Chương III. §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

11 25 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:43

Kính chào q thầy dự thăm lớp Kiểm tra cũ Trên hỡnh vẽ sau, cho biết tên gọi COD, BAC A A mối liên hệ góc với cung bị chắn O C O D COD : Gãc ë t©m COD = sđ CD COD = CA D B C BAC : Gãc néi tiÕp BAC = 1/2 sđ BC Cho xy tiếp tuyến đường tròn tâm O điểm A, tiếp điểm A gốc chung hai tia đối Ax By Ta có góc BAx góc BAy A góc tạo tia tiếp tuyến y dây cung x n B O ?1 Hãy giải thích góc hình 23, 24, 25, 26 khơng phải góc tạo tia tiếp tuyến dây cung B || | • O • O H 23 H 24 H 25 Hình 23: Khơng có cạnh tia tiếp tuyến Hình 24: Khơng có cạnh chứa dây cung Hình 25: Khơng có cạnh tia tiếp tuyến Hình 26: Đỉnh góc khơng nằm đường tròn •O • O H 26 ?2 sau: a)Hãy vẽ góc BAx tạo tia tiếp tuyến dây cung ba trường hợp k 90 100 110 80 70 120 0 71010 90 60 130 60120 50 140 40 50130 50 301 40140 20160 30150 10170 20160 180 O 101 180 j'''''''''''' k j'''''''''''' 1000 110 12 60 130 50 401 150 30 2016 1017 180 k b) O O 100 110 80 9 70 61020 70 100 130 110 60 20 50 140 50130 150 30 40140 60 201 30150 1017 18 20160 ' B D Hình b) sđ AB=1800 j'''''''''''' O x C 80 9900 7010100 601201 50130 40140 30150 20160 10170 180 10170 180 900 100 10 80 70 120 60 130 50 140 40 Hình a) sđ AB= 600 A 150 30 160 20 170 10 180 a) 80 90 100 110 70 100 90 80 70 120 130 61020110 50 50130 4014 50 40140 301 20160 30 10170 20160 180 O 10170 180 B O O 90 80 90 100 70 110 60 120 30 50 13 40140 30 150 20 160 10 170 180 A x 80 gócBAx=300, gócBAx=900, gócBAx=1200 b)Trong trường hợp câu a) ,Hãy cho biết số đo cung bị chắn X 120 O A` c) Hình c) sđ AB=2400 Đ4 Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung B x O A a) m A m b) x B m O O B A x c) HƯ qu¶ (SGK- tr 79) A y x m H·y so sánh số đo BAx , ?3 ACB với số ®o cđa cung AmB (h.28) Chøng minh Ta có BAx = ACB(cùng chắn cung AmB ) O C BAx = s®AmB (®/l gãc tia tiÕp tuyÕn cung) dây ACB = sđAmB (đ/l góc nội tiÕp)  BAx = ACB ? Dựa vào kết tốn ta có nhận xét mối quan hệ góc tạo tia tiếp tuyến dây cung góc nội tiếp chắn cung? Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung góc nội tiếp chắn cung B Bµi tËp 27 (SGK- tr 79 ) P  (O; AB/ gt ) P ≠ A , P ≠B BT lµ tiÕp tuyÕn kl APO = PBT AP  BT T Chøng minh P A Ta cã: PBT = PAO (cùng chắn cungPmB) (1) AOP cân O (vì OA = OP = b¸n kÝnh) PAO = APO (2) Tõ (1),(2)  APO = PBT O T m B - Học kĩ lí thuyết, thuộc định lí, hệ - Làm tốt tập: 28 35 SGK (tr 79 - 80) 24; 25; 27 SBT (tr 77 - 78) Bài học hôm đến hết xin chúc thầy cô mạnh khoẻ, ... Dựa vào kết tốn ta có nhận xét mối quan hệ góc tạo tia tiếp tuyến dây cung góc nội tiếp chắn cung? Góc tạo tia tiếp tuyến dây cung góc nội tiếp chắn cung B Bµi tËp 27 (SGK- tr 79 ) P  (O; AB/... chung hai tia đối Ax By Ta có góc BAx góc BAy A góc tạo tia tiếp tuyến y dây cung x n B O ?1 Hãy giải thích góc hình 23, 24, 25, 26 khơng phải góc tạo tia tiếp tuyến dây cung B || | • O • O H 23 H... cạnh tia tiếp tuyến Hình 24: Khơng có cạnh chứa dây cung Hình 25: Khơng có cạnh tia tiếp tuyến Hình 26: Đỉnh góc khơng nằm đường tròn •O • O H 26 ?2 sau: a)Hãy vẽ góc BAx tạo tia tiếp tuyến dây cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III. §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, Chương III. §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay