Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

52 13 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:54

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên. I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NG C TH H NG NHUNG tài: NGHIÊN C U C A CÂY C NG C NG (KHAYA SENEGALENSIS) T I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chun ngành : Nơng lâm k t h p Khoa : Lâm nghi p Khoá h c : 2011 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NG C TH H NG NHUNG tài: NGHIÊN C U C A CÂY C NG C NG (KHAYA SENEGALENSIS) T I H C NƠNG LÂM THÁI NGUN KHĨA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Nông lâm k t h p L p : K43 Khoa : Lâm nghi p Khoá h c : 2011 2015 Gi ng d NLKH o i L tài t t nghi p Nghiên c u ng c n sinh ng c a c (Khaya senegalensis) i h c Nông Lâm Thái Nguyên ng cơng trình nghiên c u c a b n thân tôi, d ng thông tin t nhi u ngu n khác nhau, thơng tin có s c trích rõ ngu n g c ng s li u k t qu nghiên c trung th tài c s d ng b t c m t công trình nghiên c u khoa h c khác Các s li u trích d c ghi rõ ngu n g c XÁC NH N C A GVHD TS o i vi Ng c th H ng Nhung XÁC NH N C A GV CH M PH N BI N (ký, h tên) ii n - Lâm Thái Nguyên, Nghiên c u ng c a m t s lo ng c a c ( Khaya senegalensis ) ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên TS anh Tôi Thái Nguyên, ngày 28 tháng5 Sinh viên Ng c th H ng Nhung 2015 iii DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: K t qu phân tích m B ng t 10 b trí cơng th c thí nghi m 16 B ng 4.1: K t qu ng c a c công th c thí nghi m 24 B ng 4.2: B ng t ng h p k t qu lo ng chi u cao vút ng n (cm) c a ng c a c B ng 4.3: B .26 i v i lo i phân bón t i ng chi u cao c 26 xj xj 27 D 00 28 B ng 4.6 B ng t ng h p k t qu ng kính c r (cm) c a lo i ng c a c 30 B ng 4.7: B ng phân tích i v i lo i phân bón t i ng kính c r c a c .31 B ng 4.8: B ng sai d t ng c p xi x j cho s ng v ng kính c r 31 B ng 4.9: ng c a lo ng thái c a c cơng th c thí nghi m 32 B ng 4.10: T l xu n c a c cơng th c thí nghi m .34 cơng th c thí nghi m 35 iv DANH M C CÁC HÌNH th bi u di ng H c a c th bi u di ng v 24 ng kính c r (cm) c a c công th c thí nghi m .28 th bi u di ng thái c a c công th c thí nghi m 32 Hình 4.4: Bi t l % t t, trung bình, x u c a c Hình 4.5: Bi t l % xu 35 n 35 v DANH M C T , C M T CT Công th c CTTN Cơng th c thí nghi m D00 ng kính c r Hvn Chi u cao vút ng n LSD Ch tiêu sai d SL S STT S th t TB Trung bình ng VI T T T m b o nh nh t vi L i ii DANH M C T , C M T VI T T T ii DANH M C CÁC B NG iv DANH M C CÁC HÌNH v Ph n 1: M tV U .1 1.2 M c tiêu nghiên c u .2 1.3 u PH N T NG QUAN V NGHIÊN C U khoa h c .3 2.2 Nh ng nghiên c u th gi i .6 2.3 Nh ng nghiên c u Vi t Nam 2.4 T ng quan khu v c nghiên c u 2.5 M t s thơng tin v lồi c 11 Ph n NG, N C U 14 ng, ph m vi nghiên c u 14 m th i gian nghiên c u 14 3.3 N i dung nghiên c u 14 háp nghiên c u 14 i nghi p 15 i nghi p .18 PH N K T QU VÀ TH O LU N 24 4.1 K t qu nghiên c ng v chi u cao c a c i ng c a lo i phân bón 24 vii 4.2 K t qu nghiên c u v ng kính c r D 00 c a c giai cơng th c thí nghi m 28 4.3 K t qu nghiên c u v 4.4 D tính t l xu ng thái c a c n c a c CTTN 32 cơng th c thí nghi m 33 PH N K T LU N VÀ KI N NGH 38 5.1 K t lu n 38 5.2 Ki n ngh 39 TÀI LI U THAM KH O 40 PH L C ( Khaya senegalensis) Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Sudan, Togo, Uganda h anh, p X c c xanh sân , sinh thái ân bón ý 29 D 00 Công D 00 D 00 D 00 0,04cm D 00 0,04cm D 00 chi xác 30 00 (cm) S Xi 0,22 0,66 0,22 0,26 0,25 0,79 0,26 0,25 0,24 0,25 0,74 0,25 CT4 0,30 0,28 0,27 0,85 0,28 CT4 0,33 0,31 0,32 0,96 0,32 4,00 1,33 A(CTTN) CT1 0,23 0,21 CT2 0,28 CT3 0: 1: µ1 µ2 µ3 µ1 µ2 µ3 So sánh A (D 0 ) 30,6 F05 (D00) µ µ 31 ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df MS F P-value F crit 0,017133333 0,004283333 30,5952381 1,38289E-05 3,47805 0,0014 10 0,00014 0,018533333 14 b Ta tính LSD: LSD t * S * b2 bi b 2,23* 0,00014 * 0,02 LSD t a(b-1) 0,05 S xi CT1 xj CT2 CT3 CT4 CT5 0,04* 0,03* 0,06* 0,1* 0,01 0,02 0,06* 0,03* 0,07* CT2 CT3 0,04* CT4 - 32 X Max1 X Max2 ng t c c h c c CT1: Khơng bón phân 5,9 7,0 CT3: Phân KOD-M 6,8 CT4: Phân Arrow 33-11-11+TE 7,7 CT5: Phân HQ.204 8,0 trâu 502 giai 33 : 0,3 CT5>CT4>CT2>CT3>CT1 Hvn, D00 34 ng CTTN Trung bình (%) tra (cây) SL % SL % SL % I 74 35 47,30 27 36,49 12 16,22 83,79 II 79 56 70,89 15 18,99 10,13 89,88 III 74 41 55,41 29 39,19 5,41 94,6 IV 75 62 82,67 10 13,33 96 V 77 64 83,11 12 15,58 1,30 98,69 16,22% - hân arrow 33-11- c 35 trâu 502 c 36 c H , D 00 , c 37 C Công th 38 K t qu nghiên c u ng c a lo c ng c a chi ng kính s sau: 1) ( ng c a lo ) c a c ng chi u cao trung bình cơng th c thí nghi m: Cơng th c 1: Khơng bón phân có Cơng th u trâu 502 có Cơng th c 3: Phân KOD-M có t 7,32cm vn t 8,71cm t 8,22 cm Công th c 4: Phân Arrow 33-11-11+TE có Cơng th c : Phân HQ.204 có vn t 9,97cm t 11cm Ki m tra b n cho th y FA (Hvn) 55,6 F05 (Hvn) 3,48 2) ng c a lo ng kính c r trung bình ( D 00 ) c a c cơng th c thí nghi m : Cơng th c : Khơng bón phân có D 00 Cơng th c t 0,22cm u trâu 502 có D 00 Cơng th c : Phân KOD-M có D 00 t 0,26cm t 0,25cm Công th c : Phân Arrow 33-11-11+TE có D 00 Cơng th c : Phân HQ.204 có D 00 Ki m tra b t 0,28cm t 0,32cm cho th y FA(D00) 30,6 F05 (D00) 3,48 3) ng c a lo công th c thí nghi m n s trung bình c a c 39 Công th c : Không bón phân có s Cơng th c t 5,9 u trâu 502 có s t Cơng th c : Phân KOD-M có s t 6,8 Công th c : Phân Arrow 33-11-11+TE có s t 7,7 Cơng th c : Phân HQ.204 có s 4) ng c a lo t n t l xu n c a c công th c thí nghi m : Cơng th t 83,79% Cơng th t 89,88% Công th t 94,6% Công th t 96% Công th t 98,69% y t k t lu n 1,2,3,4, Kh nghi m cơng th c (Phân HQ.204) có n nh r ng cơng th c thí ng t t nh ng c a lồi c nghi m i ch nghiên c i phân bón c lo i phân bón cho loài c Trong ph m vi k t qu nghiên c u c Nên s d n ngh : ng loài c C n th nghi m thêm v i m t s lo c i v i loài 40 TÀI L I Ti ng vi t ANDRE GROSS (1977), ng d n th c hành bón phân, Nxb nơng nghi p, Hà N i b n d ch B khoa h c công ngh - B lâm nghi p (1994), K thu t nhân gi ng m t s lo i r ng, Nxb Nông nghi p Hà N i B lâm nghi p(1987), Quy trình k thu t tr ng r ng thâm canh loài Thông, B cug c p nguyên li u gi y, Hà N i B nông nghi p phát tri n nông thôn (2001), n tiêu chu n k thu t lâm sinh, t p 1,2, Nxb Nông nghi p, Hà N i B nông nghi p phát tri n nông thôn (2002), n tiêu chu n k thu t lâm sinh, t p 3, Nxb Nông nghi p, Hà N i B nông nghi p phát tri n nông thôn (2005), Chi nghi p 2006 c phát tri n Lâm 2020 c th gi i (1997), D án WFP.4304 k thu n ng tr ng r ng, Nxb Nông nghi p, Hà N i Công ty gi ng ph c v tr ng r ng (1995), S tay k thu t h t gi ng t s lồi tr ng r ng, Nxb Nơng nghi p, Hà N i S tay phân ph i phân bón p, Hà N i 10 Ngô Kim Khôi (1998), Th ng kê toán h c lâm nghi p, Nxb NN Hà N i 41 11 Nguy n Xuân Quát, (1985) Thông nh a h n h p ru t b ti Vi t Nam Yêu c u ch ng tr ng r ng Tóm t t lu n án Phó c nơng nghi p, Vi n khoa h c lâm nghi p Vi t Nam ,(2004) K thu t s n xu t t 12 Nguy T sách i h c Nông Lâm Tp H Chí Minh 13 Nguy n Xuân Thuyên c ng tác viên (1985), Thâm canh r ng tr ng, Thô KHKT KTLN, s 6/1985 Phân ph c h p h 14 p, Tp H Chí Minh Anh (2007), Tr ng r ng, Giáo trình Nxb 15 Nông nghi p, Hà N i 16 POBEGOP (1972), S d ng phân bón lâm nghi p, Matxcova II Ti ng anh Thomas D Landis, 1985 Mineral nutrition as an index of seedling quality Evaluating seedling quality: principles, procedures, and predictive abilities of major tests Workshop held October 16-18, 1984 Forest Research Laboratory, Oregon State University 42 PH L C CƠNG TH C TH NG KÊ Ta tính: - S hi u ch nh: a b xij S i j C a b ( 7.73+7.10+7.12+8.90+8.67+8.56+8.27+8.11+ 15 n 8.28+10.69+9.67+9.54+10.92+11.06+11.02) - Tính bi a ng t ng s : b VT 1226.547 C (7.732+7.102+7.122+8.902+8.672+8.562+8.272+8.112+ xij i j 8.282+10.692+9.672+9.542+10.922+11.062+11.022)-1226.547=26.49289 - Tính bi VA ng nhân t A (do CTTN) a b i S i A C (21.952+26.132+24.662+29.902+332) 1226.547 25.35436 - Tính bi ng ng u nhiên VN VT VA 26.49289-25.35436 1.14 S S A N FA V 25.35 A a V N a(b 1) S S A N 6.34 1.14 5(3 1) 6.34 0.114 0.114 55.6 F05 3,48 df1 a-1 5-1 df2 a(b-1) 15-5 10 Ta tính: 43 - S hi u ch nh: a b xij S i j C a b ( 0.23+0.21+0.22+0.28+0.26+0.25+0.25+0.24+ 15 n 0.25+0.30+0.28+0.27+0.33+0.31+0.32)2 1.066 - Tính bi a ng t ng s : b VT C (0.322+0.212+0.222+0.282+0.262+0.252+0.252+0.242+ xij i j 0.252+0.302+0.282+0.272+0.332+0.312+0.322) 1.066 0.0185 - Tính bi VA ng nhân t A (do CTTN) a b i S i - Tính bi A (0.662+0.792+0.742+0.852+0.962) 1.066 0.0171 C ng ng u nhiên VN VT VA 0.0185 0.0171 0.0014 S S A N FA V 0.0171 A a V N a(b 1) S S A N 0.004283 0.0014 5(3 1) 0.004283 0.00014 0.00014 30.6 F05 3,48 df1 a-1 5-1 df2 a(b-1) 15-5 10 ... N (ký, h tên) ii n - Lâm Thái Nguyên, Nghiên c u ng c a m t s lo ng c a Xà c ( Khaya senegalensis ) ng i h c Nông Lâm Thái Nguyên TS anh Tôi Thái Nguyên, ngày 28 tháng5 Sinh viên Ng c th H ng...I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NG C TH H NG NHUNG tài: NGHIÊN C U C A CÂY XÀ C NG C NG (KHAYA SENEGALENSIS) T I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI... lâm k t h p L p : K43 Khoa : Lâm nghi p Khoá h c : 2011 2015 Gi ng d NLKH o i L tài t t nghi p Nghiên c u ng c n sinh ng c a Xà c (Khaya senegalensis) i h c Nông Lâm Thái Ngun ng cơng trình nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá đến sinh trưởng của cây Xà cừ Khaya senegalensis giai đoạn vườn ươm tại trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay