Contract interpretation

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:28

Contract interpretation Web site: Trang web Cập nhật website: Là hành động tạo nội dung liệu website Backup website: Là hành động tạo liệu chạy thiết bị máy chủ, VPS, hosting, máy tính để dùng có sai sót trục trặc Website demo: Là website dùng thử (chưa hoàn thiện) tạo trước hồn thiện thức, sửa lỗi trình sử dụng Giao diện website: Là tổng thể nội dung website bao gồm file ảnh file HTML Biên bàn giao website: Là văn vản ghi nhận việc bên A hoàn thành việc thiết kế website theo yêu cầu bên B bên B đồng ý tiếp nhận, tích hợp thành cơng với tên miền bàn giao phần giao diện website cho bên B CSS (Cascading Style Sheet): Là ngôn ngữ quy định cách trình bày thẻ html website W3C(World Wide Web Consortium): Là nhiệm vụ hướng dẫn World Wide Web với đầy đủ tiềm phát triển giao thức hướng dẫn mà bảo đảm lâu dài tăng trưởng website URL (Uniform Resource Locator): Là địa tới trạm Internet hay mạng nội bộ, chuỗi cung cấp địa Internet Website tài nguyên World Wide Web, theo sau nghi thức HTML (HyperText Markup Language): ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, sử dụng để tạo website Hosting: Là dịch vụ lưu trữ trì website
- Xem thêm -

Xem thêm: Contract interpretation , Contract interpretation

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay