Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

59 13 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 14:02

Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn. I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - Tên - tài: C SINH HO T T I S BÌNH HUY N B CH THƠNG KHĨA LU N T T NGHI H o T NH B C K N IH C : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h Khoa : Khóa h c : 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 ng ng I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM - - tài: C SINH HO T T I S BÌNH - HUY N B CH THÔNG - T NH B C K N KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h ng Khoa : Khóa h c : 2011 - 2015 ng Gi ng d n : TS Tr n Th Ph Khoa ng - i h c Nông Lâm Thái Nguyên - 2015 i L IC Th c t p t t nghi n quan tr ng nh i h c, i c a sinh viên i h c Nơng Lâm Thái Ngun nói riêng T th ng hóa l i ki n th c, ki m nghi m l i chúng th c t , nâng cao ki n th c nh m ph c v chuyên môn sau Trong th i gian th c t p t t nghi p, v i s n l c ph thân s c a th y cô, cô cán b uc ab n c t p b n bè em hoàn thành báo cáo t t nghi p c a Em xin bày t lòng bi ng, Ban ch nhi m c bi t em xin bày t lòng bi Th Ph c ti c u th c hi ng d n, t tài t t nghi em su t trình nghiên em hoàn thành t Em xin chân thành c t u ki n cho em su t th i gian th c t p , giú nh i thân b n bè c a ng viên em trình h c t p nghiên c u tài t t nghi p c a Do th i gian có h h n ch tài S Bình bà nhân dân c bi t em xin g i l i c hoàn thành t c t i cô giáo TS.Tr n c kinh nghi m c a b n thân nhi u tài không tránh kh i nh ng thi u sót Vì v y em r t mong c nh ng ý ki a th c hoàn thi n t Em xin chân thành c Thái Nguyên, ngày tháng 05 Sinh viên ii DANH M C CÁC B NG BI U Trang B ng 2.1: Tr B ng 3.1: c th gi i .9 Ngày l y m u, v trí l y m cm c ng m 22 B ng 4.1: M t s thông tin c c ph ng v n b ng phi u tra .24 B ng 4.2: K t qu u tra v tình hình s d ng ngu c sinh ho t c a a bàn S Bình 25 B ng 4.3: K t qu u tra ý ki i dân v vi c s d ng thi t b l c c 26 B ng 4.4: K t qu u tra ý ki n m ô nhi m ngu c sinh ho t Error! Bookmark not defined B ng 4.5: K t qu u tra s i ch c sinh ho t theo mùa 29 B ng 4.6: K t qu u tra m t s v v ngu c sinh ho i i S Bình 30 B ng 4.7: K t qu u tra ngu c HVS c a bàn S Bình Error! Bookmark not defined B ng 4.8: T l nhi a ngu c sinh ho a bàn S Bình 32 B ng 4.9: Th c tr ng v c c a nh i a bàn S Bình .33 B ng 4.10: K t qu phân tích ch c khe su i .34 B ng 4.11: K t qu phân tích ch c gi .39 iii DANH M C HÌNH Trang Hình 4.1: Bi th hi n tình hình s d ng ngu c sinh ho t c a i dân t i S Bình 25 Hình 4.2: Bi th hi n t l Hình 4.3: Bi th hi n t l m ô nhi m ngu c sinh ho t Error! Bookmark not defined Hình 4.4: Bi th hi n s i ch c sinh ho t theo mùa 29 Hình 4.5: Bi th hi n t l c gi Hình 4.6: Bi th hi n t l c khe su i h p v sinhError! Bookmark not defined Hình 4.7: Bi th hi n t l nhi c sinh ho t t i S Bình 32 Hình 4.8: Bi th hi n th c tr c nh su i t i S Bình 33 Hình 4.9: Bi th hi n giá tr pH c Hình 4.10: Bi th hi n thơng s DO c c khe su i t i S Bình 35 Hình 4.11: Bi u th hi n giá tr COD c c khe su i t i S Bình 36 Hình 4.12: Bi th hi n thơng s c khe su i t i S Bình 37 Hình 4.13: Bi th hi n thông s c ng c c khe su i t i S Bình .38 Hình 4.14: Bi th hi n giá tr S t t ng s c c khe su i t i S Bình .38 Hình 4.15: Bi th hi n giá tr pH c a m c gi t i S Bình 39 Hình 4.16: Bi th hi n n COD c a m c gi i S Bình .40 Hình 4.17: Bi th hi n giá tr c ng c a m c gi t i S Bình 41 Hình 4.18: Bi th hi n n s t c a cácm c gi i S Bình 41 i dân s d ng hình th c l c 26 p v sinhError! Bookmark not define c khe su i t i S Bình 34 iv DANH M C CÁC T , C M T BOD5 Nhu c u oxy sinh hóa BTNMT B BYT B Yt CHXHCNVN C ng hòa h i ch COD Nhu c u oxy hóa h c DO VI T T T ng t Nam ng oxy hòa tan FAO T ch c L HVS H p v sinh ISO T ch c tiêu chu n hóa qu c t - CP QCVN Ngh c Nông nghi p Liên Hi p Qu c nh - Chính ph Quy chu n Vi t Nam - BNN - TCTL Quy nh - B nông nghi p - T ng c c th y l i - BTNMT Quy nh - B - BYT Quy nh - B Y t - TTg Quy nh - Th ng ng QH Qu c h i TCVN Tiêu chu n Vi t Nam TT - BTNMT -B UBND U ban nhân dân UNICEF Qu ng liên hi p qu c ng v M CL C Trang PH N 1: M 1.1 U .1 tv 1.2 M tài 1.3 Yêu c u c tài tài c t p th c ti n PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U lý lu n 2.1.1 M t s khái ni m v c ch pv 2.1.3 Vai trò c c s ch c 2.1.4 Khái ni m ô nhi c 2.1.5 M t s b c pháp lý th c ti n c th gi i .8 c PH N 3: Vi t Nam 13 NG, N U 21 ng ph m vi nghiên c u .21 ng nghiên c u .21 3.1.2 Ph m vi nghiên c u 21 m th i gian th c hi n nghiên c u 21 3.3 N i dung nghiên c u .21 3.3.1 c sinh ho t tr a bàn S Bình - huy n B ch Thơng - t nh B c K n 21 vi xu t m t s gi i pháp 21 u .22 p tài li u, s li u, thông tin th c p 22 ng v n 22 y m u .22 m 23 3.4.5 Ph ng h p, x lý s li u 23 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U .24 d c sinh ho a bàn S Bình, huy n B ch Thông, t nh B c K n 24 4.1.1 Thông tin v c ph ng v n b ng phi a bàn S Bình 24 c sinh ho t t i S Bình theo k t qu phân tích t i Phòng thí nghi m 34 xu t m t s gi i pháp .42 4.3.1 Gi i pháp công tác qu n lý sách 42 4.3.2 Gi i pháp v k thu t 42 4.3.3 Gi i pháp tuyên truy n giáo d c 45 PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH 46 5.1 K t lu n 46 5.2 Ki n ngh .47 TÀI LI U THAM KH O 49 PH N M 1.1 U tv i v i s s ng sinh v t s ng t Tro vai trò quan tr sinh v c chi n kho c có i v i trì s s ng c a sinh v t c kh i ngu n c a s s c trì ho c ngày khan hi m, s suy gi m Bi i hay sinh v ng s ng c n ngu n ng ch c nhi i khí h ng ngu cung c i Vi c s d ng không h p lý ti t ki nguyên nhân c gi m v s cs u ng ch s d ng c ng Nhi i Vi t Nam theo th ng kê c a B Tài t ba ng i Vi t Nam s ng c s ch, m i ngày có ba sinh linh bé nh ch t m c b nh liên qu c s ch M i t vong ngu n u ki n v sinh (Xuân Th ng (2013)) [12].V c s ch ph c v b c thi nhi u qu c gia th gi i Theo Liên Hi p Qu nhu c u thi t y u nh t c cs c ti p c n v i h th ng t c có t m quan tr ng r t l ng s i dân s d ng v ng th dùng, 769 tri c s ch 2,5 t ng s ng m t v sinh thi c( i v i cu c s ng, vi c n ph c quan tâm c s ch m t ba i Trong t gi i có 1,1 t cung c p i nh ) [8] m b o ch t u hi n bi c ch c sinh ho ô nhi d ng có b m b o an tồn cho s c kh i dân khơng? Thì c n ph i ti d ng Xu t phát t nh ng v ng - trên, v i s ng ý c a Ban ch nhi m khoa Môi ih cs giáo TS Tr n Th Ph , em ti n hành th c hi c sinh ho t t ng d n c a cô tài: ng a bàn S Bình huy n B ch Thơng t nh B c K 1.2 M tài c ch ng sinh ho a bàn S Bình huy n B ch Thơng t nh B c K n 1.3 Yêu c u c tài - Thu th p m c, phân tích m t s ch tiêu c a m - nh t qu phân tích theo tiêu chu n, quy chu n Vi t Nam hi n hành - Thông tin, s li u thu th c ph m b o tính xác, trung th c, khách quan - Gi i pháp, ki n ngh i có tính th c t , kh thi tài ct p - C ng c hoàn thi n nh ng ki n th - B sung ki n th c ng m th c t - Bi t cách hoàn thi n khóa lu n t t nghi p c ti n - Cung c p thông tin v hi n tr ng ch c sinh ho a bàn cho UBND S Bình -T o pháp qu n lý ch cho vi c ho gi i a bàn xã, có bi n pháp nâng cao ch t 37 60 51.52 50 40 NKS NKS 30 NKS NKS 20 QC VN 08:2008/B TNM T (c t A 1) 9.52 10 6.72 1.12 (mg/l) BOD5 Hình 4.12: Bi th hi n thơng s BOD5 BOD5: Giá tr BOD5 c a m u l c khe su i t i S Bình t 1,12; 51,52; 9,52; 6,72 mg/l M u n m gi i h n cho phép c a QCVN 08:2008/BTNMT(c t A1) mg/l M u 2,3,4 có giá tr c a BOD5 t gi i h n cho phép c a QCVN 08:2008/BTNMT(c t A1).Thông s BOD5 c a m u 2,3,4 cao khu v c có nhi u r ng lá, nhi u ng ch t h c khe su i s b ô nhi m ch t h c b phân h y b i vi sinh v t 38 350 350 300 225 250 NKS1 NKS2 200 150 NKS3 150 100 NKS4 75 QCVN 02:2009/BYT ( 50 ) 50 Hình 4.13: Bi (mg/l) th hi n thông s c ng c a c khe su i t i S Bình c ng: Các m u có giá tr l t 50; 150; 75; u n m h n cho phép c a QCVN 02:2009/BYT(c t II) 350 mg/l 0.5 0.5 0.5 0.45 0.4 NKS 0.35 NKS 0.3 NKS 0.25 NKS QC VN 08:2008/B TNM T (c t A 1) QC VN 02:2009/B YT (c t II) 0.2 0.15 0.1 0.05 0.01831 0.0296 0.00704 0.0056 Fe (mg/l) Hình 4.14: Bi th hi n giá tr S t t ng s c a t i S Bình c khe su i 39 Fe: Giá tr s t c a m u r t nh 0,01831; 0,0296; 0,00704; 0,0056 (mg/l) n m gi i h n cho phép c c khe su i không b nhi m s t an toàn cho s c kh i dân s d sinh ho t 4.2.2.2 ng c gi B ng 4.11: K t qu phân tích ch c gi Thơng s Tên Kí hi u m u m u COD pH c ng Fe (mg/l) (mg/l) (mg/l) M u5 7,8 25,6 112,5 0,00845 M u6 7,84 17,6 82,5 0,00423 M u7 7,82 12,7 75 0,0169 QCVN 09:2008/BTNMT 5,5 - 8,5 500 0,5 QCVN 02:2009/BYT(c t II) 6,0 - 8,5 - - 0,5 8.5 7.8 7.84 7.82 5.5 QCVN 09:2008/BTNMT pH Hình 4.15: Bi th hi n giá tr pH c a m t i S Bình c gi 40 Qua k t qu phân tích b ng 4.11 hình 4.15 giá tr pH c a m u l t là: M u 7,8; m u 7,84; m u 7,82 Giá tr c a m u u n m gi i h n cho phép c a QCVN 09:2008/BTNMT QCVN 02:2009/BYT(c t II) 30 25.6 25 17.6 20 12.7 15 10 QCVN 09:2008/BTNM T COD (mg/l) Hình 4.16: Bi th hi n n COD c a m c gi t i S Bình Qua k t qu phân tích b ng 4.11 hình 4.16: N m ul N COD c a t: M u 25,6 mg/l, m u 17,6 mg/l, m u 12,7 mg/l COD c a m u 5, m u y ngu nhi u ch t h u c, ch i dân s d ng sinh ho t t gi i h n cho phép c a c ng m m u ch a c cs m b o an toàn 41 500 500 450 400 350 300 250 200 QCVN 09:2008/BTNMT 112.5 150 82.5 75 (mg/l) 100 50 Hình 4.17: Bi th hi n giá tr c ng c a m c gi t i S Bình Qua k t qu phân tích b ng 4.11 hình 4.17: Giá tr m ul tr c ng c a t: M u 112,5 mg/l, m u 82,5 mg/l, m u 75 mg/l Giá c ng c a m c ng m nh phép c a QCVN 09:2008/BTNMT Ngu dùng cho sinh ho kh u n m giá tr cho c ng m l y t c ng r t nh không gây d ng ngu ns c c 5 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 QCVN 09:2008/BT NMT 0.15 QCVN 02:2009/BYT ( 0.1 0.05 0 0 0 16 Fe (mg/l) Hình 4.18: Bi th hi n n s t c a cácm t i S Bình c gi ) 42 Qua k t qu phân tích b ng 4.11 hình 4.18: N l Fe c a m u t: M u 0,00845 mg/l, m u 0,00423 mg/l m u 0,0169 mg/l N Fe c a m c ng m r t nh u n m gi i h n cho phép c a QCVN 09:2008/BTNMT QCVN 02:2009/BYT(c ngu c ng d y sinh ho t không b nhi m Fe xu t m t s gi i pháp 4.3.1 Gi i pháp cơng tác qu n lý sách - M l p t p hu n cho cán b nh ng ki n th c v cs có chuyên môn v thôn v ph bi a bàn v c h p v sinh d u hi u ô nhi - i dân vi c b o v ngu - c ng, t p hu n cán b c h p v sinh, s ch n d cs - H tr v ng t h th ng l c hi nc ho t c ng h m c th - H tr kinh phí l - i dân n khích h bioga x lý ch t th ngu i dân i dân n vi c s d ng ngu c sinh i dân Có bi n pháp h tr k p th c dùng sinh ho c m b o h p v sinh - UBND c n ph i có quy ho ch xây d ng khu thu gom rác th i a bàn - M i thôn thành l p t thu gom rác làm v - Tuyên truy n, nâng cao ý th c b o v ng ng c a cán b i dân 4.3.2 Gi i pháp v k thu t Các ngu n cung c k thu t: c h p v sinh, s ch ph m b o v m t 43 - i v i gi ng : gi ng cách xa nhà, chu ng nuôi gia súc, gia c m, nhà v sinh, h rác nh t 10 m; thành gi ng xây cao 0,8 m; gi ng ph i có n y; sân gi ng d c v d c ph ng gây m t v sinh sinh ru i mu i, giun sán; nên lát n n sân gi ng b ng g ch ho c hay treo d ng c c - c l n (t ch y): Ngu cl yt ch l thiên d n v thơn xóm, nhà dân b c có th b ng thân tre, n a, cau, ng nh c ph b i b n, phân súc v ct m ngu u ngu n r tránh cây, c; nên xây m t b l c t h th ng ng d n vào thơn xóm b o v ngu c khơng b ô nhi cv t rác th i sinh ho t, xác gia súc gia c m ch t, ch t th i gia súc c vào ngu c S d i ng thu c trà sâu phân bón, x lý ch t th c th i vào ngu ng xung quanh ngu c Gi gìn v sinh c, có ý th c b o v ti t ki m ngu n c s d ng X lý c nhi c nhi u d ng ngu is c nhi d ng t o m t l p c n tr ng m, gi t qu n áo c n nhi ng màu vàng nhanh b h ng l Vi c tích t m ng ru t, n i dân s c lâu qu n áo i dân mà s d c nhi u ng th i gian dài s gây ng vôi l n s d lâu s d n hi n s c kh e ng n b nh s i th ng ti t ni u Chính v y mà ngu u c , l ng c n c b nh liên c s d ng c i dân b 44 nhi n có bi n pháp x lý thích h m b o an tồn s c kh e ts - c nhi t lý thuy t c b c Tr ng thái cân b ng c a h p ch t cacbonic s chuy n d n ng sau: 2HCO3- 23 + H2O + CO2 Ca2+ + CO32- Ca(HCO3)2 Tu + H2O c ch kh c ng cacbonat c c h t khí CO2 gi ng CaCO3 hòa tan v n t n t i v i Mg, q trình kh x c c nhi th p n 180C) ta có ph n ng: Mg(HCO3)2 + CO2 + H2O Khi ti p t , MgCO3 b th y phân theo ph n ng: MgCO3 + H2 -Làm m cb Làm m 2CO3): cb thành ph n ion b t k c canxi magiê m u qu c Khi cho vôi vào c kh iv i c ng ng c c - L c RO (th m th g c): Công ngh l c RO cho phép lo i b t c ch t hòa tan, khơng hòa tan kh c l c RO có th coi tinh t Tuy nhiên giá thành c a thi t b i dân u ki n ho c c m th c s c n thi t mua s d ng 45 4.3.3 Gi i pháp tuyên truy n giáo d c - c s ch v c tham gia tìm hi i dân n - T ch c phong trào d n d ng làng ngõ xóm, v sinh mơi nâng cao ý th c c i dân vi c b o v môi ng s c xanh s p - T ch c bu i t p hu n, nói chuy n v i dân v b o v ngu n ov vi c b o v ngu i dân nh n th c cs m i dân c a c c th c trách nhi m c mc a ng không ph i c a riêng Ch hi ng s ng c a c a m b c cý i dân m i có th làm t t vi c b o v ct ng tuyên truy n nâng cao ý th ng i dân không v t rác 46 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n Tình hình s d - a bàn: i dân s d ng ngu chi m 78,6%, c gi c khe su c d n v b dân c m th u có b l c thơ ct i khác - Ngu u ki c khe su i HVS chi m 92,4%, ngu c gi s d ng c gi c khe su i HVS chi m t l m b o ch i dân s d ng - Ngu i 90%, m t s b nh, khơng b m c sinh ho i theo mùa chi m nh 10% a bàn: i dân b ng phi -T l i th ng l c HVS chi m 93,7% Ngu Ch Còn gi c s c n thi t ho thi t b l c hi c khe su i m 21,4% - T t c b ch l c sinh ho t ch y u u tra c không b ô nhi m 77,3%, m nhi nhi m 20%, c b ô nhi m nghiêm tr ng - T l ngu c sinh ho a bàn S Bình nhi m cao (chi m 39,3%) - Ch ng nhi m chi m t l c nh n 88,6%, b ô nhi Qua k t qu phân tích phòng thí nghi m: Phân tích m c khe su i: i nói chung i nh 11,4% b ô 47 - Giá tr c a thông s c ng Fe t ng s u n m giá tr cho phép c a QCVN 08:2008/BTNMT(c t A1) QCVN 02:2009/BYT(c t II) - Thông s DO th giá tr cho phép c a QCVN 08:2008/BTNMT (c t A1) - Thông s COD M u m u có COD n m gi i h n cho phép c a QCVN 08:2008/BTNMT(c t A1) M u m t gi i h n cho phép c a QCVN 08:2008/BTNMT(c t A1) - BOD5 c a m u n m gi i h n cho phép c a QCVN 08:2008/BTNMT(c t A1) mg/l M u 2,3,4 có giá tr c a BOD5 t gi i h n cho phép c a QCVN 08:2008/BTNMT(c t A1) Phân tích m c gi - Giá tr thông s pH c u n m giá tr cho phép c a QCVN 09:2008/BTNMT QCVN 02:2009/BYT(c t II) - thông s COD c a m u l cho phép c a QCVN 09:20098/BTNMT 5.2 Ki n ngh - av ng ch ng ngu d -C v sinh a c sinh ho t a bàn - C n xây d ng bãi thu gom rác t a bàn - H tr v n khuy c th c a ng c th ng ho i dân vi c b o v m bioga, x ng ng tuyên truy n, nâng cao ý th c, trách nhi m ng 48 - i v i m t s h dân th y lo ng i v ng t i s c kh nhi m ho c h tr nhi m nh u c , s i th n Chính quy p tác v ch c nhi ch c nh a bàn xã, t c hi n bi n pháp x i dân l t h th ng x a t ki m tra cb ô cb ô 49 TÀI LI U THAM KH O ng qu c gia (2012), cm ng ch (ch biên), Nguy i, c môi , Nxb Khoa h c k thu t Hà N i Hà N i M i (2012), ng nông nghi (2013), Ngu c ng m nghiêm tr Nguy n Th L i (2010), khoa h ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên Nguy n Th , Nxb i h c Qu c gia Hà N i Thúy Qu nh (2012), tình tr c s ch t i Vi Anh T (2014), c s ch nh ng s (MOITRUONG.COM.VN/t ng h p) c Thành (2013), c khoáng s , i h c Nông Lâm Thái Nguyên 10.Hà Trung (2012), c m t s b 11.Trung tâm TTKT Vi n Kinh t TPHCM (2013), Th c tr ng khai thác c Vi t Nam 12.Xuân Th ng ( 13.14, 2013), C n ki a ngu n s ng toàn c 14.UN Water 20 c th gi 15.Tr n Yêm, Tr nh Th Thanh (1998), Hà N i 15 M t s trang web: Tr http://websrv1.ctu.edu.vn/coursewares/khoahoc/moitruong_connguoi/ch7.ht m Hoàng Lê/VOV Trung tâm tin (2013), Th gi i v n lý c vi c h p tác s d c 50 http://vov.vn/The-gioi/The-gioi-van-chua-quan-ly-duoc-viec-hop-tac-sudung-nuoc/252854.vov ... .24 d c sinh ho a bàn xã S Bình, huy n B ch Thơng, t nh B c K n 24 4.1.1 Thông tin v c ph ng v n b ng phi a bàn xã S Bình 24 c sinh ho t t i xã S Bình theo k t qu... Môi ih cs giáo TS Tr n Th Ph , em ti n hành th c hi c sinh ho t t ng d n c a cô tài: ng a bàn xã S Bình huy n B ch Thơng t nh B c K 1.2 M tài c ch ng sinh ho a bàn xã S Bình huy n B ch Thông t... i xã S Bình 35 Hình 4.11: Bi u th hi n giá tr COD c c khe su i t i xã S Bình 36 Hình 4.12: Bi th hi n thông s c khe su i t i xã S Bình 37 Hình 4.13: Bi th hi n thơng s c ng c c khe su i t i xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt tại địa bàn xã Sỹ Bình huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay