Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

61 15 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:26

Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình.Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. IH NGUYÊN I H C NÔNG LÂM TR N TH THANH NGA tài: C TR NG NÔNG THÔN T I KHÁNH M U, HUY N YÊN KHÁNH, T NH NINH BÌNH KHĨA LU N T T NGHI H o : Chính quy Chun ngành : Khoa h c Mơi t Khoa ng Khóa h c IH C : 2011 - 2015 Thái Nguyên, 2015 ng IH I H C NÔNG LÂM TR N TH THANH NGA tài: C TR NG NÔNG THÔN T I KHÁNH M U, HUY N N KHÁNH, T NH NINH BÌNH KHĨA LU N T T NGHI IH C H o : Chính quy Chuyên ngành : Khoa h ng L p : K43 KHMT - N03 Khoa ng Khóa h c Gi : 2011 2015 ng d n: GS.TS Tr n Ng c Ngo n Thái Nguyên, 2015 i L IC hoàn thành t châm h ng v i hành, m ng c n ph i chu n b cho ng ki n th c c n thi t, chuyên môn v ng vàng Th i gian th c t p t t nghi p m t ph n quan tr ng không th thi ih i h c Nông lâm Thái ng th i gian c n thi c ng c l i nh ng ki n th c lý thuy ng th i nâng cao kh c h c m t cách có h th ng n d ng lý thuy t vào th c ti n, xây d ng phong cách làm vi c c a m t c tác, nh ng Hoàn thi i hành - lý lu n g n v i th c xu t phát t c s nh t trí c a Ban ch nhi m Khoa ng t p t t nghi p v ih tài: n hành th c c tr ng nông thôn t i c s ch b o t n tình Khánh M u, huy n Yên Khánh, t c a th tr c ti c công ng yêu c u c a nghiên c u khoa h c Th c hi ti m i sinh viên có th c bi t th y giáo ng d n GS.TS Tr n Ng c Ngo n ban ngành kh i y ban nhân dân Khánh M u, huy n Yên Khánh, t n n tình em th i gian th c t p Em xin chân thành c nt tc m i s Do th i gian ki n th c chuyên mơn nhi u h n ch nên báo cáo c a em không tránh kh i nh ng thi u sót, em r t mong nh c a c a th c ý ki c hoàn thi Em xin chân thành c Thái N Sinh viên Tr n Th Thanh Nga ii DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: T l cc c s ch vùng 10 B ng 2.2: T l lo i ch t th i r n toàn qu c 13 B ng 4.1: Th ng kê hi n tr ng s d a bàn Khánh M u 25 B ng 4.2: T l phân b ngành ngh c B ng 4.3: T l h B i dân Khánh M u 27 d ng ngu ng ngu c sinh ho t 31 c Khánh M u 32 B ng 4.5: Tình tr ng s d ng b l c c a h dân Khánh M u 33 B ng 4.6: T l h B p nh d ng lo i c ng th i 34 c th i sinh ho t t h dân 35 B ng 4.8: T l ki u nhà v sinh c a h 40 B ng 4.9: T l bi n pháp thu gom rác 42 B ng 4.10: T l s i s n sàng tham gia phân lo i rác t i ngu n 43 iii DANH M C CÁC HÌNH Hình 2.1: B v trí t nh Ninh Bình ng b ng sơng H ng 18 Hình 4.1: Bi hi n tr ng s d Hình 4.2: Bi m Hình 4.3: Bi t l h s d ng ngu Hình 4.4: Bi ch Hình 4.5: Bi hi n tr ng s d ng b l c c a h dân t Khánh M u 26 phân b ngành ngh Khánh M u 28 ng ngu c sinh ho t 31 c Khánh M u 32 Khánh M u 33 Hình 4.6: Bi t l h Hình 4.7: Bi t l Hình 4.8: Bi t l ki u nhà v sinh 41 Hình 4.9: Bi t l bi n pháp thu gom rác th i 42 Hình 4.10: Bi t l s d ng lo i c ng th i 35 p nh c th i sinh ho t t h dân 36 i s n sàng tham gia phân lo i rác 43 iv DANH M C CÁC T BVMT :B ov BVTV : B o v th c v t CTR : Ch t th i r n VI T T T ng : Ngh nh -CP : Ngh nh ph -BNN : Quy nh - B nông nghi p -BYT : Quy nh - B y t QCVN : Quy chu n Vi t Nam TT-BTNMT -B ng TW UBND : y ban nhân dân VSMT :V WHO : T ch c Y t th gi i ng v M CL C L IC i DANH M C CÁC B NG ii DANH M C CÁC HÌNH iii DANH M C CÁC T VI T T T iv M C L C v Ph n 1: M U tv 1.2 M 1.3 Yêu c u c tài 1.4 Ý ngh a c tài 1.4.1 Ý ngh a h c t p nghiên c u khoa h c 1.4.2 Ý ngh a th c ti n Ph n 2: T NG QUAN NGHIÊN C U lý lu n 2.1.1 M t s khái ni m pháp lý th c ti n 2.2.1 Các v 2.2.1.1 V ng nông thôn cs Vi t Nam ng 10 ng khơng khí 11 2.2.1.3 Ô nhi 2.2.1.4 V t 13 s d ng phân bón hóa h c hóa ch t BVTV nơng thơn 14 2.2.1.5 S d ng thu c BVTV nguyên nhân gây ô nhi m 16 2.2.2 Hi n tr ng t nh Ninh Bình 18 c 19 vi ng khơng khí 19 ng khu công nghi p, làng ngh 20 ng nông thôn 20 ng du l ch 21 2.2.2.6 B o t Ph n 3: ng sinh h c 21 NG, N U 22 ng nghiên c u 22 m th i gian ti n hành 22 3.3 N i dung nghiên c u 22 u 22 Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U 24 4.1 T ng quan v u ki u ki n t nhiên 24 a lý t nhiên 24 u 24 4.2 S c ép c a phát tri n kinh t - h iv ng 26 4.2.1 S c ép v dân s 26 4.2.2 Phát tri n s n xu t nông nghi p 27 4.2.3 Các ch tiêu h i 29 4.2.4 Phát tri n xây d n 30 4.3 Th c tr c 31 4.3.1 Ngu c sinh ho t 31 c th i 34 4.4 Th c tr t 36 4.5 Th c tr ng khơng khí 38 ng sinh h c 39 4.7 V v ng 40 vii 4.8 S c ng 44 ng c i v i s c kh i v i v 4.9.3 ng 44 i 44 kinh t - h i 44 i v i h sinh thái 45 4.10 Công tác qu ng nh n th c v xu t gi i pháp nh m c i thi n ch t ng 46 a bàn Khánh M u - huy n Yên Khánh - t nh Ninh Bình 47 Ph n 5: K T LU N VÀ KI N NGH 48 5.1 K t lu n 48 5.2 Ki n ngh 49 TÀI LI U THAM KH O PH L C Ph n M U tv h i ngày phát tri t v c n gi i quy t Hi n nay, xây d ng nơng thơn m i khơng vi c riêng c n mà s quan tâm c a c c tri n kinh t h i v ng nhi c ng th gi i Cùng v i s phát v ng ngày nghiêm tr ng, hi n ng không ch di n c phát tri n mà c Vi c ta m ng nông nghi ng thành th h t ng thi u th v s thơn có ti d c b t c p, so sánh v i i s ng v t ch ti p c n ti n b khoa h c k thu t c c vùng nơng thơn Nơng thơn chi m v trí quan tr ng s nghi p phát tri Th c tr ng nông thôn Vi t Nam hi n nhi u v c n kh i dân nông thôn th ng ch ng Tuy nhiên nông n phong phú, ngu n nhân l c u ki n thu n l y s phát tri n Xây d ng, quy ho ch phát tri n nông thôn m i nh m s d ng h p lý hi u qu ngu n tài i b m t nông thôn, phát tri n nông thôn toàn di n, b n v ng nhi m v c n thi t c Xây d ng nông thôn m hi c ta g n m i ti n t i cơng nghi p hóa i hóa nơng nghi p, nơng thơn H i ngh l n th c a ban ch p hành quy t s 5/8/2008 v v 26-NQ/TW ngày nông nghi p, nông dân nông thôn Ngh quy nh m c tiêu xây d ng nơng thơn m ng Chính ph nh s -TTg ban hành b tiêu chí qu c 38 4.5 Th c tr ng khơng khí Khánh M u m t thu n nông, s n xu t công nghi p, d ch v s phát tri n, khơng có khu cơng nghi p hay cơng ty - xí nghi l a bàn Vì v y, giao thông v n t i nguyên nhân gây nhi m ng khơng khí t Các ngu n gây ô nhi - T ho ng khơng khí: ng giao thơng v n t i: Khánh M u có tr 481B ch a bàn có m ng qu c l i giao thơng liên thôn phát tri n ng y u t i nh ch ti ng p, xe máy, ô tô, xe khách, xe ng tr c ti c bi t ng qu c l ng khơng khí b i n sinh ho t s c kh i dân s ng ven t s bi n pháp nh m gi m thi u ng có h i gi m b lâu dài - T ho ng xây d ng: xây d ng, s a ch a cơng trình, nhà - T ho ng sinh ho t c h i dân: theo kh o sát tr a bàn s d ng gas, c i làm ch ngày Chúng c ng góp ph n khơng nh làm ô nhi Tuy nhiên v i m nh ng t sinh ho t hàng ng khơng khí u ki n t nhiên t i Khánh M u ng t nh ng ho ng khơng khí không l n -T n xu t nông nghi p M ts h n pháp x lý c th i, ch t th i h p lý nên gây mùi phát tán vào khơng khí, gây khó ch u i dân khu v c xung quanh 39 Vi t ph ph ph m nông nghi p sau thu ho ch c ng góp ph n làm ô nhi ng khí CO2 không ng th i gây b t - Bên c nh v khác c ng gây nhi m khơng khí c lý rác th i c a t ch y u lo i túi nilon, v bánh k o, gi y v n, v h p nh a, h p gi v t li u làm t n, t c v chai l ph m chí m t s gia ng thu c tr sâu, thu c BVTV sát nhà , ng c a h dân xung quanh Nh ng lo i rác ch a r t nhi u hóa ch ch l t, ch c theo khói th i phát tán ngồi, tích t ng khơng khí có th s gây nh ng h u qu ng ng sinh h c ng sinh h c t i Khánh M i m t v i nhi u nguyên n sau: M t phá h ti p ho ng c ng k t qu tr c i s ng dân s T dân s nhanh v i q trình phát tri n cơng nghi p, nơng nghi s d ng th i ngồi ng v i nhi u ch ng lo i ch t th i khác c ch nơng nghi i chuy t xây d ng San l h ng m c, cơng trình cơng c ng, nhà t canh tác nông nghi p, gi Nh d t t l y m t b ng cho xây d ng c ng sinh h c, s làm gi m di n tích ng lồi sinh v t c truy n th ng không ch cung c p lúa g o mà c cá, cua, ch nhái lồi sinh v t s vai trò quan tr ng b im i m c i s ng c c khác mà chúng có 40 Hi n nh ng lúa hi i s d ng m thu c BVTV nên khơng s m ng l n phân hóa h c ng sinh h n vi c u ngu n th c ph m b sung quan tr ng cho i dân nông thôn Du nh p sinh v t ngo i lai loài xâm l n: Hi n tr ng sinh v t ngo i lai phát tri n ch y u s n ph m c qu n lý sinh v t bi i gen a bàn nhi u h n ch , m t s ho c ch c phát hi n Các s n ph m c a sinh v t bi nh rõ M t khác tr m t s gi ng tr ng, v t nuôi b i gen c n gi t cao nên a, phù h p v u ki n sinh thái c a n b thay th b i gi ng nh p n i ho c có ngu n g c t Bi i khí h u tồn c u: có th u ki ng Các lồi qu n th có th b suy gi m n u chúng khơng th thích nghi c v i nh 4.7 V u ki n m i ho c s v V ng gi gìn VSMT có ý ngh a h t s c quan tr ng b nh ng nguyên nhân gây d ch b nh c ng tr c ti ng t i s c kh hi u thu gom rác th i, t n trình phát sinh i Gi gìn v sinh có th ng rãnh, di t mu i, di t côn trùng gây b nh hay xây d ng cơng trình v B ng 4.8: T l ki u nhà v sinh c a h Ki u nhà v sinh S h T l % H xí t ho i 39 65 H 13 21,67 Khác 13,33 60 100 T ng (Ngu n: S li u tra Khánh M u) 41 Hình 4.8: Bi t l ki u nhà v sinh Qua b ng t l ki u nhà v sinh ta th y n u xét theo tiêu chu n v sinh i v i lo i nhà tiêu c a B BY ng B y t (Quy nh s h - t tiêu chu n V i nhà tiêu t ho c xây d ng ch y u v i b x lý uh ng b x h o sát tr c ti s pv chu n c a B y t a bàn i dân khơng tn theo tiêu sinh v n có ru i nh v sinh v n b d c h t vào Nhi u h i l y phân th i gian (6 tháng) * Rác th i Công tác thu gom rác th i t i Khánh M trung UBND qu thu gom rác t p c thành l p t 2012 Vi c thu gom rác th i t c th c hi n l n/tu n vào sáng ngày ch nh t Tuy nhiên vi c thu gom, x chu n v ng Các hình th c th hi n qua b ng bi sau: rác c m b t tiêu a bàn 42 B ng 4.9: T l bi n pháp thu gom rác H th ng thu gom rác S h H rác riêng T l % 12 20 12 20 8,33 31 51,67 60 100 Bãi t p trung Thu gom theo h ng T ng (Ngu n: S li Hình 4.9: Bi T bi theo h u tra Khánh M u) t l bi n pháp thu gom rác th i ta th y: có kho ng 51,67% s h ng d ch v , 20% s h y u ch t có th tái s d ng ho có lo i rác h h t Cá bi t, ý th c c a m t s h nhi m khơng khí úng ng li u, ngồi c ph m th n ch n cách x lý b ng vi rác b a bãi xu i h rác riêng, u rác t p trung t i h n x y tình tr ng, gây ô nhi m ngu y uv c, ô l 43 thiên khơng có bi n pháp ki m sốt nhi m, b c mùi khó ch ng m vào m c ng m, gây ô nhi chu t- c b V y, ki t l rác th i sinh ho n môi ng khu v i dân c vi c b o v bi c thu hút ru i, mu i, ng ý ki n tích c c u th hi n rõ thông qua sau: B ng 4.10: T l s i s n sàng tham gia phân lo i rác t i ngu n S h T l % S n sàng 51 85 Không s n sàng 15 T ng 60 100 (Ngu n: S li Hình 4.10: Bi u t l s Vi c phân lo i rác hi u tra Khánh M u) i s n sàng tham gia phân lo i rác c coi bi m t quy trình tu n hồn rác hi u qu Theo k t qu uc a u tra có th kh ng n nâng cao ý th c vi c b o v m c a h ng s ng 44 4.8 S c ng y s c i dân i gánh ch u h u qu v s c ng c ng ng Nh ng c a ô nhi cu c s ng c ng t i s c kh e, i, h sinh thái n n kinh t - h i v i s c kh i Kho ng cách t gi c c a h i dân s d ng ngu l gây nh ng bi c c th i sinh ho a bàn n khu v c lâu ngày có kh i sinh hóa, có h ng ch a nhi u t p ch t khác (ch a ch t h u c th ng d ng vi khu n gây b nh (t , l Ơ nhi t có v n s c kh c bi t t b ô nhi m, rau tr ng ho tr ng khu v t, làm bi th s hút l y ch t c i ch t thành ph n c a cây, c ng t ch is Khơng khí nhi b nh hơ h u không tránh kh i c BVTV b ng giao thông gây n, ho, viêm ph i, b nh tim m ch, viêm vùng c, khó th Ô nhi m ti ng làm i i - sinh v t s d ng ng b nh v h c ch t i có c m giác b qu y r y gi c ng , ng thính l c, suy y u v th l c, suy gi m th n kinh i v i v kinh t - h i Phát tri n kinh t - h ch t tinh th n c u ki n s ng v v t i qua vi c s n xu t c a c i v t ch t, c i ti n 45 quan h h i, nâng cao ch t ng cá nhân c i n xu th chung c a i trình s ng Gi ng s phát tri n có m i quan h h t s c ch t ch ng c a s phát tri n, phát tri n nguyên nhân t o nên bi t ng t nhiên c ng th i c a môi n s phát tri n kinh t h i thông qua vi c làm suy thoái ngu ho ng c a ng phát tri n ho c gây th m h i v i ho ng kinh t h i khu v c c i h u h t sinh v t c n, n n móng cho cơng trình xây d ng dân d ng, công nghi c t m t ngu t vào ho i s d ng tài ng s n xu t nông nghi c, th c ph tr ng, t b ô nhi m làm gi ng t i thu nh p c Ô nhi hi m n sinh ho t c i tiêu gi m d n thu nh p c ng x u t c h i), s c kh n c m t b ô nhi m c n tr s s ng c a sinh v t th y sinh, Ho c s ch ngày khan i dân, h th t tr ng Ngồi ngu n, khí th t i dân n n kinh t c a c làm cho ngu ng gi m b o ngu n cung c p i dân ng khơng khí (b i, i (tai n n giao thông, b nh hơ h Khơng khí nhi m l i gây c n tr cho ho ng giao thông v n t i, gây khó i, c n tr t c qu n lý tri ng t i m quan, c n chi phí l b c mùi th i khó ch u, gây nh x lý i v i h sinh thái Ô nhi ng làm m t cân b ng sinh thái, xu t hi n nh ng loài sinh v t ngo i lai, suy gi m s c s ng c a loài b a 46 - c b ô nhi m làm loài sinh v t th y sinh gi m ho c c th ng cho ru i mu i, chu t b phát tri n - t b ô nhi m s làm m t kh u ch nh c a h t tr nên c n c i không thích h p cho tr n sinh v t, d , cu n chi ng gián ti s nhi m ch a thành ph nh i th chai c ng, m t k t c u kéo theo s c màu, ng c a th c v t suy gi tb ô c h i làm cho còi c c ch m phát tri c ch t tích l y cây, gi m ch - u s ng nơng s n ng khơng khí ch a nhi u t p ch t, khói b i ng x n s c kh e c a gia súc, gia c m, v t nuôi, n chúng m c nhi u b nh t t, suy gi m s kháng Các lo i s ng c c tích l y khí quy ng th c v t, suy gi m ch t s n xu t tr nên nghèo ki t, khô c n, thi 4.10 Công tác qu ng ng nh n th c v T ng t ch VSMT ít, m xóm m t, nh t ng giao thông thôn n hai l n Các phong trào c ng t ch c BVMT, công tác v ng ng phong trào v sinh công c ng c ng xuyên Ch y u ngu i dân nh n c t Nh n th c c i dân v BVMT nhìn chung h n ch th c t giác b o v nhiên, tình tr ng v t rác, x cơng c ng x y nhi ng s ng tài nguyên thiên c th i b n th c c a quy ng coi nh l i ích c a BVMT d i dân có r t ki n th c v t tr ng khu n tình tr ng ng nói chung VSMT nói riêng 47 xu t gi i pháp nh m c i thi n ch a bàn Khánh M u - huy n Yên Khánh - t nh Ninh Bình D a vào k t qu xu t m t s ý ki - Nhân dân ch y u s d c gi ng, v y nên xây d ng chu ng nuôi gia súc, gia c m cách xa khu v c gi khích xây d chu ng th i khuy n x c th c th i, phân t ng - Qu n lý t t công tác thu gom rác th mb c thu gom liên t c - ng t p hu n k thu i dân v cách s d ng thu c BVTV phân bón - a v i môi t - i v i nh ng h d ng xuyên ch s c máy yêu c c máy c n ph i có bi n pháp x c máy t - v i v i h yêu c c ki m d cs c c c gi s d ng - Xây d ng h ch a chai, l , túi nilon, bao bì ch a thu c BVTV t ho c x lý h p v sinh - Mu n d n xóa b c t p quán, thói quen khơng h p v sinh c a i dân c n có th i gian, t ch tuyên truy n giáo d c cho m m i l a tu i t tr em m i l n h c sinh c cung c p nh ng ki n th c khoa h c t s ng tr thành nh i dân, ng, n thành ý th n p ng t giác - Phát huy hi u qu vai trò c n truy c nâng cao nh n th c c i chúng iv iv ng - Xây d ng mơ hình BVMT v i s tham gia c i dân b ov 48 Ph n K T LU N VÀ KI N NGH 5.1 K t lu n c tr ng Khánh M rút m t s k t lu n sau: V c sinh ho t: Còn 11,67% s h s d 65% s h cs d cs ngu mb o c s d ng cho sinh ho t l y t gi ng khoan có 73,33% s h dân không s d ng thi t b l mà ch kh b c u ng nên hi u qu x lý không cao c sinh ho t ch y c th i ao h , ru h ng th i n không qua x lý Do t tiêu chu n, có thói quen x c th i ng qua c ng th i l thiên ch y u làm ô nhi m ao h , kênh r ch, i nh t nhi t g n ngu khơng khí cao Chu ng tr c nên kh c th i ng m c ng m r t cao V ch t th i sinh ho dân, t ho ng rác th i ch y u t sinh ho t c ng s n xu t nông nghi p, d ch v i ng rác trung bình th i hàng ngày c a m i h trình thu gom rác Tuy nhiên v n có 20% s h rác b a bãi môi ng, ý th rác th c thu gom x lý Rác th m t tiêu chu ng v Tình hình v c thu gom t p trung, không phân lo m b o a bàn v n 13,33% s h gia pv h th i t nhà v sinh ng m tr c ti nh Có 21,67% s h m b o tiêu chu n v sinh c a B Y t t làm ô nhi m ngu c ng m c 49 ng khơng khí nhi m ch y u t ho sinh ho t vi c s d ng ch ng giao thơng, t t hàng ngày Ngồi vi ph m nông nghi p sau thu ho ch c t ph ph ng khí CO2 b i khơng khí Phân bón thu c BVTV: s d ng x u t u ng s c kh i Các lo i bao bì thu c BVTV sau s d tùy ti x lý mà v t s d ng, kênh r t m ngu ng thu c i bao bì khó phân h y gây ô nhi t y s c p úng làm ô nhi m ngu ng cho côn trùng gây b nh phát tri n r t d phát sinh d ch b i dân b b o v s c kh e c a mình, ch c tr m y t m n ki m tra, khám b nh Nh n th c c nhiên, tình tr ng v t rác, x rác b nhi c a i dân v BVMT nhìn chung h n ch c t giác b o v x y ns ng s ng tài nguyên thiên t tr ng khu công c ng n th c c a quy ng coi nh l i ích c a b o v dân có r t ki n th c v n ng d n tình tr i ng nói chung VSMT nói riêng 5.2 Ki n ngh Sau k qu v th c tr t th c t p t cm ts k t ng nông thôn t i Khánh M u T t s ki n ngh - nên c i thi n h th ng thu gom rác th ng h ch tr ng xuyên c th i t p trung có mơ hình x h kh c th i, d ng c ng th i h p v sinh 50 - BVMT ti p c n t nh ng ch ng h c em c T ch c nh ng bu i h c ngo i khóa thân thi n v em thêm hi u bi t g n g i v o ý th c b o v ng s ng T ch c cu c thi t ng khích l em tìm hi u h c h i ki n th c v - i v i h h ng n c n khuy n khích xây d ng m b o v sinh t n d - ng t t ngu n th i ng xuyên t ch ng làng ngõ xóm, nh t l l - Khuy ng thu d n bao bì, v túi, chai ng thu thu gom, tiêu h y h p v sinh, tránh v t rác b a i v i rác th i sinh ho t t ch c thu gom 1-2 ngày/l n, nâng cao ý th c t giác thu gom rác, t x lý, khuy sinh h i dân s d ng ch ph m x lý - Có chi n d ki n th c v ng, tuyên truy n ph bi n ng, n m b t tâm t n v ng c a nhân dân, gi m kho ng cách gi a quy i dân l nh v c BVMT M bu i sinh ho tuyên truy n, giáo d c VSMT nh v hi c v mơ s ng c a h nói riêng ng nói chung c i dân d dàng gìn, b o v ng TÀI LI U THAM KH O B ng qu c gia 2013 ng, ng nông thôn Vi t Nam s d ng h p ng H ng D t, lý b o v phát tri n b n v ng ng h i nông thôn Vi t Nam, i h c Khoa h c T nhiên, Hà N i ng Th y (2007), Giáo trình Nguy n Tr n Oánh, Nguy s d ng thu c B o v th c v t i h c Nông nghi p Hà N i Ph m Ng c Qu (2003), V ng phòng b nh nơng thơn, Nxb Nơng nghi p, Hà N i Qu c h S c CHXHCNVN (2014), Lu t B o v TN&MT Ninh Bình, Hi n tr ng 2014 ng t nh Ninh Bình 2014 http://lvsnhue.cem.gov.vn/NoiDung/tabid/217/cat/297/nfriend/3742550 /language/vi-VN/Default.aspx p Tác (2013), ng c a vi c s d n môi i UBND Khánh M u (2012), M án xây d ng nông thôn m i Khánh n 2011- 2020 10 UBND Khánh M u (2014), Báo cáo th PH L C ... n Yên Khánh, t nh Ninh Bình 1.2 M - ng xã Khánh M u 1.3 Yêu c u c u bi t c i dân v ng nông thôn tài - Thu th p thông tin, tài li u v u ki n t nhiên, kinh t xã h i t i xã Khánh M u, huy n Yên Khánh, ... bàn xã Khánh M u, huy n Yên Khánh, t nh Ninh Bình m th i gian ti n hành -Th i gian th c hi n: t 10/1/2015 - 10/5/2015 - m: xã Khánh M u, huy n Yên Khánh, t nh Ninh Bình 3.3 N i dung nghiên c u -. .. công tác sau -V nd c ki n th c t p nghiên c u 3 1.4.2 Ý ngh a th c ti n - c hi n tr ng nông thôn t i xã Khánh M u, huy n Yên Khánh, t nh Ninh Bình - Góp ph n nâng cao s quan tâm c - i pháp b o
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn tại xã Khánh Mậu huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay