Organizational behavior 17th global edtion by robbins a judge

747 46 0
  • Loading ...
1/747 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:38

Giáo trình Hành vi Tổ chức Organizational behavior 17th global edtion by robbins a judge Giáo trình Hành vi Tổ chức Organizational behavior 17th global edtion by robbins a judgeGiáo trình Hành vi Tổ chức Organizational behavior 17th global edtion by robbins a judgeGiáo trình Hành vi Tổ chức Organizational behavior 17th global edtion by robbins a judge ... Marketing Assistant: Jessica Quazza Team Lead, Program Management: Ashley Santora Program Manager: Sarah Holle Team Lead, Project Management: Jeff Holcomb Project Manager: Kelly Warsak Project Manager,... Contents Preface 1 27 Introduction What Is Organizational Behavior? 40 The Importance of Interpersonal Skills 43 Management and Organizational Behavior 44 Management Roles 45 • Management Skills... organizational behavior His books have sold more than million copies and have been translated into 20 languages; editions have been adapted for Canada, Australia, South Africa, and India, such as these:
- Xem thêm -

Xem thêm: Organizational behavior 17th global edtion by robbins a judge, Organizational behavior 17th global edtion by robbins a judge

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay