Thi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông (Khóa luận tốt nghiệp)

95 12 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:36

Thi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thôngThi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thôngThi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thôngThi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thôngThi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thôngThi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thôngThi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thôngThi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thôngThi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thôngThi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thôngThi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông L IC Xin trân tr ng g i l i c n cô giáo Th.S Nguy n Th Qu ng d n tơi th c hi n hồn thành khóa lu n Xin bày t lòng bi ng d y ng ý ki n quý báu cho tơi q trình h c t p Xin chân thành c i h c Qu c xã h i, Phòng om u ki n thu n l i cho h c t p nghiên c u C n bè su t th i gian h c t p th c hi n khóa lu n - ung M CL C M U 1 Lí ch tài Error! Bookmark not defined L ch s v Error! Bookmark not defined M u Error! Bookmark not defined ng ph m vi nghiên c u .Error! Bookmark not defined ng nghiên c u Error! Bookmark not defined 4.2 Ph m vi nghiên c u Error! Bookmark not defined u Error! Bookmark not defined tài Error! Bookmark not defined C tài Error! Bookmark not defined 1.1 NG.Error! Bookmark not defined ng - nh cao c n Trung Qu cError! Bookmark not defined 1.1.1 S phát tri n c ng .Error! Bookmark not defined 1.1.2 S ng c ng Error! Bookmark not defined ng .Error! Bookmark not defined 1.2.1 Thi pháp thi pháp h c .Error! Bookmark not defined 1.2.2 ng .Error! Bookmark not defined THI PHÁP TH TRÌNH NG NG QUA CÁC TÁC PH C PH THÔNG .Error! Bookmark not defined 2.1 Kh o sát nh ng tác ph Ng c ph thông Error! Bookmark not defined ng qua tác ph ng ph thông Error! Bookmark not defined 2.2.1 Quan ni m ngh thu t v i Error! Bookmark not defined 2.2.1 Không gian th i gian ngh thu t Error! Bookmark not defined 2.2.3 Th lo i k t c u .Error! Bookmark not defined 2.2.4 Ngôn ng .Error! Bookmark not defined NG D NG THI PHÁP H C VÀO GI NG D NG NG PH THÔNG Error! Bookmark not defined 3.1 V d y h c tác ph ng THPT hi nnay Error! Bookmark not defined 3.1.1 Thu n l i Error! Bookmark not defined 3.1.2 Khó k Error! Bookmark not defined 3.1.2.1.V i h c .Error! Bookmark not defined 3.1.2.2.V i d y .Error! Bookmark not defined 3.1.3 M t s gi i pháp ki n ngh .Error! Bookmark not defined 3.2 ng d ng thi pháp h c vào thi t k m t s gi trình Ng c ph thơng .Error! Bookmark not defined 3.2.1 Hoàng H c lâu t ng M nh H o Nhiên chi Qu Error! Bookmark not defined 3.2.2 Thu h ng Error! Bookmark not defined 3.2.3 Hoàng H c lâu .Error! Bookmark not defined 3.2.4 Khuê oán Error! Bookmark not defined u minh gi n Error! Bookmark not defined K T LU N Error! Bookmark not defined TÀI LI U THAM KH O .Error! Bookmark not defined óng góp vào T M T nói chung nói riêng ác thi , , v , pháp Qua c (NXB Giáo Tr .N " thi ngơn chí" nói chí), "thi ngơn tình" tình) dung thi pháp (NXB , thi pháp , 4.2 rung - chung : 3: thông 1.1 - ngi - 907), mà nhân xã có tác (317 - 420) lúc Kiên (Tùy dòng Chu vua phát cho nơng dân lí thích) sách mà tình hình chúa Y tìm dân thú nơng cách bòn rút Do cai hà nhà Tùy báo phong nhân vong Trong Lý Uyên không không thành quan tâm vua chúa sách qua tơ vơ lí; bãi sinh hình khích bãi cho nhân dân làm dân có Hán sau kích thích gao) thơng ngành kinh 742) : " mang quan" c +C -> -> ko bi quan nhân sinh - 77 - 3.2.4 Kh ốn KH ỐN A - - - : - - B : - : - Giáo viên: Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án - Sách giáo khoa, b C 78 , tranh Thao tác 1: - - - Ông - Thao tác 2: - Bài a nào? b - - , lính xa xơi -> - - Thao tác 1: 79 phòng khuê - : hàng ngày trang -> qua, + -> Chính => Q gì? 80 Thao tác 2: nào? - Không gian: tr - Thao tác 3: - "duyên" ( 81 -> cú- "tâm" Thao tác 4: - " " - " lí tinh t 82 " " " Bài - - - A : - - B 83 : - : - Giáo viên: Sách giáo khoa, sách giáo viên, giáo án - , tranh Sách giáo khoa, b C Thao tác 1: - - 761) - - - Thao tác 2: - có âm nhiên - - 84 Thao tác 1: - "nhân nhàn", - - cao, => tình yêu mãnh Thao tác 2: nào? 85 + - gian tâm Thao tác 3: "hình" "âm" , - 86 -S - B thiên nhiên thiên nhiên - hình âm 87 " " [39, tr 6] T , thi ca lao phá v , qua - giúp Hành trình khám phá nói chung 88 nói riêng HCM (2013), , N , (1), NXB Hà (2007), , NXB , thành HCM 10 11 , NXB H trao 12 , 13 14 Thi pháp ca dao 15 16 10 ), 17 ), 89 18 (2014 NXB 19 NXB 20 Phan Tr ng Lu n, Tr n, Bùi Minh Toán, Lê A, Lê Nguyên C n, , Nguy n Th Ngân Hoa, Nguy n Thái Hòa, Nam, , Nguy ng, ng Kim H i, Nguy n Xuân (2014 NXB 21 Phan Tr ng Lu n, Tr , Nguy n H i Hà, Nguy n Th n, Bùi Minh Tốn, Lê A, Ngân Hoa,Nguy n Thái Hòa, H i, Nguy n Xuân Nam, Qu , c Siêu, ng Anh , Nguy (2014 22 ng, NXB Giáo Hóa 23 thi pháp 24 25 26 Giáo 27 (2), NXB Giáo 28 (2007), 29 90 Kim , 30 (1), NXB Giáo 31 32 NXB Giáo 33 34 , NXB Giáo d 35 36 37 Tr NXB Giáo (1987), M t s v n thi pháp h c hi n 38 39 , NXB Thanh Niên 91 i, ... T nói chung nói riêng ác thi , , v , pháp Qua c (NXB Giáo Tr .N " thi ngôn chí" nói chí), "thi ngơn tình" tình) dung thi pháp (NXB , thi pháp , 4.2 rung - chung : 3: thông 1.1 - nguôi - 907),... .Error! Bookmark not defined 3.1.3 M t s gi i pháp ki n ngh .Error! Bookmark not defined 3.2 ng d ng thi pháp h c vào thi t k m t s gi trình Ng c ph thông .Error! Bookmark not defined 3.2.1... Bookmark not defined 1.2.1 Thi pháp thi pháp h c .Error! Bookmark not defined 1.2.2 ng .Error! Bookmark not defined THI PHÁP TH TRÌNH NG NG QUA CÁC TÁC PH C PH THÔNG .Error! Bookmark not defined
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông (Khóa luận tốt nghiệp), Thi pháp thơ Đường trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay