Nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

86 10 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:23

Nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn.Nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn. I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM HO T tài: UM TS THÍCH NG BI HÌNH S N XU T NƠNG NGHI P I KHÍ H U D A VÀO KI N TH C B HUY N CH M I T NH B C K KHÓA LU N T T NGHI H o Chuyên nghành Khoa Khóa h c IH C : Chính Quy : Khoa h ng ng : 2011- 2015 A I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM HO T tài: UM TS THÍCH NG BI HÌNH S N XU T NƠNG NGHI P I KHÍ H U D A VÀO KI N TH C B HUY N CH M I T NH B C K KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính Quy Chuyên nghành : Khoa h L p : K43 KHMT - N02 Khoa ng Khóa h c Gi ng : 2011- 2015 ng d n Th Lan A i L IC Th c t p t t nghi p m t khâu quan tr ng giúp sinh viên trau d i, c ng c , b sung ki n th ct c ng th sinh viên ti p xúc v i th c t ng ki n th ti n s n xu c h i rút kinh nghi m t th c t ng tr thành m t cán b chuyên môn gi c áp d ng vào th c ct lí lu n cao, ng nhu c u c p thi t c a h i V im m quan tr ng, em ti tài: nghi p thích ng bi c s phân cơng c a Khoa Mơi u m t s hình s n xu t nơng i khí h u d a vào ki n th c b a huy n Ch M i t nh B c K hoàn thành lu thi u s h tr c a th y cô, anh ch t th c t p Em xin bày t lòng bi n : Các th y ih c bi t th ng cho em n n t ng ki n th c v ng ch ng d n ch b o em vi c thu th p s li u kh o sát th c t huy n Ch M i t nh B c K li u c n thi Th u ki n cung c p cho em nh ng s c bi t em xin g i l i c ng d em th c hi n hồn thành t t khóa lu n t t nghi p Ngoài em xin trân thành c nh n bè, ng viên khích l em hồn thành khóa lu n t t nghi p M t l n n a em xin kính chúc tồn th th y m nh kh e, h nh phúc, chúc b n sinh viên thành công cu c s ng Sinh viên Ho t ii DANH M C B NG Trang B ng 2.1 D ng c a bi i khí h i v i nơng nghi p vòng 50 i 19 o B ng 2.2: M C) so v i th i k 1980 1999 c Vi t Nam 21 B ng 2.3 M i th i k 1980-1999 c Vi t Nam 22 B ng 4.1 Thông tin h n c a 2014 31 B ng 4.2: K t qu s n xu t m t s tr ng t n 2012- 2014 .36 B ng 4.3 nuôi c 37 B ng 4.4: Hi n tr ng s d t 40 B ng 4.5 i khí h ng c a Bi B ng 4.6: Các ho ng thích n s n xu t nông nghi p t 43 45 B ng 4.7 D ki n phân lo i nhóm tr ng t 46 B ng 4.8: Cây tr ng nông nghi c s d ng 47 B ng 4.9: Cây tr ng nông nghi c s d ng 49 B ng 4.10 Tiêu chí l a ch n hình thích ng khoai tây ch u rét 52 B ng 4.11 Tiêu chí l a ch n hình thích a lê ch u h n 55 B ng 4.12 Tiêu chí l a ch n hình tr ng chu i tây xen g ng ta .57 B ng 4-13: Các y u t c B ng 4-14: Danh Sách tr t 59 mùa 2014 c B ng 4.15 Danh sách tr ng g ng xen chu i v mùa 2014 Nh B ng 4.16: Tình hình s d ng thu 60 61 62 iii DANH M C HÌNH Trang us d Hình 4.2: Nhi 40 i B c K n t 2001-2011 41 B c K n t 2001-2011 42 Hình 4.4: Tình hình s d ng thu 62 iv DANH M C T , C M T : Bi : Hi IPCC VI T T T i h u ng th i ti t c : y ban Liên ph v Panel on Climate Change) : Ki n th c b a LHQ : Liên hi p qu c TNHH : Thu nh p h n h p WMO : T ch UBND : y ban nhân dân ng th gi i i khí h u (Intergovernmental v M CL C Trang L IC i DANH M C B NG ii DANH M C HÌNH iii DANH M C T , C M T VI T T T iv M C L C v U PH N 1: M tv 1.2 M u 1.3 M c tiêu nghiên c u 1.4 Yêu c u c tài tài PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U khoa h c c 2.1.1 Bi tài i khí h u 2.1.2 Thích ng v i bi 2.1.3 Ki n th c b i khí h u a 2.2 Thích ng v c th gi i 13 2.2.1 Thích ng v c phát tri n 13 2.2.2 Thích ng v n 13 2.3 Tình hình nghiên c u v bi 2.3.1 Bi i khí h u 2.3.2 Di n bi 2.3.3 i khí h u Vi t Nam 14 Vi t Nam 14 i Vi t Nam 15 ng phó v n xu t nông nghi p 18 2.3.4 Các k ch b c B 20 b i t nh B c K n 22 vi PH N 3: U 24 NG, N I DUNG ng ph m vi nghiên c u c ng nghiên c u c 3.1.2 Ph m vi nghiên c u c tài 24 tài 24 tài 24 m th i gian nghiên c u 24 3.3 N i dung nghiên c u 24 u 24 p thông tin 24 lý thông tin 26 PH N 4: D KI N K T QU NGHIÊN C U 27 u ki n t nhiên kinh t - h i 27 u ki n t nhiên ngu n tài nguyên 27 m kinh t - h i 31 u ki n t nhiên, kinh t , h 4.1.4 Hi n tr ng s d 4.2 Bi u hi n bi ng c ng 38 t 39 i khí h u t 41 n s n xu t nông nghi p 43 4.4 Ho t ng ng phó v i bi i khí h u s n xu t nông nghi p t i 45 4.5 Ki n th c b a s n xu t nông nghi p t 46 4.5.1 Nhóm tr ng 46 4.5.2 Ki n th c b cs d s n xu t m t s tr ng nông nghi p 47 4.5.3 Ki n th c b cs d s n xu t m t s tr ng nơng nghi p 49 4.5.4 D báo hi ng th i ti t x u ph c v s n xu t nông nghi p 51 4.6 M t s hình tr ng thích ng v a vào ki n th c b a c xây d ng t 51 vii 4.6.1 hình tr ng thích ng rét - Cây khoai tây 51 4.6.2 hình tr ng thích ng ch u h n - 55 t d c - Tr ng chu i tây xen g ng ta 57 u qu c a c hình 59 4.7.1 Hi u qu v kinh t 59 4.7.2 Hi u qu ng 61 4.7.3 Hi u qu h i 63 4.7.4 Tính b n v ng phù h p c a hình 63 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 65 5.1 K t lu n 65 5.2 Ki n ngh 67 TÀI LI U THAM KH 69 PH L C PH N M 1.1 U tv (CARE international in Viet Nam, 2014) B c K n m t nh ng t nh nghèo nh t n m phía b c Vi trung tâm mi n núi c t ch c CARE qu c t t i Vi t Nam t ch c phi ph tri n khai nhi u d án phát tri n liên qu m nghèo, b o t n tài nguyên thiên nhiên gi m thi c a bi i khí h n xóa ng x u c K n m t nh ng t nh 63 4.7.3 Hi u qu h i Th mv i dân nhàn r i, khơng thu nh p ti n trang tr i cu c s ng, h c hành, m t s nam gi dân t c thi u s i khu v c thành ph H d dàng dính vào t n n h i (nghi n hút, c b c,m i dâm ) Khi tr v làng tr m c p, gây m t tr t t i nam gi tình tr thành gánh n ng cho c n c bi i ph n M t s ph i làm thuê dàng tr thành n n nhân c a t n n l khoai tây v t o công o, m i dâm Khi s n xu t c làm t i ch p cho h nông dân, gi i quy t m t ph n t n n h i v hi n gi m gang n không ph n gi c bi t c nh i i ph n ng th i tr em s c 4.7.4 Tính b n v ng phù h p c a hình H u h t h sau th c hi i ti p t c tr ng khoai tây v ph m c khoai tây u nguy n v ng sang Hi n th im ng khoai tây u cho s n a bàn t nh B c k n hi n m s d ng ch y u nh p t nghiên c u không xa Th B c K n ch trung tâm c a Thái Nguyên (47km), nên s n ph m không ch cung c p cho tiêu dùng tr a bàn t nh, huy n mà th m r ng cung c p cho t nh lân c n t gây nh ng c bi ng rõ r t m rét h i v a bàn d án v t n su t ), vi c gieo tr ng v hi u qu kinh t , v y b trí tr ng thích ng v u ki n l nh giá mùa n phù h p vi c gi i quy t 64 v c i thi n sinh k t khác giúp h n ch vi c khai thác tài nguyên r ng b sau v ng không làm ti p v Thu- c i ho c khai thác tài nguyên r ng vào r ng l y c li 65 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Bi i khí h y a bàn nghiên c u th hi n rõ qua thông s không khí Nhi gi phân b gi ng l ng t to nên d p trung vào m t th i gian t Nhi tháng mùa hè xu th m xu ng mc ac i dân h m th i ti t th t ng nh ng bi u hi n rõ c n n c Th i ti ng th ng, vào mùa hè nhi cao, oi b c khó ch nhi u so v Nh ng bi i c a hi ng th i ti i s ng c ng l c bi H n n ng kéo dài làm c s n xu t nông nghi p ng tiêu c n s c kh e v t nuôi kh ng phát tri n c a Sâu b nh h i phát tri n nhi b o ôn, sâu cu ng l n l ch nông v ng th i ti t c ng l n nh nông nghi p Nhi u lo i tr t tr ng th n s n xu t ng th t u ki n thu n l i cho s bùng phát d ch b nh tr ng v ng c nghi p ngày b p bênh, chi phí s n xu kinh t gi m d n Do v c bi t m rét kéo dài làm nhi u tr ng gia súc ch t r t nhi u Nh ng hi n i dân ph n xu t nông u qu i ho ng sinh k b ng 66 ng ki n gi ng c a ph m t r ng Bi i khí h n nv ng cơng vi c m nhi i ph n ngày c t cày b a, phun thu c, làm c ph n m trách nhi gi i nên ph n i uh nhà gánh vác h u h t công vi c bàn nghiên c n d ng nhi u ho nh m thích ng v ng thích ng g m nh ng ho t ng thích ng t ch d a kinh nghi m ki n th c b ng th ng ho sách, ch a c ban ngành liên quan t t nh B c K y u chuy a ng thích ng k ho ch - nh ng Tuy nhiên sách, ch n huy n tr nơng dân thích ng v i u tr ng theo dõi tình hình d ch h i L ch nông v c s phù h p Bên c nh ho ng thích ng t ch kinh nghi m ki n th c b x u Nh ng d i dân khơng a vi c d n h tr ng th i ti t c thích t nhi u ki n th c b gi ng tr ng b thu a ti gi chu i dân a v k thu t canh tác n d thích ng v i cho t l n y mâm cao; k thu u ki n h tránh ki n, m i; k thu t tách ch i nh v n d ng thích Các gi ng b b ng khác chu i Tây s ng m t s nhi u a ti nâng cao kh hình s n xu t thích ng phó c i dân v xu t g m: t s 67 (i) hình tr ng thích ng v i Rét (khoai tây) (ii) hình tr ng thích ng v i h (iii) hình tr ng xen canh chu i g siêu ng t) td c 5.2 Ki n ngh i dân th thích ng v s n xu t nơng nghi p t : - - * - - - - i c a bi i khí h u ts xu t 68 - khoa - 69 TÀI LI U THAM KH I Ti ng vi t B c tiêu qu c gia ng phó v i ng, , Hà N i, tháng 7/ 2008 u Cao L c, Thái Phiên, Nguy n T Siêm, Tr u qu c a gi i pháp k thu nv c Toàn, (1998), t d c m nh vùng td c Vi t Nam, Nxb Nông nghi p, Hà N i,Trg 23-44 Nguy n H u Ninh c ng s , h i th K t qu nghiên c u c a th gi i v ng t ng c a ngành NN&PTNT nh m gi m thi u thích ng v i, 11/1/2008 Thúy c ng tác viên, Nh ng hi Nguy n V khí h u c T ng ng th 581, tháng 5-2009, Trg 1-5 ng, Bi Nguy n H i khí h u kh i nh ng ng, http:/www.vnptninhthuan.com.vn ng c Lê Th Hoa Sen Lê Th H c s n xu t nông nghi p, D i i h c Nông Lâm Hu , 2009 Quy ho ch nông thôn m n 2010 2020 huy n ch m i - t nh b c k n Thái Phiên, Nguy n T Siêm, Tr td c Tồn, (1998), phát tri n nơng nghi p lâu b Vi t Nam, Nxb Nông nghi p, Hà N i,Trg 11-22 d ng, qu n lý nv td c 70 Tr N.V Th ng ng Sinh h c Nông nghi p P.Q Gia, (2005), Vi C i ti n qu n lý ngu mi n B c td c mi n B c Vi t Nam, Nxb Nông nghi p, Hà N i,Trg 41-58 10 Tr n Cơng Minh , khí h u khí h i h c qu c gia Hà n i 2007, Trg 240- 247 11 Tr n Th c, Nguy ng, Nghiên c u xây d ng k ch b n bi i khí h u cho Vi t Nam Trung tâm nghiên c u ng- khí h u, Vi n khoa h t p ng th ng th ng, 578, tháng 2/2009, Trg 1-5 , (2014) , Báo cáo tình hình phát tri n kinh t - h i Bích H c Th nh, Nguy Nhâm Xuân Tùng, Nguy n Th H o, Ph m M ng, i, Nguy n B ng Tuyên, Ph m Quang Tuân, (2011), Nghiên c u v ki n th c b c qu n lý tài nguyên thiên nhiên II Ti ng anh Adams, R., Hurd, B., Lenhart, S &Leary, N (1998) Effects of global climate change on agriculture: an interpretative review Climate Research 11(1), Trg19 30 Burton, I &Lim, B (2005) Achieving adequate adaptation in agriculture Climate change 7, Trg 191-200 O'Brien, G., O'Keefe, P., Rose, J & Wisner, B Climate change and disaster management Disasters 30(1), pp64-80, 2006 71 Thomas, D.S.G., Twyman, C., Osbahr, H & Hewitson, B, Climate change, Adaptation to climate change and variability: farmer responses to intraseasonal precipitation trends in South Africa, pp 301-322, 12007 UNFCCC, Technologies for adaptation to climate change Bonn, Germany: United Nations Framework Convention on Climate Change ISBN 72 PH L C Ph l c: hình tr Làm lu ng tr ng Làm c , bón phân 73 Thu ho ch 74 PHI U TRA NGHIÊN C U M T S NÔNG NGHI P THÍCH TH C B NG BI A HÌNH S N XU T I KHÍ H U D A VÀO KI N HUY N CH M I T NH B C K N Xin ơng (bà) vui lòng tr l i câu h ng cách khoanh tròn p Xin chân thành c M u ph ng v n s h p tác c a ông (bà)! ng v n: ./ ./ 2015 u tra: a bàn ph ng v n: Câu 1: Thông tin chung H tê a ch , huy n Ch M i, t nh B c K n Tu Câu 2: Xin ông (bà) cho bi t ngu n thu nh p c A Làm ru ng ? C Ngành ngh khác Câu 3: Cây tr ng ch y u c A Lúa B Cây màu (ngô, l C Lo i khác Câu 4: Ơng (bà) tham gia hình tr ng khoai tây ch u rét khơng? A B Không Câu 5: M A Nhi u c s ng khoai tây? B Câu 6: Di n tích tr ng khoai tây c n cáo khơng ? Câu A C Nhi Câu 8: Ông (bà) m ng trình tr ng khoai tây? Câu 9: Trong trình tr d ng thu c BVTV khơng? A B Khơng thu t c a cán b t p hu n không? Câu 10 A Câu 11 B Khơng t khoai tây c bao nhiêu? Câu 12: V sau Ơng (bà) ti p t c tr ng khoai tây n a không? A B Khơng Câu 13: Ơng (bà) tham gia hình tr A u h n khơng? B Khơng Câu 14: Di n tích tr n cáo không ? Câu 15 A C Nhi Câu 16: Trong q trình tr d ng thu c BVTV khơng? A B Khơng thu t c a cán b t p hu n khơng? Câu 17 A B Khơng Câu 18: V sau Ơng (bà) ti p t c tr A a khơng? B Khơng Câu 19: Ơng (bà) tham gia hình tr ng g ng xen chu i tây khơng? A.Có B Khơng Câu 20: Di ng g ng c Câu 21: M c s lê? A Vài ch c kg B vài t Câu 22: Ơng (bà) bi A Câu 23 C vài t n n khái ni m bi i khí h u khơng? B Khơng c nghe thơng tin v bi i khí h u thơng qua? n hình C Sách, báo D C A, B, C Câu 24: Theo Ông (bà), bi i khí h u khơng? A B Khơng i tr l i (Kí, h tên) (Kí , h tên) ... nh p s thích ng v t ng, s ki m nghi m k u ki n sinh thái n th c b a - - Tín 2.1.3.3 Các lo i hình ki n th c b - Thơng tin a 10 - - ma - - - 11 - - có - 2.1.3.4 Vai trò c a ki n th c b a thích. .. M u - Gi m thi nông nghi p c khí h ng tiêu c c c a bi ng bào dân t c thi u s nh bi u hi n c a bi i khí h n s n xu t t nh B c K n i khí h ng c a bi i n s n xu t nông nghi p - Xây d ng mơ hình. .. Ban ch nhi h is ng - i ng d n tr c ti p c a cô giáo PGS.TS Th Lan em ti n hành nghiên c xu t nông nghi p thích ng bi ng ý tài u m t s mơ hình s n i khí h u d a vào ki n th c b a xã huy n Ch M i
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu một số mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào kiến thức bản địa ở xã Như Cố huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay