Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20132015 (Khóa luận tốt nghiệp)

60 12 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:18

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20132015.Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20132015.Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20132015.Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20132015.Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20132015.Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20132015.Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20132015.Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20132015. I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM MÃ TÊN CL C TÀI : ÁNH GIÁ CÔNG TÁC C P GI Y CH NG NH N QUY N S D NG T T I TRUNG MÔN, HUY N YÊN S N, T NH TUYÊN QUANG GIAI O N 2013 – 2015 KHÓA LU N T T NGHI P H t o IH C : Chính quy Chun ngành : a mơi tr Khoa : Qu n lí tài ngun Khóa h c : 2011 – 2015 Thái Nguyên, n m 2015 ng L IC M N c s nh t trí c a Ban giám hi u nhà tr Qu n Lý Tài nguyên, Tr thành khóa h c tr ng ng, Ban ch nhi m Khoa i h c Nông lâm Thái Nguyên Sau hoàn ng, em ã ti n hành th c t p t t nghi p t i UBND Trung Môn, Huy n Yên S n, T nh Tuyên Quang v i tài: “ ánh giá công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t Trung Môn, Huy n Yên S n, T nh Tuyên Quang giai o n 2013-2015” Sau m t th i gian nghiên c u th c t p t t nghi p b n báo cáo t t nghi p c a em ã hoàn thành V y em xin chân thành bày t lòng bi t n sâu s c t i : Th.S Tr ng Thành Nam, ng i ã t n tình h ng d n, giúp em hồn thành báo cáo th c t p t t nghi p Ban lãnh o, t t c anh, ch , cô, cán b nhân viên UBND Trung Môn, Huy n Yên S n, T nh Tuyên Quang ã t o i u ki n, quan tâm em su t trình th c t p em có th th c hi n t t báo cáo th c t p t t nghi p Tr ng i h c Nông lâm Thái Nguyên ã t o i u ki n thu n l i cho em h c t p trau d i ki n th c ã h c vào th c t Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 n m 2015 Sinh viên th c hi n Mã cL c DANH M C CH B C B n a CP Chính ph CT – TTg Ch th th t CV Cơng v n DT Di n tích DVT VI T T T ng n v tính GCN Gi y ch ng nh n GCNQSD Gi y ch ng nh n quy n s d ng GDTX Giáo d c th KH-PTNMT K ho ch – Phòng tài ngun mơi tr ng xuyên ng N Ngh nh NQ Ngh quy t Th.S Th c s THCS Trung h c c s TN&MT Tài Nguyên Môi Tr TT Thông t TW Trung UBND U ban nhân dân STT S th t VP KQSD V n phòng ng ng ng ký quy n s d ng DANH M C CÁC B NG B ng 4.1 Hi n tr ng s d ng t n m 2013 c a Trung Môn 37 B ng 4.2 K t qu c p GCNSD t nông nghi p giai o n 2013-2015 39 B ng 4.3 K t qu c p GCNQSD B ng 4.4 K t qu c p GCNQSD t giai o n 2013- 2015 40 t c a Trung Môn giai o n 2013 – 2015 41 B ng 4.5 K t qu c p GCNQSD t c a Trung Môn n m 2013 42 B ng 4.6 K t qu c p GCNQSD t c a Trung Môn n m 2014 43 B ng 4.7 K t qu c p GCNQSD t c a Trung Môn n m 2015 44 B ng 4.8 T ng h p nh ng tr ng h p ch a c c p GCNQSD t nông nghi p giai o n 2013 – 2015 46 B ng 4.9 T ng h p nh ng tr ng h p ch a c c p GCNQSD t giai o n 2013 – 2015 47 M CL C PH N M U 1.1 Tính c p thi t c a tài 1.2 M c ích 1.3 Yêu c u 1.4 Ý ngh a c a tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.4.2 Ý ngh a th c ti n PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1.C s khoa h c c a tài 2.1.1 C s lý lu n c a tài 2.1.2 C s pháp lý c a tài 2.2.Khái quát nh ng v n liên quan quy n s d ng n công tác c p gi y ch ng nh n t 2.2.1 Các khái ni m liên quan n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng 2.2.2 Quy n ngh a v c a ng 2.2.3 Các quy nh liên quan i s d ng t t 11 n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng 2.2.4 Quy trình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng 2.3 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t 14 t 24 t c n c Tuyên Quang 25 2.3.1 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t c n c 25 2.3.2 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t t nh Tuyên Quang 26 2.3.3 K t qu c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t huy n Yên S n - t nh Tuyên Quang 26 PH N IT NG, N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 28 3.1 it ng , ph m vi nghiên c u 28 3.1.1 it ng nghiên c u 28 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 28 3.2 a i m th i gian nghiên c u 28 3.2.1 a i m nghiên c u 28 3.2.2 Th i gian nghiên c u 28 3.2.3 N i dung nghiên c u 28 3.2.4 Ph 3.3 Ph ng pháp nghiên c u 29 ng pháp nghiên c u Error! Bookmark not defined PH N K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 31 4.1 i u ki n t nhiên, kinh t - h i c a Trung Môn 31 4.1.1 i u ki n t nhiên 31 4.1.2 Th c tr ng phát tri n kinh t - h i 32 4.2 Tình hình qu n lý, s d ng t a bàn Trung Mơn 34 4.2.1 Tình hình qu n lý t 34 4.2.2 Tình hình s d ng t 36 4.3 ánh giá công tác c p GCNQSD t t i Trung Môn giai o n 2013- 2015 38 4.3.1 ánh giá tình hình c p GCNSD 4.3.2 ánh giá tình hình c p GCNQSD 4.3.3 T ng h p tr ng h p ch a t theo lo i t 38 t theo th i gian 41 c c p GCNQSD t c a Trung Môn giai o n 2013 – 2015 45 4.4 Nh ng thu n l i, khó kh n gi i pháp kh c ph c nh m tác c p GCNQSD y m nh công t Trung Môn th i gian t i 47 4.4.1 Thu n l i 48 4.4.2 Khó kh n 48 4.4.3 M t s gi i pháp y nhanh ti n công tác ng ký,c p GCNQSD t a bàn Trung Môn - huy n Yên S n – t nh Tuyên Quang 49 PH N K T LU N VÀ NGH 51 5.1 K t lu n 51 5.2 ngh 52 TÀI LI U THAM KH O 53 PH N M 1.1 Tính c p thi t c a U tài t s n ph m t nhiên vô quý giá c a m i qu c gia, t li u s n xu t c bi t, thành ph n quan tr ng hàng u c a môi tr ng s ng, cung c p ngu n nguyên v t li u khoáng s n, không gian c a s s ng ng th i b o t n s s ng t a bàn phân b dân c , xây d ng cơng trình v n hóa h i, an ninh qu c phòng Trong nhi u th h , cha ơng ta ã có cơng gây d ng x ng máu có cv n tn t nh ngày hôm nghi p khai thác b o v t t h n có hi u qu h n, c b ng m ti p t c s ng nhà n c ta ã ban hành v n b n lu t ph c v cơng tác qu n lý có hi u qu Hi n pháp n c c ng hòa h i ch ngh a vi t nam n m 1992 ã nêu rõ: “ t thu c s h u toàn dân nhà n ho ch pháp lu t m b o s d ng ti t ki m, úng m c ích hi u qu ” Hi n nhu c u s d ng t phát tri n, t ngày nhi u dân s t ng, kinh c bi t q trình cơng nghi p hóa hi n di n m nh m mà cho vi c phân b quan h c th ng nh t qu n lý theo quy ho ch, k i hóa tn t có h n v di n tích Chính nh ng i u làm t vào m c ích khác tr nên khó kh n, t thay iv it c chóng m t ngày ph c t p kh c ph c tình tr ng cơng tác c p GCNQSD h t s c quan tr ng, nh m thi t l p m i quan h gi a nhà n d ng t c s pháp lu t T ó ch pháp c a ng is d ng y l i cho ng c ang ó Nhà n c v i ng c n m ch c qu n ch t toàn b s h u tồn ân t t có vai trò iv i c b o v phát huy, is t theo t ai, quy n l i ích h p mb o t cs , h p lý, ti t ki m, hi u qu M t khác, t o i u ki n thu n i s d ng t n nh lâu dài t hi u qu kinh t cao nh t, i u ó góp ph n n nh kinh t , tr , h i, ng t , t o ni m tin cho nhân dân vào i dân yên tâm s n xu t ng Nhà n u c ta Trên th c t hi n cơng tác c p GCN m ts a ph ng di n r t ch m, hi u qu cơng vi c ch a cao, tình tr ng qu n lý l ng l o, tài li u ch a chu n xác, vi c chuy n nh quan Nhà n ng cho thuê t di n ng m ch a thơng qua c c, tình tr ng l n chi m, tranh ch p Nh n th c t v n x y nhi u c vai trò, t m quan tr ng c a v n , ng th i kh c ph c nh ng t n t i vi c làm c n thi t th c hi n t t công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng s d ng t, quy ch cho th a t có hi u qu úng theo pháp lu t th y giáo – Th.S Tr t qu n lý cs h ng d n c a ng Thành Nam – Khoa Qu n lý tài nguyên –Tr i h c Nông Lâm Thái Nguyên, em ti n hành nghiên c u công tác c p GCNQSD ng tài:“ ánh giá t t i Trung Môn – Huy n Yên S n – T nh Tuyên Quang giai o n 2013 – 2015” 1.2 M c ích - ánh giá k t qu công tác c p GCNQSD t a bàn Trung Môn, huy n Yên S n, t nh Tuyên Quang - Xác nh nh ng thu n l i khó kh n công tác pháp làm t ng ti n công tác c p GCNQSD t xu t gi i a bàn Trung Môn, huy n Yên S n, t nh Tuyên Quang 1.3 Yêu c u -N m c quy nh c a công tác c p GCNQSD t - Tìm hi u nh ng thu n l i, khó kh n c a Trung Môn công tác c p GCNQSD t 1.4 Ý ngh a c a tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c - Có c h i h c h i rút công tác c p GCNQSD t, t c nhi u ki n th c th c t , nh t ó a c nh ng ánh giá nh n nh riêng v công tác giai o n hi n - N m v ng nh ng quy b n d i lu t v CGCNQSD nh c a Lu t t c a trung t n m 2003 nh ng v n ng a ph ng công tác t 1.4.2 Ý ngh a th c ti n - a ki n ngh nh ng gi i pháp phù h p qu n lý nhà n cv xu t v i c p có th m quy n cơng tác c p GCNQSD t nói chung c t t h n t nói riêng cơng tác 41 Nh n xét ánh giá Qua b ng ta th y: T ng s n ng ký c p GCNQSD Trong s 132 n di n tích n 132 n v i di n tích ng ký c p gi y 47 n v i di n tích n t ng s 132 n ngh c c p 0,93 N m n nv i ng ký c p gi y, n c c p 0,92ha Trong giai o n 2013 – 2015, t ng s thôn 117 n n ã c p gi y cho 44 c c p 0,55 N m 2015 có 36 cu i 2015 ã c p cho 29 n ng ký c p gi y, n m 2013 có 49 c p gi y ã c p gi y cho 44 2014 có s t n c c p GCN t nông ngh c p gi y v i di n tích cc p 2,4 T ng s gi y ch a cc p t 15 n, nguyên nhân không c c p s d ng khơng úng m c ích, l n chi m, tranh ch p… 4.3.2 ánh giá tình hình c p GCNQSD B ng 4.4 K t qu c p GCNQSD t theo th i gian t c a Trung Môn giai o n 2013 – 2015 STT N m 2013 2014 2015 T ng S n S GCN ã T l ngh c p c p (%) GCN 142 128 90,14 277 265 95,67 220 214 97,27 639 607 94,36 (Ngu n: UBND Trung Môn ) Qua b ng 4.4 ta th y: Trong n m Trung Môn GCN cho h dân t ng s 639 di n tích n Di n tích ã c p (ha) ã c p 23,04 41,2 53,74 117,98 c 607 ngh c p gi y, v i c c p 117,98ha N m 2013 n m c p 23,04ha Các n m l i c nh t v i 128 GCN di n tích c c p v i t l 90% cc p 42 4.3.2.1 K t qu c p GCNQSD t c a Trung Môn 2013 B ng 4.5 K t qu c p GCNQSD STT 10 11 12 13 14 15 16 17 t c a Trung Môn n m 2013 Di n tích S GCN ãc p nv ã c p (ha) T ng di n DT t tích nông nghi p 2,48 2,43 20 3,74 3,59 0,57 0,52 0,67 0,54 1,32 1,24 0,6 0,5 0,32 0,28 29 2,68 2,68 1,7 1,54 2,77 2,61 1,16 1,16 10 2,27 2,23 0,62 0,42 0,11 0,05 16 0,18 0,18 1,51 1,15 0,34 0,30 128 23,04 22,42 (Ngu n: UBND Trung Mơn ) Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm 10 Xóm 11 Xóm 12 Xóm 13 Xóm 14 Xóm 15 Xóm 16 Xóm 17 T ng DT t 0,05 0,15 0,05 0,13 0,08 0,1 0,04 0,13 0,16 0,04 0,2 0,06 0,36 0,03 0,62 Qua b ng 4.5 ta th y : Trong n m 2013 toàn ã c p nhân v i t ng di n tích c p c là: 23,04ha Trong ó: Di n tích t nơng nghi p c p Di n tích t c p Xóm c p 2,68ha, trong ó c 128 gi y cho h gia ình, cá c là: 22,42 c là: 0,62 c nhi u nh t 29 gi y, v i di n tích t nơng nghi p 2,68ha, t 0ha c c p 43 4.3.2.2 K t qu c p GCNQSD t c a Trung Môn n m 2014 B ng 4.6 K t qu c p GCNQSD STT 10 11 12 13 14 15 16 17 t c a Trung Môn n m 2014 Di n tích S GCN ãc p nv ã c p (ha) T ng di n DT t tích nơng nghi p 0,58 0,50 0,42 0,02 0,56 0,52 0,35 0,31 0,68 0,68 3,24 3,22 0,79 0,79 29 9,81 9,74 59 8,96 8,88 86 9,56 9,53 0,96 0,91 18 2,48 2,44 0,26 0,26 0,18 0,17 0,3 0,3 25 1,63 1,57 0,44 0,4 265 41,2 40,24 (Ngu n: UBND Trung Mơn ) Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm 10 Xóm 11 Xóm 12 Xóm 13 Xóm 14 Xóm 15 Xóm 16 Xóm 17 T ng DT t 0,08 0,4 0,04 0,04 0,02 0,07 0,08 0,03 0,05 0,04 0,01 0,06 0,04 0,96 Qua b ng 4.6 ta th y Trong n m 2014 toàn ã c p nhân v i t ng di n tích c p c là: 41,2 Trong ó: Di n tích t nơng nghi p c p Di n tích t Xóm 10 c p ha, trong ó c p c 265 gi y cho h gia ình, cá c là: 40,24ha c là: 0,96ha c nhi u nh t 86 gi y, v i di n tích t nơng nghi p 9,53ha, t 0,03ha c c p 9,56 44 4.3.2.3 K t qu c p GCNQSD t c a Trung Môn n m 2015 B ng 4.7 K t qu c p GCNQSD STT 10 11 12 13 14 15 16 17 t c a Trung Mơn n m 2015 Di n tích S GCN ãc p nv ã c p (ha) T ng di n DT t DT t tích nơng nghi p 0,44 0,42 0,02 37 10,51 10,27 0,23 0,74 0,72 0,02 11 1,79 1,64 0,15 10 1,53 1,45 0,08 0,03 0,03 0,33 0,33 14 0,95 0,95 38 13,2 13,12 0,08 31 10,75 10,71 0,04 10 0,97 0,97 0,19 0,17 0,02 13 1,86 1,82 0,04 0,29 0,29 0,6 0,6 32 8,73 8,57 0,16 0,83 0,79 0,04 214 53,74 52,85 0,89 (Ngu n: UBND Trung Mơn ) Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm 10 Xóm 11 Xóm 12 Xóm 13 Xóm 14 Xóm 15 Xóm 16 Xóm 17 T ng Qua b ng 4.7 ta th y Trong n m 2015 toàn ã c p nhân v i t ng di n tích c p c là: 53,74ha Trong ó: Di n tích t nơng nghi p c p Di n tích t c p Xóm c p 13,2ha, trong ó c 214 gi y cho h gia ình, cá c là: 52,85ha c là: 0,89ha c nhi u nh t 38 gi y, v i di n tích t nơng nghi p 13,1ha, t 0,0 8ha c c p 45 4.3.3 T ng h p tr ng h p ch a c c p GCNQSD t c a Trung Môn giai o n 2013 – 2015 4.3.3.1 T ng h p tr ng h p ch a c c p GCNQSD t nông nghi p c a Trung Môn giai o n 2013– 2015 Nh ng tr ng h p ch a c c p GCNQSD t i v i t nông nghi p th hi n qua b ng 4.8 sau: - Có 29 tr ng h p ch a c c p GCNQSD nông nghi p giai o n 2013-2015 - Nguyên nhân d n n vi c ch a c c p GCNQSD s d ng sai m c ích, tranh ch p, l n chi m ch y u 46 B ng 4.8 T ng h p nh ng tr ng h p ch a c c p GCNQSD t nông nghi p giai o n 2013 – 2015 TT 10 11 12 13 14 15 16 nv Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm Xóm 10 Xóm 11 Xóm 12 Xóm 13 Xóm 14 Xóm 15 Xóm 16 T ng 4.3.3.2 T ng h p tr Lý không cc p S n DT ch a ch a S d ng cc p Tranh L n cc p sai m c (ha) ch p chiêm ( n) ích 0,85 x x x 0,01 x x x 0,72 x x x 0,01 x x x 0,06 x 0,72 x x 0,09 x 0,87 x 0,16 x 6,01 x 0,01 x 0,13 x 0,1 x 0,99 x x 0,10 x x x 0,07 x x 29 10,9 10 11 (Ngu n: UBND Trung Môn ) ng h p ch a c c p GCNQSD t iv i t t c th c a Trung Môn giai o n 2013 – 2015 T ng h p hi n qua b ng 4.9 n ch a c c p GCNQSD t iv i 47 B ng 4.9 T ng h p nh ng tr ng h p ch a c c p GCNQSD t giai o n 2013 – 2015 S TT n Lý không ch a DT ch a c cc p nv c p ( S d ng (m2) sai m c ích n) cc p Tranh L n ch p chi m Xóm 0,08 x Xóm 2 0,08 x Xóm 0,03 x Xóm 0,06 x Xóm 0,04 x Xóm 0,06 Xóm 0,02 Xóm 0,02 Xóm 0,04 10 Xóm 10 0,04 11 Xóm 11 0,03 T ng 15 0,5 x x x x x x x x x x (Ngu n: UBND Trung Môn ) Nh n xét ánh giá : - Có 15 tr ng h p ch a - Nguyên nhân d n c c p GCNQSD n vi c ch a giai o n 2013-2015 c c p GCNQSD ch y u s d ng sai m c ích, tranh ch p, l n chi m 4.4 Nh ng thu n l i, khó kh n gi i pháp kh c ph c nh m công tác c p GCNQSD t Trung Môn th i gian t i y m nh 48 4.4.1 Thu n l i Tính n h t n m 2015, tồn ã c p GCNQSD t xong cho 87,31% s h gia ình cá nhân s dung t 99,58% s h gia ình cá nhân s d ng t nơng nghi p, 74,68% s h gia ình cá nhân s d ng t a bàn Trung Môn, nông thôn V i k t qu này, cao tồn huy n Có th t tm c c k t qu nh ng y u t thu n l i sau: - Trung Mơn có a hình thu n l i cho công tác qu n lý v a bàn nh t công tác th ng kê, o ki n thuân l i cho công tác c p GCNQSD - Công tác tuyên truy n ch tr c th c hi n t ng i t t Trình t t, th h s m bi t hi u tác K c p GCNQSD - Bên c nh ó, s c, xây d ng b n t t o i u t ng sách c a ng nhà n dân trí, nh n th c c a ng c i dân c t m quan tr ng ng h nhi t tình cơng t n l c c a c p quy n s ch o c a UBND t nh Tuyên Quang UBND huy n Yên S n, t o i u ki n cho công tác ch tiêu K c p GCNQSD Cán b chuyên mơn có trình t hồn thành theo úng chun mơn tinh th n trách nhi m cao 4.4.2 Khó kh n Bên c nh nh ng m t thu n l i trên, Trung Mơn g p ph i m t s khó kh n cơng tác c p GCNQSD t Có nhi u nguyên nhân d n công tác kê khai, t k t qu ch a cao : ng kí ban + H s c p GCNQSD + Ch gi i xác nh u c a n t n m ph m vi d án quy ho ch t gi a h gia ình th a c rõ ràng + Ngu n g c không rõ ràng t giáp ranh ch a 49 + M t s h gia ình ch a ng ký kê khai c p GCNQSD + Thi u kinh phí th c hi n kê khai c p GCNQSD t ng ký, thi t l p h s a t + Thi u tài li u tri n khai công vi c : y u, c s cho vi c xác t, tên ch s d ng nh v trí, kích th ây ngun nhân ch c, hình th , di n tích, lo i ph c v cơng tác l p h s a ch t ch , xác lâu dài + Nh n th c c a ch s d ng t v kê khai ng ký quy n s d ng t ch a cao + Nhi m v c p GCNQSD t di n r t ph c t p mang tính h i, m t nhi u th i gian, cơng s c Ngồi ra, m t s h gia ình, cá nhân ch a nguyên nhân nh : Tranh ch p, l n chi m c c p GCNQSD t t, s d ng t sai m c ích… Trong nguyên nhân ngun nhân n n l i ch a c c p gi y ch y u tranh ch p, s d ng sai m c ích 4.4.3 M t s gi i pháp t y nhanh ti n công tác ng ký,c p GCNQSD a bàn Trung Môn - huy n Yên S n – t nh Tuyên Quang Công tác c p gi y c a Trung Môn giai o n 2013- 2015 cao,607 n Các h ch a c c p gi y s 639 n ng ký c p gi y c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng tài s n khác g n li n v i t k t qu t t 94,99% t, quy n s h u nhà t m t s nguyên nhân nh : tranh ch p, s d ng sai m c ích, l n chi m - i v i h x y tình tr ng tranh ch p ph i h p v i ban ngành, gi i quy t d t i m tình tr ng tranh ch p - V l n chi m c n c quy d i lu t xác nh c th ngu n g c nh c a Lu t t làm c n c t v n b n 50 - Vi c c p GCNQSD t cho t ch c c n gi m b t th t c phi n hà vi c làm th t c c p GCNQSD ho ch c p GCNQSD nhu c u s d ng t Xây d ng trình k t lên c p huy n t nh c ng nh vi c rà soát l i t c a t ch c - C n tuyên truy n ph bi n sâu r ng ki n th c có liên quan nh : Lu t t ai, v n b n h thông t ) cho ng - T ng c ng d n thi hành Lu t (các ngh i dân th tr n nh m nâng cao trình dân th c hi n t t vi c s d ng t nh, hi u bi t c a ng i t có hi u qu ng áp d ng công ngh thông tin vào công tác c p GCNQSD t nh : truy c p thông tin v th a d ng , th i h n s d ng, s ki m tra n th a t (tên ch h , di n tích, m c ích s t…) máy tính c xác, khác quan th ng xuyên h n vi c qu n lý 51 PH N K T LU N VÀ NGH 5.1 K t lu n * i u ki n t nhiên,kinh t - h i c a Trung Môn: Trung Môn n m v phía ph Tuyên Quang.Khí h u nhi t ông B c c a huy n Yên S n,giáp Thành i gió mùa,th i ti t chia làm mùa, song ch y u mùa mùa m a mùa khô.Nhi t 24°C trung bình t 22- m khơng khí trung bình t 80-82%.M c dù nh h nh ng vi c ch n nuôi phát tri n kinh t h i v n ln * Tình hình qu n lý, s d ng t ng v th i ti t c phát tri n a b n Trung Môn: Trung Mơn có t ng di n tích t nhiên 1.193,44 theo m c ích s d ng: t phân t nông nghi p 869,57 ha, chi m 72,86%, nông nghi p 319,51 ha, chi m 26,77%, t phi t ch a s d ng 4,36ha, chi m 0,37% * ánh giá công tác c p gi y GCNQSD t t i Trung Môn giai o n 2013-2015: - i v i h gia ình, cá nhân: nhân v i t ng di n tích - iv i v i di n tích - c c p 117,98ha t nơng nghi p : ã c p xong cho 517 h gia ình cá nhân c c p 115.51ha iv i v i di n tích ã c p xong cho 607 h gia ình, cá t nơng thơn: ã c p xong cho 117 h gia ình cá nhân c c p 2,47 * Nh ng thu n l i, khó kh n gi i pháp kh c ph c: - Thu n l i: b n a hình thu n l i cho cơng tác o ,cơng tác tun truy n t t,trình c, th ng kê,xây d ng dân trí nh n th c t t,bên c nh ó có s n l c c a c p quy n,cán b có chuyên môn tinh th n trách nhi m cao 52 - Khó kh n: H s c p GCNQSD d t n m ph m vi quy ho ch, ngu n g c không rõ ràng, tranh ch p, l n chi m 5.2 t, s d ng t sai m c ích c hồn thi n thu n ti n cho ngh -H th ng tài li u, s li u, b n công tác qu n lý - c n t ai, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng y m nh công tác tuyên truy n ph bi n sách, pháp lu t tồn dân nh m nâng cao trình hi u bi t c a ng -Gi i quy t nh ng th c m c c a nhân dân v d ng t u c K c p GCNQSD t i dân m b o m i ch s 53 TÀI LI U THAM KH O B Tài nguyên Môi tr ng (2004), Thông t s 17/2009/ TT-BTNMT ngày 21/10/2009 c a B Tài nguyên Môi tr ch ng nh n quy n s d ng li n v i ng Quy t, quy n s h u nhà nh v Gi y tài s n khác g n t Chính ph (2004), Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v vi c thi hành Lu t Chính ph (2009), Ngh t ai, Nxb Chính tr Qu c gia Hà N i nh s 88/2009/N -CP ngày 19/09/2009 c a ph v c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng tài s n khác g n li n v i t, quy n s h u nhà t Nguy n Th L i (2013) – Bài gi ng ng ký th ng kê t ai, tr ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên 5.Nguy n Kh c Thái S n (2007), Bài gi ng qu n lý nhà n Tr c v t ai, ng H Nông Lâm Thái Nguyên Qu c h i (2004), Lu t t n m 2003, Nxb tr qu c gia Hà N i UBND Trung Môn (2007), Báo cáo thuy t minh quy ho ch s d ng t khu trung tâm c a Trung Môn giai o n 2006 - 2015 UBND Trung Môn (2014), B ng th ng kê, ki m kê t Trung Môn n m 2013 UBND Trung Môn (2014), B ng th ng kê nhân h kh u Trung Môn n tháng n m 2014 ... bàn xã Trung Môn, huy n Yên S n, t nh Tuyên Quang - Xác nh nh ng thu n l i khó kh n công tác pháp làm t ng ti n công tác c p GCNQSD t xu t gi i a bàn xã Trung Môn, huy n Yên S n, t nh Tuyên Quang. .. UBND Xã Trung Môn, Huy n Yên S n, T nh Tuyên Quang v i tài: “ ánh giá công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t xã Trung Môn, Huy n Yên S n, T nh Tuyên Quang giai o n 2013-2015” Sau m t th i gian... Thái Nguyên, em ti n hành nghiên c u công tác c p GCNQSD ng tài:“ ánh giá t t i xã Trung Môn – Huy n Yên S n – T nh Tuyên Quang giai o n 2013 – 2015” 1.2 M c ích - ánh giá k t qu cơng tác c p
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20132015 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Trung Môn, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 20132015 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay