Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

64 15 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:44

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang.Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang. NG Ð I H C NÔNG LÂM PH NGHIÊN C U NG C A CH NG U QU C A CAM SÀNH T I HUY N HÀM YÊN, T NH TUYÊN QUANG KHOÁ LU N T T NGHI H o Chun ngành Khoa Khóa h c : Chính quy : Tr ng tr t : Nông h c : 2011 - 2015 THÁI NGUYÊN - 2015 IH C NG Ð I H C NÔNG LÂM PH NGHIÊN C U NG C A CH NG U QU C A CAM SÀNH T I HUY N HÀM YÊN, T NH TUYÊN QUANG KHỐ LU N T T NGHI H o : Chính quy Chuyên ngành : Tr ng tr t L p : K43 TT N02 Khoa : Nơng h c Khóa h c : 2011 - 2015 Gi ng d n THÁI NGUYÊN - 2015 IH C L u khoa h c c a b n thân Các s li u k t qu nghiên c toàn trung th u tra th a hoàn tài li u, n u có sai sót tơi xin hồn toàn ch u trách nhi m! Xác nh n c ng d n ( Ký, ghi rõ h tên) ng ý cho b o v k t qu ch ng khoa h c! ( Ký, ghi rõ h tên) Ph XÁC NH N C A GV CH M PH N BI N Giáo viên ch m ph n bi n xác nh n sinh viên a ch a sai xót sau H ng ch m yêu c u! ( Ký, ghi rõ h tên) L IC Th c t p t t nghi p g n cu i tron hành c a sinh viên T c t p th c i h c, C nghi p.Trong th i gian th c hi ng Trung h c chuyên tài t t nghi p chuyên ngành tr ng tr t, c v n d ng lý thuy t vào th c ti n s n xu t, tr c ti p th c hi n thao tác k thu t cam sành t i huy n Hàm Yên, t nh Tuyên Quang tài t t nghi lòng bi c t i Ban giám hi h c bày t ng, Ban ch nhi m khoa Nông i h c Nông lâm Thái Nguyên em xin chân thành c ng y, UBND xã Yên Lâm, huy n Hàm Yên, t nh Tuyên Quang t o m u ki n thu n l c bi t em xin bày t lòng bi Vân n em th c hi n tình tài ct i ng d n, dìu d t em su t trình th c hi Em xin chân thành c Sinh Viên Ph tài DANH M C B NG Trang B ng 2.1 Tình hình s n xu t cam quýt th gi i 16 B ng 2.2 Tình hình s n xu t có múi m ts c vùng châu Á 17 B ng 2.3 Tình hình s n xu t cam quýt Vi t Nam 19 B ng 2.4 Tình hình s n xu t cam quýt 20 B ng 4.1 Di n tích, s ng m t s lo huy ch y c tr ng t i -2013 37 B ng 4.2 Tình hình s n xu t s xã tr ng cam t i huy n Hàm Yên, Tuyên 38 4.3 Thành ph n m gây h i c a lo i sâu b nh h i cam quýt t i huy n Hàm Yên, Tuyên Quang 39 B ng 4.4 ng c a m t s ch ng n th i gian hoa 43 B ng 4.5 ng c a ch u hoa/qu 44 B ng 4.6 ng c a ch nt l u qu t i Hàm Yên, t nh Tuyên Quang 45 B ng 4.7 ng c a ch n tình hình sâu h i cam sành t i huy n Hàm Yên, Tuyên Quang 47 B ng 4.8 ng c a ch n tình hình b nh h i cam sành t i huy n Hàm Yên, Tuyên Quang 48 DANH M C CÁC T CT : Công th c DT : Di n tích VI T T T i ch ng FAO : Food and Agricultural Organization of the Unitet National SL :S ng STT : S th t TG : Th gi i M CL C Trang L i L IC .ii DANH M C B NG iii DANH M C CÁC T VI T T T iv M C L C v U Ph n 1: M 1.1 Tính c p thi t c tài 1.2 M c tiêu, yêu c u c tài 1.2.1 M c tiêu 1.2.2 Yêu c u 1.3 Ý c th c ti n c tài c c ti n Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 Nh ng nét chung v 2.1.1 Ngu n g 2.1.2 Phân lo có múi có múi có múi m th c v t c a có múi 2.1.4 Nh ng y u t ngo i c nh ng phát tri n c a có múi 11 2.1.5 Tình hình s n xu t tiêu th cam quýt th gi i 15 2.1.6 Tình hình s n xu t tiêu th cam quýt t i Vi t Nam 18 2.2 Tình hình nghiên c u cam quýt th gi i 21 2.2.1 Nghiên c u v n ch n gi ng, v t li u dòng 21 2.2.2 Các nghiên c u v s d ng phân bón ch u hòa sinh ng cam quýt 23 2.3 Tình hình nghiên c u cam quýt Vi t Nam 26 2.3.1 Nghiên c u v n ch n gi ng 26 2.3.2 Các nghiên c u v s d ng phân bón ch u hòa sinh ng cam quýt 29 U 31 Ph n 3: N ng v t li u nghiên c u 31 ng nghiên c u 31 3.1.2 V t li u nghiên c u 31 m nghiên c u 31 3.2 N i dung nghiên c u 31 u 31 n xu t cam sành t i huy n Hàm Yên, t nh Tuyên Quang 31 3.3.2 Nghiên c u ng c a ch n tình hình u qu c a cam sành Hàm Yên, Tuyên Quang 31 ng h p x lý k t qu nghiên c u 34 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U TH O LU N 35 4.1 Tình hình s n xu t phát tri n cam sành t i Hàm Yên, t nh Tuyên Quang 35 u ki n t nhiên, kinh t -xã h i huy n Hàm Yên 35 4.1.2 Tình hình s n xu t nông nghi huy n Hàm Yên 36 4.1.3 Tình hình s n xu t cam sành huy n Hàm Yên 37 4.1.4 Các thu n l n xu t cam sành t i huy n Hàm Yên, Tuyên Quang 41 xu t gi i pháp phát tri n cam sành t i Hàm Yên, t nh Tuyên Quang 42 4.2 Nghiên c u ng c a ch n tình hình u qu cam sành t i Hàm Yên, Tuyên Quang 42 4.2.1 ng c a ch n tình hình hoa c a cam sành t i Hàm Yên, Tuyên Quang 43 4.2.2 ng c a ch 4.2.3 ng c a ch nt l u qu 44 n tình hình sâu b nh h i cam sành t i huy n Hàm Yên, Tuyên Quang 46 Ph n 5: K T LU NGH 49 5.1 K t lu n 49 ngh 49 TÀI LI U THAM KH O 50 Ph n M 1.1 Tính c p thi t c U tài Vi a cam quýt, nh ng gi ng cam qt c p n i, hi n tìm th y nhi u loài hoang d i thu c h cam quýt Hi n cam quýt tr thành m t nh qu ch y u Vi c tr ng t B c vào Nam v i b gi ng g m kho ng g n 200 gi ng khác (Vi n nghiên c u Rau Qu Hà N i (2000) Vi c tr ng nhi u cam quýt có l ch s tr ng tr t t t, ch ng s n ph m c a cam quýt hi n m c khiêm t c yêu c u phát tri n trình h i nh p khu v c qu c t Nguyên nhân, Vi t Nam thi u b gi ng t t, công tác gi t h n h cs c tr ng qu n lý t u ki n kinh dân trí th p, t p qn s n xu t mang n ng tính qu chun mơn th c s khoa h c vv Vùng Trung du mi n núi phía B c có nhi u l i th v ngu n gen phong phú cho phép phát tri n t t v th c t ng ph bi n, nhi t u Cam quýt, r ng thành nh ng vùng t p trung B c Quang, V Xuyên (Hà Giang), Hàm Yên, Chiêm Hố (Tun Quang), B ch Thơng (B c K n) vv Trong t ng cam quýt vùng Trung du - mi n núi phía B c, cam sành (Citrus nobilis Lour) m t gi ng lai gi a cam quýt (C.reticulata x C.sinensis) ( i dân tr ng tr t lâu n tích tr ng tr t l n nh t so v i gi ng khác ... sành t i Hàm Yên, t nh Tuyên Quang 42 4.2 Nghiên c u ng c a ch n tình hình u qu cam sành t i Hàm Yên, Tuyên Quang 42 4.2.1 ng c a ch n tình hình hoa c a cam sành t i Hàm Yên, Tuyên Quang ... t nh Tuyên Quang 45 B ng 4.7 ng c a ch n tình hình sâu h i cam sành t i huy n Hàm Yên, Tuyên Quang 47 B ng 4.8 ng c a ch n tình hình b nh h i cam sành t i huy n Hàm Yên, Tuyên Quang. .. xu t cam sành nh n ng ch t kích u qu c a cam sành Hàm Yên - n tr ng s n xu nh thu n l s n xu t cam sành t i huy n Hàm Yên, Tuyên Quang - Nghiên c u ng c a n m t s ch u qu c a cam sành Hàm Yên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay