Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

87 15 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:57

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên. 1 NGHIÊN C C AM TS NG PHÁT TRI N GI V Chuyên ngành Khoa N V NG TRONG I THÁI NGUYÊN : Chính quy : : : 2011 - 2015 NGHIÊN C C AM TS NG PHÁT TRI N GI N V NG TRONG V I THÁI NGUYÊN Chuyên ngành Khoa : Chính quy : : 43 : : 2011 - 2015 : TS Thái Nguyên, - N01 i Th c t p t t nghi n h t s c quan tr ng toàn b trình h c t p, rèn luy n c a m i sinh viên V i hành, lý thuy t g n li n v i th c ti n , th c t p t t nghi p s giúp cho sinh viên c ng c h th ng hóa l i tồn b ki c áp d ng m t cách sáng t o, linh ho t nh ng ki n th c vào th c t ng th i giúp cho sinh viên làm quen v i th c t s n xu t T c h i, rút nh ng kinh nghi m th c t lao ng s n xu t, nh l ng th c nhu c u c a xã h i c s nh t trí c ng, BCN KHOA NÔNG H C n hành th c hi tài: Nghiên c ng phát tri n c a m t s gi n v ng v i Thái Ngun hồn thành khóa lu n này, bên c nh s n l c c g ng c a b n c r t nhi u s c ng d n Em xin bày t lòng bi chân thành n th y giáo khoa Nông h c th i h c Nông Lâm Thái Nguyên c bi t em xin g i l i c c t i giáo Xuy n b o ng d n em trình nhiên c u Cu i em xin g i l i c i ,b i quan tâm, chia s t o m u ki n th i gian em h c t p nghiên c u Do th i gian h n, kinh nghi c a b n thân h n ch nên khóa lu n t t nghi p c a em không tránh kh i nh ng thi u sót Em r t mong nh c nh ng ý ki a th y b khóa lu n c c hoàn thi Xin trân tr ng c Sinh viên Nguy n Th Qu nh Anh ii DANH M C CÁC B NG Trang 26 Thái Nguyên 32 33 33 36 Thái Nguyên 39 41 14 44 iii DANH M C CÁC HÌNH Trang 46 iv CSDTL CV CS KNTLVCK M1000 t NSLT NSTT LSD TS BGH BCN : : : : v Trang 1.2 M U 1.3 M C TIÊU NGHIÊN C U TÀI PH N T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C KHOA H C VÀ TH C TI TÀI 2.2 TÌNH HÌNH S N XU TH GI I VÀ VI T NAM 2.2.1 2.2.2 Tình hình s n xu t ut 2.2.3 ng V Nam 2.3 TÌNH HÌNH NGHIÊN C GI I VÀ VI T NAM 10 2.3.1 10 2.3.2 Tình hình nghiên 13 NG, N C U 18 NG NGHIÊN C U VÀ PH M VI NGHIÊN C U 18 18 M VÀ TH I GIAN NGHIÊN C U 18 18 18 3.3 N I DUNG NGHIÊN C U 18 vi 19 19 3.4.2 Quy trìn 20 20 24 25 4.1 TH NG C A CÁC GI NGHI M V I THÁI NGUYÊN 25 26 27 28 4.1.4 29 4.1.5 30 4.2 M T S M HÌNH THÁI C A CÁC GI THÍ NGH M 31 4.3 M 35 37 37 38 4.5 TÌNH HÌNH SÂU B NH VÀ KH GI C A CÁC M 40 4.6 CÁC Y U T CÁC GI C TC A M 43 47 5.1 47 NGH 48 ] - oá - 1, B2 kh ] H C , , 1996) [11] , , [23] V i giá tr nhi u m t nên s n xu c v di gi t s t nhanh n tích tr th gi i 21 tri t 111,27 tri u ha, t 24,84 t /ha, s t 276,41 tri u t n (FAO, 2015)[18] Chính v y, phát tri chi nhi t nh ng u c kinh t vi c s n xu t khai thác l i th c ta vùng khí h u i Thái Nguyên Nguyên nhân thích Xu t phát t th c ti c u tình h n hành th c hi tài: Nghiên ng phát tri n c a m t s gi n v ng v 1.2 M Nh m phát tri n t c U nh c nh ng gi t cao, ch b sung gi ng, ng t t phù h p v u ki n sinh thái u gi ng c a t nh ... nghi m v m hình thái c a gi i Thái Nguyên - Nghiên c u m t s ch tiêu sinh lí c a gi v m i Thái Nguyên - Nghiên c u tình hình sâu b nh kh ơng c a gi u i Thái Nguyên TÀI c t p nghiên c u - Trong trình... DUNG NGHIÊN C U - Nghiên c u kh ng c a gi m v - Nghiên c u tình hình sâu b nh kh i Thái Nguyên c a gi n u 19 - Nghiên c u ch tiêu sinh lí c a gi i Thái Nguyên - Nghiên c u y u t c v tc i Thái Nguyên. .. xây nghiên nhân bao nhà tiêu phát Khoa phát phòng thí Nơng Nam gen ngồi, gen thu di có tính di phong phú phù sinh thái gen, lai nghiên nguyên thiên nhiên theo khí h nghiên vùng, nông vùng nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu tình hình sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương có triển vọng trong vụ Đông năm 2014 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay