Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

76 34 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:16

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái.Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái. ... QU VÀ TH O LU N 33 4.1 ng c a phân viên nén t i th i gian ngô LVN99 v Hè Thu 2014 t i huy 4.2 ng c a phân viên nén t ng c a gi ng nh Yên Bái 33 m hình thái, sinh lý c a gi ng ngô LVN99. .. phân viên nén cho ngô t i Qu ng Uyên t nh Cao B ng phân viên nén thích h p 108N + 90 P2O5 + 90 K2O Bón phân viên nén góp ph n ti t ki m 6,2% chi i nhu n 9,2 tri ng /ha so v i bi n pháp bón phân. .. t phát t th c t ti n hành th c hi c u ng c ng, phát tri c a gi t d c t i huy 1.2 M c tiêu c tài: t nh Yên Bá tài c cơng th c phân viên nén thích h p cho gi ng ngô LVN99 t d c t i huy nh Yên Bái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống ngô LVN99 trên đất dốc tại huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay