Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)

78 12 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 16:01

Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp) L cg n cô giáo Nguy n Th Qu Thanh ng d hi n khoá lu n l i c C em su t trình th c chân thành nh t! y cô giáo khoa Khoa h c i h c Qu th c b khoá lu n mà om Xã h i, quý th y cô giáo c a u ki n thu n l em b ng tri n n t ng cho q trình nghiên c u em có th v c, t tin y chông gai c a C b ng tâm h n khát v ng c a em C su t th i gian qua Chúc th y cô b n m nh kho , thành công cu c s ng! Sinh viên Hà Th H ng Bình cơng trình Hà Th H ng L IC L A PH N M U Lí ch tài 2 L ch s v 2.1 Nh ng cơng trình c a nhà nghiên c u Trung Qu c 2.2 Nh ng nghiên c u M Vi t Nam u ng ph m vi nghiên c u .6 u .6 tài .6 C u trúc khoá lu n .7 B N I DUNG .8 NG V CHUNG B Tùng Linh - hành trình sáng t o Liêu Trai chí d - m t tác ph cv thiên c k tài tình u nhân 13 26 TÌNH U VÀ HƠN NHÂN TRONG LIÊU TRAI CHÍ D .26 2.1 Tình u nhân - s u v tâm h n 26 2.2 Tình u nhân - s uv .42 THU T TH HI TÀI TÌNH U VÀ HƠN NHÂN 52 3.1 S d ng y u t k 52 3.1.1 Gi i thuy t v y u t k .52 3.1.2 K ngh thu t xây d ng nhân v t .53 3.1.3 K ngh thu t xây d ng c t truy n 59 3.2 Không gian, th i gian ngh thu t 64 3.2.1 Không gian ngh thu t .64 3.2.2 Th i gian ngh thu t 69 C K T LU N .73 D TÀI LI U THAM KH O 75 A Trên d , trôi qua N Liêu T Linh ông Liêu Trai chí giúp tình u nhân Nh Liêu Trai), v , chúng H " khác nhau, n Liêu T " Không có tài , Liêu T 2.1 ." [6.10] " "Liêu Trai c " [7.273] (do [8.173] Giáo trình n - - Liêu Trai chí Các n Cơng trình ( Minh nhân, 2001) 2.2 Liêu Tra Tác - NXB GD ph bã ,T [16.59] Ma Liêu Trai - -N , 2Liêu Trai N nhân L (431 tình u nhân trong - t p, Liêu có ng 1.1 1.2 - hành - 1.3 tài tình u nhân Tình u nhân 2.1 Tình u nhân 2.2 Tình u hôn nhân (1640 - 1715), bút danh Xun, n , Trai tiên sinh Ơng s i phòng ngồi Trong Liêu Liêu Trai chí Thanh ,l [23 - chân 62 i lý, 63 âm suy Liêu xen 3.2 Không gian, th 3.2.1 ( , Nxb GD, 2004) 64 - hông Không gian n - tiên ( ( Liên Thiên ( s nhà hoa - 65 Thành Cái cõi âm 66 Lý Bá Ngơn nhiên Thì thói q suy Cái không gian Liêu T " hay " Lên cao i, Liêu T Lý giành công lý ( ) không gian Liêu trai " Trong Liêu trai 67 "cõi" Liêu T Liêu Trai nêu, Liêu Trai ma, .), có Khơng gian Liêu T Liêu Trai 68 3.2.2 thiên Liêu Trai - - - - - - 69 - - h yêu ( Trong Trong Trong Liên Hoa công chúa 70 ) Uy Liêu T - - hòa - Liên trai t) (Liên Hoa công chúa) lai Trong nhân chúa Liên Hoa cho (Liên Hoa cơng chúa) 71 72 C Liêu T Nó rai em cùn Liêu Trai Liêu Trai "dâng - 73 Tình u nhân u hôn nhân tinh 74 D (2000), (2005) , c, , (2000), (2000), 2002), (1999), (1996), (2002), 10 Lê Bá Hán ( 2006), , Nxb GD 11 (1990), 12 M.Bakhtin (1992), Du, Hà 13 (1989), 14 (1988), , NXB Giáo 15 (1997), 16 (1999), , NXB Chí Minh 75 17 (1991), 18 , NXB (2004), 19 , Nxb GD (1999), 20 - 1984) 21 (2003), 22 2003), , 23 (1995 24 (2001), 25 - (2004), - 26 hố thơng tin, 1999 27 X.Lixêvích (2000), 28 (1990 , Trung tâm Thơng tin 76 ... Trai c d 31 200 - N c d x T 10 , i Liêu Trai c d ,s Liêu Trai c d n C Liêu T chốn có Liêu Trai khô duyên , Liêu Trai Thanh Liêu T Liêu T 11 thía, sâu : "Liêu Trai n phá vào ch sáng tai " [9.279]... Xuyên, n , Trai tiên sinh Ông s i phòng ngồi : Ngồi L 14 thiên h Ơ - Liêu T Kim Liêu T Liêu Trai chí Liêu T Tây du ký T Will Durant " " [28.148] Liêu T ó B Liêu T , voi, t chính: p Trai c d 31... A Trên d , trôi qua N Liêu T Linh ơng Liêu Trai chí giúp tình u hôn nhân Nh Liêu Trai) , v , chúng H " khác nhau, n Liêu T " Khơng có tài , Liêu T 2.1 ." [6.10] " "Liêu Trai c " [7.273] (do
- Xem thêm -

Xem thêm: Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp), Liêu Trai chí dị (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay