Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

83 21 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:22

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên. ... Tình hình s n xu t, tiêu th nghiên c u ngô th gi i 2.2.1 Tình hình s n xu t ngô th gi i 2.2.2 Tình hình tiêu th ngô th gi i 2.2.3 Tình hình nghiên c u ngô th gi i 2.3 Tình. .. p ngơ lai có kh ng phát u ki n t nhiên t p quán canh tác v Xuân c a 1.2.2 Yêu c u u ki n v Xuân ng, phát tri n c a t h p ngô lai 15 t i Thái Nguyên 3 - Nghiên c u thí nghi m m hình thái sinh. .. t h p ngô lai tham gia thí nghi S th t i ch ng Tên t h p lai Ngu n g c B29 Vi n nghiên c u ngô B30 Vi n nghiên c u ngô B31 Vi n nghiên c u ngô B32 Vi n nghiên c u ngô B34 Vi n nghiên c u ngô B35
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay