Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

92 17 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:54

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên. I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NGUY NG tài: NGHIÊN C U KH PHÁT TRI N C A M T S NG, T TRONG V H P NGƠ LAI I THÁI NGUN KHĨA LU N T T NGHI H o : Chính quy Chuyên ngành : Tr ng tr t Khoa : Nơng h c Khóa h c : 2011 - 2015 THÁI NGUYÊN - 2015 IH C I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NGUY NG tài: NGHIÊN C U KH NG, PHÁT TRI N C A M T S T TRONG V H P NGƠ LAI I THÁI NGUN KHĨA LU N T T NGHI H o IH C : Chính quy Chuyên ngành : Tr ng tr t L p : K43 - TT - N01 Khoa : Nông h c Khóa h c : 2011 - 2015 Gi ng d n : TS Tr n Minh Quân THÁI NGUYÊN - 2015 i L IC Th c t p t t nghi p trình r t quan tr ng giúp cho m i sinh viên hoàn thi n ki n th c, h c h i kinh nghi thêm ki n th c k c, trau d i c t vào công vi c nh c yêu c u c a th c ti n, nhu c u nhân l c ngày cao c a xã h i Xu t phát t nguy n v ng c a b ch nhi m khoa Nông h c hành nghiên c c s nh t trí c a Ban i h c Nông Lâm Thái Nguyên, ti n tài: "Nghiên c u kh ng, phát tri n c a i Thái Nguyên", sau m t m t s t h p ngô lai v thu th i gian làm vi c nghiêm túc hi u qu n khóa lu n c hồn thành c k t qu n th h ct lòng bi n tình gi ng d tơi su t trình c bi t s ch b o nhi t tình c a th y giáo TS Tr n Minh Quân, i tr c ti ng d n tơi hồn thành khóa lu trân thành c nh b n bè, nh ng h su t trình th c hi h n ch ng th i h tr tài Do th i gian có h n, kinh nghi nh c chun mơn nhi u tài c a không tránh kh i nh ng thi u sót Tơi kính mong cs tài c a tơi có th ng góp ý ki n c a th y cô giáo b c hồn thi Tơi xin chân thành c ! Thái Nguyên, tháng n 2015 Sinh viên Nguy ng ii DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 Tình hình s n xu t ngơ th gi B ng 2.2 Tình hình s n xu t ngơ n 2003-2013 m t s châu l B ng 2.3 Tình hình s n xu t ngơ c a m t s B ng 2.4 D u ngô th gi 10 B ng 2.5 Tình s n xu t ngô c a Vi B ng 2.6 Di c a Vi t s n 2003 - 2013 14 ng ngơ vùng tr ng ngơ 16 B ng 2.7 Tình hình s n xu t ngô n 2003-2013 18 B ng 3.1 Các t h p ngơ tham gia thí nghi B i ch ng 22 ng, phát tri n c a T h p lai tham gia thí nghi m v i Thái Nguyên 31 B ng 4.2 Chi u cao chi v p c a T h p lai 34 i Thái Nguyên 34 B ng 4.3 S ch s di n tích c a T h p lai 36 v i Thái Nguyên 36 B ng 4.4 T v B ng 4.5 T ng chi u cao c a T h p lai 38 i Thái Nguyên 38 c a T h p lai v 40 t i Thái Nguyên 40 B ng 4.6: Tr ng thái cây, tr ng thái b bao b p 41 B ng 4.7 T l nhi m sâu b nh c a T h p lai 43 B ng kính g c s r chân ki ng c a THL 46 B ng 4.9 Các y u t c u t c a T h p lai 50 v i Thái Nguyên 50 B t lí thuy t th c thu c a T h p lai v i Thái Nguyên 51 iii DANH M C CÁC T VI T T T CIMMYT : Trung tâm c i t o gi ng ngô lúa mì th gi i CSDTL : Ch s di n tích CV : H s bi : ng i ch ng G - CSL : Gie n chín sinh lý G - PR : n phun râu G - TC : n tr c G - TP : n tung ph n KL : Kh LSD : Sai khác nh nh M1000 h t : Kh NSLT : t lý thuy t NSTT : t th c thu P : Xác xu t THL : T h p lai TP - PR : Tung ph TPTD : Th ph n t Ve : Th i kì n y m m Vt : Th i kì tr c ng ng nghìn h t n phun râu iv M CL C Ph n M U 1.1 Tính c p thi t c 1.2 M 1.2.1 M tài uc tài 1.2.2 Yêu c u c th c ti n c tài c c t p Ph n T NG QUAN TÀI LI U khoa h c c tài 2.2 Tình hình s n xu t, tiêu th nghiên c u ngô th gi i 2.2.1 Tình hình s n xu t ngơ th gi i 2.2.2 Tình hình tiêu th ngơ th gi i 2.2.3 Tình hình nghiên c u ngô th gi i 10 2.3 Tình hình s n xu t nghiên c u t i Vi t Nam 13 2.4 Tình hình s n xu t ngô t i Thái Nguyên 17 2.5 Các lo i gi ng ngô 19 2.5.1 Gi ng ngô th ph n t (TPTD - open pollinated variety) 19 2.5.2 Gi ng ngô lai (Maize Hybrid) 20 Ph n N NGHIÊN C U 22 3.1 V t li u nghiên c u 22 m th i gian nghiên c u 22 m nghiên c u 22 3.2.2 Th i gian nghiên c u 23 3.3 Quy trình tr ng tr t áp d ng thí nghi m 23 v 3.4 N i dung nghiên c u 24 u 24 trí thí nghi m 24 3.5.2 Các ch 25 3.6 X lý s li u 30 Ph n K T QU VÀ TH O LU N 31 4.1 ng, phát tri n c a t h p lai 31 nt n tr c 31 n tung ph n, phun râu 32 4.1.3 Th ng 33 m hình thái, sinh lý c a t h p tham gia thí nghi m 34 4.2.1 Chi u cao 34 4.2.2 Chi p 35 4.2.3 S 35 4.2.4 Ch s di n tích (LAI) 36 ng chi u cao 37 4.4 T c a t h p lai thí nghi m 39 4.5 Tr ng thái cây, tr ng thái b bao b p 41 4.5.1 Tr ng thái 42 4.5.2 Tr ng thái b p 42 bao b p 42 4.6 Kh ng ch u c a t h p lai thí nghiêm 43 c thân 44 4.6.2 B nh th i thân 44 4.6.3 B nh g s t 45 46 4.7 Các y u t c t c a THL thí nghi m 47 vi 4.7.1 S b p 47 4.7.2 Chi u dài b p 47 ng kính b p 48 4.7.4 S hàng h t b p 48 4.7.5 S h t hàng 48 4.7.6 Kh ng 1000 h t 49 t lý thuy t (T /ha) 50 t th c thu (t /ha) 51 Ph n K T LU NGH 52 5.1 K t lu n 52 ngh 52 TÀI LI U THAM KH O 53 Ph n M 1.1 Tính c p thi t c U tài Cây ngô (Zea mays L.) m c t cao, có giá tr kinh t l n chi m m t v trí quan tr ng th c ti n cu c s ng c i Ngô ngu n gi i quy c cho nhi u dân t c th gi i, m c dù ch có 17% t ng s cs d ng 1/3 dân s toàn c u m t s ngu c m ts n c bi t c phá tri n) ngô ng chính, giúp gi i quy t n a, us nh giá tr th c, ngơ ngu n ng, 70% ch t tinh th gia súc, gia c m t ng h p cho c phát tri n có n p d ng 70 - 90% s , Pháp 90%, M 89% Cây ngô th súc l chua r t t c bi t bò s a Ngồi ra, ngơ ngu n cung c p nguyên li u quan tr ng cho nhà máy s n xu rãi c s d ng r ng c ch ng minh b ng 670 m t hàng khác c a ngành công nghi ho u c n, tinh b t, d u, glucoza, ch t d c - th c ph m, công nghi c công nghi p nh Hi n ng s n xu t Ethanol t nguyên li n m nh M u ngành c nh ng thành t y bên c nh vi c áp d ng bi n ng ru ng vi gi ng ln nhi m v quan tr u ch n l c, lai t o n hi n nay, s n xu t ngô th gi i ch th c s phát tri n áp d ng ti n b vào s n xu c gieo tr ng gi ng ngô lai t Vi t Nam m ngh c nông nghi p v s ng b ng u tr ng quan tr ng th c c Nhân dân nhi t B c, Tây B c, i Vi i nhi u d , b t bánh ngô, xôi ngô, ngô lu c, b c s d ng làm th c ph m (ngô bao t ) làm nguyên li u phát tri s n xu t ngô ch -gia c m, nhiên Vi t Nam phát tri n r t ch m, t y m nh sau nh s n xu t T gi khoa h t ch ng cao khơng so c tiên ti n th gi i Vi n nghiên c uc gi ng t vi c s d ng gi ng lai u tiên (LVN10) hi ng ngô lai t v i gi ng c ng c a tr ng nh v c ch n t o gi ng ngô v i nhi u c s d ng r ng rãi s n xu i h c Nông Lâm p tác, nghiên c u tham gia tích c c vào m ng i kh o nghi m gi ng m m m n m m i h c Nông Lâm Thái Nguyên i kh o nghi m gi ng ngô nh mi n B c, c vào vi c nghiên c u, kh o nghi nh p tác s n xu t gi ng ngơ lai có c cho s phát tri n s n xu t nông nghi p nói chung phát tri n s n xu t ngơ nói riêng ng t ch n l c, lai t o m t t h c cơng nh n gi ng th c m nghiên c u b n công phu, s nhà khoa h gi ng v n t h p ng dài i vi c ng gian kh nghiêm túc c a c nghiên c u, kh o nghi m ph n ng c a u ki n sinh thái, mùa v khác vi c mà b t c gi ng ... t h p lai B29 Vi n nghiên c u ngô B30 Vi n nghiên c u ngô B31 Vi n nghiên c u ngô B32 Vi n nghiên c u ngô B34 Vi n nghiên c u ngô B35 Vi n nghiên c u ngô B36 Vi n nghiên c u ngô DK 9901 Công ty... h p cho v nh thu c khu v c mi n núi phía B c 1.2.2 Yêu c u - ng, phát tri n c a t h p ngô lai u ki n v 14 t i Thái Nguyên - Nghiên c m hình thái sinh lý c a t h p lai thí nghi m - Nghiên c u m... i Thái Nguyên 36 B ng 4.4 T v B ng 4.5 T ng chi u cao c a T h p lai 38 i Thái Nguyên 38 c a T h p lai v 40 t i Thái Nguyên 40 B ng 4.6: Tr ng thái cây, tr ng thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai trong vụ thu Đông 2014 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay