi i h n tin c y c a giá tr trung bình (P=0,95) K t qu quan tr c n bi u di i d ng bi 5,34 ÷ 6,82 di n bi n DO c Hình 3.4: T b ng 3.8 hình 3.4, ta th y: ng DO có m t theo v trí quan tr c ng kho ng 5,34 ÷ 6,82 mg/l ng oxy hòa tan c a t t c v ul a mãn quy chu n ch c m t lo i B1 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT mb ng oxy cung c p cho sinh v t th y sinh sông V trí M2 ng DO (trung bình 5,58 mg/l) th i v trí M1 (trung bình 6,58 mg/l) M3 (6,08 mg/l), nh t t 2, hàm ng DO m i ch t 4,1 mg/l) - Giá tr DO c t quan tr u th a mãn quy chu n ch lo i B1 Tuy nhiên th c t c sơng có th th q trình l y m u có oxy t khơng khí khu ch tán vào m u ng l c cm t u n k t qu 3.3.3 K t qu phân tích nhu c u oxy hóa h c c b ng sau: 41 c sông C c th hi n B ng 3.9: K t qu quan tr c ng COD (mg/l) Kí hi u m u t quan tr c thu h i Rev 08:2015/BTNMT (%) c t B1 M1 M2 M3 t1 29,03 32,26 100,8 99,2 t2 41,7 33,3 66,7 96 t3 31,25 34,38 50 99 33,99 33,31 72,5 _ Trung bình ng trung bình (9 m u) l ch chu n (S) Gi i h n tin c y c a giá tr trung bình (P = 0,95) K t qu quan tr c n c bi u di i d ng bi 46,60 _ 23,59 _ 28,44 ÷ 64,76 _ di n bi n COD c QCVN 30 t theo v trí quan tr c Hình 3.5: T b ng 3.9 hình 3.5, ta th y: thu h tt n 99,2% V y h p th phân t UV t, nên có th áp d phân tích COD m u c ng COD có m ng kho ng 28,44 ÷ 64,76 mg/l - Trong v trí quan tr c, v trí M3 có giá tr COD (72,5 mg/l) l n nh t l n t nhi u so v i hai v trí l i Giá tr COD trung bình c a v trí M1 33,99 mg/l, c a v y giá tr 42 c v trí M1 M2 u oxy hóa h c g h n cho phép theo quy chu n ch MT:2015/BTNMT) t1 n t t c v t gi i c m t lo i B1 (QCVN 08v trí M1 (29,03 mg/l) có giá tr COD ng quy chu n cho phép - Qua k t qu phân tích cho th y, thơng s th hi n ch t h t quan tr c cao nh t, nh t t tc t quy chu n cho phép t 1,04 3,36 l n Giá tr COD m u M3 b ng 100,8 mg t th p nh t COD cao làm gi m n c h ng h t c (DO) có h i cho sinh v t c sông cao, s ng vi khu n vi sinh v th c hi n trình phân gi i h nd n s thi u h c Ngồi ra, sơng có nhi u rong t o (màu xanh c c), th i ti t l y m u có n ng nên DO c c cao r t l n 3.3.4 K t qu b ng sau: - ) ng nitrat c c sông C ng NO3- (mg/l) B ng 3.10: K t qu Kí hi u m u t quan tr c thu h i Rev (%) M1 M2 M3 t1 0,42 0,089 0,18 98 t2 0,549 0,078 0,21 98 t3 < 0,05 < 0,05 0,153 97 < 0,34 < 0,07 0,18 _ Trung bình ng trung bình (9 m u) K t qu quan tr c n c bi u di i d ng bi c th hi n < 0,20 di n bi n nitrat c 43 _ QCVN 08:2015/BTNMT c t B1 10 _ t theo v trí quan tr c * Ghi chú: C t giá tr ng NO3- c a v trí M1 M2 c th mơ t bi Hình 3.6: NO3T b ng 3.10 hình 3.6, ta th y: - thu h i n NO3- tt n 98% V y t, nên có th áp d t có giá tr h p th phân tích NO3- phân t UV m c - T t c v trí quan tr u cho giá tr n NO3- th a mãn quy chu n ch c m t lo i B1 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) T trí M2 có n NO3- nh nh t v i n -N a mãn quy chu t quan tr c, t có giá tr nh nh t, nh t v trí M1 M2 (nh v trí M1 M3 n m t 3, riêng v trí nitrat gi m d K t qu b ng sau: t quan tr c phosphat (PO43-) ng phosphat c c sông C 44 c th hi n ng PO43- (mg/l) B ng 3.11: K t qu Kí hi u m u t quan tr c M2 M3 h i Rev (%) t1 < 0,02 0,02 0,035 98 t2 < 0,02 0,37 < 0,02 98 t3 < 0,02 0,073 0,049 98 < 0,02 0,15 < 0,03 _ ng trung bình < 0,07 (9 m u) K t qu quan tr c n tr QCVN M1 Trung bình c bi u di thu di n bi n phosphat c 08:2015/BTNMT c t B1 0,3 _ _ t theo v trí quan tr c i d ng bi * Ghi chú: C t giá tr có vi c bi u th b ng c th mơ t bi hi n giá Hình 3.7: PO43T b ng 3.11 k t h p v i hình 3.7, ta th y: thu h i n PO43- t 98% V y h p th phân t UV t, nên có th áp d phân tích PO43- m c - i v i thông s ng PO43- t t c v trí quan tr c th t nhi u l n so v i quy chu n cho phép t 4,11 15 l n, ch riêng nh t có v trí M2 t quan tr c có n phophat b n - Ta th y, v ng PO43- g i ho i t quan tr t bi n so v i v i m u l i c t quan tr t quan tr 45 ng PO43- v ng PO43- có ngu n g c ch y u t hóa ch t t y r a, nhiên v trí quan tr c v trí M2 (C u Rào) n u có s ch ng t nhà hàng Chang Chang trình tráng r a c c chén có s d ng hóa ch ng th ng t c sông v n l m y, t k t qu phân tích thơng s ch PO43- ta có th d dàng nh n th y s bi c c sông C u Rào Ch ng giá tr thông s gi t quan tr c c di n bi n theo th i gian khơng gian nhiên có s chênh l ch v s li u m t v trí gi Trong thông s n hành quan tr c ch có giá tr quy chu n ch l c pH, DO, COD, NO3-, t quan tr c không nhi u t quy chu n c m t (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) lo i B1, thông s u th a mãn quy chu n G DO, COD, NO3-, PO43ng NO3-, PO43- có nh ng giá tr Do k t qu nh c c th nên không ti thông s uv i c Dùng Data Microsoft Excel Analysis 2010, áp d ng ph chi khác v pH ng DO, COD gi t l y m u, thu c k t qu b ng 3.13 B ng 3.12: K t qu phân tích ANOVA chi u c a pH, DO, COD theo th i gian Thơng s Th m l ym u Trung bình Ftính P - value Fb ng (Fcrit) 1,012 0,418 5,143 0,111 0,897 5,143 0,265 0,776 5,143 7,4 pH 7,8 7,7 17,79 DO (mg/l) 18,1 19,04 54,03 COD (mg/l) 47,23 38,54 * Chú thích: T b ng 3.12 ta th y, P c ng v i th i gian l y m t t value > 0,05 Ftính < Fb ng nên khơng có s sai khác ng DO, COD c a t l y m u không khác v m t th ng kê 46 S khác có th gi i thích th i gian l y m u g n liên t c nên y u t ng xung quanh theo không gian Dùng Data Microsoft Excel Analysis 2010, áp d a chi khác v ng DO, COD gi a v trí l y m u, c k t qu b ng 3.13 B ng 3.13: K t qu phân tích ANOVA chi u c a pH, DO, COD theo không gian Thông s pH DO (mg/l) COD (mg/l) Th m l ym u Trung bình M1 7,6 M2 7,9 M3 7,4 M1 6,58 M2 5,58 M3 6,08 M1 33,99 M2 33,31 M3 72,5 * Chú thích: M1: M u c uC Ftính P - value Fb ng (Fcrit) 1,897 0,230 5,143 0,768 0,505 5,143 6,313 0,03 5,143 i M2: M u M3: M T b ng 3.13 ta th c u Rào c c ng Phóng Th y iv pH DO P value > 0,05 Ftính < Fb ng v m t th ng kê Hay nói cách khác, v trí l y m u nh n k t qu phân tí cl i v i COD, P value < 0,05 Ftính > Fb ng, t cl y 3v trí c a sơng khác v m t th ng kê v i p < 0,05 Hay nói cách khác, v trí l y m u n k t qu ng CO c sông C u Rào 3.4 G [14] 3.4.1 b o v ngu c sông C u Rào khơng b nhi n, quy n thành ph khu v c c n th c hi n bi n pháp b o v , c i t o ngu n c m t C n có k ho ch khai thác gi i h i v i t ng ch h n ch nhi m b n, h th p m c gây xâm nh p m n iv s n xu t, nhà máy, xí nghi p c n ph i xây d ng h th ng x c th c th i ch y tràn lan ho 47 th ng sông gây ô nhi m cm ngu c th i ng m xu t gây ô nhi m ngu n c ng m a ch a, nâng c p xây d ng h th ng ch c, h th ng kênh d u ti t, tàng tr c dùng cho s n xu t nông nghi p N o vét, c i t o, nâng c p h th c n i thành Có bi n pháp x lý c sinh ho t công nghi Qu n lý, l p d án x c thành ph c x sông c th i ch t th i r n Xây d ng hoàn thi n h gi m áp l c bi C u Rào 3.4.2 Hoàn ch bu c v x lý tá n pháp quy v b o v i v i d t quan tr nh kì ch n s c gây ô nhi ng, nh nh b t c sông C s m phát hi n c sơng x y Ki m sốt nhi nh kì, qu n lý ch t th i kh c ph c toàn di n, tri s c ng Thanh tra, ki m tra v b o v ng, ti n hành x ph t hành vi ph m Xây d ng th nghi m mơ hình qu ng tồn di n theo lu t b o v ng Chính quy n thành ph c n ph i h p v i cá quy ng chi c, k ho ch qu n lý ch t th c hi n t i thành ph p 3.4.3 Giáo d c nâng cao ý th c c i dân v v s d c x l c th ngu c m t Tuyên truy n giáo d c ý th c b o v ng xanh, s p h th i chúng Ph i h p v ng d n ki n th nv ng cho tuyên truy n viên v v ng Giáo d o, chu n b v v t ch i tham gia vào m ng ng K p th i cung c p thông tin c n thi t v di n bi n ch ng n th c pháp lu t thành t u khoa h c k thu t c 48 C Qua trình nghiên c - khóa lu n c m t s k t qu sau: tìm hi u tài li u ti n hành làm th c nghi m b c m t s ch tiêu ch c m t g m: pH, DO, COD, NO3-, PO43- có m Qu ng Bình c m t c a sông C u Rào thành ph ng H i t nh i chi u v i quy chu n ch c m t QCVN 08MT:2015/BTNMT c t B1 k t qu cho th y giá tr thông s pH, DO, NO3-, PO43- u th a mãn quy chu n Thông s th hi n ch t h chu T t quy t giá tr cao nh t C ng Phóng Th y (M3) y ch c sông C u Rào v n t t Lí m c dù sông C u Rào ph i ch u nhi u áp l c y tràn l n ch ng c h i nên chúng ng không l n t i ch c sông M t khác, sông su i có kh s ch cao nên ch c sơng v mb om c v dùng cho m i tiêu, th y l i ho c m d ng khác có yêu c u ch t ho c m d i B2 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) làm bi ng thông s pH, DO, COD theo th i gian v trí l y m u K t qu cho th y giá tr pH, DO, COD t l y m u không khác v m t th ng kê mb c c sông C u Rào h th ng sông h a bàn thành ph ng H i, quy n nhân dân n có bi n pháp s d ng b o v ngu c m t cách h p lý, t gây ô nhi m t c m t v n chuy n xu ng t ng c ng m Do th i gian quan tr c có h n nên ch m nh m t s ch tiêu ch t c sông C u Rào pH, DO, COD, NO3-, PO43- v i ba l n quan tr c tháng liên t a, m s li t lu n xác i y u t n ch c sơng Vì v y, tơi ki n ngh - C n ti p t c th c hi n nh ng t quan tr c ti p theo, ti n hành phân tích theo t ng tháng, t ng mùa, nh k , qu n lý ch t ch ch c sông C u Rào nh c chu i s li u ch có th ng k t lu n 49 xác có bi n pháp x lý k p th i nh m b o v trì ch c sơng C u Rào - Ti p t c m nh thêm thông s ch 5, ng kim lo i: As, Pb, Cd 50 c khác m [1] Ban Qu n lý d án v ng thành ph ng H ng xã h i, D ng b n v ng thành ph Duyên h i Ti u D án thành ph ng H i (2017), t nh Qu ng Bình (2013), Các thơng s ch [2] c ih c t ng Kim Chi (1999), Hóa h [4] Hoàng Nhâm (1990), ng, Nhà xu t b n Khoa h c K thu t p 2, Nhà xu t b n Giáo d c [5] Lê Th T nh Chi (2008), Quan tr 2008, Báo cáo th c t p t t nghi p, i h c Khoa h c Hu [6] Nguy n Th Minh L i (2016), Nghiên c m ts h a bàn TP ng c a ng H i, Qu [7] Quy chu n k thu t qu c gia v ch tài c c m t_QCVN 08-MT:2015/BTNMT [8] SMEWW 5220C: 2012, Ch c nh nhu c u oxy hóa h c [9] Tiêu chu n qu c gia, TCVN 6663 - 6: 2008, Ch c - L y m u - Ph n 6: H ng d n l y m u sông su i [10] Tiêu chu n qu c gia, TCVN 6492: 2001, Ch c nh pH [11] Tiêu chu n qu c gia, TCVN 7324: 2004, Ch c nh oxy hòa tan [12] Tiêu chu n qu c gia, TCVN 6180: 1996, - [13] Tiêu chu n qu c gia, TCVN 6202: 2008, Ch dùng amoni molipdat [14] Hi n (2015), ch xu t gi i pháp x lý, Lu h c Qu c gia Hà N i, Hà N i 2015 c nh phospho c c a sông Tô L i h c Khoa h c T nhiên - i INTERNET [15] https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_nguy%C3%AAn_n%C6%B0%E1%BB%9Bc [16] https://vi.wikipedia.org/wiki/Phosphat [17] https://vi.wikipedia.org/wiki/%c4%90%e1%bb%93ng_h%e1%bb%9bi [18] https://donghoi.quangbinh.gov.vn/3cms/gioi-thieu-chung-24513.htm [19] https://skhcn.quangbinh.gov.vn/3cms/khi%cc%81-ha%cc%a3u-va%cc%80-thu%cc%89y-vanti%cc%89nh-qua%cc%89ng-bi%cc%80nh.htm [20] Tr ng Thái (2014), D án v ng thành ph ng H i: Hoàn thành xu t s c m (http://baoquangbinh.vn/) 51 ...I H C QU NG BÌNH T KHOA KHOA H C T NHIÊN - QU T S CH TIÊU CH NG C SÔNG C U RÀO THÀNH PH NG H I, T NH QU NG BÌNH KHĨA LU N T T NGHI IH C M HÓA H C H o: Chính... Phosphat PO43- vi Hình 1.1: B sông C u Rào .3 Hình 1.2: Sơng C u Rào sau c i t o theo D án V ng thành ph ng H i Hình 2.1: n I .4 v ml ym c sông C u Rào 16 Hình 2.2: Hình... 1.1: Nhi c a thành ph ng H i, t nh Qu ng Bình B ng 1.2: Giá tr gi i h n thông s ch c m t 13 B ng 2.1: Th i gian l y m c sông C u Rào 16 B ng 2.2: ng pháp phân tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Phân tích, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng nước sông cầu Rào ở thành phố Đồng Hới, Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay