Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi ở Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

88 10 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:20

Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi ở Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi ở Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi ở Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi ở Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi ở Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi ở Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi ở Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi ở Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp) L u c a riêng tôi, s li u k t qu khóa lu n trung th c công b m t cơng trình khác ng H 2017 Tác gi Tr n Th TT CH CÁI VI T T T CH VI GV Giáo viên GDMN Giáo d c m m non GDGT Giáo d c gi i tính MG M u giáo DANH M C CÁC B NG VÀ BI U TT TÊN B NG B ng 3.1 Nh n th c c a giáo viên v a vi c GDGT i v i tr MG 5-6 tu i B ng 3.2 M B ng 3.3 B B ng 3.4: Nh ng n i dung giáo viên GDGT cho tr B ng 3.5 : M B ng 3.6 B ng bi B ng 3.7: Y u t ch quan B ng 3.8: Các y u t khách quan TT t ch c GDGT c a GV hi u bi t c a tr v gi i tính s d d GDGT cho tr n vi c GDGT cho tr n GDGT cho tr TÊN BI Bi 1: Nh n th c c a giáo viên v GDGT cho tr MG 5-6 tu i M CL C M U 1 Lí ch M tài uc tài ng khách th nghiên c u Gi thuy t khoa h c Nhi m v nghiên c u Ph m vi th i gian nghiên c u .2 u u lu n ghiên c u th c ti n .3 ng kê toán h c .3 C u trúc khóa lu n .3 TS V LU N V GI I TÍNHGIÁO D C GI I TÍNH CHO TR M U GIÁO 5-6 TU I 1.1 L ch s v .4 1.1.1 Nghiên c u c 1.1.2 Nghiên c u c a tác gi c .7 1.2 M t s v lu n v gi i tính giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5- tu i 1.2.1 Khái ni m gi i gi i tính 1.2.2 Khái ni m giáo d c gi i tính .9 m phát tri n tâm sinh c a tr m u giáo 5-6 tu i 11 m phát tri n sinh 11 m phát tri n tâm 12 m phát tri 12 m phát tri n ý .13 m phát tri n xúc c m 13 1.4 M t s v v giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5- tu i 13 1.4.1 M i v i tr m u giáo 5-6 tu i 13 1.4.2 Nhi m v c a GDGT 13 1.4.3 Vai trò c a giáo d c gi i v i tr m u giáo 14 1.4.3.1 Giáo d c gi i tính giúp cho tr nh ng hi u bi t v th 14 1.4.3.2 Giáo d c gi i tính có vai trò quan tr i v i s phát tri n nhân cách 15 1.4.3.3 Giáo d c gi i tính có va c bi t tình hình ph c t a v tiêu c c c a xã h i hi n 15 1.4.4 N i dung giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i 16 MG 5-6 tu i 16 n .17 pháp gi i thích k t h p v i h i m tranh nh minh h a .18 1.5.3 n theo ch sinh ho t hàng ngày 18 21 22 1.6 Nh ng y u t n s giáo d c gi i tính cho tr m u giáo ng m m non 24 1.6.1 Y u t ch quan 24 1.6.2 Y u t khách quan .24 24 ng 25 1.6.2.3 Xã h i .26 TI U K .27 CH IÊN C U 28 2.1 Vài nét v a bàn khách th nghiên c u 28 2.1.1 Vài nét v a bàn nghiên c u 28 2.1.2 V 31 31 31 .31 32 u .32 u lí lu n 32 u th c ti n (th c tr ng) 32 u tra b ng b ng h .32 35 i 35 ng k t kinh nghi m 36 ng kê toán h c 36 TI U K GIÁO 5-6 TU I .37 C TR NG VÀ BI N PHÁP GIÁO D C GI I TÍNH CHO TR M U NG M M NON NAM NG H I QU NG BÌNH 38 3.1 Th c tr ng giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i ng M m non Nam ng H i Qu ng Bình 38 3.1.1 Nh n th c c a giáo viên v t m quan tr a giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i 38 giáo 5- 38 giáo 5- 39 41 3.1.2 Bi u hi n s hi u bi t c a tr m u giáo 5-6 tu i v gi i tính .42 3.1.3 Các n i dung giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i .44 c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i 46 3.1.5 Các bi n pháp giáo viên s d giáo d c gi i tính cho tr 48 3.1.6 Các y u t n giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i 49 3.1.6.2 Các y u t khách quan 49 n giáo d c gi i tính cho tr 50 3.2 Bi n pháp giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i 52 3.2.1 Bi n pháp 1: Xây d ng ch giáo d c gi i tính t ch c cho tr khám phá ch giáo d c gi i tính 52 3.2.2 Bi n pháp 2: L ng ghép vi c giáo d c gi i tính t t c ch c a tr ng m m non 55 3.2.3 Bi n pháp 3: Giáo viên thi t k giáo d c gi i tính cho tr ho ng .57 3.2.4 Bi n pháp 4: Ph i h p ch t ch gi ng - xã h i vi c giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i 61 3.2.5 Bi n pháp 5: Giáo viên m m non không ng ng b ng t b ng v nh n th c giáo d c gi i tính cho tr 65 TI U K 68 K T LU N VÀ KI N NGH 69 K t lu n .69 1.1 V m t lu n 69 1.2 V m t th c ti n 69 Ki n ngh .70 iv 70 iv ng m m non .70 i v i giáo viên m m non 70 i v i xã h i 71 i v i tr 71 TÀI LI U THAM KH O 72 PH L C ` Lí ch tài Trong chi c phát tri n ngu n nhân l i v a m c tiêu, v hóa Khoa h c ng ta nh n m nh ng l c c a s phát tri n kinh t - xã h Giáo d c c a liên h p qu n ngh b n m c th k XXI là: H tiêu c a n n giáo d chung s ng, h kh nh [22] bi t, h c nhân cách t tr l t lòng m liên t c su t th n tu i h i IX c c ng thành Chính n chi i n giáo d c m nh n m nh ph B c h c m m non b t i s phát tri n v th ch t, tình c m, trí tu , th m m , hình thành nh ng y u t nh làm, h c ng giáo d c ngày coi tr ng giáo d c phát tri n nhân cách toàn di n, ph v y, Báo cáo tr ch ng giáo d u tiên c i, n th i kì s nh ng m p, t o nên b c tranh nhân cách toàn di n cho tr l a tu i MG nh ng nét phát tri n, tr tr a tính cách m t cá th c v b n thân mình, ý th c s khác gi a b n thân i khác Vì th GDGT có th ti n hành t tu i m u giáo GDGT giúp cho tr có nh ng hi u bi t v nh , bi t phân bi t v , hành vi phù h p v i gi i tính c a vào ho ng hàng ngày c a tr i khác t Có th tích h p GTGT h c, ho sóc khác Nh n th th gi c t m quan tr ng c a vi c giáo d c gi i tính, r t nhi c ng t i vi c giáo d c gi i tính cho tr t tr m i nh ng bé m m non Nh ng nghiên c u g sinh h c phát tri n c a tr em Vi t Nam t n tu i cho bi t: Có hi ch y Tuy nhiên hi n nay, b c phát tri n tr em, bi u hi n ba d u hi u ng thành sinh d c s m, phát tri n trí tu s m ng m m non giáo d c gi i tính v n m t v nh c tr ng, n i dung giáo d c gi Giáo d c gi i tính m nghiên c c r t nhi u nh ng nhà khoa h c l a ch n u v vi c giáo d c gi i tính cho tr c th m tu i Xu t phát t c ti n c nhân cách toàn di n c a tr , l a ch cho tr m u giáo 5-6 tu i T i v i s phát tri n tài ng M m non Nam - c tr ng giáo d c gi i tính ng H i Qu tài khóa lu n c a mình, v i hi v ng s có thêm nh ng hi u bi t v m t s v n c quan tâm M giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i uc tài nghiên c u lu n th c tr ng giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i T ng M m non Nam - ng H i - Qu ng Bình, t xu t m t s bi n pháp góp ph n nâng cao hi u qu giáo d c gi i tính cho tr ng khách th nghiên c u ng nghiên c u Quá trình giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i - T ng M m non Nam ng H i - Qu ng Bình 3.2 Khách th nghiên c u 30 giáo viên T ng M m non Nam - 40 tr 5-6 tu i, T ng M m non Nam - ng H i - Qu ng Bình ng H i - Qu ng Bình Gi thuy t khoa h c Giáo d c gi i tính cho tr 5-6 tu i ng m m non m t vi c làm c n thi t r t quan tr ng N u giáo d c gi i tính cho tr v i nh ng n th c t t, phù h p s góp ph n nâng cao hi u qu giáo d c gi i tính, t o ti cho s phát tri n nhân cách c a tr - Nghiên c u m t s v giáo 5-6 tu i ng m m non - Kh tu i lu n v gi i tính giáo d c gi i tính cho tr m u th c tr ng giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 ng m m non - xu t m t s bi n pháp giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i t ng m m non ian 6.1 Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u 40 tr , l y ý ki n c a 30 giáo viên ng H i - Qu ng Bình ng M m non Nam - 6.2 Th i gian nghiên c u: B u nghiên c u t tháng 11 n tháng 4/2017 7.1 Nhóm Nghiên c u ngu n tài li u, lí lu nghiên c n, sách tham kh o cơng trình n giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i 7.2 n Tr c ti p quan sát ho d ng phi ng c a tr giáo viên t a bàn kh o sát S thu th p nh ng thông tin ph c v m uc tài u tra b ng anket ( b ng h i) S d ng h th ng câu h Kh thu th p ý ki n c a giáo viên ph huynh n th c c a giáo viên v th c tr ng giáo d c gi i tính cho tr 5-6 tu i ho ng m m non Nh ng y u t bi d c ng GDGT cho tr 5-6 tu i i Tr c ti i v i giáo viên tr nh m xác hóa nh ng thơng tin thu ct u khác ng k t kinh nghi m Nh m thu th p ý ki c nghiên c u a nhà chun mơn có kinh nghi m 7.3 P Thông qua s li u, thông tin thu th nh ng k t lu thuy t, nh tr 5-6 tu i nh m kh Ngoài ph n m c, ti n hành x s li u, k t lu n :M ts v n nh v vi c giáo d c gi i tính cho tin c y, tính thuy t ph c c tài ki n ngh , ph n n i dung g lu n v gi i tính giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5- tu i : T ch pháp nghiên c u : Th c tr ng bi n pháp giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i T ng M m non Nam - ng H i - Qu ng Bình * Các bi n pháp giáo d c gi i tính có m i quan h th ng nh t, hoàn ch nh ch t ch n Các bi n pháp có s b tr u gi vai trò quan tr ng vi c giáo d c gi i tính cho tr Bi n pháp 1: Xây d ng ch gi i tính t ch c cho tr khám phá ch d c gi giáo nh rõ nh ng n i dung v gi i tính c n cho tr th c hi n chúng m t cách khoa h c, có h th ng, giúp giáo viên ch qu ng m i ho ng c a tr t vi c lên k ho ch, ti ng th i giúp b n thân tr c tr c ti p tr i nghi c p ki n th c m t cách có h th ng, khoa h t i, giúp tr c cung có th c ti ng cho tr ) Bi n pháp 2: L ng ghép vi c giáo d c gi i tính t t c ch c a tr ng m m non (Vi c l ng ghép giáo d c gi i tính cho tr t t c ch giáo viên cho tr luy n t p nh ng hi u bi t v gi kh c sâu ghi nh ng th i giúp tr ti p nh n nh ng ki n th gi i tính m t cách h ng thú, khơng nhàm chán, tr s tồn di n, m i lúc, m i n c giáo d c gi i tính m t cách ch ct i ng) Bi n pháp 3: Giáo viên thi t k giáo d c gi i tính cho tr ho ng h c (Giáo viên t ch c t v nv ts tr tìm hi u c tr nh ng ki n th c, giúp gi c tr c ti p khám phá tr i nghi m nh ng tr bi giáo d c bi n nh ng hi u bi t v gi ng thành nh tr tr có th c h c hình thành nh ng ng b n v ng cho tr ) Bi n pháp 4: Ph i h p ch t ch gi ng xã h i vi c giáo d c gi i tính cho tr m u giáo - tu i (S ph i k t h p gi ng xã h i y u t quy n vi c ti n hành ho Bi n pháp 5: Giáo viên m m non không ng ng b nh ln hồn thi nhà ng gi i tính cho tr ) ng t b ng v n th c giáo d c gi i tính cho tr (giáo viên m m non s c nh ng ki n th c c ng hành trang c n thi ti n hành vi c giáo d c gi i tính cho tr ) 67 TI U K u tra th c tr ng, GDGT T c nh ng k t qu v vi c ng M m non Nam Tr m u giáo 5-6 tu i ph n l ng ki n th u v gi i tính T h uh ng nh n th c d c gi ng m m non n v vai trò c a vi c giáo i v i tr m u giáo 5-6 tu i C d ng r t nhi u nh ng n i dung, bi n pháp giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i Trong trình ti n hành ho viên g p nhi u thu n l ng giáo d c gi i tính cho tr giáo g p r t nhi u nh v v ng m m non lu n, ti n hành giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i c nh ng bi n pháp giáo vi d t n t i công tác t ch c ho m m non, chúng ng M m non Nam Lý, th y GDGT cho tr ng v ng giáo d c gi i tính cho tr ng ng c a vi c giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 ng m phá ch u tra nghiên c u th c tr ng xu t bi n pháp v i n i dung cách ti n hành c th nh m góp ph n nâng cao ch tu i T ng ch gi i tính t ch c cho tr khám giáo d c gi i tính; L ng ghép vi c giáo d c gi i tính t t c ch c a tr ng m m non; Giáo viên thi t k cho tr giáo d c gi i tính ng h c; Ph i h p ch t ch gi ng xã h i vi c giáo d c gi i tính cho tr m u giáo - tu i; Giáo viên m m non không ng ng b ng t b ng v nh n th c giáo d c gi i tính cho tr Các bi v c xây d ng có m i quan h g n bó ch t ch ng b sung cho k t h p thành m t h th ng bi n pháp giáo d c gi i tính cho tr B ng nh giáo viên cho tr ti p nh n nh ng ki n th c gi tr có th kh c sâu ghi nh nh n nh ng ki n th giáo d c gi i tính m t cách h ng thú, không nhàm chán, tr s ng th i giúp tr ti p c giáo d c gi i tính m t cách tồn di n, m i lúc, m bi n nh ng hi u bi t v gi ch ct 68 ng thành nh ng K T LU N VÀ KI N NGH K n t cung c p nh ng ki n th c n nv v ng giáo d c gi giáo d c gi i tính, t giáo d c gi i tính, vai trò, mb xu t m t s bi n pháp nh c th c tr ng v , nâng cao nh n th c c a giáo viên, ph huynh v vi c giáo d c gi i tính cho tr u tra th c tr ng, rút m t s k t lu n sau: GV nh n th c nh ng c a giáo d c gi i tính B ng nh ng n i dung giáo d ng xuyên giáo d c tr nh m nâng cao hi u bi t c a tr v gi i tính d ng nhi u giáo d c gi i tính cho tr : thơng qua ho qua ho ng hàng ngày, thông qua ngày h i ngày l ng bi n pháp giáo d c gi i tính cho tr hi u qu Tuy nhiên v n nh ng t n t i nh công tác giáo d c Hi u bi t c a GV v v nh y v t ch t thi t th n, s ph i h p gi hi u qu t tr Tr m c có giàu m c, m t thu c r t nhi u vào nh ng th h m c vào vi c h c t p t qu t c gi c bi t tr m u giáo 5-6 tu ng tr chu n b ng ti u h c, tr c n m t s giáo d c toàn di n hi u t ph n quan tr ng t o nên s giáo d c toàn di n ng nhà giáo d c, nh ng b c ph huynh c xã h i c n có s nhìn nh nv v này, c n ph i quan tâm chung tay xây d ng m gi i tính lành m nh ch Qua q trình nghiên c ng giáo d c ng cho tr u tra th c t , tác gi xu t bi n pháp giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i v i mong mu giáo d c tr m m non, tài li u tham kh o cho giáo viên m m non s d ng giáo d c gi i tính cho tr tr m m non - nh ng ch c có nh ng hành trang c n thi t v gi i tính 69 t Ngay t m i l t lòng, tr y v i nh i gian tr s ng, v y, m i quan h ông bà, cha m anh ch em có bi t c a tr + Ch i ng l n nh n th c hi u giáo d c gi i tính cho tr , cha m c n n m v ng nguyên t c sau: ng trò chuy n v i tr + Gi i bi c c n gì, hi u bi t v gi i tính n v nh ng th c m c mà tr h i + B o v b ph c bi t vùng nh y c m + Giúp tr hình thành s t tin v b n thân, Tr nh s m phân bi t s khác v ngo i hình gi a hai gi i nam n i vi c tr n có, khơng có; b n to, nh ; b c, không làm n nh ng th c m c bi tr ln th y r ng, c n t hào v gi i tính c a b tl t nhiên + Cha m ln tích c c tham gia l p t p hu n v giáo d c gi i tính cho tr , ln tìm tòi nh ng ki n th c v gi i tính thơng qua nh i chúng khác cơng tác giáo d c gi i tính cho tr có hi u qu - ng xuyên tr n công tác b nh n th c c a giáo viên v v ng c n: ng giáo viên, không ng ng nâng cao giáo d c gi i tính T ch c l p t p hu giáo viên m r ng ki n th c v giáo d c gi i tính cho tr - Ban giám hi ng c ng t ch c bu i h i th o v cách nuôi d y tr , k t h p gi a giáo d giáo d c tr - Ngoài nhân viên y t v gi c kh h tr ng c n có thêm chuyên gia v n cho cha m nuôi d y tr -H ch c nhi u ho ng ngo ng s h p tác gi a cha m -C nn mv ng m c a t ng l a tu giáo d c phù h p 70 t o m i liên h , - Không ng ng t ph u, h c h i, tìm hi u nghiên c u tài li nâng cao hi u bi t c a c a - L a ch c phù h - giáo d n i v i cha m tr b c tr m c mang tính nh t qn - Giáo viên ln t ý th c trách nhi m c a Có lòng tâm huy t v i ngh c ngh nghi p t o h c t p 2.4 n giáo d c m m non trách nhi m c a t t c ng toàn xã h ,c a m nên nh ng m m non c tn c xã h i c n: -C n giáo d c tr hi i dung tr v t ch t, trang thi t b giáo d c tr ng m m non - T ch c nhi u ho ng b ng cô c tr cho giáo viên m m non - G n li n gi ng xa h i thành m t th th ng nh t C n m t s nh t quán công tác giáo d c tr c a t ch i v i tr - Tham gia tích c c ho - C n rèn luy n kh - Tham gia bu i ho ng ng p trung ý có ch ng ngo i khóa xã h i nh ng m m non v v - Nghe l i b m , th y giáo - Gi gìn v s ch s - Bi t t b o v b n thân mình, nh th c hi n theo quy t 71 gi i tính TÀI LI U THAM KH O biên) Giáo trình Nguy n Th Hoà- giáo d c h c m m non t p 2, ih m Quý Thành Di p (2011), Gi i tính nh n u v tr m m non c n bi t, NXB ph n Khánh Hà (2013), Giáo trình tâm h c phát tri n, i h c Qu c Nguy n Th Thu Hà (2001), giáo d c gi i tính v i tr 5-6 tu i ng m m non, Gia Hà N i NXB giáo d c ho Nguy n Th Thu Hà (1989), ng ch o c a tr c tu n ng ph thông, NXB giáo d c Nguy n Th Thu Hi n (2008), Giáo trình t ch c th c hi d c m m non, NXB Giáo d c Di u Hoa (2011), Giáo trình tâm h c phát tri n, NXB ih ph m Võ Th Minh Hu ( 2009), Nói chuy n gi i tính khơng khó, NXB t ng h p Nguy Giáo d c gi i tính, Nguy n Th i h c qu c gia Hà N i 10 Nhã Nam (2011), T i trai, NXB Dân trí 11 Nhã Nam (2011), T i gái, NXB Dân trí 12 Bùi Ng c Oánh ( 2006), Tâm lí h c gi i tính giáo d c gi i tính, NXB giáo d c 13 Bùi Th Nguy n Th Vân Anh tính cho tr em g Tin 14 Nguy n Ánh Tuy t (Ch biên) Nguy n Th (2010), Tâm h c tr em l a tu i m m non, 15 Nguy n Ánh Tuy 16 Tr n Th Tr ng Kim Thoa ih m em, NXB giáo d c c tr m u Ph m Th S u (2001), ng d n th c hi n 17 Nguy n Ti , Giáo d c gi i Ph Nh tu i, NXB giáo d c u ph huynh c n bi t, NXB Tr 18 Nguy n Th Ng c Y n (2012), Tr m m non nh tính, NXB Tr 72 u tr c n bi t v gi i 19 http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/cham-con/sai-lam-cua-bo-me-khi-giao-duc- gioi-tinh-cho-con-tuoi-mam-non-2865825.html 20 http://news.zing.vn/tren-the-gioi-giao-duc-gioi-tinh-cho-tre-em-nhu-the-nao- post5744 21 http://www.songkhoetoday.com/me-va-be/nuoi-day-tre/bac-si-chi-cach-giao-ducgioi-tinh-cho-tre-teen.html 22.https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_d%E1%BB%A5c_gi%E1%BB%9Bi_t %C3%ADnh 23 http://suckhoedoisong.vn/10-nguyen-tac-giao-duc-gioi-tinh-cha-me-can-day-ben79099.html 24 http://tailieu.vn/doc/ve-van-de-giao-duc-gioi-tinh-cho-tre-em-trong-gia-dinhnguyen-thi-to-quyen-1846587.html 25 https://voer.edu.vn/m/ve-van-de-giao-duc-gioi-tinh-cho-tre-em-trong-giadinh/47f987c6 73 PH L C (Phi u tra dành cho giáo viên) Câu 1: Theo cô vi c giáo d c gi i tính cho tr m u giáo R t quan tr ng tu i m nào? Quan tr ng ng Không quan tr ng Câu 2: Theo cô, giáo d c gi i v i tr tu i? a Giúp tr có nh ng s thích phù h p v i gi i tính c a b Giúp tr l a ch p v i gi i tính c a c Tr có nh gìn v sinh, b o v b ph c a d Tr có nh ng phù h p v i gi i tính c a f Tr có nh ng ng x phù h p v i nh ng b n khác gi i g Tr th c hi ng phù h p v i gi i tính c a Câu 3: a m ng xuyên b nào? b.Th nh tho ng Câu 4: Nh ng n c Không bao gi ng giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5- tu i ? M TT N i dung ng xuyên Hình thành cho tr nh ng thái i v i nh ng d u hi i tính t c b th Quan tâm giáo d c nh tính nam, tính n cho tr thơng qua vi c cho tr hình th c khác Th nh tho ng Không bao gi Rèn luy n cho tr thói quen bi t gìn, b o v b ph c bi sinh d c D y tr bi i x v i b n trai b n gái quan h b n bè Câu 5: d m nào? M TT Các T ng xuyên Th nh Không bao tho ng gi d i thích k t h p v i h i m tranh nh minh h a n theo ch sinh ho t hàng ngày o tình hu ng giáo d c n Câu 6: Các bi n pháp mà cô d ng vi c giáo d c gi i tính cho tr m u giáo - tu i Câu 7: Nh ng y u t ch quan tr m u giáo n ho ng giáo d c gi i tính cho tu i M TT nh Y u t ch quan nh ng ng nhi u S h ng thú c a tr cô gi ng d y Nhu c u khám phá c a tr Kh Không nh ng p thu ki n th c, m t p trung ý c a tr Câu 8: Nh ng y u t khách quan tr m u giáo n ho ng giáo d c gi i tính cho tu i M TT nh Y u t khách quan ng nh ng Khơng nh nhi u A V cc L a ch B V S quan tâm c a cha m C ng ng h c ng nh n th c c a giáo viên tb v t ch t ng s ng xung quanh tr ( Xã h i) Quan h c a tr v i b n bè Quan h c a tr v i n il n Xin vui lòng cho bi t thêm thơng tin H tên: T b môn: Chuyên môn: Cô là: Giáo viên ch nhi m Cán b qu n lí PH L C (Phi u ph ng v n dành cho tr m u giáo 5-6 tu i) Tên: H c sinh l p: Th i gian: 10/03/2017 m: Phòng h c l p m u giáo l n N i dung ph ng v n Câu 1: Con b n trai b n gái? a B n trai b B n gái Câu 2: C phù h p v i b n trai hay b n gái? a b n trai hay b n gái? t, siêu nhân c a b n trai hay b n gái ? góc n góc xây d i trai? m bi n m c qu n áo gì? Áo qu n th thao c a c u th Áo dây Câu 9: Con ph v i b n khác gi Câu 10: Cho tr nh gi i tính c a 10 b n l p, cô ch n 10 b n l p nh gi i tính Cơ c ! nào? PH L C (Biên b n quan sát khách th nghiên c u) S tr : 40 tr L p: M u giáo l n C Th i gian: 09/03/2017 ng M m non Nam Chu n b - Bút, gi ng h , máy nh N i dung quan sát Quan sát tr c ti p nh ng hành vi, gia ho , hi u bi t v gi i tính c a tr tham ng b n Ghi chép l n c quan sát ho ng c a ngày Cách ti n hành - Tham gia d gi vào ti t h c l p - Qua gi ho ng khác - Quan sát tr ho Nh n xét chung T nh ng thông tin thu th nh nv v ng PH L C ... giáo viên T ng M m non Nam Lý - 40 tr 5-6 tu i, T ng M m non Nam Lý - ng H i - Qu ng Bình ng H i - Qu ng Bình Gi thuy t khoa h c Giáo d c gi i tính cho tr 5-6 tu i ng m m non m t vi c làm c n... m non - Kh tu i lý lu n v gi i tính giáo d c gi i tính cho tr m u th c tr ng giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 ng m m non - xu t m t s bi n pháp giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu... n c quan tâm M giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i uc tài nghiên c u lý lu n th c tr ng giáo d c gi i tính cho tr m u giáo 5-6 tu i T ng M m non Nam Lý - ng H i - Qu ng Bình, t xu t m
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi ở Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Thực trạng giáo dục giới tính cho trẻ mẫu giáo 5–6 tuổi ở Trường Mầm non Nam Lý – Đồng Hới – Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay