Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

58 28 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:40

... cứu + Hiện trạng quản lý CTRSH TP Đồng Hới + Đề xuất giải pháp quản lý CTRSH TP Đồng Hới 1.4 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu chất thải rắn sinh hoạt TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình -... thuyết quản lý chất thải rắn vào hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt TP Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình từ đề xuất biện pháp thu gom, phân loại nguồn…hợp lý, để từ có biện pháp xử lý hiệu vừa tiết... riêng quản lý chất thải rắn cách chặt chẽ nói chung, yêu cầu cấp bách Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn nên chọn đề tài: Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình , Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay