Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

52 39 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:54

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. ... N (ký, h tên) ii n - Lâm Thái Nguyên, Nghiên c u ng c a m t s lo ng c a Xà c ( Khaya senegalensis ) ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên TS anh Tôi Thái Nguyên, ngày 28 tháng5 Sinh viên Ng c th H ng...I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NG C TH H NG NHUNG tài: NGHIÊN C U C A CÂY XÀ C NG C NG (KHAYA SENEGALENSIS) T I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI... lâm k t h p L p : K43 Khoa : Lâm nghi p Khoá h c : 2011 2015 Gi ng d NLKH o i L tài t t nghi p Nghiên c u ng c n sinh ng c a Xà c (Khaya senegalensis) i h c Nông Lâm Thái Ngun ng cơng trình nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay