Đặc điểm của hoạt động chứng minh trong từng giai đoạn vụ án hình sự

4 186 6
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:13

1.Giai đoạn khởi tố - Cơ quan điều tra: -Vấn đề cần phải chứng minh: một số vấn đề tại Điều 85: sự việc xảy ra có hay không có dấu hiệu tội phạm, hậu quả là gì - Cách thức, biện pháp: tiến hành các hoạt động tố tụng mà pháp luật cho phép để xác định có hay không hành vi phạm tội như - Thời hạn chứng minh: - Kết quả của hoạt động chứng minh: ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố - Viện kiểm sát -Vấn đề cần phải chứng minh: một số vấn đề tại Điều 85: sự việc xảy ra có hay không có dấu hiệu tội phạm - Cách thức, biện pháp: + Nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong hồ sơ vụ án mà CQĐT đã thu thập trước đó + Trường hợp còn thiếu chứng cứ để làm sáng tỏ các vấn đề cần chứng minh, VKS sẽ tự mình bổ sung các chứng cứ còn thiếu bằng cách trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra - Thời hạn chứng minh: bắt đầu từ khi nhận hồ sơ và bản kết luận điều tra về việc truy tố của CQĐT chuyển qua cho VKS, kết thúc khi VKS ra các quyết định như quyết định truy tố bị can ra trước Tòa án bằng bản cáo trạng, quyết định đình chỉ vụ án. Thời hạn này được quy định theo loại tội phạm (Điều 240) - Kết quả của hoạt động chứng minh: tùy vào kết quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ, VKS sẽ ra một trong các quyết định sau: + Quyết định truy tố bị can ra trước Tòa án bằng bản cáo trạng + Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (Điều 245) + Quyết định đình chỉ vụ án (Điều 248) ... vụ án (Điều 248) - Ý nghĩa: kết hoạt động chứng minh giai đoạn truy tố tiền đề hoạt động chứng minh giai đoạn xét xử sơ thẩm Giai đoạn xét xử sơ thẩm A Trong giai đoạn CBXX - Chủ thể: Hooin đồng... đình vụ án (Điều 282) - Ý nghĩa: kết hoạt động chứng minh giai đoạn chuẩn bị xét xử tiền đề hoạt động chứng minh giai đoạn xét xử sơ thẩm phiên tòa B Trong giai đoạn XX phiên tòa - Chủ thể: Thẩm... tự bổ sung chứng biện pháp quy định Điều 252 - Thời hạn chứng minh: + Trong giai đoạn chuẩn bị XXPT: thời hạn chứng minh quy định thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm Điều 346 + Trong giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm của hoạt động chứng minh trong từng giai đoạn vụ án hình sự, Đặc điểm của hoạt động chứng minh trong từng giai đoạn vụ án hình sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay