Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

67 18 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:45

Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang.Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang. I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM HOÀNG TH tài: , KHÓA LU N T T NGHI H o Chuyên ngành Khoa Khóa h c: IH C : Chính quy : Khoa h ng ng : 2011 - 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM HỒNG TH tài: , KHĨA LU N T T NGHI H o : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h Khoa ng ng Khóa h c Gi IH C : 2011 - 2015 ng d n ng - : TS Nguy n Thanh H i i h c Nông Lâm i L IC Th c t p t t nghi p m n c n thi t h t s c quan tr ng c a m i sinh viên ti p c n v i th c t , nh m c ng c v n d ng nh ng ki n th c s nh t trí c a Ban Giám hi ng, Ban Ch nhi i h c tài: n tr ng s d ng thu c b o v th c v t t huy ng Phúc - - t nh B c Giang hồn thành t t khóa lu n t t nghi p em xin bày t lòng bi Ban Giám hi c t i: i h c Nông Lâm Thái Nguyên Ban Ch nhi m khoa toàn th th y, cô giáo khoa t dìu d t em su t trình th c t p o toàn th cán b cơng nhân viên hi Phòng Tài ngun Mơi t toàn th ct i ng huy i dân ng Phúc u ki em hoàn thành t c bi t, em xin chân thành c quan tâm, ch tài o t n tình c a th y ng d n: TS NGUY N THANH H ih c em su t trình th c hi n hồn thành khố lu n Cu cg t o ni m tin cho em trình h c t p, nghiên c hi tài nh ng l i c i gian th c t Em xin trân tr ng c Thái Nguyên, ngày Sinh viên th c hi n HOÀNG TH ii DANH M C CÁC B NG TRONG KHOÁ LU N B ng 2.1 B ng phân lo B ng 2.2 Phân lo B ng 2.3 B ng phân lo v B ng 2.4 c c a thu c tr d ch h i .5 c c a thu c tr d ch h i c thu c BVTV ng c c n ghi nhãn Phân lo c tính thu c BVTV c a T ch c Y t th gi i T ch B ng 2.5 Vi t Nam hi gi i .7 Phân lo i hóa ch ng xâm nh p .8 B ng 4.1 ng Phúc t - 2014 30 B ng 4.2 Hi n tr ng dân s B ng 4.3 Tình hình s n xu t nơng nghi B ng 4.4 Tình hình s d ng thu c BVTV 34 B ng 4.5 S B ng 4.6 Tình hình gieo tr ng s d ng thu c BVTV v mùa 2014 .36 B ng 4.7 Tình hình gieo tr ng s d ng thu c BVTV v xuân 2015 36 B ng 4.8 B ng 4.9 31 ng thu c BVTV c s d ng t i dân nh ng v Hi u bi t v u ki 32 35 liên quan t i thu c BVTV 37 m b o s c kh e s d ng thu c BVTV 39 B ng 4.10 Th c tr ng s d ng b o h ng phun thu c BVTV c a ng Phúc 39 B ng 4.11 Th c hành pha thu c BVTV c B ng 4.12 Cách x lý bao bì thu c BVTV sau s d ng c B ng 4.13 M i dân 42 tham gia bu i t p hu n s d ng thu c BVTV, BVMT nh n th c c B ng 4.14 c s d ng .40 i v i vi c s d ng thu c BVTV .43 Th c tr ng tri u ch i dân s d ng thu c BVTV 44 B ng 4.15 T l m ts b B ng 4.16 Hi ng g iv ng Phúc 45 ng khu v c nghiên c u 46 iii DANH M C CÁC HÌNH TRONG KHĨA LU N Hình 2.1 ng c a thu ng m a thu c Hình 2.2 M t s lồi t Hình 4.1 B ch 14 hành huy 26 iv DANH M C CÁC T , C M T VI T T T BNN & PTNN : B Nông nghi p & Phát tri n Nông thôn BVMT :B ov BVTV : B o v th c v t CTNH : Ch t th i nguy h i :H ng ng nhân dân HCBVTV : Hóa ch t b o v th c v t HTX DVNN : H p tác d ch v nông nghi p KHCN : Khoa h c công ngh SVH : Sinh v t h i UBND : U ban nhân dân VSV : Vi sinh v t WHO : The World Health Organization (T ch c Y T th gi i) v PH N 1: M 1.1 U tv 1.2 M yêu c u c 1.2.1 M tài 1.2.2 Yêu c u c 1.3 tài tài .2 c tài .3 1.3 c 1.3 c ti n .3 PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 T ng quan v thu c BVTV 2.1.1 Khái ni m thu c b o v th c v t .4 2.1.2 Phân lo i thu c b o v th c v t 2.2 ng c a thu c b o v th c v i .9 2.2.1 ng c a thu c b o v th c v t 10 2.2.2 ng c a thu c .10 2.2.3 ng c a thu ng khơng khí .11 2.2.4 ng tiêu c c c a thu c b o v th c v 2.2.5 ng c a thu c b o v th c v n 2.2.6 ng c a thu c BVTV t ch 13 n nông nghi p 12 i 12 2.2.7 H u qu t vi c l m d ng thu c BVTV 14 2.3 Các nguyên t c s d ng thu c b o v th c v t 15 pháp lí c 2.5 tài 18 th c ti n 19 2.5.1 Tình hình s d ng thu c b o v th c v t th gi i 19 2.5.2 Tình hình s d ng thu c b o v th c v t PH N 3: NG, N Vi t Nam .21 U .24 ng ph m vi nghiên c u 24 m th i gian nghiên c u 24 vi 3.3 N i dung nghiên c u 24 3.3.1 u ki n t nhiên, kinh t - h i c ng Phúc, huy nh B c Giang 24 3.3.2 Hi n tr ng s n xu t nông nghi p c ng Phúc, huy n Y nh B c Giang 24 3.3.3 c tr ng s d ng thu c b o v th c v t s n xu t nông nghi p t ng Phúc, huy nh B c Giang 24 3.3.4 th c tr ng hi u bi t cách s d ng c i dân v thu c B o v th c v t 24 3.3.5 xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng h n ch m t trái c a thu c b o v th c v t s n xu t nông nghi p t ng Phúc .24 u 24 3.4.1 P u tra, thu th p s li u 24 3.4.2 Công c dùng x lý s li u .25 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 26 mv u ki n t nhiên, kinh t - h i c ng Phúc, huy n Yên nh B c Giang 26 4.1.1 mv u ki n t nhiên .26 mv u ki n kinh t - h i 29 4.2 Hi n tr ng s n xu t nông nghi p c ng Phúc, huy nh B c Giang 32 4.3 t h c tr ng s d ng thu c b o v th c v t s n xu t nông nghi p ng Phúc, huy nh B c Giang .33 4.3.1 H th ng cung ng thu c B o v th c v t 33 4.3.2 Th c tr ng s d ng thu c b o v th c v t s n xu t nông nghi p 34 h c tr ng hi u bi t cách s d ng c i dân v thu c B o v th c v t 37 4.3.4 ng c a thu c BVTV t i s c kh ng 43 vii 4.4 xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng h n ch m t trái c a thu c b o v th c v t s n xu t nông nghi p t ng Phúc .47 4.4.1 Gi i pháp v thông tin tuyên truy n 47 4.4.2 Gi i pháp v Thanh tra, ki m tra 47 4.4.3 Gi i pháp v t ch c s p x p l i h th ng kinh doanh thu c BVTV .48 4.4.4 Gi i pháp v o, hu n luy n 48 4.4.5 Bi a .49 4.4.6 Bi n pháp s d ng an toàn hi u qu 49 4.4.7 Gi c kinh doanh .50 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 51 5.1 K t lu n 51 ngh .51 TÀI LI U THAM KH O 1 PH N M 1.1 U tv Vi c s n xu t nông nghi p, ph n l nông nghi p chi m kho ng 65% di dân s ng b ng canh tác t nông nghi tri n th m hi n t i t tr ng lúa Khí h u nhi i nóng m c a Vi t Nam thu n l i cho s phát tri n c a tr n l i cho s phát sinh, phát tri n c a sâu b nh, c d i gây h i mùa màng Do v y, vi c s d ng thu c b o v th c v phòng tr sâu b nh h i, d ch b nh b o v mùa màng, gi v c qu c gia v n m t bi n pháp quan tr ng ch y u Các hóa ch t thu c b o v th c v t, thu c tr c ta t màng T quy mô, s ký s d ng u nh c s d ng r ng rãi tiêu di t sâu b , côn trùng gây b nh, b o v mùa n nay, thu c BVTV v n g n li n v i ti n b s n xu t công nghi p, ng, ch ng lo i thu c ta T th p niên 70 c a th k 20, v i s phát tri khoa h o c a ngành c hoá h c k thu t s d ng thu m nh m : s hi u bi ir t ng c a thu phép phát hi n nhi u ho t ch t m cs d ng m t cách hi u qu an toàn ngành s n xu t nông nghi p.Huy n Yên t huy n n m m c a t nh B c Giang Huy n m li n k v i khu tam giác kinh t phía B c ng th t trung tâm kinh t - h i l n c a khu v c trung du mi n núi phía B c, 04 huy n, thành ph tr m c a t nh B c Giang quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - h nghi huy n, tr nh m t u ki n t nhiên thu n l i, nông c coi ngành kinh t quan tr ng phát tri a bàn huy n có th phát tri n n n nơng nghi c truy n th u kinh t c a a d ng v i n 44 a bàn cho th Qua kh thu i t 20 60 tu i Nh ch i ng i phun thu i có 68% nam l i 32% n , cc uh mãn tính thu c BVTV, bi u hi u có nh ng tri u ch ng nhi c c th 13 BVTV STT 10 11 12 13 14 K t qu u tra S phi u ph ng v n Có Khơng Hoa m t, chóng m t 80 56 24 M t m i, khó ch u 80 59 21 u 80 53 27 U o i 80 56 24 cm t 80 36 44 Run tay, chân 80 75 65 Khô h ng 80 61 79 cb t 80 41 39 Ho 80 32 48 Bu n nôn 80 36 44 Nhìn m 80 30 50 M t ng 80 55 25 Da m n ng a 80 62 18 Y 80 17 63 (Ngu n: K t qu u tra, 2015) Tri u ch ng u th tài nghiên c u khoa h c v ng c a thu nhi T l (%) Có Khơng 70 30 73,75 26,25 66,25 33,75 70 30 45 55 53,57 46,43 43,57 56,43 51,25 48,75 40 60 45 55 37,5 62,5 68,75 31,25 77,5 22,5 21,25 78,75 n s c kh c c i ti p xúc, bi u hi n tri u ch ng Oánh cs, 2003), (Tr c Ph n, 1998) [13] Nh ng thi t h i s c kh e có tính ph bi n lâu dài nhi ng l i nhi c t l nhi ng b nhi i nhi c c thu c c mãn tính Theo Hà Minh Trung cs c mãn tính thu c BVTV ngh nghi p ng kho ng 2.1 tri [19] Nh ng bi u hi n s nh i (Hà Minh Trung cs, 2000) non,sinh d d c mãn tính thu i không 45 Trong nh ng nghiên c u c tài d u hi u nhi c ng xuyên s d ng thu c BVTV chi m m t t l cao Các bi u hi n cao là: Hoa m t chóng m t (70 u (66,25%), u o i (70%), da m n ng a (77.5%) Qua nghiên c u v vi c s d ng an toàn thu c BVTV nh n th tuân th quy t c an toàn s d ng thu s d ng thu c BVTV, s d t Vi c b o qu n n b o v cá nhân, x lý bao bì thu c BVTV sau s d ng r t nhi u b t c t i s c kh STT ng M t p Tâm th n kinh Da li u Tiêu hóa Hơ h p Ti t li u Tim m ch M lý nguyên nhân làm ng i M t s b nh i dân K t qu S phi u ph ng v n Có 80 62 80 72 80 56 80 41 80 35 80 44 80 26 80 22 80 12 (Ngu n: K t qu o sát th m ts u tra T l (%) Khơng Có Khơng 18 77,5 22,5 90 10 24 70 30 39 51,25 48,75 45 43,75 56,25 36 55 45 54 32,55 67,5 58 27,5 72,5 68 15 85 u tra, 2015) a, nh n th y bi u hi n v b nh t cao M t s b nh có t l h ng (77,5%), M t (90 (43,75 ng b c phát hi p (70%), tâm th n kinh (51.25%), Da li u ng g p nh t c a nh ng xuyên ti p tài t l m c b nh v m ng cao k t xúc v i thu c BVTV Theo nghiên c u c qu t t y u x y Do s d ng thu c BVTV khơng tn th quy t c an tồn lao ng, khơng s d ng kính b o v m cho hóa ch t t t b c chi u gió làm c bi t m t gây nên ch ng b nh Còn v ng r t cao t l i phun thu c s d u 46 t c n nghiên c u Nguyên nhân kh u trang trang m b o ch ng hay th 15 STT Hi n tr ng MT S phi u K t qu i u tra T l (%) Có Khơng Có Khơng c 80 20 60 25 75 t 80 15 65 18,75 81,25 80 73 91,25 8,75 ng khơng khí (Ngu n: K t qu u tra, 2015) C i dân nh n xét có nh ng d u hi u l c ph ng v n mô t l d u hi u c a ô nhi m thu c có mùi, màu l , khơng khí có mùi b c lên nh ng ngày n ng nóng, oi b , nh n ng o sát th c t t n xu t nhi u h a th i gian r nh không k th i ti t (tr i n ng, gi t sau s d ng v t b a bãi ng, ru ng r t nhi u c nhi c b ô nhi m mà ch nh ng không khí b ô nhi m ng ngày n ng nóng v c BVTV b c lên gây c m giác khó ch u (92,25%) Theo Nguy n Th sâu gây h 0] ru ng lúa c a Vi t Nam có 38 lồi n, có kho t, kho ng 100 lồi trùng ký sinh, 29 lồi nh n b t m Các lo i thu c tr nh n, t c thu ch iv t ch côn trùng c m nh nh t C th : Vi t Nam, theo nghiên c u c a Vi n BVTV cho th y: Khi phun thu c Azodrin, Monitor, Methylparathion sau - ngày m ch m ph c h i b rùa nh n gi m xu ng 50 - 90 % r t 47 4.4 xu t m t s gi i pháp nâng cao hi u qu s d ng h n ch m t trái c a thu c b o v th c v t s n xu t nông nghi p t i ng Phúc 4.4.1 Gi i pháp v thông tin tuyên truy n T th c tr ng qu n lý s d ng hóa ch t BVTV t nh n th c c nh i dân v v th y r t h n ch c ng x u c a vi c s d ng hóa ch t BVTV mà khơng ki m sốt hay vai trò c a b n thân h ho ng Nguyên nhân ch y c ti p c n nhi u v i ki n th ô nhi nv ng c a ng t i s c kh e; h c sinh y u lý thuy i dân c gi ng v ng n li n v i cu c s ng th c t Chính v y, công tác tuyên truy n nâng cao nh n th tr ng, quy nh tính kh thi c a ho t quan ng qu n lý, s d ng hóa ch t BVTV ng tuyên truy n là: H ch h i ph n , h i nông dân, h i c u chi n binh Ngoài ra, c n quan tâm tuyên truy n : iv c: Hi ki n kinh doanh, t nh c a pháp lu t v m tuân th u nh c a pháp lu t iv d ng thu c: N tin c y h th v it a ch kinh doanh thu mua thu c, bi t l a ch ng ng lo i thu c ng sâu b nh h i i v i c p ngành: Th c trách nhi m th m quy n c a vi c qu n lý s d ng thu c BVTV Bên c cho cán b xã, Tr m b o v th c v t huy n có trách nhi m m l p t p hu n kinh doanh HCBVTV v qu n lý, s d ng c a thu c b o v th c v t bao bì thu c b o v th c v t nh m nâng cao k ki n th c c a cán b , giúp cho ho 4.4.2 Gi i pháp v Thanh tra, ki m tra ng tuyên truy t hi u qu ng 48 ng công tác tra, ki m tra x lý vi ph m công tác - kinh doanh thu c BVTV; làm rõ trách nhi m ki m tra c a ngành c p - Ki m tra, x vi ph ng h p vi ph m v thu c gi , thu c ph m ch t nh v c pháp lu - Ki m tra x nh ng h p kinh doanh khơng có ch ng ch hành ngh , ch ng ch h n, bán thu c danh m thu i bán c c p ch ng ch hành ngh 4.4.3 Gi i pháp v t ch c s p x p l i h th ng kinh doanh thu c BVTV - H th ng cung ng T nh, Huy n Chi c c BVTV ph i h p v i s , ban ngành liên quan ti n hành rà soát cung ng thu ng m a bàn t c cung ng, ch t trách nhi m trình cung ng u nhà cung ng ch p hành vi c thông báo công khai giá bán l t ng lo i thu c t i tay nơng dân, ki m sốt vi c ch p hành giá thu c bán l bán l Ki m soát vi c ch p hành bán lo i thu ng d n cho t iv i c hi ng sâu b nh, kh nhi u lo i thu c, phân qua lá, ch t kíc - H th ng bán l thơn ngh UBND xã, th tr n ti n hành ki m tra, rà sốt tồn b c s bán l a bàn hành c vi c kinh doanh c a t t c s khơng có gi y phép kinh doanh, ch ng ch hành ngh Vi c c p m i ch ng ch hành ngh , gi y phép kinh doanh thu ng, quy ho ch s a p m bán, ch y u dành cho HTX DVNN m t s u ki nh c có trách nhi m cao v 4.4.4 Gi i pháp v c kinh doanh thu c i tiêu dùng o, hu n luy n Làm t t công tác hu n luy thu nh u k thu m i s d ng nh c c 49 t lu t cho l c qu n lý c p nh n pháp ng cán b k thu i lý nhà cung ng, k t h p t ng k t rút kinh nghi m, phát huy nh ng vi c làm t t, ch n ch nh nh ng thi u khuy t t n t i - Các c c p ch ng ch hành ngh kinh doanh thu c BVTV ph i c t p hu n b t bu c m i v l n - Theo k ho ch c a Tr ,m m 150 l p t p hu n cho nông dân v s d ng thu c BVTV theo nguyên t l p hu n luy n v qu n lý d ch h i t ng h p v i nguyên t c: Tr ng kh e, b o v ch, i nông dân tr thành chuyên gia 4.4.5 Bi a - Canh tác h p lý: S d ng gi ng ch ng ch u, luân canh, xen canh tr ng: S d ng gi ng ch ng ch ng phòng ch ng sâu b nh, gi m chi phí s n xu t h n ch s d ng thu c hóa h c, giúp b o v mơi ng sinh thái t 4.4.6 Bi n pháp s d ng an toàn hi u qu - Tuân th nguyên t d ng thu c BVTV - Báo cáo v c có th m quy n: sinh nhanh bi n nay, phát hi n bi u hi n hay sinh v t l ph i báo n lý v b o v ki m d ch th c v m quy n bi - Tuân th th yêu c u quan tr u ki n d ch b nh phát i dân c n báo có bi n pháp ki m tra, cách ly x lý i v i t ng lo i thu c m i tr ng: m t u vi c s d ng an toan thu c BVTV - S d ng lo i thu c BVTV t nguyên li u sinh h c: nh ng ch ph m sinh h c s n xu t t lo i th c c hay ch ng vi sinh v c nuôi công, bán th cơng ho ng cao, có kh nghi p t o nh ng ch ph m có ch t c lo i sâu, b gây h i tr ng nông, lâm 50 c kinh doanh 4.4.7 Gi C n tuân th nh c c v gi m, v n chuy n, nhón mác, danh m c hóa ch t, tiêu chu i lo i thu c BVTV c a m t nhà s n xu t ch d ch h i ho phòng, tr ng tr ng ng d u k thu c i nông dân s d i thu c, cách dùng tuân th m b o th i gian cách ly c a s n ph m sau phun Nâng i tr c ti p bán hàng t ng d có th i dân mua s n ph m M l p t p hu n cho i v cách s d ng, b o qu n, v n chuy s n ph m m i Ch c kinh doanh lo i thu c b o v th c v t có danh m phép s d ng, h n ch s d ng B hành b sung c c ban 51 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Hi n ng Phúc v n m t thu n nông v i h u h t dân s s ng b ng nông nghi p Di n tích s n xu t nơng nghi p kho ng 1500ha: 40,25 c s d ng cho m màu (ngô, khoai tây, l Ph n l v ng lúa, l i s d tr ng hoa lo i) rau xanh i dân t i khu v c nghiên c c h i phát sinh t HCBVTV T l s ó ng hi u bi t nh nh v ng c a t i s c kh e b n thân, i dân tìm hi u ngu n g c thu c BVTV d ng 58,75%, hi u bi t v ng c a thu c BVTV t i s c kho 83,75% Tuy nhiên h v d c vi c thu gom ch t th i sau s tránh tình tr ng HCBVTV t ng M t s v n t chôn, n (8,75%); v t ao, h t d ng u nh n th y nh ng ng c a (32,5%) H uh i dân s d ng thu t i s c kh e b n thân v i m t s tri u ch (70%) u (66,25%), da m n ng a (77,5%) ng (77,5%) ng: t (18,75) hoa m t chóng m t m ts : m t (90%), p (70%), th n kinh (51,25%) c (25), khơng khí (91,25) t i khu v s ô nhi m môi ng xuyên s d ng thu c BVTV nâng cao hi u qu công tác qu n lý, s d ng thu c BVTV t i khu v c nghiên c i dân quy th v qu n lý, tuyên truy n t p hu n x xu t bi n pháp c ng h p vi ph m ngh Tuyên truy n nâng cao nh n th thu c BVTV v i dân v m c nguy h i c a bao bì x lý bao bì thu c BVTV cho h p lý T ch c bu i 52 ng d truy tránh gây ô nhi i dân s d ng thu c BVTV cho có hi u qu mà ng T ch c khám s c kho nh k hu n cho cán b y t v công tác d i o, t p u tr b n thu c BVTV ng ki s n xu t kinh doanh thu c BVTV, ng th i x lý nghiêm minh cá cá nhân t p th v n chuy n, lo i thu c BVTV n m danh m c c m s d ng t i Vi t Nam C n có gi x lý lo i ch t th i nguy h ô nhi nh v s d ng, thu gom, v n chuy n, qu n lý n gi ng lo i CTNH gây làm gi m TÀI LI U THAM KH O c ch ng, Nxb khoa h c k thu t, Hà N i Lê Huy Bá (2008), Báo cáo t ng k t c B Nông nghi p Phát tri V vi c ban hành danh m c thu h n ch s d ng, c m s d ng c phép s d ng, Vi B Nông nghi p Phát tri n nông thôn, (2013) i, b sung m t s n i dung c BNNPTNT BNNPTNT ngày 17/04/2013 c a B thu - ng BNNPTNT ban hành danh m c c phép s d ng, h n ch s d ng, c m s d ng Vi t Nam; Ban hành m t s danh m c s n ph m x lý, c i t i Vi B Nông nghi p Phát tri n nông thôn, (2013), n lý thu c B o v th c v BNNPTNT Tình hình nh p kh u s d ng thu c BVTV - Vi t Nam ng s 5/2011 Nguy n Th H ng H nh (2006), Bài gi ng hóa BVTV n i H c Nông Lâm Thái Nguyên ng qu n lý vi c s Nguy n Quang Hi d ng thu c http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-vietnam.gplist 286.gpopen.198585.gpside.1.gpnewtitle.tang-cuong-quan-ly- viec-su-dung-thuoc-bao-ve-thuc-vat.asmx c hi n, giám sát ch p nh n quy t c ng x qu c t v phân ph i s d ng thu c tr th o khu v c Châu Á ngày 26 10 Nguy n Th dân l Báo cáo trình bày t i h ngh h i 28/7/200, Bangkok, Thái Lan (2004), Bài gi ng y u t hóa h c ih c 11 Nguy n Ng c Ngà (2006), thu Báo cáo Vi n Y h ng, s c kho qu n lý, ng V ng Hà N i lý d 12 m thu i môi WWW.baovehoabinh.com 13 c Ph n (1998), Nghiên c u h u qu di truy n nhi Tr nh m phospho h n pháp kh c ph c c HCBVTV lu n án PTS khoa h c i h c Y Hà N i 14 Qu c h 55/2014/QH13, c ban hành ngày 23/6/2014 Xây d ng mơ hình c 15 thu c BVTV t i m t huy tài c p b 16 tb ov c CHXHCN Vi t Nam (2014), ng s d ng an toàn ng b ng m t huy n mi n núi phía B i h c Y t Công C ng Hà N i Cao Quý T d ng i s H i ngh khoa h c Y h m ts ng toàn qu c l n th IV, Hà N i, tr.148 17 Ph t i s c kho c ng c a thu c tr sâu i phun thu T p chí phát tri n khoa h c công ngh , TP HCM, s 2/2006 t p 9, tr.7280 18 Nguy n Tr n Oánh, Ph ng Th y, (2007), Giáo trình s d ng thu c BVTV, Nxb Nông nghi p, Hà N i 19 Hà Minh Trung cs (2000), dùng nông nghi p t i s c kho tài c 20 u ng c a hoá ch ch i i, bi n pháp kh c ph c 1108, B NN & PTNT Trung tâm khuy n nông qu c gia http://www.khuyennongvn.gov.vn,diemtin-cac-tin-tuc-trong-ngay.vn 21 Trung tâm thông tin Phát tri n nông nghi p nông thôn (2009), ngành thu c BVTV Vi t Nam quý II/2009 tri n v Phát tri n Nông thôn, Hà N i B Nông nghi p ng Phúc, Báo cáo k t qu KT 22 phát tri 23 H nh Vân (2009), nh ng ng thu c BVTV rau: l http://www.tin247.com/du_luong_thuoc_bao_ve_thuc_vat_va%CC%A3t_tron g_rau_la%CC%A3i_sos%21-10-21474862.html PH L C STT Tên thu c I Thu c tr sâu Penalty 40WP Penalty gold 50EC Silsau super 3.0EC Silsau 1.8EC Suphu 5SC 10 Pasha 50EC Factac 5ec-10cc Asimo-15gr Trebon 10ec Badanong 20gr 11 Tasodant 600EC 12 Shertin 5.0EC 13 Rambo 0.3G 14 15 Hifi 5.4 EC Gold tress 50wp 16 ch b ch trùng gr 17 18 19 II FM-TOX 25 EC DragonAN700ec-100cc Secsaigon-25ec-50cc Thu c tr b nh Alvil-20cc Zineb-100gr Sta supper 25gr Mange 5WP FU nh t 17gr Help 400SC Bump 650WP Camilo 150SC Bump gold 40WP Tác d ng c tr r y nâu, r ng cho lúa c tr c thân, sâu cu n lá,r y nâu h i lúa Chuyên tr sâu cu c thân, nh n gié h i m c tr sâu cu n lá, b c tr c thân, sâu cu n lá, b ch) i b p c tr r y nâu lúa c tr sâu cu n c tr r y nâu Tr c thân, r y nâu, sâu cu n c tr sâu cu n lúa, sâu xanh c tr c thân, sâu cu n lá, r y nâu lúa R y xanh, b Tr c thân, sâu cu n lúa Tr sâu cu c thân lúa ngô Tr sâu c tr r y c tr r y nâu, b c thân lúa, r y xanh c tr sâu cu n lá, b il c c tr sâu cu n c tr sâu cu c thân c tr b o ơn c bơng Phòng tr nhi u lo i n m b nh h i tr ng Là thu c tr b nh có tác d ng ti p xúc, n i h p phân tán l i Có tác d ng tr ph ng Là thu c tr n m b nh c tr lem lép h o ôn c bông, khô v n c tr b o ôn o ơn c bơng Tr b nh vàng chín s m, khô v n lúa c tr o ôn Lem lép h t 10 11 Lobo 8WP Hecwin 5SC 12 Jack M9 III Thu c tr c c tr vi khu n h i tr ng c tr khô v n, vàng lá, lem lép h t Di t n m b nh, kích thích tr kháng ch ng ch u b nh New Rofit 80ml Nasip 10gr Maizine 800wp-100g Zizu 20SL Cetrius 4gr Thu c kích thích sinh ng IV -Humat-15ml u qu Bio Catalis-25gr t lúa-35gr Thu c tr vàng Bolis 6B Aladin 12gr Thu c di t ki n Ratka2 Cat VI tr t ch m ch t -40gr V Tr c tranh, c tre, c g ng, c túc, c m n tr u, c ng, c ch , c Tr c s Di t c ngô Tr h u h t lo i c nhi u lo i Di t tr c tranh c t p u qu lo i ng nơng s n Cung c ng kích thích h p ng ch t t Tr Di t Di t ki n Di t ki n i d ng b m i M TS HÌNH NH THU THÂP TRONG QUÁ U TRA KH O SÁT nh Thói quen th i b bao bì ng ru ng v n t n t i cánh ng xóm Hồng Phúc nh 2: X ng HCBVTV b t ... h i c ng Phúc, huy n Yên nh B c Giang 26 4.1.1 mv u ki n t nhiên .26 mv u ki n kinh t - xã h i 29 4.2 Hi n tr ng s n xu t nông nghi p c ng Phúc, huy nh B c Giang ... 24 3.3.1 u ki n t nhiên, kinh t - xã h i c ng Phúc, huy nh B c Giang 24 3.3.2 Hi n tr ng s n xu t nông nghi p c ng Phúc, huy n Y nh B c Giang 24 3.3.3 c tr ng s... t trí c a Ban Giám hi ng, Ban Ch nhi i h c tài: n tr ng s d ng thu c b o v th c v t t huy ng Phúc - - t nh B c Giang hồn thành t t khóa lu n t t nghi p em xin bày t lòng bi Ban Giám hi c t i:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại xã Đồng Phúc huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay