Unit 09. Natural Disasters. Lesson 4. Communication

15 71 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:47

... words: - Language barrier (n) - Cultural difference (n): - Communication channel (n) - Shrug (n) : - Glance (n) Check –up vocabulary Communication channel shrug glance Language barrier Activity... possible reasons with the examples A Language barrier Reasons for communication breakdown B Cultural differences C A lack of communication channels Activity Match the possible reasons with the... Did u c it? LOL Did you see it? Laugh out loud! Communication breakdown Homophones Language barrier Unclear information Body language Reasons for communication breakdown Abbreviations for online
- Xem thêm -

Xem thêm: Unit 09. Natural Disasters. Lesson 4. Communication, Unit 09. Natural Disasters. Lesson 4. Communication

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay