Strategic management text and cases 7th by dess lumpkin

813 350 0
  • Loading ...
1/813 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:41

Giáo trình Quản trị Chiến lược Strategic management text and cases 7th by dess lumpkin Giáo trình Quản trị Chiến lược Strategic management text and cases 7th by dess lumpkin Giáo trình Quản trị Chiến lược Strategic management text and cases 7th by dess lumpkin Giáo trình Quản trị Chiến lược Strategic management text and cases 7th by dess lumpkin Giáo trình Quản trị Chiến lược Strategic management text and cases 7th by dess lumpkin Giáo trình Quản trị Chiến lược Strategic management text and cases 7th by dess lumpkin ... Cataloging-in-Publication Data Dess, Gregory G Strategic management : text and cases / Gregory G Dess, G.T Lumpkin, Alan B Eisner, Gerry McNamara.—Seventh edition pages cm Includes bibliographical references and index... EDITION strategic management Gregory G Dess University of Texas at Dallas G T Lumpkin Syracuse University Alan B Eisner Pace University Gerry McNamara Michigan State University text and cases STRATEGIC. .. in strategic management, technology management, organizational learning, and managerial decision making He has published research articles and cases in journals such as Advances in Strategic Management,
- Xem thêm -

Xem thêm: Strategic management text and cases 7th by dess lumpkin, Strategic management text and cases 7th by dess lumpkin

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay