PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ (Khóa luận tốt nghiệp)

37 35 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:28

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈPHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈPHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈPHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈPHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈPHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈPHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈPHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈPHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈPHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈPHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ ... gi i h c cao m t s ng ng d n: t g trình tr thành 2u 5v u v3 2u 5v 117v3 75v 15v 57 2u 5v (v 1)(117v 42v 2u 5v (*) v 57) 2u 5v 117v 42v 57 (**) D th y (**) vô nghi m H (*) có nghi m u suy nghi... Ta t Gi (3.2) V i f(x ) - g(x) = h(x) t (x) t trình v gi i h Ví d 12: (3.3) ta s chuy n vi c gi V i F(x) g(x) = k c,k =4 x + = =k c,k ;c , + = ng trình , v=5+ =6 => , u Vì ; => ; - x 1 2x x 2x... a2 b B : n m n n n nk Am mn A n AB n A B n A Amk n m A A n B A B n Am 1.3 : Bi Ví d 1: Gi iv d trình sau: n 3x x x Ví d 2: Gi x x 3x Ví d 3: Gi x 2 x x u ki n (n th kh c Ví d 1: Gi i ph 2x x
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ (Khóa luận tốt nghiệp), PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ẨN PHỤ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay