Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

92 40 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:54

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên. ... t h p lai B29 Vi n nghiên c u ngô B30 Vi n nghiên c u ngô B31 Vi n nghiên c u ngô B32 Vi n nghiên c u ngô B34 Vi n nghiên c u ngô B35 Vi n nghiên c u ngô B36 Vi n nghiên c u ngô DK 9901 Công ty... h p cho v nh thu c khu v c mi n núi phía B c 1.2.2 Yêu c u - ng, phát tri n c a t h p ngô lai u ki n v 14 t i Thái Nguyên - Nghiên c m hình thái sinh lý c a t h p lai thí nghi m - Nghiên c u m... i Thái Nguyên 36 B ng 4.4 T v B ng 4.5 T ng chi u cao c a T h p lai 38 i Thái Nguyên 38 c a T h p lai v 40 t i Thái Nguyên 40 B ng 4.6: Tr ng thái cây, tr ng thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay