Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

63 15 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:36

Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc GiangĐánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang o0o : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : 2011 2015 Thái Nguyên - 2015 o0o : Chính quy Chuyên ngành : K43 KHMT N02 Khoa : 2011 2015 Thái Nguyên - 2015 i ân a khoa - - - Tơ tơi hồn Sinh viên ii Trang 13 15 ng 27 27 An D ng 29 30 31 : bàn An D D 32 33 bàn An D 015 33 34 bàn An D An D 35 36 T bàn An D D 37 38 iii bàn An D 39 H 39 40 40 T 2015 42 iv BOD5 BVMT BVTV COD Fe HVS Mn : Mangan -CP NO-3 : Nitrat PO43- : Photphat QCVN : BYT -BNN TCVN TT-BYT UBND VSMT - v 1.2 2.1 C 2.3 2.3 2.3 12 2.4 16 NG PHÁP NGHIÊN 20 20 3.1.1 20 3.1.2 20 20 20 3.4 Ph ng pháp 20 3.4.1 Ph 20 3.4.2 Ph 20 3.4.3 Ph 21 3.4.4 Ph 21 3.4.5 Ph phân tích 22 vi 23 ng 23 ng 23 - ng 25 ng Tân Yên 28 28 34 36 37 39 4.2.6 4.2.7 40 ôi tr ng 41 42 42 43 43 43 43 43 44 44 44 46 n núi (2011 khu a b , Tân Yên, 1.2 - 1.3 - - - - - 41 ngõ, Nguyên nhân: - L ng yl - - 4.2.7 V 42 T STT 11 26 50 Ngoài da T 22 10 52 16 100 u tra, Qua i - ng cho - ng - BVMT - i chung - ng c BVMT p chung ) 43 - c, khơng khí n m - n) - - phát - - - - 44 d a bàn i 45 a ban, aB YT ch xa khu 46 (2005 BYT ngày 11/3/2005 (2008 nông thôn 2007 - - c Khánh (2009 t, (2003 (2004) c (2003 c CHXHCNVN (2014) 10 11 ( BYT ngày I Nhà tiêu a) b) nh có phân (vi rút, vi ng giun, sán) không a) nhà tiêu T b) q ng a) c b) c c) d) e) u i f) n a) y, rác b) y c) Khơng có mùi hơi, thơi d) c côn trùng nhà tiêu e) f) g) c ( u có u h) c tháng i) III NHÀ ng a) p úng, úng b) lên c) u d) e) t 20cm u f) g) n a) b) c) y, rác tiêu d) i e) c côn trùng nhà tiêu f) g) IV NHÀ TI C ng a) p, úng b) lên c) t 20m d) t e) c f) c g) n a) b) y i c) Sàn nhà y, rác d) u( e) nhiên nhà tiêu f) B ng phân g) ng a) b) c) t t d) c e) c f) Q n a) y b) i c) xung quanh d) y, rác e) tiêu ( tiêu y f) c côn trùng nhà tiêu g) ng phân h) Nilon: 11 sàng tham gia: P 16 Không x Bón tr 17 P Khơng dùng 18 19 Bioga 20 21 Không 30 ... : bàn xã An D D 32 33 bàn xã An D 015 33 34 bàn xã An D xã An D 35 36 T bàn xã An D D 37 38 iii bàn xã An D ... Chuyên ngành : K43 KHMT N02 Khoa : 2011 2015 Thái Nguyên - 2015 i ân a khoa - - - Tơ tơi hồn Sinh viên ii Trang 13 15 ng 27 27 An D ng 29 30 31 : bàn xã. .. có mơ hình có 3/23 xã, có 1,2 quy bãi 50 xã thu gom, 300 nghìn Bên có xây hồn thành nên lý rác nơng thơn lý rác 17 u trình nơng thôn Thái Lan, nâng quan tâm 2014, lò lò rác lý rác theo cơng theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn xã An Dương huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay