Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

81 25 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:51

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang. ...I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NÔNG TH NGHIÊN C U SU T, CH NG C A K THU T C T NG NG VÀ KH NG CH U C A GI NG CAO T KCS T I TUYÊN QUANG H o Chuyên ngành L p Khoa Khố h c Gi ng d n :... t, t KCS t i 1.2 M UC A TÀI 1.2.1 M c c t ng n t t nh t cho gi t KCS 1.2.2 Yêu c u - Nghiên c u k thu t c t ng n t t nh t cho gi ng - Nghiên c ch t KCS ng c a k thu t c t ng t t c a gi ng - Nghiên. .. nguyên li u sinh h c 38 PH NG, N P NGHIÊN C U 41 M VÀ TH I GIAN NGHIÊN C U 41 ng 41 m th i gian nghiên c u 41 3.2 N I DUNG NGHIÊN C U 41 41 trí
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay