Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

81 13 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:51

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang. I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NÔNG TH NGHIÊN C U SU T, CH NG C A K THU T C T NG NG KH NG CH U C A GI NG CAO T KCS T I TUYÊN QUANG H o Chuyên ngành Khoa Khoá h c : Chính quy : T ng tr t : Khoa h c Cây tr ng : 2011 - 2015 I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NÔNG TH NGHIÊN C U SU T, CH NG C A K THU T C T NG NG KH NG CH U C A GI NG CAO T KCS T I TUYÊN QUANG H o Chuyên ngành L p Khoa Khoá h c Gi ng d n : Chính quy : T ng tr t : K43 - TT - N02 : Khoa h c Cây tr ng : 2011 - 2015 :TS Hồng Th Bích Th o i L IC u nh n th c t m quan tr ng c a vi c th c t p t t nghi n quy n toàn b trình h c t p, rèn luy n c a m i Th c hi h i hành, lý thuy t g n li n v i th c ti n c t p t t nghi p nh m c ng c h th ng hóa l i toàn b ki n th c gi ng T ng m n sáng t o vào th c ti n s n xu t K t h p lý thuy t v i th c hành giúp cho sinh c nh ng h c kinh nghi m nh c chun mơn ng có th c nhu c u c a xã h i, hoàn thành t c m i công vi c giao Do v y th c t p t t nghi n không th thi u h th o ih ng c s nh t trí c i h c Nơng Lâm Thái Nguyên ban ch nhi m khoa Nông h n hành nghiên c tài: Nghiên c u ng c a k thu t c t ng t,ch ng kh ng ch u c a gi ng ng t KCS t Tôi xin chân thành c ng, khoa Nông h c th t cho nh ng ki n th c quý báu th i gian h c t p rèn luy n t ng TS Hồng Th Bích Th o , viên, Tôi xin chân thành c Sinh viên Nông Th ii DANH M C CÁC B NG Trang B c t s n xu t nguyên li u sinh h c 10 B ng 2.2 Tình hình s n xu t th gi i nh n 20 B ng 2.3 Tình hình s n xu m t s châu l B ng 2.4: tình hình nghiên c u s n xu n 2000-2013 22 ng sinh h c th gi i 30 B ng 2.5: Nhu c u nhiên li u sinh h c c a Vi t Nam t - 2050 34 B ng 4.1 Di n bi n th i ti t, khí h u t i Tuyên Quang th i gian th c hi n thí nghi m 46 B ng 4.2 ng c a k thu t c t ng thu ho ch khác c a gi B ng 4.3 n kh ng th i k t KCS 48 ng c a k thu t c t ng t c a gi ng t KCS 50 B ng 4.4 Bi B ng brix c a gi ng KCS 51 t ethanol 53 iii DANH M C CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Bi so sánh tình hình s n xu nh Hình 4.1 Tình hình nhi t th gi i 21 nh Tuyên Quang t tháng 46 iv DANH M C CÁC T % T l Kg Kilogam CT Công th c CGIAR ICRISAT VI T T T n nghiên c u nông nghi p qu c t International Crops Research Institute for the Semi Adrid Tropics (Trung tâm nghiên c u tr ng vùng bán khô h n) INRAN Niger National Insitute of Agricultural Research (Vi n nghiên c u nông nghi p Niger) INTSORMIL International Sorghum and Millet Collaborative -CRSP Research Support Program tr nghiên c u h p tác qu c t v NLSH ng sinh h c NLTT ng tái t o SAFGRAD T ch c nghiên c u phát tri n ng c c vùng bán khô h n v M CL C Trang PH N 1: M U TV 1.2 M UC 1.2.1 M TÀI 1.2.2 Yêu c u 1.3 Ý NGH A C TÀI 1.3.1 Ý ngh a h c t p 1.3.2 Ý ngh a th c ti n PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U KHOA H C C 2.1.1.Ngu n g c, phân b TÀI u ki n ngo i c nh m th c v t h c c 2.1.4 t s n xu t nguyên li u sinh h c ng d ng c a n xu ng sinh h c 11 2.2 TÌNH HÌNH S N XU T NGHIÊN C TH GI I VI T NAM 13 2.2.1 Tình hình nghiên c u s n xu t th gi i 13 2.3.2 Tình hình s n xu t ethanol sinh h c t t m t s qu c gia khu v c Châu Á 23 2.3 TÌNH HÌNH S N XU T NGHIÊN C NG T T I VI T NAM 25 2.3.1 Tình hình nghiên c u s n xu 2.3.2.Nh ng ng t t i Vi t Nam 25 n c a Vi t Nam vi c phát tri ng t 28 2.4 CA T- NGU N NGUYÊN LI U SINH H C 29 vi 2.4.1 T ng quan v tình hình nghiên c u s n xu ng sinh h c th gi i 29 2.4.2 T ng quan v tình hình nghiên c u s n xu ng sinh h c t i Vi t Nam 33 2.4.3 L i ích s d ng nguyên li u sinh h c 36 t- ngu n nguyên li u sinh h c 38 PH NG, N P NGHIÊN C U 41 M TH I GIAN NGHIÊN C U 41 ng 41 m th i gian nghiên c u 41 3.2 N I DUNG NGHIÊN C U 41 41 trí thí nghi m 41 3.3.3 Các ch tiêu theo dõi 43 lý s li u 45 PH N 4: K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 46 4.1 DI N BI N TH I TI T KHÍ H U 46 4.2 NG C A K CÂY T I CÁC TH THU T C T NG N KH M THU HO NG TC A GI NG KCS 47 4.2.1 ng c a k thu t c t ng n kh ng th i k thu ho ch khác 48 4.2.2 ng c a k thu t c t ng t c a gi ng t KCS 50 4.3 NG C A K THU T C T NG N CH NG C A GI NG KCS 51 vii 4.3.1 ng c t ng brix c a gi ng t KCS 51 4.3.2 ng c t ng ng t ethanol 53 PH N 5: K T LU NGH 54 5.1 K t lu n 54 ngh 54 TÀI LI U THAM KH O 55 I.Tài li II Tài li c 55 c 55 III Tài li u websiteII 57 PH N M 1.1 U TV Hi n xã h i ngày phát tri n, s c ép dân s nhu c u v n c s phát tri n c a công ngh tiên ti n Trong cu c s ng hi c n ki t ngu n tài nguyên thiên nhiên Các ngu d um ng ngu ng hóa th ng khơng tái t d n c n ki t S phát tri n c a qu c gia ph thu c r t l n vào ngu ho c diesel không ch n môi ng vi c th i ch t ô nhi nh dioxit, gây nhi b o ngu nh hi m nghèo Vi ng dài h n thay th nên c p thi t, nh t d u m Ði u ki n ngu m ng hoá th ch ngày tr n d n tr Vi t Nam r t phù h p cho s n xu t nhiên li u sinh h c t ng sinh kh i Nhiên li u c n sinh h c có th lúa, ngơ, s ng, d u sinh h c s n xu t t c ch bi n t nh ng lo i l y d a bơng c tính Vi t Nam có th s n xu t tri u lít c n sinh h c m có s u ch nh v s ng di n tích tr kho ng tiêu th d u m s kh n hi n Vi c thay th b ng nguyên li u sinh c hi n nhi nghiên c u, d án h p tác gi a t ch nh c ng thích h p nh t cho vi c s n xu t ngu n nguyên li u tái sinh ph c v s n xu t ethanol sinh h c Ethanol nhiên li u m t lo i alcohol ng th u ng có c n Ethanol nhiên li ng cách tr n 5-10% v cs d ch y o m t h n h p cháy hoàn toàn, K t qu x lý s li u theeo Irristat c a thí nghi m KH *Kh NG G/CÂY , G/THÂN ng thân g n sau tr ngày *Kh ng thân g n sau tr ngày *Kh ng thân g n sau tr 14 ngày *Kh n sau tr 14 ngày *Kh ng thân g n sau tr 21ngày *Kh n sau tr 21 ngày *G BRIX n sau tr ngày *G n sau tr 14 ngày *G n sau tr 21 ngày T SINH KH I LÝ THUY T T THÂN LÝ THUY T T SINH KH I TH C THU T THÂN TH C THU NG 10 T ETHANOL ...I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM NÔNG TH NGHIÊN C U SU T, CH NG C A K THU T C T NG NG VÀ KH NG CH U C A GI NG CAO T KCS T I TUYÊN QUANG H o Chuyên ngành L p Khoa Khố h c Gi ng d n :... t, t KCS t i 1.2 M UC A TÀI 1.2.1 M c c t ng n t t nh t cho gi t KCS 1.2.2 Yêu c u - Nghiên c u k thu t c t ng n t t nh t cho gi ng - Nghiên c ch t KCS ng c a k thu t c t ng t t c a gi ng - Nghiên. .. nguyên li u sinh h c 38 PH NG, N P NGHIÊN C U 41 M VÀ TH I GIAN NGHIÊN C U 41 ng 41 m th i gian nghiên c u 41 3.2 N I DUNG NGHIÊN C U 41 41 trí
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật cắt ngọn đến năng suất,chất lượng và khả năng chống chịu của giống cao lương ngọt KCS tại Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay