Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

76 15 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:16

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái. i I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NGHIÊN C U NG C NG, PHÁT TRI LVN99 TRÊN T C A GI NG NGÔ T D C T I HUY KHÓA LU N T T NGHI H o N : Chính quy Chuyên ngành : Tr ng tr t Khoa : Nơng h c Khố h c : 2011 - 2015 NH YÊN BÁI IH C ii I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NGHIÊN C U NG C NG, PHÁT TRI N T C A GI NG NGÔ T D C T I HUY , T NH YÊN BÁI KHÓA LU N T T NGHI H o : Chính quy Chuyên ngành : Tr ng tr t L p : K43 - TT - N02 Khoa : Nơng h c Khố h c : 2011 - 2015 Gi IH C ng d n : TS Tr n Trung Kiên i c h t em xin chân thành c Nông Lâm i h c Thái Nguyên l i c khoa Nông h c su t Quý Th y d , truy ih c chân thành nh t Quý Th y, Cô t nh ng ki n th c quý báu cho em c t p rèn luy n t i t ng c k t qu em xin g i l i c Tr n Trung Kiên t nhi n TS ng d n giúp em hồn thành khóa lu n V u ki n th i gian có h n th c kinh nghi m h n ch c a m t sinh viên s không tránh kh i nh ng sai sót báo cáo Em r t mong nh c nh ng ý ki a th y cô u ki n b sung vào hành trang ki n th c c a Em xin chân thành c Thái Nguyên, tháng Sinh viên Nông Th Tâm ii DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: Tình hình s n xu t ngô c a châu l c th gi i n 2011- 2013 B ng 2.2 Tình hình s n xu t ngơ c a m t s c tiêu bi u th gi 2013 B ng 2.3 Tình hình s n xu t ngơ c a Vi n 2004 B ng 2.4 Tình hình s n xu t ngô t i Yên Bái tr B ng 3.1 K t qu phân tích m B ng 4.1: 2013 n 2004 2013 10 t tr ng 25 ng c a phân bón t ng, phát tri n c a gi ng ngô LVN99 v Hè Thu 2014 33 B ng 4.2 ng c n chi u cao cây, chi b p c a gi ng ngô LVN99 v Hè Thu 2014 36 B ng 4.3: nh h ng c n s ch s di n tích c a gi ng ngô LVN99 v Hè Thu 2014 38 B ng 4.4 ng c a phân viên nén t i kh ng ch u sâu, b nh c a gi ng ngô LVN99 v Hè Thu 2014 40 B ng 4.6 ng c a phân viên nn tvà 43 t lý thuy t th c thu c a gi ng ngô LVN99 v Hè Thu 2014 46 B ng 4.7 Hi u qu kinh t c a cơng th c phân bón 47 iii CIMMYT CSDTL (LAI) CV /C FAO LSD NSLT NSTT :T iv Trang PH N 1: M U tv 1.2 M c tiêu c tài c th c ti n c a tài c c ti n PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U khoa h c c tài 2.2 Tình hình s n xu t ngơ th gi i Vi t Nam 2.2.1.Tình hình s n xu t ngơ th gi i 2.2.2 Tình hình s n xu t ngơ Vi t Nam 2.2.3 Tình hình s n xu t ngơ t i t nh Yên Bái 10 2.3 Nghiên c u v phân bón cho ngơ th gi i Vi t Nam 13 2.3.1 Nghiên c u v phân bón cho ngơ th gi i 13 2.3.2 Nghiên c u v phân bón cho ngơ Vi t Nam 15 2.3.3 Nghiên c u v phân ch m tan 21 PH N 3: N U 24 3.1 V t li u nghiên c u 24 m th i gian nghiên c u 24 m nghiên c u 24 3.2.2 Th i gian nghiên c u 25 3.3 N i dung nghiên c u 25 u 26 trí thí nghi m 26 3.4.2 Quy trình k thu t 27 v 3.4.3 Các ch 28 lý s li u 32 PH N 4: K T QU TH O LU N 33 4.1 ng c a phân viên nén t i th i gian ngô LVN99 v Hè Thu 2014 t i huy 4.2 ng c a phân viên nén t ng c a gi ng nh Yên Bái 33 m hình thái, sinh lý c a gi ng ngô LVN99 v Hè Thu 2014 t i huy nh Yên Bái 36 4.2.1 Chi u cao 37 4.3.2 Chi p 37 4.2.3 S 38 4.2.4 Ch s di n tích 39 4.3 ng c a phân viên nén t i kh ng ch u sâu, b nh c a gi ng ngô LVN99 v Hè Thu 2014 t i huy nh Yên Bái 40 c thân 41 4.3.2 B nh khô v n 42 4.4 ng c a phân viên nén t i y u t c t t c a gi ng ngô LVN99 v Hè Thu 2014 t i huy Yên, t nh Yên Bái 42 4.4.1 S b p 43 4.4.2 Chi u dài b p 44 ng kính b p 44 4.4.4 S hàng h t b p 44 4.4.5 S h t hàng 45 4.4.6 Kh ng 1000 h t 45 t lý thuy t 46 vi t th c thu 46 u qu kinh t qua cơng th c phân bón khác 47 PH N 5: K T LU NGH 49 K t lu n 49 ngh 50 TÀI LI U THAM KH O 51 I Tài li u ti ng Vi t 51 II Tài li u ti ng Anh 54 IIII Tài li u Internet 55 PH L C M 1.1 tv c quan tr ng cung c th t nuôi, ng th t ch g th i ng th ba v di n tích ng l i cao nh t c c (Ngơ H u Tình, 2009) [24] Trong y u t t tr ng phân bón có nh ng l n nh t Th c t cho th y, vi c s d ng gây nh ng tiêu c c không ch gi m hi u su t s d u vào c vi c làm i nông dân ng x u t n có m t gi u qu kinh t m t yêu c u b c thi t Vi c s d c kh tr ng r tv Dùng phân viên nén ti t ki - u qu s d ng phân bón t nh kh c ph c tình t ch c 35 - ng ng phân so v i bón vãi, làm lúa, sâu b nh ru ng thơng thống (Nguy n T t C nh, 2005)[4] Thí nghi c ti n hành i Qu ng Uyên, Cao B ng; t 12 - 20% (Nguy n T t C nh, 2008)[6] ti t ki phí bón phân ch ph i bón m t l n c v K t qu thí nghi m v bón phân viên nén h th y, s l n bón phân viên nén h c 20 - 30% chi H u Quy t, 2008)[20]; t cát Qu ng Bình cho c chia làm l n bao g m bón lót, bón thúc ngơ - ngô - cho ch tiêu t ngô cao nh t (Ph m c a lo i phân ch t t ng, gi c Ngà cs, 2012)[14] c cung c p ng cho vi c bón phân, phun thu c, h n ch ch m tan s r t l ch c bi t ng Ti nh d ng phân m i v i nh ng tr ng có b r m l n cs, 2003)[29]; thí nghi m áp d ng lo i phân cho th y bón cho bơng làm gi t lúa m 20% (Hutchinson R L., Howard D D., 1997)[31] 300, c t 49,2 t /ha, s 26,7 nghìn ng 84,4 nghìn t n 2015)[39] í 54 T 27 of phosphorus and potassium nutrition on the growth and yield of hybrid University of Agriculture, Faisalabad, (Pakistan), Dept of Agronomy, Literature Update on Maize, (6), CIMMYT 28 Arnon, I., 1974 Mineral nutrition of maize, International potash Institute, Bern, Switzerland 29 Balkcom, K S, A M Blackmer, D J Hansen, T F Morris, and A P Mallarino (2003) Testing soils and comstalks to evaluate nitrogen management on the scale of watersheds J Environ Qual 32: 1015-1024 30 Bennett, J M., J W Jones, B Zur and L C Hamonnd (1986), Interaactive effects of nitrogen and water stresses on woter relations of field-growth corn leavers Agronomy journal, 78, 273 280) 31 Hutchinson R L., Howard D D Response of no-tillage and conventionaltillage cotton to starter fertilization on loess soils J Plant Nutr., 1997, 20: 975-986 32 Moser, S., B Fiel, S Jampotong and S Stamp (2005), Effects of Preanthesis drought, nitrogen fertilizer rate and variety on grain yield, yield componentsabd harvest index of tropical maize, (www.sciencedirect.com.) 33 temperate maize I, Leaf senescence and productivity in relation to nitrogen Soil Sci, Plant nutr., 41 (3), pp 439 450 34 Agronomy Journal 87(4), pp 632 641 35 t Proceedings of the seventh Asian regional Maize Workshop, Losbanos, Phillipines, pp 385 387 55 36 Thomas Dieroff, Thomas Fairhurst and Ernst Mutert (2001), Soil Fertility Kit, pp 38, 108 37 Tran Trung Kie Dosages on Grain Yeild and Protein Quality of QPM Variety QP4 and Normal Maize Variety LVN10 in Thai Nguyen, Vietnam", Maize for Asia: Emerging Trends and Technologies - Proceeding of The 10th Asian Regional Maize Workshop, Makassar, Indonesia, Oct 20-23, 2008, Tr 552 - 556 T 38 http://www.faostat.fao.org (FAOSTAT, 2015) 39 http://www.gso.gov.vn (T ng c c th ng kê, 2015) P K T QU X LÝ S LI U V HÈ THU 2014 M T S HÌNH NH TRONG THÍ NGHI M 10 11 ... QU VÀ TH O LU N 33 4.1 ng c a phân viên nén t i th i gian ngô LVN99 v Hè Thu 2014 t i huy 4.2 ng c a phân viên nén t ng c a gi ng nh Yên Bái 33 m hình thái, sinh lý c a gi ng ngô LVN99. .. phân viên nén cho ngô t i Qu ng Uyên t nh Cao B ng phân viên nén thích h p 108N + 90 P2O5 + 90 K2O Bón phân viên nén góp ph n ti t ki m 6,2% chi i nhu n 9,2 tri ng /ha so v i bi n pháp bón phân. .. t phát t th c t ti n hành th c hi c u ng c ng, phát tri c a gi t d c t i huy 1.2 M c tiêu c tài: t nh Yên Bá tài c cơng th c phân viên nén thích h p cho gi ng ngô LVN99 t d c t i huy nh Yên Bái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay