02 MA DE ON THI TNPT 2018 SO 09

24 409 3
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:16

... position of primary stress in each of the following questions Question 1:A engineer B pioneer C veneer D sightseer Question 2:A reason B season C pleasant D creature Mark the letter A, B, C, or D on. .. position of primary stress in each of the following questions Question 1:A reason B creature C pleasant D season Question 2:A sightseer B veneer C engineer D pioneer Mark the letter A, B, C, or D on. .. position of primary stress in each of the following questions Question 1:A veneer B pioneer C engineer D sightseer Question 2:A season B reason C pleasant D creature Mark the letter A, B, C, or D on
- Xem thêm -

Xem thêm: 02 MA DE ON THI TNPT 2018 SO 09 , 02 MA DE ON THI TNPT 2018 SO 09

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay