Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

83 8 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2018, 12:22

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên.Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên. I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM tài: NGHIÊN C T G, PHÁT TRI N M T S H P NGÔ LAI M I V XUÂN 2015 T I THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI H o : Chính quy Chuyên ngành : Tr ng tr t Khoa : Nơng h c Khóa h c : 2011 2015 IH C I H C THÁI NGUYÊN I H C NÔNG LÂM tài: NGHIÊN C T G, PHÁT TRI N M T S H P NGÔ LAI M I V XUÂN 2015 T I THÁI NGUYÊN KHÓA LU N T T NGHI H o : Chính quy Chuyên ngành : Tr ng tr t Khoa : Nơng h c Khóa h c : 2011 2015 Gi IH C ng d n : TS Tr n Minh Quân i L IC gh c s nh t trí c a Ban giám hi h o ng, Ban ch nhi m khoa Nông Nghiên c ng, phát tri n m t s t h p ngô lai m i v xuân 2015 t i Thái Nguyên t kho ng th i gian v i tinh th n trách nhi m c a b n thân, v i s c a th b tài c a u tiên tơi xin chân thành c th y giáo TS Tr n su t th i gian làm thí nghi ng ru ng, c q trình hồn thi n b n báo cáo Tôi xin c c a Ban giám hi ng, Ban ch nhi m khoa, th y cô giáo khoa Nơng h u ki c ch ng làm thí nghi c h i bên th c t Và cu i xin c n th c t tr tơi, giúp tơi có nh u ki n thu n l i nh hồn thành q trình th c t p c a b n thân kinh nghi m c a b n thân h n ch u tiên c làm vi c v t nhà khoa h tài c a không tránh kh i thi u xót r cs a th y b n bè Tôi xin chân thành c ! Sinh viên Nơng ii DANH M C CÁC B NG, HÌNH B ng 2.1 Tình hình s n xu t ngơ c a Châu l c Th gi i n 2011-2013 B ng 2.2 Tình hình s n xu t ngô c a m t s c tiêu bi u th gi 2013 B ng 2.3 D báo nhu c u ngô th gi B ng 2.4 Tình hình s n xu t ngơ c a Vi n 1961 2013 10 B ng 2.5.Tình hình xu t ngô c a vùng mi n c B ng 2.6 Tình hình s n xu t ngơ c a m t s B ng 2.7 Tình hình s n xu t ngơ t 12 n 2002 - 2013 17 B ng 3.1 Các t h p ngơ lai tham gia thí nghi B ng 11 i ch ng 20 ng, phát tri n c a T h p lai tham gia thí nghi m v Xuân 2015 t i Thái Nguyên 28 Hình 4.1: Bi t l chi p chi u cao c a THL v Xuân 2015 t i Thái Nguyên 31 B ng 4.3 S ch s di n tích c a THL v Xuân 2015 t i Thái Nguyên 33 B ng 4.4 T ng chi u cao c a THL v Xuân 2015 t i Thái Nguyên 34 B ng 4.5 T B ng 4.6 c a THL v Xuân 2015 t i Thái Nguyên 36 ng kính g c s r chân ki ng c a THL 38 B ng 4.7 T l nhi c thân c a T h p lai 39 B ng 4.8 Các y u t c t c a THL v Xuân 2015 t i Thái Nguyên 41 B t lí thuy t th c thu c a THL v Xuân 2015 t i Thái Nguyên 44 B ng Di n bi n th i ti t khí h u v Xuân t i Thái Nguyên 48 iii DANH M C CÁC T VI T T T CIMMYT: Trung tâm C i ti n Ngô Lúa m Qu c t CV(%): H s bi ng i ch ng FAO: T ch c nông nghi G - CSL: Gieo Chín sinh lí G - PR: Gieo Phun râu G - TC: Gieo- Tr c G - TP: Gieo Tung ph n Ha: hecta LSD: Sai khác nh nh P: Xác su t : T TP - PR: Tung ph n Phun râu THL: T h p lai USDA: B nông nghi p Hoa Kì c liên h p qu c iv L I C M N i DANH M C CÁC B NG, HÌNH ii DANH M C CÁC T VI T T T .iii Ph n 1: M U 1.1 Tính c p thi t c tài 1.2 M u c a tài 1.2.1 M 1.2.2 Yêu c u c th c ti n c tài c c t p Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U 2.1 C s khoa h c 2.2 Tình hình s n xu t, tiêu th nghiên c u ngô th gi i 2.2.1 Tình hình s n xu t ngô th gi i 2.2.2 Tình hình tiêu th ngơ th gi i 2.2.3 Tình hình nghiên c u ngơ th gi i 2.3 Tình hình s n xu t, nghiên c u tiêu th ngô t i Vi t Nam 2.3.1 Tình hình s n xu t ngô t i Vi t Nam 2.3.2 Tình hình tiêu th ngô n c 12 2.3.3 Tình hình nghiên c u ngơ t i Vi t Nam 13 2.3.3.1 M t s t n t i, h n ch , bi n pháp kh c công tác nghiên c u, ch n t o gi ng ngô Vi t Nam 14 2.4 Tình hình s n xu t ngô t i Thái Nguyên 16 2.5 Các lo i gi ng ngô 18 2.5.1 Gi ng ngô th ph n t (TPTD - open pollinated variety) 18 2.5.2 Gi ng ngô lai (Maize Hybrid) 18 Ph n 3: N I DUNG VÀ PH NG PHÁP NGHIÊN C U 20 3.1 V t li u nghiên c u 20 m th i gian nghiên c u 20 v m nghiên c u 20 3.2.2 Th i gian nghiên c u 21 3.3 Quy trình tr ng tr t áp d ng thí nghi m 21 3.4 N i dung nghiên c u 22 3.5 Ph ng pháp nghiên c u 22 3.5.1 Ph ng pháp b trí thí nghi m 22 3.5.2 Các ch tiêu ph ng pháp theo dõi 23 3.6 Thu th p s li u 26 3.7 X lí s li u 26 Ph n 4: K T QU VÀ TH O LU N 27 4.1 n sinh tr ng, phát tri n c a t h p lai c a THL v Xuân 2015 t i Thái Nguyên 29 4.2.1 Chi u cao 29 4.2.2 Chi p 30 4.2.3 S 31 4.2.4 Ch s di n tích (LAI) 32 4.3 T ng chi u cao c a t h p lai tham gia thí nghi m 34 4.4 T c a t h p lai tham gia thí nghi m 35 4.5 Kh ng ch u c a THL thí nghi m 37 4.5.1 Kh n c a gi ng ngơ tham gia thí nghi m 37 4.5.2 Kh ng ch u sâu b nh 38 4.6 Các y u t c t t c a THL tham gia thí nghi m 40 4.6.1 S b p 41 4.6.2 Chi u dài b p 42 ng kính b p 42 4.6.4 S hàng h t b p 42 4.6.5 S h t hàng 42 4.6.6 Kh i l ng 1000 h t 43 t lý thuy t (T /ha) 43 4.6.8 t th c thu (t /ha) 44 Ph n 5: K T LU NGH 46 TÀI LI U THAM KH O 47 PH L C Ph n M 1.1 Tính c p thi t c U tài Cây ngô (Zea mays L 1997) [8] P cho gi tri Ngồi ra, tro mà - Di t s ng ngơ liên t n tích tr ng ngơ ch kho ng 125,8 tri u v t 31,5 t t t ng s ng 396,96 tri u t 2013 di n tích ngơ t 184,2 tri t 55,2 t /ha s t 1016,4 tri u t n (FAOSTAT, 2014) [15] c nh ng thành t y bên c nh vi c áp d ng bi ng ru ng vi u ch n l c, lai t o gi ng nhi m v quan tr u gia n hi n nay, s n xu t ngô th gi i ch th c s phát tri n áp d ng ti n b k thu t vào s n xu c gieo tr ng gi ng ngô lai Vi ng th sau l c dù c tr a c tr ng u ki n sinh thái r c tr ng h u h t vùng v tùy thu ng th i c a ch nhi i tiêu s i v i vùng núi phía B c Tây Nguyên, c c ng bào dân t c i Vi i nhi u d , b t bánh ngô, xôi ngô, ngô lu c, b ng ngô (Nguy [7] Tuy nhiên ngành s n xu t ngô c a th gi i nói chung Vi t Nam nói c nh ng thách th c m bi i ph c t p khí h u tồn c u, h t hi n nhi u sâu d ch b nh m i, s c ép c a dân s Theo d tính t nơng nghi p c a c c 26,732 nghìn (B ng, 2010) [3] Th c ti i ph t tr ng, góp ph n gi v ng an c qu m b o phát tri i b n v ng công - nông nghi p Vi gi i quy t v c áp d ng b bi n pháp k thu t tiên ti n phù h p cơng tác ch n t o gi ng ph c ym a Ch n t o gi t cao, ch ng t t, nh, th ng ng n, có kh ng ch u t t phù h pv c yêu c u c a s n xu t Thái Nguyên m t t nh n m khu v c trung du mi n núi phía B c Vi u ki u tiêu bi u i di n cho vùng ng s n xu t nông nghi p phát tri c xem m t nh ng tr ng góp ph y s n xu t phát tri n, n is i dân Xu t phát t nh ng yêu c th c ti n nêu ti n tài Nghiên c ng, phát tri n m t s t h p ngô lai m i v Xuân 2015 t i Thái Nguyên 1.2 M uc tài 1.2.1 M Ch c tri n t t, thích h p v t nh Thái Nguyên n t h p ngơ lai có kh ng phát u ki n t nhiên t p quán canh tác v Xuân c a 1.2.2 Yêu c u u ki n v Xuân ng, phát tri n c a t h p ngô lai 15 t i Thái Nguyên - Nghiên c u thí nghi m m hình thái sinh lý c a t h p lai - Nghiên c u m t s nghi m (ch ng ch u sâu b c tính ch ng ch u c a t h p ngơ lai thí nh y u t c ngơ lai tham gia thí nghi m Ch 1 t c a t h p k t lu n v kh ng c a t h p lai c t h p lai có tri n v kh o nghi m s n xu t c th c ti n c tài c K t lu n c quan tr ch n c t h l a ch n nh ng gi ng thích h p b u gi ng ngô s n xu t v Xuân t i khu v c mi n núi phía B c ta ru ct p Giúp sinh viên c ng c ki n th c th c hành b trí thí nghi ng Giúp sinh viên n c am tài t t nghi p ng c cách thu th p, x lí s li u, trình bày báo cáo Trên c s nh ng ki n th c n công vi c c a sinh viên sau ng c s hành trang ph c v cho T sau tr ng 20 ngày :PAGE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 538229E-02 768899E-03 6.37 0.002 NL 289375E-02 144688E-02 11.99 0.001 * RESIDUAL 14 168958E-02 120684E-03 * TOTAL (CORRECTED) 23 996563E-02 433288E-03 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK2 21/ 5/15 15:22 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - 3 3 3 3 0.131667 0.116667 0.151667 0.106667 0.136667 0.111667 0.136667 0.143333 SE(N= 3) 0.634257E-02 5%LSD 14DF 0.192384E-01 MEANS FOR EFFECT NL - 8 0.143125 0.128750 0.116250 SE(N= 8) 0.388401E-02 5%LSD 14DF 0.117811E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK2 21/ 5/15 15:22 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | -010.10986E-01 8.5 0.0018 0.0010 |NL | T sau tr ng 30 ngày :PAGE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 236958E-01 338512E-02 5.23 0.004 NL 124000E-01 620000E-02 9.57 0.002 * RESIDUAL 14 906667E-02 647619E-03 * TOTAL (CORRECTED) 23 451625E-01 196359E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK2 21/ 5/15 15:25 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - 3 3 3 3 0.223333 0.263333 0.186667 0.270000 0.210000 0.280000 0.246667 0.210000 SE(N= 3) 0.146926E-01 5%LSD 14DF 0.445660E-01 MEANS FOR EFFECT NL - 8 0.206250 0.241250 0.261250 SE(N= 8) 0.899736E-02 5%LSD 14DF 0.272910E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK2 21/ 5/15 15:25 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | -010.25448E-01 10.8 0.0044 0.0025 |NL | T sau tr ng 40 ngày :PAGE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 553333E-02 790476E-03 1.45 0.262 NL 758333E-03 379167E-03 0.69 0.520 * RESIDUAL 14 764167E-02 545833E-03 * TOTAL (CORRECTED) 23 139333E-01 605797E-03 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK2 21/ 5/15 15:27 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - 3 3 3 3 0.293333 0.270000 0.290000 0.263333 0.303333 0.266667 0.303333 0.276667 SE(N= 3) 0.134887E-01 5%LSD 14DF 0.409141E-01 MEANS FOR EFFECT NL - 8 0.291250 0.280000 0.278750 SE(N= 8) 0.826009E-02 5%LSD 14DF 0.250547E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK2 21/ 5/15 15:27 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | -010.23363E-01 8.2 0.2623 0.5196 |NL | T sau tr ng 50 ngày :PAGE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 194000E-01 277143E-02 9.95 0.000 NL 700000E-03 350000E-03 1.26 0.315 * RESIDUAL 14 390000E-02 278572E-03 * TOTAL (CORRECTED) 23 240000E-01 104348E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK2 21/ 5/15 15:29 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - 3 3 3 3 0.223333 0.210000 0.260000 0.193333 0.183333 0.173333 0.233333 0.243333 SE(N= 3) 0.963624E-02 5%LSD 14DF 0.292289E-01 MEANS FOR EFFECT NL - 8 0.222500 0.212500 0.210000 SE(N= 8) 0.590097E-02 5%LSD 14DF 0.178989E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK2 21/ 5/15 15:29 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | RL 24 0.21500 0.32303E-010.16690E-01 7.8 0.0002 0.3154 |NL | T sau tr ng 40 ngày :PAGE VARIATE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 226667E-01 323810E-02 0.87 0.555 NL 355833E-02 177917E-02 0.48 0.635 * RESIDUAL 14 523083E-01 373631E-02 * TOTAL (CORRECTED) 23 785333E-01 341449E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK2 21/ 5/15 15:31 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - 3 3 3 3 0.330000 0.323333 0.360000 0.393333 0.396667 0.323333 0.310000 0.350000 SE(N= 3) 0.352907E-01 5%LSD 14DF 0.107045 MEANS FOR EFFECT NL - 8 0.331250 0.358750 0.355000 SE(N= 8) 0.216111E-01 5%LSD 14DF 0.655512E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK2 21/ 5/15 15:31 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | 0.34833 0.58434E-010.61125E-01 17.5 0.5555 0.6355 |NL | S r chân ki ng BALANCED ANOVA FOR VARIATE SRCK FILE BOOK2 21/ 5/15 15:39 :PAGE VARIATE V003 SRCK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 43.3396 6.19137 3.85 0.015 NL 4.86333 2.43167 1.51 0.254 * RESIDUAL 14 22.4967 1.60691 * TOTAL (CORRECTED) 23 70.6996 3.07390 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK2 21/ 5/15 15:39 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 SRCK 14.6000 14.4333 15.5667 12.2000 11.3000 14.9000 13.3000 13.9333 SE(N= 3) 0.731871 5%LSD 14DF 2.21993 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SRCK 13.3125 14.3875 13.6375 SE(N= 8) 0.448178 5%LSD 14DF 1.35942 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK2 21/ 5/15 15:39 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SRCK 24 13.779 1.7533 1.2676 9.2 0.0154 0.2536 |NL | ng kính g c :PAGE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 108796 155423E-01 2.46 0.072 NL 236083E-01 118042E-01 1.87 0.190 * RESIDUAL 14 885917E-01 632798E-02 * TOTAL (CORRECTED) 23 220996 960851E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 26/ 5/15 0:13 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - 3 3 3 3 1.88000 1.79000 1.88333 1.93667 1.82333 1.99333 1.97667 1.85333 SE(N= 3) 0.459274E-01 5%LSD 14DF 0.139308 MEANS FOR EFFECT NL - 8 1.89750 1.85125 1.92750 SE(N= 8) 0.281247E-01 5%LSD 14DF 0.853083E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 26/ 5/15 0:13 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | -010.79549E-01 4.2 0.0721 0.1901 |NL | t lý thuy t BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE BOOK1 26/ 6/15 14:34 :PAGE VARIATE V003 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3890.59 555.799 9.23 0.000 NL 77.7055 38.8528 0.65 0.544 * RESIDUAL 14 843.228 60.2306 * TOTAL (CORRECTED) 23 4811.52 209.197 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 26/ 6/15 14:34 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 NSLT 71.7032 99.7384 91.5976 97.3405 76.6456 104.900 100.775 110.861 SE(N= 3) 4.48072 5%LSD 14DF 13.5910 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSLT 94.0179 96.4821 92.0853 SE(N= 8) 2.74387 5%LSD 14DF 8.32276 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 26/ 6/15 14:34 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSLT 24 94.195 14.464 7.7608 8.2 0.0003 0.5438 |NL | t th c thu BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE BOOK1 24/ 6/15 21:37 :PAGE VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3273.60 467.657 14.41 0.000 NL 1.90026 950129 0.03 0.972 * RESIDUAL 14 454.409 32.4578 * TOTAL (CORRECTED) 23 3729.90 162.170 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 21:37 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 NSTT 64.0493 84.1179 81.8984 70.1619 67.3326 85.5133 99.6732 92.0153 SE(N= 3) 3.28926 5%LSD 14DF 9.97707 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSTT 80.9855 80.3329 80.4673 SE(N= 8) 2.01425 5%LSD 14DF 6.10968 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 21:37 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSTT 24 80.595 12.735 5.6972 7.1 0.0000 0.9717 |NL | ng kính b p BALANCED ANOVA FOR V :PAGE LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 552600 789429E-01 4.29 0.010 NL 968083E-01 484042E-01 2.63 0.106 * RESIDUAL 14 257525 183947E-01 * TOTAL (CORRECTED) 23 906934 394319E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 21:42 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT - 3 3 3 3 4.34667 4.66000 4.54667 4.87667 4.50000 4.75000 4.54333 4.64333 SE(N= 3) 0.783042E-01 5%LSD 14DF 0.237514 MEANS FOR EFFECT NL - 8 4.64750 4.65875 4.51875 SE(N= 8) 0.479514E-01 5%LSD 14DF 0.145447 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 21:42 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | |NL | S hàng b p BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHTB FILE BOOK1 24/ 6/15 21:47 :PAGE VARIATE V003 SHTB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 28.8329 4.11899 10.17 0.000 NL 655834 327917 0.81 0.468 * RESIDUAL 14 5.67084 405060 * TOTAL (CORRECTED) 23 35.1596 1.52868 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 21:47 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 SHTB 12.4667 15.0667 14.4000 16.1000 13.0667 13.4000 14.2000 14.7333 SE(N= 3) 0.367451 5%LSD 14DF 1.11456 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SHTB 14.0750 14.4125 14.0500 SE(N= 8) 0.225017 5%LSD 14DF 0.682525 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 21:47 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SHTB 24 14.179 1.2364 0.63644 4.5 0.0002 0.4681 |NL | S h t hàng BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHTH FILE BOOK1 24/ 6/15 21:56 :PAGE VARIATE V003 SHTH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 64.6917 9.24166 5.28 0.004 NL 7.53583 3.76792 2.15 0.152 * RESIDUAL 14 24.4908 1.74934 * TOTAL (CORRECTED) 23 96.7183 4.20514 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 21:56 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 SHTH 35.8667 35.7000 35.3333 32.5667 34.1333 37.0667 35.0333 38.3667 SE(N= 3) 0.763620 5%LSD 14DF 2.31623 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SHTH 35.4125 36.2375 34.8750 SE(N= 8) 0.467620 5%LSD 14DF 1.41839 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 21:56 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SHTH 24 35.508 2.0506 1.3226 3.7 0.0042 0.1515 |NL | S b p BALANCED ANOVA FOR VARIATE SBTC FILE BOOK1 24/ 6/15 22:18 :PAGE VARIATE V003 SBTC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 182999E-01 261427E-02 1.43 0.267 NL 230298E-02 115149E-02 0.63 0.551 * RESIDUAL 14 255263E-01 182331E-02 * TOTAL (CORRECTED) 23 461291E-01 200561E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 22:18 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS SBTC 0.968750 1.00000 0.991738 1.00000 1.01075 0.979146 0.979167 1.06384 SE(N= 3) 0.246530E-01 5%LSD 14DF 0.747779E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SBTC 0.992566 0.991935 1.01302 SE(N= 8) 0.150968E-01 5%LSD 14DF 0.457919E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 22:18 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SBTC 24 0.99917 0.44784E-010.42700E-01 4.3 0.2674 0.5506 |NL | Kh ng 1000 h t BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL 1000 FILE BOOK1 29/ 6/15 15:14 :PAGE VARIATE V003 KL 1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 18344.0 2620.57 18.10 0.000 NL 219.006 109.503 0.76 0.491 * RESIDUAL 14 2026.80 144.771 * TOTAL (CORRECTED) 23 20589.8 895.210 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 29/ 6/15 15:14 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 KL 1000 289.388 325.454 319.538 325.889 298.174 376.912 363.174 323.230 SE(N= 3) 6.94673 5%LSD 14DF 21.0710 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KL 1000 331.922 326.287 324.951 SE(N= 8) 4.25399 5%LSD 14DF 12.9033 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 29/ 6/15 15:14 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | KL 1000 24 327.72 29.920 12.032 3.7 0.0000 0.4912 |NL | Chi u dài b p BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE BOOK1 24/ 6/15 22:32 :PAGE VARIATE V003 CDB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 26.1826 3.74037 13.92 0.000 NL 777258 388629 1.45 0.268 * RESIDUAL 14 3.76167 268691 * TOTAL (CORRECTED) 23 30.7215 1.33572 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 22:32 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 CDB 15.9200 17.3500 17.0933 16.0167 15.6133 18.8333 17.7867 17.7600 SE(N= 3) 0.299272 5%LSD 14DF 0.907758 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS CDB 16.9650 17.2962 16.8787 SE(N= 8) 0.183266 5%LSD 14DF 0.555886 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 22:32 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | CDB 24 17.047 1.1557 0.51835 3.0 0.0000 0.2683 |NL | ... Tình hình s n xu t, tiêu th nghiên c u ngô th gi i 2.2.1 Tình hình s n xu t ngô th gi i 2.2.2 Tình hình tiêu th ngô th gi i 2.2.3 Tình hình nghiên c u ngô th gi i 2.3 Tình. .. p ngơ lai có kh ng phát u ki n t nhiên t p quán canh tác v Xuân c a 1.2.2 Yêu c u u ki n v Xuân ng, phát tri n c a t h p ngô lai 15 t i Thái Nguyên 3 - Nghiên c u thí nghi m m hình thái sinh. .. t h p ngô lai tham gia thí nghi S th t i ch ng Tên t h p lai Ngu n g c B29 Vi n nghiên c u ngô B30 Vi n nghiên c u ngô B31 Vi n nghiên c u ngô B32 Vi n nghiên c u ngô B34 Vi n nghiên c u ngô B35
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới vụ xuân 2015 tại Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay