Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

71 16 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:39

Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn.Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn. - - NGHIÊN C T HOA (PARIS POLYPHYLLA CÔNG TÁC B : Chính Quy Chuyên ngành Khoa : 2011-2015 - - NGHIÊN C T HOA (PARIS POLYPHYLLA CÔNG TÁC B : Chính Quy Chun ngành : Nơng lâm : K43 NLKH Khoa : 2011-2015 L tài nghiên c u th c hi n Các s li u k t lu n nghiên c u trình bày lu c công b nghiên c u khác Tôi xin ch u trách nhi m v nghiên c u c a XÁC NH N C A GVHD TS Nguy n Công Hoan t i Paris polyphylla Nam L Sinh viên ii 34 37 39 42 43 45 47 iii 23 24 30 31 thu 35 xuân 39 48 iv BHYT CTTN v : : 2.2.3 Giâm hom 2.3.3.Giâm hom 10 15 2.5 - 16 16 19 : PHÁP NGHIÊN 21 21 21 21 21 21 vi 21 21 21 21 22 24 25 : 4.1 30 30 32 32 33 4.3 34 4.3.1 34 45 48 : 51 51 5.1.1 51 5.1.2 5.2 51 52 1 Viêm não - 48 dài -15/3/2015) 4.4 49 - nhà giâm hom có mái che 5cm - hom: - , - -3 (0,5%) 10- - 50 - - - o - -92% - C 51 5.1 (Paris poluphylla 5.1.1 a ãng , 100 cm - - 15cm, - 3,5 cm có - 10 - cm - 20 cm , kích - 4cm cm - 30 - - 3,5 - 170 - - 10 -2 5.1.2 - 52 Atonik - - - 5.2 - - - 13 Andrew Tordoff, Steven Swan (1999), 1997-1998 N - trang 12-13 trifoliatus (L.) Merr., Panax bipinnatijixdus Seem., P stipuleanatus H T -1976), -VI, Nxb Nxb 10 chí 11 hom 12 13 14 15 Ngơ Kim Khôi (1998), , Nxb Nông 16 NXB Khoa 17 ), Sách chuyên 18 19 20 21 22 Ph 23 24 25 (ACFTSC) 26 hom -11 27 tr 12-13 28 lum scandens 29 N.Lokmal and Ab Rasip Ab (1995), Mass production of Khaya ivorensis, Planting stocks via stem Cutting, Proceedings on BioReforMalaysia 30 Hamzah Aminah and et at (1995), Vegetative propagation of shorea Peprosula by leafy stem cuttings, Proceedings of International symposium, Thailand IBA Hom TN (ppm) Si % CT1 80 8 23 7,66 28.7 CT2 80 12 25 8,33 31,2 CT3 80 11 10 30 10 37,5 CT4 80 13 15 16 44 14,66 55 CT5 80 10 12 31 10,33 38,7 153 50,98 B ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups SS df 83,33333 26 10 MS F P-value 20,83333 8,012821 0,003659 2,6 F crit 3,47805 Total 109,3333 14 Hom TN Trung bình Si CT1 80 0,2 0,3 0,5 1,0 0,33 CT2 80 0,6 0,3 0,2 1,1 0,36 CT3 80 0,4 0,3 0,4 1,2 0,4 CT4 80 0,5 0,4 0,6 1,5 0,5 CT5 80 0,4 0,5 0,3 1,3 0,43 6,1 2,02 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df 0,049333 0.18 10 0,229333 14 MS F P-value 0,012333 0,685185 0,618253 0,018 F crit 3,47805 Hom TN Si (ppm) CT1 80 0,2 0,4 0,5 1,1 0,36 CT2 80 0,6 0,4 0,2 1,3 0,43 CT3 80 0,5 0,6 0,3 1,4 0,46 CT4 80 0,5 0,6 0,7 1,8 0,6 CT5 80 0,6 0,4 0,5 1,5 0,5 7,1 2,35 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df MS 0,1 0,025 0,213333 10 0,021333 0,313333 14 F P-value 1,171875 0,379772 F crit 3,47805 Hom TN Si % CT1 80 11 15 14 40 13,33 50 CT2 80 19 18 16 53 17,66 66,2 CT3 80 21 23 19 63 CT4 80 23 25 27 74 24,66 92,5 CT5 80 25 23 22 70 23,33 87,5 78.7 21 300 99,98 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df 260,9333 34 10 294,9333 14 MS F 65,23333 19,18627 3,4 P-value F crit 0,00011 3,47805 Hom TN Si CT1 80 0,4 0,3 0,4 1,1 0,36 CT2 80 0,5 0,4 0,3 1,2 0,4 CT3 80 0,4 0,6 0,3 1,3 0,43 CT4 80 0,5 0,5 0,6 1,6 0,53 CT5 80 0,4 0,6 0,4 1,4 0,46 6,66 2,02 B ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df MS F P-value F crit 0,049333 0,012333 1,15625 0,385782 3,47805 0,106667 10 0,010667 0,156 14 Hom TN (ppm) Si CT1 80 0,32 0,4 0,5 1,22 0,4 CT2 80 0,3 0,5 0,6 1,4 0,46 CT3 80 0,5 0,6 0,4 1,5 0,5 CT4 80 0,52 0,7 0,6 1,82 0,6 CT5 80 0,7 0,4 0,6 1,7 0,56 7,64 3,08 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df MS F P-value 0,075627 0,018907 1,296161 0,335349 0,145867 10 0,014587 0,221493 14 F crit 3,47805 ... - NGHIÊN C T HOA (PARIS POLYPHYLLA CÔNG TÁC B : Chính Quy Chun ngành : Nơng lâm : K43 NLKH Khoa : 2011-2015 L tài nghiên c u th c hi n Các s li u k t lu n nghiên c u trình bày lu c công b nghiên. .. não - hoa (Paris polyphylla 1.2 -X - X ùa - X 1.3 Ý *Ý , , thông tin * - quý có giá - 2.1 2.2.1 4 2.2.2 Nghiên * : : an tồn 2.2.3 Giâm hom ghép ình nhân ACFT - 86% [28], Shorea Leprosula... bày lu c công b nghiên c u khác Tôi xin ch u trách nhi m v nghiên c u c a XÁC NH N C A GVHD TS Nguy n Công Hoan t i Paris polyphylla Nam L Sinh viên ii 34 37 39 42 43
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu kĩ thuật nhân giống cây bảy lá một hoa Paris polyphylla nhằm phục vụ công tác bảo tồn loài tại xã Nam La huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay