Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

66 15 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:41

Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang. - - : : Chính quy Chuyên ngành : Khoa : Khóa : 2011 - 2015 Thái Nguyên - 2015 - - : : Chính quy : : : 2011 - 2015 : Chuyên ngành Khoa Khóa - Thái Nguyên - 2015 i Hồn thành khóa lu ngồi khoa Sinh viên ii 3: 100kg) 10 12 University, U.S.A) 13 14 15 16 16 (2007 2013) 33 t 34 .35 37 38 39 39 41 42 43 44 45 49 cách 50 50 con, .51 iii H 2013) 33 35 H 36 45 iv vi BOD5 CH4 Metan CO2 COD DO H2 S K Kali N NO2 N O2 Ôxy P Photpho pH P QCVN SO2 TCVN TDS TSS UBND v PH .2 .2 .3 .8 Phân: 10 11 .11 .12 13 14 .14 15 .17 17 .18 vi 2.6 .20 .20 .21 23 .23 23 23 23 23 Tuyên Quang 23 23 bàn Kim Phú 24 .25 25 .25 25 25 26 .27 PH Quang: .27 27 4.2 Tình 28 .32 32 34 35 .40 vii 47 47 bàn Kim Phú 48 .48 50 51 ã Kim Phú 52 52 52 54 54 .54 56 1.1 ng ta 43 - ng 4.10 uôi (con) (%) < 10 10 15 > 50 40.0 77.08 82.35 60.0 22.92 17.65 a, i 44 ng 4.11 (con) Bón b, c, < 10 10 50 > 50 20.0 60.42 17.65 13.33 4.17 17.65 13.33 10.41 11.76 46.67 20.83 29.41 6.67 4.17 23.53 45 ng 4.12 < 10 10 50 > 50 20.0 39.58 23.53 26.67 29.17 47.06 46.67 18.75 23.53 6.66 12.5 5.88 46 d, e, ng khí Metan (CH4 4, hydrosunful (H2S), NOx, CO2 47 41.18% 48 43.48% 4.3 inh i Xóm 12) bao 49 QCVN STT tích 40:2011/BTNMT pH - 6.07 5.5 DO - 2.17 - T0 C 25 40 EC mS/cm 1.104 - TDS mg/l 354 - COD mg/l 850 150 BOD5 mg/l 680 50 N mg/l 153 40 P mg/l 18 mg CaCO3/l 2.25 - mg/l 170 100 10 11 TSS 5, N ,P 50 n 20m 50 con, QCVN STT tích 08:2008/BTNMT 1) pH - 5.95 DO - 5.07 T0 0C 25.4 - EC mS/cm 0.191 - TDS mg/l 95 - COD mg/l 32.5 30 BOD5 mg/l 26.0 15 N mg/l 6.5 - P mg/l 2.1 - mg CaCO3/l 2.5 - mg/l 132 50 10 11 TSS COD/BOD5 phép 5.5 51 sán 20m, quy mô 10 50 50 con, 20m, 15 QCVN STT 09:2008/BTNMT pH - 6.08 5.5 8.5 DO - 4.2 - T0 0C 25 - EC mS/cm 0.176 - TDS mg/l 88 - COD mg/l 1.5 4.0 BOD5 mg/l 0.29 - N mg/l 1.7 - P mg/l 0.6 - mg CaCO3/l 3.75 500 mg/l 12.5 - 10 11 TSS t 52 as -C p TCN 678:2006) 53 kích 54 2000 1.08 5, N ,P 55 56 I Nxb Khoa Kim Phú Hoàng Kim Giao (2007), QCVN 08:2008/BTNMT 10 QCVN 09:2008/BTNMT 11 QCVN 40:2011/BTNMT 12 13 Thái Nguyên 14 57 15 UBND Kim Phú (2014), n 16 UBND Kim Phú (2012), 17 II 18 http://luanvan.co/luan-van/ung-dung-cac-che-pham-vi-sinh-trong-chan-nuoi40851/ 19 http://luanvan.net.vn/luan-van/do-anxu-ly-nuoc-thai-chan-nuoi-45122/ [ 20 http://doc.edu.vn/tai-lieu/ket-qua-danh-gia-hien-trangmoi-truong-chuong-nuoi-va-tinh-hinh-xu-ly-chat-thai-tai-cac-co-so-chan-nuoitap-trung-49461/ 21 http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-nghien-cuu-anh-huong-cua-nuoc-thai-chan-nuoiden-vi-sinh-vat-nuoc-11442/ ... - - thông tin - : * suy thoái phù phép mà ch thoái : tiêu N, P v t 2.1.2 Tuy nhiên, - - -CP ngày 31/ - - - 04/2010/TT- - - - - -BNN-KHCN ngày 15 - QCVN 40:2011/BTNMT - Quy trình - + TCVN 5992:1995... xã Kim Phú 48 .48 50 51 ã Kim Phú 52 52 52 54 54 .54 56 1.1 ng ta 2 : - -. .. - - : : Chính quy : : : 2011 - 2015 : Chuyên ngành Khoa Khóa - Thái Nguyên - 2015 i Hồn thành khóa lu ngồi khoa Sinh viên ii
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá ảnh hưởng của chăn nuôi lợn tại nông hộ đến chất lượng nước mặt và nước ngầm tại xã Kim Phú huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay