Nghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper Lee (Khóa luận tốt nghiệp)

75 12 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:53

Nghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper LeeNghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper LeeNghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper LeeNghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper LeeNghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper LeeNghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper LeeNghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper LeeNghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper LeeNghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper LeeNghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper LeeNghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper LeeNghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper Lee .6 N .9 .9 1.1 1.1.1 1.1.2 12 1.2 15 1.2.1 15 1.2.2 19 22 .22 25 HARPER LEE 28 28 2.1.1 nhân .28 .33 35 2.1.4 N ng 38 .41 2.2.1 41 2.2.2 43 2.2.2.1 Ngôn ng 44 .46 48 LEE .51 3.1 Không gian .51 3.1.1 Không gian thiên nhiên .55 3.1.2 Không gia 57 3.1.3 59 3.2 62 3.2 62 3.2 3.2 K , 65 67 71 74 U M Lý ch tài Nelle Harper Lee M ), m t n c bi t t i nhi u nh t qua ti u thuy i u tay n ti u thuy t nh t Gi t chim nh i (To Kill a Mockingbird c T ng th ng George W T ng th ng Hoa K (Presidential Medal of Freedom t dành cho công c M Tác ph m Gi t chim nh i dân Hoa K , nh cu n ti u thuy c xu t b n gi i có s c ng l mà cho r t nhi n nhi u v r t nhi c th nh y c m không ch c cM c th gi i Gi t chim nh i c vi t d a nh ng kí c tu Lee, Finch tên th i gái c a m Lee, nhân v i b n thân Truman Capote Câu chuy Scout gái c a lu xung quanh c ch -m c b u thông qua gi ng k c a a tr thông minh hay quan sát nh ng th th tr n nh Maycomb, Alabama Atticus Finch m t lu ng b o v Tom Robinson ng hi p m i ph n da tr ng chuy n t m ng bu c t i Mayella Ewell V i tình ti t nh b ng c l y nguyên m u t c, Gi t chim nh i ns p v cu c chi n ch ng phân bi t ch ng t c mang tính th i s nóng mi c M nh n hình nh chim nh m y c m tinh t c, lòng tr c n, s khoan dung i ch ng l i nh ng thành ki n c i da tr ng v Con chim nh i ch ng làm nên t i, chúng ch hót cho nh c, khơng h ta nh ng l i hát t n hoa màu, chúng ch dâng hi n cho chúng lí sao, gi t chim nh i m t t i ác Chính th , cu n ti u thuy c gi ch n làm cu n sách g ng sau Kinh thánh, th g cu p ph n c t u Anh cho r ng x ng i n bây gi n bà không vi t cu n ti u thuy t th hai v n m t bí m t Có th i v i Harper Lee, Gi t chim nh i m ng b i gi M t nh mà Chúa nh c tr ng v ng nh c Anh) c a Alabama mà Harper Lee thành hi n th c Vi c nghiên c u tác ph m Gi t chim nh i ngh thu t s m t i, h a h n mang l i nh ng tr i nghi ng th tài r ng, tìm hi u thêm v Harper Lee cá tính sáng t o c a bà, t i b t th gi i ngh thu t nh ng giá tr th m m bên tác ph m V i mong mu n góp thêm ti ng nói vào s kh m thu hút c a tác ph m Gi t chim nh i, l a ch n ngh thu Ngh thu t ti u thuy t Gi t chim nh i c a Harper Lee nh m giúp khám phá hi u bi t thêm v cu c s i M th p niên 1930 c a th k XX L ch s v Harper Lee m i ti iM c xem m t nh ng ng l n t i xã h i b i bà dám th ng th n nói lên nh ng b t cơng hi n th c mà í tai có th c Tác ph c coi nh nh cao c a s n i ti cM c th gi i Gi t chim nh i Xu t b n l chóng tr thành tác ph c gi t cao c trao gi i, Gi t chim nh i cho ti u thuy xã h b t ti ng vang l n c tái b n r t nhi u l n tr thành cu n sách n i ti ng v i 30 tri u c bán h ti ng toàn th gi i tr thành m t nh ng tác ph t th k XX c th thành phi cM c chuy n n nh l t vào danh sách nh ng phim hay nh t m i th i American Film Institute bình ch Gi t chim nh i c gi Vi giá tr v ngh thu t n i dung, nhiên n kh c ta v c vi t t p trung nghiên c u v tác ph m c a Harper Lee Mà ch y u vi t gi i thi cu i c a bà tác ph m Gi t chim nh i Trong ph c, thu th c m t s nh Trong vi t Gi t chim nh i n xét u : cu n ti u thuy t nh t c a Harper Lee, Gi t chim nh i c nhà phê bình ng t ki t tác c a ngh thu t k chuy n, nhà ho ng xã h n u cho n n phân bi t ch ng t c, nhà giáo d tha n v ] Hay vi t Harper Lee chim ch m t l n c t ti ng hót c a tác gi ki t tác Gi t n phát bi u c a T ng th chim nh i c p c a tình yêu Câu chuy n v m t tr t t m mu ch c k m t cách h p d n, không th quên n i cu n sách c a bà Harper Lee ] V Gangadhar v i vi t S c hút c a Gi t chim nh i ph m c r Không d ng l i c n nh ng thành ki n c v nh nh v tác ch ng t c, tác ph m m i, nh ng th v n n n t ng d n c gi , b t công xã h i nhi u t n n khác N i ti ng b i s c vi t v nh ng v n hi p, Gi t chim nh i m n phân bi t ch ng t c hãm cb iv pc dung th tinh th n chi m, s ng nhân v t lu t ] Khi nh n Gi t chim nh i nh c g m mòn tinh th n c a nh ix v i i mi c khai thác v [17] hà phê bình Thomas Mallon v n Ngồi "The Great Gatsby" ( ) và"Adventures of Huckleberry Finn" ( Huckleberry Finn) [6] V nghiên c u v tác ph m Gi t chim nh i c a Harper Lee th t s Vi t Nam c ti n hành m t cách có h th ng, ch y u gi i thi v tác gi tác ph c gi vi t c a nhà xu t b n sách mang tính t o hi u n v i vi c cu vi t s tò mò u mang tính g i m trình tri n khai nghiên c i vi t tài Vi c nghiên c u ngh thu t ti u thuy t Gi t chim nh i c a Harper Lee tính n th t cơng trình nghiên c u hay cu tr n v n v Nelle Harper Lee tác ph m c tài nghiên c u v Ngh thu t ti u thuy t Gi t chim nh i c tính c n thi t tính th i s , nh m góp ph n không nh vi c kh gi giá tr c a tác ph nh tên tu t nh tìm hi u tác ph a tác u cho vi thu t xây d ng tác ph m c a Harper Lee, v y nên không th tránh kh i nh ng thi i vi t mong mu n nh c nh ng ý ki n hoàn thi n thêm cơng trình nghiên c u c a ng, ph m vi nghiên c u a ng nghiên c u: Chúng t p trung nghiên c u ti u thuy t Gi t chim nh i c Harper Lee, trình nghiên c u so sánh v i m t s tác ph Uncle Tom's Cabin Huckleberry Finn Mark Twain, eyes were watching God William Faulkner Harriet Beecher Stowe, The Adventures of Robert Penn Warren, Their Zora Neale Hurston, The Sound and the Fury b Ph m vi nghiên c u: Khóa lu n nghiên c u ngh thu t ti u thuy t Gi t chim nh i c Harper Lee C th t p trung nghiên c u v c u trúc tr n thu t, h th th c xây d ng nhân v u trúc không gian, th i gian ngh thu t tác ph m Bên c khóa lu n c phân tích kh c h a tâm lí nhân v t, ngh thu t xây d ng ki i g n v i motif b t công ch ng t c, nh m làm p ngh thu t mà tác gi mu n chuy n t i t i b n c t vi c t ch c hình th c ngh thu t ti u thuy t u ti n hành vi c nghiên c u tài này, s d ng ch y u pháp nghiên c u chuyên ngành: Thi pháp h c, t s h c Ngồi khóa lu n c ti n hành b ng m t s thao tác nghiên c u c th Kh o sát, h th ng, so sánh, phân tích, t ng h p Các m t cách có h th hi khám phá tác ph m t góc nhìn ngh thu t Trong th c i vi c s d ng i tr m t s g i ý c a phê bình tr c giác a khóa lu n T nh n c a l ch s v H th ng l i nh ng v ph , khóa lu n chúng tơi s có nh ng nghiên c u v tác gi Harper Lee tác ph m c a bà c Vi t Nam p c n m i v ngh thu t ti u thuy t Gi t chim nh i cách ti p c i ánh sáng c a lí thuy c hi i: T s h c, thi pháp h c Thông qua cách ti p c n mang tính lí lu n, thi pháp h c t s h c này, khóa lu n hi v ng làm n i b t s v ng c a ti u thuy t Gi t chim nh i, giá tr , v trí c a chúng s hình thành phát tri n c a th lo i ti u thuy t hi n th h c Hoa K th k XX Khóa lu n góp thêm m t cách ti p c n m i v ti u thuy t Gi t chim nh i Góp thêm tài li u tham kh o cho nh ng quan tâm nghiên c u v Harper Lee ti u thuy t Gi t chim nh i C u trúc khóa lu n Ngoài ph n M u, K t lu n Tài li u tham kh o khóa lu n c tri n khai I C u trúc tr n thu t ti u thuy t Gi t chim nh i c a Harper Lee II H th ng c xây d ng nhân v t ti u thuy t Gi t chim nh i c a Harper Lee III C u trúc không gian th i gian ngh thu t ti u thuy t Gi t chim nh i c a Harper Lee N I DUNG C U TRÚC TR N THU T TRONG TI U THUY T GI T CON CHIM NH I C A HARPER LEE 1.1 Ngh thu t k chuy n ti u thuy t Gi t chim nh i i v i tác ph m t s ng l i k chuy n m t nhân t vô quan tr ng, có n vi c t ch c c u trúc ngh thu t c a tác ph m Cùng m t câu chuy n, n c k b i nh i k chuy n khác nhau, r t có hi u qu ngh thu t mang l i s khác Cách th c tr n thu t c i k không ch n cách k chuy n cho câu chuy n tr cách th n i s v t, hi ng m t cách sâu s c, hi u qu thuy t ph c Di n m o phong cách ngh thu t c h p c a y u t i k chuy c t o nên t s k t m nhìn ngh thu t, ngơn ng k chuy n gi ng u ngh thu t Chính v y, kh o sát m ph ng y u t v i k chuy n, rút m t cách nhìn nh n ng 1.1.1 i k chuy n th nh t v i ch ng nhân n m tr i ng nói Gi t chim nh i khơng ph i cu n t truy n mà m t minh ch ng cho th v y, nhi t v nh ng h bi t vi i s ki n t th th t Dù u c a bà trùng v i nh ng quan sát c a nhân v t Scout truy n Cha c a bà Lee, Amasa Coleman Lee, m t lu nhân v t Atticus Finch o v cho hai b ng gi nghi bu c t i, b treo c b bôi nh không tham gia vào v án n a Cha c Monroeville M c dù b o th c p ti p xu t b n t v ch ng t nên u M c a Scout m t cô tu i, m c a bà Lee m t bà 25 tu i b b - n th i anh trai Edwin - i Gi ng v i ti u thuy t, nhà bà Lee có m t qu n gia h c i qua, th u hi u c m nh n Chính tơi c a m sâu s c chân th t c nh ng c m nh n ngô nghê, tr t ng sâu s c nh Có l bí n t m t th iv im a tr Nh ng hì l i thu hút chúng khám phá tìm tòi Trong uc t s tò mò v i nh i ngồi, khơng có s ti p xúc v i m xung quanh th m chí r t nhi u Nh t i i xung quanh không th y h il n ng dè d t nói v Boo nhi u i không th y ông ta B n tr b ng c a nh ng l i i xung quanh b ngồi c a ơng ngun nhân mà ông ph i tr tr danh nh c a m r n kh n, t mèo, sóc rình mò xung quanh nhà o nên s lo l ng s hãi i v i nh o s kì thú C m nh n c a nh ng c a tr c h t s s hãi chúng thêu d t nên nh ng câu chuy n k bí xung quanh ngơi nhà c t nh ng n i s t nh i gia n kho ng cách gi a nh ngày ch nh p tr i, nh i hàng xóm v i hàng xóm Nh ng ng gõ c t ng vào bu i sá chúc n gõ c a nh ng thành i liên h v nh i hàng xóm i khác Kho ng k bí c a nh a tr n cho nh ng i b n tính c a tr chúng v a s hãi t mu n bi t th c nh thú v Tr i nghi m i v i Jem có l s s hãi kéo dài m t kho ng th c v ngang qua sân nhà ông Radley c u bé ph i ch y th t nhanh b n tr khơng mu n g p b t c o v i r Radley b ơng Radley m t bà già ch c c a m t th c th l l m ch c n nghe n ngoan ngoãn nhi u ngày liên t c Bà Dubose chán ch nh i ngơi nhà t bóng ma Chúng truy n tai r ng n u ch m vào nhà ch t miêu t a trai c a ông c [16, tr.14] Cái c m xúc l l m mu n khám phá c ám nh l y a tr nh ng ngày ch ng ki n bi xóm k qu c M ib u l c a nh nên nhàm chán chúng c t nhân v t li i hàng tâm t i nhà t ch p m i l i gi i thích xã h i , phúc bình , khác , h hình tính cách Scout Jem , bình hai anh H , Khi Tom Robinson Khi n , ch ch m n i nhau, , , , bao án ng o ã lúc b ã gi nh ã ơng ta ã có nh ã ã i ì , i tr 3.2 , c t 3.2.1 i Trong G ki , c tính logic giúp ng dõi p p tr dõi có i khơng ngơi nh rong Di Và Bo , , nó, ng , anh J rõ ràng M , on ng mà ò máu, , Nhìn V ;D ; í ; [16, tr làm theo [16, tr có lúc bé trì Boo n m R o Radley bây 3.2 Harper Lee mang tính ma n câu mãn m sóc h nghiêm Calpurn rnia i rn mong c câu 3.2 mà xâu cách rõ o có lúc , u nhiên , ã n anh trai phiên tòa tr , lý, gian, logic i * Khơng ng x khám phá ình th , v nên c bình Abrahams M.H (1993) A glossary of literary terms, Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, The United States of America Kim Anh (2010), Harper Lee http://www.chungta.com/desktop.asp.x/vanhoc/tac - pham - van - hoc/Ra - mat pham Giet tac - chim-nhai/ M.Bakhtin (1993), lee-dau-an-khong-lo-cua-kiet-tac-giet-con-chim-nhai/372019.vnp ABC News, harper-lee-dau-an-khong-lo-cua-kiettac-giet-con-chim-nhai/ 10 http://Giaitri.VnexPress.net/tintuc/sach/lang - van/ suc - hut - cua - giet - conchim - nhai 11 , NXB Giaó 12 Thanh Hoài (2008), Harper Lee, http://netbao.vn/Giaitri/ Giet - - chim - - - Harper - Lee/ 13 14 Khrapchenco (2002), nhai - - - - 15 Cao Kim Lan (2008) Kellogg" 16 Harper Lee (2008), New York Herald Tribune, 17 July 10, 1960 Lý l 18 19 The New Yorker 1991 20 ore 21 22 - 23 24 , NXB 25 Tác ph 26 27 28 - 29 30 , NXB Giáo 31 S.Freud, Sigmund (2000), hóa thơng tin 32 ... t chim nh i c a Harper Lee III C u trúc không gian th i gian ngh thu t ti u thuy t Gi t chim nh i c a Harper Lee N I DUNG C U TRÚC TR N THU T TRONG TI U THUY T GI T CON CHIM NH I C A HARPER LEE. .. thu t ti u thuy t Gi t chim nh i c a Harper Lee tính n th t cơng trình nghiên c u hay cu tr n v n v Nelle Harper Lee tác ph m c tài nghiên c u v Ngh thu t ti u thuy t Gi t chim nh i c tính c n... v Harper Lee ti u thuy t Gi t chim nh i 6 C u trúc khóa lu n Ngồi ph n M u, K t lu n Tài li u tham kh o khóa lu n c tri n khai I C u trúc tr n thu t ti u thuy t Gi t chim nh i c a Harper Lee
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper Lee (Khóa luận tốt nghiệp), Nghệ thuật tiểu thuyết Giết con chim nhại của Harper Lee (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay