Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

71 45 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:39

Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn. ... - NGHIÊN C T HOA (PARIS POLYPHYLLA CÔNG TÁC B : Chính Quy Chun ngành : Nơng lâm : K43 NLKH Khoa : 2011-2015 L tài nghiên c u th c hi n Các s li u k t lu n nghiên c u trình bày lu c công b nghiên. .. não - hoa (Paris polyphylla 1.2 -X - X ùa - X 1.3 Ý *Ý , , thông tin * - quý có giá - 2.1 2.2.1 4 2.2.2 Nghiên * : : an tồn 2.2.3 Giâm hom ghép ình nhân ACFT - 86% [28], Shorea Leprosula... bày lu c công b nghiên c u khác Tôi xin ch u trách nhi m v nghiên c u c a XÁC NH N C A GVHD TS Nguy n Công Hoan t i Paris polyphylla Nam L Sinh viên ii 34 37 39 42 43
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay