Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

71 11 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 13:00

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 TR KHO Chuyên ngành Khoa Khoá : : : : Chính quy 2011 - 2015 THÁI NGUYÊN, 2015 TR Chuyên ngành Khoa Khoá HD : : : : : : Chính quy K43 - KHMT N01 2011 - 2015 THÁI NGUYÊN, 2015 i - Sinh viên ii Trang 10 (Ohio State University, U.S.A) .11 - 2013 33 (tháng 06/2014) 35 36 38 - khu 41 42 -TMT .44 - TMT 45 - TMT 47 - TMT 48 .50 iii Trang Hình 4.1: 2010 - 2013 34 Hình 4.2: 36 Hình 4.3: 38 Hình 4.4: 43 Hình 4.5: Bio - TMT 44 Hình 4.6: o - TMT 46 Hình 4.7: - TMT 47 Hình 4.8: B - TMT 49 Hình 4.9: 50 iv BNNPTNT : BOD5 : CaO : Canxi Ơxít CH4 : Metan COD : E.M2 : EM : FAO : K2 O : Kali Ôxit MgO : Magiê Ôxit NH3 : Amoniac pH : QCVN : SO2 : T- K : TCVN : T-N : T-P : g ngày v Trang i ii iii v tài 1.4 .2 .3 .3 .6 2.1.3.2 2.2 .9 10 10 2.2.2.2 11 12 13 13 vi 13 - .13 14 2.3.3 14 15 15 .17 19 .19 22 24 - TMT .26 28 28 3.1.1 28 .28 28 28 28 28 28 28 28 .28 .28 - TMT .28 29 29 29 29 vii .31 31 31 31 32 33 4.1 33 4.1.1 Khái quát chung 33 - 2013 33 .36 37 4.2.2 .37 37 38 38 4.3.1 38 39 39 4.4 40 40 40 - TMT 42 - TMT 42 - TMT .43 -TMT .46 49 viii 53 53 55 56 47 y Bio - TMT Photpho hình 9: Bio - TMT N P K (%) 1,32 (%) 0,12 (%) 0,25 1,61 0,22 0,52 ( Hình 4.7: Bio - TMT 48 hình 4.7 - iêu di -N -K ( -TMT - - - - - - 0,22% 0,52% Bio - TMT b, g 12 10: S Bio - TMT E.Coli (MPN/100ml) Coliform (MPN/100ml) 2.0x103 7.5x105 2.1x102 2.1x105 ) 49 Hình 4.8: Bio - TMT 10 hình 4.8 Bio - TMT u có chung ngun Bio TMT có phí t 4.6 Bio - TMT Bio - TMT Bio - TMT 50 Bio - TMT Bio - TMT Bio - TMT Bio - TMT 11: Ý tham quan mơ hình Có 26 86,6 Khơng 13,4 ( Hình 4.9: Ý tham quan mơ hình , 51 11 hình 4.9 Bio - TMT tham quan mơ hình Bio - TMT Bio - TMT n - 52 Bio - TMT 2S, - Bio- - - - SO2, NH2, CH4 53 5.1 Phúc: + - +H x Bio- TM: + Bio - TMT - tham q : + 54 mg/l, TBio TM Bio - TMT Bio - TMT 318,38 55 5.2 - m quan mơ hình - - - Bio - TMT 56 sinh (1998), -26 (2003), , - 2014), - - Teruo Higa & Dr James F Parr (1994), Beneficial and environment, Department of Agricultural College, Maryland, USA 10.Teruo Higa (2002), Technology of Effective Microoganisms: Concept and Phisiology, Royal Agricultural College, Cirencester, UK 11 2015 An http://vinhtuong.vinhphuc.gov.vn/Pages/detail.aspx?newsid=1325 12 http://www.dairyvietnam.com/vn/Quan-ly-chan-nuoi-bo-sua/Tinh-hinh-chan-nuoibo-sua-nuoc-ta.html 13 , http://naihuou.com/Kien-thuc-chan-nuoi/2617304/104473/Tinh-hinh-chan-nuoitrau-bo-sua-tren-the-gioi.html EM BIO- h ông, bà là? < 10 10 - 15 Có Ngơ, thóc lúa > 15 Có Khơng Biogas Biogas Bán Biogas Có Khơng khơng? Có Khơng EM Bio khơng? Có Khơng Bio EM Bio - Có Khơng Bio - Có Khơng - TMT? Hình 1: Hình Hình 2: Hình Hình 5: Hình Hình ... 56 1.1 , , ô dâ [12] 2 em Bio - TMT 2014 1.2 -H - Bio - TMT 2014 1.3 - hông tin 1.4 - - TMT cho công tác sau - Bio - TMT 2.1 - - 2, NH3 , CH4 , a, Ch t th i r n - iêu hóa vi sinh:... 40 - TMT 42 - TMT 42 - TMT .43 -TMT .46 49 viii 53 53 55 56 1.1 , , ô dâ [12] 2 em Bio - TMT 2014 ... University, U.S.A) .11 - 2013 33 (tháng 06 /2014) 35 36 38 - khu 41 42 -TMT .44 - TMT 45 - TMT 47 - TMT 48 .50 iii Trang Hình 4.1: 2010 - 2013
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiệu quả của chế phẩm Bio TMT trong xử lý ô nhiễm môi trường cho chăn nuôi bò sữa trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay