Đặc điểm của hoạt động chứng minh trong từng giai đoạn vụ án hình sự

4 19 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:13

1.Giai đoạn khởi tố - Cơ quan điều tra: -Vấn đề cần phải chứng minh: một số vấn đề tại Điều 85: sự việc xảy ra có hay không có dấu hiệu tội phạm, hậu quả là gì - Cách thức, biện pháp: tiến hành các hoạt động tố tụng mà pháp luật cho phép để xác định có hay không hành vi phạm tội như - Thời hạn chứng minh: - Kết quả của hoạt động chứng minh: ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố - Viện kiểm sát -Vấn đề cần phải chứng minh: một số vấn đề tại Điều 85: sự việc xảy ra có hay không có dấu hiệu tội phạm - Cách thức, biện pháp: + Nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm tra, đánh giá chứng cứ trong hồ sơ vụ án mà CQĐT đã thu thập trước đó + Trường hợp còn thiếu chứng cứ để làm sáng tỏ các vấn đề cần chứng minh, VKS sẽ tự mình bổ sung các chứng cứ còn thiếu bằng cách trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra - Thời hạn chứng minh: bắt đầu từ khi nhận hồ sơ và bản kết luận điều tra về việc truy tố của CQĐT chuyển qua cho VKS, kết thúc khi VKS ra các quyết định như quyết định truy tố bị can ra trước Tòa án bằng bản cáo trạng, quyết định đình chỉ vụ án. Thời hạn này được quy định theo loại tội phạm (Điều 240) - Kết quả của hoạt động chứng minh: tùy vào kết quả kiểm tra, đánh giá chứng cứ, VKS sẽ ra một trong các quyết định sau: + Quyết định truy tố bị can ra trước Tòa án bằng bản cáo trạng + Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (Điều 245) + Quyết định đình chỉ vụ án (Điều 248) Đặc điểm hoạt động chứng minh giai đoạn: Giai đoạn khởi tố - Cơ quan điều tra: -Vấn đề cần phải chứng minh: số vấn đề Điều 85: việc xảy có hay khơng có dấu hiệu tội phạm, hậu - Cách thức, biện pháp: tiến hành hoạt động tố tụng mà pháp luật cho phép để xác định có hay khơng hành vi phạm tội - Thời hạn chứng minh: - Kết hoạt động chứng minh: định khởi tố không khởi tố - Viện kiểm sát -Vấn đề cần phải chứng minh: số vấn đề Điều 85: việc xảy có hay khơng có dấu hiệu tội phạm - Cách thức, biện pháp: + Nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm tra, đánh giá chứng hồ sơ vụ án mà CQĐT thu thập trước + Trường hợp thiếu chứng để làm sáng tỏ vấn đề cần chứng minh, VKS tự bổ sung chứng thiếu cách trực tiếp tiến hành số hoạt động điều tra - Thời hạn chứng minh: nhận hồ sơ kết luận điều tra việc truy tố CQĐT chuyển qua cho VKS, kết thúc VKS định định truy tố bị can trước Tòa án cáo trạng, định đình vụ án Thời hạn quy định theo loại tội phạm (Điều 240) - Kết hoạt động chứng minh: tùy vào kết kiểm tra, đánh giá chứng cứ, VKS định sau: + Quyết định truy tố bị can trước Tòa án cáo trạng + Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (Điều 245) + Quyết định đình vụ án (Điều 248) - Hội đồng xét xử -Vấn đề cần phải chứng minh: số vấn đề Điều 85: việc xảy có hay khơng có dấu hiệu tội phạm, hậu - Cách thức, biện pháp: + Nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm tra, đánh giá chứng hồ sơ vụ án mà CQĐT thu thập trước + Trường hợp thiếu chứng để làm sáng tỏ vấn đề cần chứng minh, VKS tự bổ sung chứng thiếu cách trực tiếp tiến hành số hoạt động điều tra - Thời hạn chứng minh: nhận hồ sơ kết luận điều tra việc truy tố CQĐT chuyển qua cho VKS, kết thúc VKS định định truy tố bị can trước Tòa án cáo trạng, định đình vụ án Thời hạn quy định theo loại tội phạm (Điều 240) - Kết hoạt động chứng minh: tùy vào kết kiểm tra, đánh giá chứng cứ, VKS định sau: + Quyết định truy tố bị can trước Tòa án cáo trạng + Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (Điều 245) + Quyết định đình vụ án (Điều 248) - Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Giai đoạn điều tra Giai đoạn truy tố - Chủ thể: VKS, -Vấn đề cần phải chứng minh: tất vấn đề Điều 85 - Cách thức, biện pháp: + Nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm tra, đánh giá chứng hồ sơ vụ án mà CQĐT thu thập trước + Trường hợp thiếu chứng để làm sáng tỏ vấn đề cần chứng minh, VKS tự bổ sung chứng thiếu cách trực tiếp tiến hành số hoạt động điều tra - Thời hạn chứng minh: nhận hồ sơ kết luận điều tra việc truy tố CQĐT chuyển qua cho VKS, kết thúc VKS định định truy tố bị can trước Tòa án cáo trạng, định đình vụ án Thời hạn quy định theo loại tội phạm (Điều 240) - Kết hoạt động chứng minh: tùy vào kết kiểm tra, đánh giá chứng cứ, VKS định sau: + Quyết định truy tố bị can trước Tòa án cáo trạng + Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (Điều 245) + Quyết định đình vụ án (Điều 248) - Ý nghĩa: kết hoạt động chứng minh giai đoạn truy tố tiền đề hoạt động chứng minh giai đoạn xét xử sơ thẩm Giai đoạn xét xử sơ thẩm A Trong giai đoạn CBXX - Chủ thể: Hooin đồng xét xử sơ thẩm - Vấn đề cần phải chứng minh: tất vấn đề Điều 85 - Cách thức, biện pháp: + Nghiên cứu hồ sơ vụ án, kiểm tra, đánh giá chứng hồ sơ vụ án thu thập trước + Trường hợp thiếu chứng để làm sáng tỏ vấn đề cần chứng minh, Thẩm phán tự bổ sung chứng thiếu cách tiến hành số hoạt động điều tra quy định Điều 252 - Thời hạn chứng minh: Tòa án thụ lý hồ sơ vụ án kết thúc Thẩm phán chủ tọa phiên tòa định định đưa vụ án xét xử, định đình vụ án Thời hạn quy định theo loại tội phạm (Điều 277) - Kết hoạt động chứng minh: tùy vào kết kiểm tra, đánh giá chứng cứ, Thẩm phán định sau: + Quyết định đưa vụ án xét xử + Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (Điều 280) + Quyết định đình vụ án (Điều 282) - Ý nghĩa: kết hoạt động chứng minh giai đoạn chuẩn bị xét xử tiền đề hoạt động chứng minh giai đoạn xét xử sơ thẩm phiên tòa B Trong giai đoạn XX phiên tòa - Chủ thể: Thẩm phán phân cơng Chủ tọa phiên tòa, - Vấn đề cần phải chứng minh: tất vấn đề Điều 85 - Cách thức, biện pháp: + Tiến hành mở phiên tòa xét xử cơng khai để kiểm tra, đánh giá chứng có hồ sơ vụ án, nghe bên tranh luận để làm rõ thật + Ra án, quyếtt định để giải vụ án sở đánh giá chứng cứ, tranh tụng - Thời hạn chứng minh: BLTTHS không quy định, thời hạn chứng minh theo thời hạn xét xử thời hạn không giới hạn, tùy thuộc vào tính chất vụ án định HĐXX - Kết hoạt động chứng minh: Tòa án định đình vụ án (Điều 282) án giải vụ án - Ý nghĩa: hoạt động chứng minh giai đoạn xét xử phiên tòa mang tính định, sau án, định có hiệu lực có giá tri pháp lý Giai đoạn xét xử phúc thẩm - Chủ thể: Tòa án cấp phúc thẩm - Vấn đề cần phải chứng minh: tất vấn đề Điều 85 - Cách thức, biện pháp: tiến hành mở phiên tòa xét xử cơng khai để kiểm tra, đánh giá chứng có hồ sơ vụ án, kiểm tra, đánh giá chứng chủ thể kháng cáo bổ sung tự bổ sung chứng biện pháp quy định Điều 252 - Thời hạn chứng minh: + Trong giai đoạn chuẩn bị XXPT: thời hạn chứng minh quy định thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm Điều 346 + Trong giai đoạn xét xử phiên tòa: BLTTHS khơng quy định, thời hạn chứng minh theo thời hạn xét xử thời hạn khơng giới hạn, tùy thuộc vào tính chất vụ án định HĐXX - Kết hoạt động chứng minh: Tòa án định sau, tùy thuộc vào việc đánh giá chứng cứ: + Quyết định sửa án sơ thẩm (Điều 357) + Quyết định y án sơ thẩm (Điều 356) + Quyết định hủy bán án sơ thẩm chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại xét xử lại (Điều 358) + Quyết định hủy án sơ thẩm đình vụ án (Điều 359) - Ý nghĩa: hoạt động chứng minh giai đoạn mang tính định, sau án, định có hiệu lực có giá tri pháp lý ... vụ án (Điều 248) - Ý nghĩa: kết hoạt động chứng minh giai đoạn truy tố tiền đề hoạt động chứng minh giai đoạn xét xử sơ thẩm Giai đoạn xét xử sơ thẩm A Trong giai đoạn CBXX - Chủ thể: Hooin đồng... đình vụ án (Điều 282) - Ý nghĩa: kết hoạt động chứng minh giai đoạn chuẩn bị xét xử tiền đề hoạt động chứng minh giai đoạn xét xử sơ thẩm phiên tòa B Trong giai đoạn XX phiên tòa - Chủ thể: Thẩm... tự bổ sung chứng biện pháp quy định Điều 252 - Thời hạn chứng minh: + Trong giai đoạn chuẩn bị XXPT: thời hạn chứng minh quy định thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm Điều 346 + Trong giai đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm của hoạt động chứng minh trong từng giai đoạn vụ án hình sự, Đặc điểm của hoạt động chứng minh trong từng giai đoạn vụ án hình sự

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay