chuong 4 2 bai toan uoc luong

9 15 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 15:02

TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA CƠ BẢN BỘ MƠN TOÁN – THỐNG KÊ BÀI GIẢNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ Chƣơng ƢỚC LƢỢNG CÁC THAM SỐ CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN Bài BÀI TOÁN ƢỚC LƢỢNG Giảng viên Ths Lê Trƣờng Giang Bài Bài toán ước lượng Khái niệm Bài toán ƣớc lƣợng Phân loại Ƣớc lƣợng điểm Ƣớc lƣợng khoảng Tài liệu tham khảo Bài giảng Lý thuyết Xác suất Thống kê tốn –Trường ĐH Tài Chính Marketing Hướng dẫn ơn tập Lý thuyết Xác suất Thống kê toán - Lê Trường Giang (2014) Lê Sĩ Đồng (2013)- Giáo trình Xác suất - Thống kê –NXB GDVN Trần Lộc Hùng (2005)- Giáo trình Xác suất Thống kê –NXB GDVN Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn (2011)-Lý thuyết xác suất thống kê-NXBĐHQG TpHCM Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngơ Văn Thứ (2012) –Giáo trình Lý thuyết xác suất Thống kê – NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân 1 Bài toán ước lượng Ƣớc lƣợng đoán giá trị chưa biết tổng thể dựa vào quan sát mẫu lấy từ tổng thể Một tốn quan trọng thống kê toán ước lượng giá trị nhiều tham số tổng thể Việc ước lượng giá trị tham số X dựa mẫu  X , X , , X n  gọi toán ước lượng tham số 2 Ước lượng điểm Lời giải đáp cho vấn đề có dạng giá trị nhất, gọi ước lượng điểm, có dạng khoảng, gọi ước lượng khoảng Bài tốn tìm thống kê  ( X , X , , X n ) để thay tham số  chưa biết gọi toán ước lượng điểm  Ước lượng điểm Các tiêu chuẩn ước lượng điểm: ước lượng không chệch, ước lượng vững, ước lượng hiệu Các phương pháp ước lượng điểm: sử dụng đặc trưng mẫu, ước lượng hợp lý cực đại, phương pháp  Moment, phương pháp cực tiểu , ước lượng minimax, ước lượng Bayes,… Ước lượng khoảng Giả sử  tham số biến ngẫu nhiên X cần biết Ước lượng khoảng tham số  xác định khoảng (1 ;  ) cho xác suất để   (1 ;  )bằng độ tin cậy cho trước Trung bình Ƣớc lƣợng tham số Tỷ lệ Phƣơng sai Đề bài: Chứng minh tỉ lệ mẫu F, trung bình mẫu X , phương sai mẫu hiệu chỉnh S tương ứng p,  ,  XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 4 2 bai toan uoc luong , chuong 4 2 bai toan uoc luong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay